Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Małgorzata Z. WIŚNIEWSKA"

Test personifikacji opakowania i jego zastosowanie DOI:10.15199/47.2016.3.2


  W literaturze i w środowisku specjalistów do spraw marketingu oraz opakowań trwa dyskusja na temat wpływu opakowań na decyzje konsumenta. Podczas tej dyskusji pojawiają się takie problemy i kwestie, jak osobowość opakowania, jego psychologiczna wartość i personifikacja. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie tego zjawiska w świetle doświadczeń wybranych konsumentów. Artykuł prezentuje wrażenia powstałe pod wpływem opakowań, w tym koloru i kształtu. Wyniki potwierdziły, że takie wspomniane czynniki, jak kolor i kształt stymulują pogłębioną projekcję, która odzwierciedla cechy istoty ludzkiej, jej zachowanie i osobowość.Wprowadzenie Opakowanie produktu jest jego nieodłącznym elementem. Pełniąc szereg funkcji, sprzyja, między innymi temu, by produkt znalazł zainteresowanie u konsumenta i trafił do niego w stanie nienaruszonym, zgodnie z przyjętym poziomem jakości. Przesadą nie będzie stwierdzenie, iż opakowanie stało się partnerem produktu i pozostaje z nim w bardzo ścisłych, wręcz nierozerwalnych relacjach. Obok ochrony produktu, ułatwienia manipulacji podczas przemieszczania się danego towaru, przekazywania pełnej informacji o produkcie, opakowanie stało się ważnym instrumentem promocji. Opakowanie nie istnieje przy tym samo dla siebie i powinno być elementem strategii marketingu mix. Ph. Kotler, klasyk marketingu podkreśla, iż wpływa ono na klienta jak kilkusekundowa reklama [10]. Oddziałuje na zmysły, przyciąga uwagę, a poprzez swoją atrakcyjność staje się tak silnym bodźcem do zakupu, że jakość opakowanego weń produktu i jego przydatność użytkowa schodzą czasami na plan dalszy [16]. Siła oddziaływania opakowania wykracza poza granice sklepu czy miejsce użytkowania produktu. Wiele opakowań ma bardzo duże znaczenie w przestrzeni publicznej, szczególnie wówczas, gdy promocji produktu, a nawet samego opakowania, towarzyszą nowe, ciekawe, przemyślane akcje, np. intrygujące, atrakcyjne kampanie reklamowe. O nabyc[...]

System HARPC - nowy oręż w służbie bezpieczeństwa żywności DOI:10.15199/47.2016.9.2


  Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie i przeanalizowanie nowego systemu HARPC (analizy zagrożeń i opartych na ryzyku środków zapobiegawczych wobec żywności) służącego bezpieczeństwu żywności, stworzonemu w Stanach Zjednoczonych (USA) przez FDA - Agencję ds. Żywności i Leków, wymaganego ustawą modernizacyjną bezpieczeństwa żywności (FSMA). FSMA ma na celu zapewnienie bezpiecznych dostaw żywności w USA poprzez przesunięcie punktu ciężkości z reagowania na zagrożenia do zapobiegania tym zagrożeniom. Artykuł przedstawia koncepcję systemu oraz siedem jego zasad, które muszą być wdrożone przez przedsiębiorstwa spożywcze, identyfikuje główne elementy planu bezpieczeństwa żywności i pokazuje różnice między systemami HACCP i HARPC. W podsumowaniu autorka artykułu zwraca uwagę na potrzebę wdrożenia systemu przez podmioty spożywcze w Polsce, mając na uwadze ich relacje handlowe z rynkiem amerykańskim.Wprowadzenie System HACCP na przestrzeni wielu lat, od momentu jego opracowania, stał się ważnym i nieodłącznym elementem zarządzania w organizacjach należących do łańcucha żywnościowego. Rangę tego systemu podkreśla fakt jego umocowania w regulacjach prawnych, zwanych ogólnie prawem żywnościowym. Jest on strażnikiem najważniejszej cechy jakości żywności, jaką jest bezpieczeństwo. Pojęcie jakości żywności łączone jest przy tym, obok bezpieczeństwa - należącego, zgodnie z C. Szczuckim, do kategorii zdrowotności żywności, z takimi kategoriami, jak atrakcyjność sensoryczna i dyspozycyjność. Nie ulega jednak kwestii, iż to właśnie bezpieczeństwo uznawane jest za tę cechę, której brak powoduje, iż pozostałe z cech jakości żywności tracą zupełnie na wartości [18, s. 14]. W ujęciu słownikowym bezpieczeństwo to stan niezagrożenia, spokoju czy pewności [16, s. 147]. Jego brak może wywołać niepokój i poczucie zagrożenia [4, s. XIX-XX]. Genezy pojęcia bezpieczeństwa doszukać się można w języku łacińskim, w określeniach - securita, s[...]

Bezpieczeństwo - pojęcie, istota, typologia DOI:10.15199/48.2017.2.1


  Safety - concept, nature, typology Streszczenie - Bezpieczeństwo jako kategoria, należy do najbardziej cenionych i chronionych wartości - zarówno przez jednostki, jak i narody. Badacze od lat próbują je zdefiniować. Nie jest to łatwe, gdyż jest to pojęcie kompleksowe i wielowymiarowe. Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie i wyjaśnienie istoty oraz uporządkowanie tej kategorii pojęciowej. Aby osiągnąć ten cel, dokonano przeglądu i analizy literatury przedmiotu. Summary - Safety as the category is the most valued and protected - both by individuals and nations. Ensuring safety belongs to a catalog of basic needs and tasks. Scientists for years have been trying to define what safety is. This is not easy, because the concept of safety is very complex and multidimensional. The objective of this article is to introduce and explain the nature of safety and to arrange its conceptual category. To achieve this objective, an overview and analysis of the literature has been done. Słowa kluczowe bezpieczeństwo, definicje, typologia Keywords safety, definitions, typology[...]

Błędy ludzkie i just culture DOI:10.15199/46.2019.10.2


  Mały błąd popełniony na początku staje się wielki na końcu Arystoteles, "O niebie a świecie" Wprowadzenie Zjawisko i problematyka just culture, czyli kultury sprawiedliwego traktowania, są jeszcze stosunkowo nowe w przestrzeni środowiska naukowego i praktycznego w naszym kraju, choć, jak nigdy dotąd, ranga just culture dopomina się o rozpowszechnienie wiedzy na ten temat, szczególnie w tych obszarach, gdzie istotne znaczenie ma bezpieczeństwo wyrobu/usługi oraz użytkownika. Współcześnie trudno przy tym wskazać na obszary wolne od niebezpieczeństwa i ryzyka w użytkowaniu, jednakże, z racji doświadczeń, badań naukowych oraz faktu udokumentowania negatywnych przypadków na świecie, na uwagę zasługują takie branże, jak: energetyka atomowa, przemysł wydobywczy, transport lotniczy, kolejowy i morski, opieka zdrowotna czy też sektor rolno- -spożywczy. Wysoka jakość w tych sferach działania powinna być bezdyskusyjna, a przede wszystkim gwarantować zaspokojenie poczucia zaufania, pewności, charakteryzować się brakiem zastrzeżeń co do ochrony elementarnego prawa człowieka, jakim jest bezpieczeństwo, czyli podstawowa i niepodważalna cecha jakości. Nie bez znaczenia jest, iż błąd popełniony we wspomnianych obszarach ma skutki katastrofalne dla zdrowia i życia człowieka. Należy przy tym zauważyć, że w 80% przypadków o skutkach tragicznych, ich przyczyna wynika z błędu ludzkiego [1, s. 82-87]. Stąd celowe rozdzielenie przez autorkę w tytule artykułu jakości i bezpieczeństwa, mające uwypuklić rangę tego ostatniego. Kolejnym usprawiedliwieniem jest fakt, iż, szczególnie w ostatnich czasach, autorka nie jest w tym zabiegu odosobniona. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie ogólnej istoty zjawiska just culture w świetle innego, powszechnego problemu, jakim jest popełnianie błędów, reakcja na nie, w tym uczenie się na błędach. W pracy wykorzystano metodę krytycznej analizy literatury przedmiotu, metodę syntezy oraz wnioskowa[...]

Innowacyjność Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni i jego lokatorów DOI:10.15199/47.2016.1.1


  Celem badań zaprezentowanych w niniejszym artykule była analiza i ocena aktywności innowacyjnej w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym (PPNT) w Gdyni. Problemem badawczym była odpowiedź na pytanie: Jaka jest i czym charakteryzuje się oferta innowacyjna PPNT i jak ta oferta jest oceniana przez przedsiębiorstwa w nim zlokalizowane? Podmiotem zainteresowania, obok wspomnianego parku, byli lokatorzy funkcjonujący na jego terenie. Zebrane dane pozwoliły na ukazanie mechanizmów kreowania środowiska innowacyjnego, rodzajów aktywności innowacyjnej podejmowanej przez PPNT i jego lokatorów. Zgromadzone wyniki umożliwiły również przedstawienie korzyści, jakie daje lokalizacja w analizowanym parku. The aim of the research presented in this article was to analyze and assess the innovation activity undertaken by and at Pomeranian Science and Technology Park in Gdynia (PPNT). The research problem was to answer the question about the essence and the character of the innovative offer of PPNT and about its assessment from the perspective of the park’s tenants needs. The subjects of the interest, in addition to the park, were enterprises, which were located in it. The data collected allowed to show the mechanisms of creating an innovative environment, as well as the types of innovation activity undertaken by PPNT and its tenants. The results also allowed to present the benefits of location in the analyzed park. Słowa kluczowe Keywords park naukowo-technologiczny, innowacja, współpraca, badanie.Wprowadzenie Zgodnie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), parki technologiczne stanowią obecnie najbardziej zaawansowaną i kompleksową formę instytucjonalną aktywizacji rozwoju regionalnego, w kierunku struktur gospodarki opartej na wiedzy. Są one uznawane za ciągle nowatorski instrument nowoczesnej polityki rozwoju, kształtowanej na poziomie lokalnym i regionalnym, a uczestnictwo w parkach znajduje na świecie coraz więcej z[...]

Łotewski system kształtowania jakości życia i tożsamości kulinarnej DOI:10.15199/47.2016.7-8.7


  The Latvian system of shaping the quality of life and culinary identity Streszczenie Summary W krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce, istnieje wiele programów promujących żywność i jej jakość. W szczególności są one ukierunkowane na produkt tradycyjny i regionalny. Ich rolą jest wzmacnianie dziedzictwa kulturowego, w tym kulinarnego oraz tożsamości danego regionu i kraju. Celem artykułu jest zaprezentowanie istoty kompleksowej inicjatywy promocyjnej realizowanej na Łotwie o nazwie "Go rural", jako benchmarku dla podobnych polskich inicjatyw. W artykule zastosowano metodę analizy studium przypadku. Artykuł wskazuje na podstawowe cechy projektu i opisuje jego podstawowe atrybuty, wpływające na rozpoznawalność i popularność projektu "Go rural" wśród społeczeństwa. In European Union countries, including Poland, there are many programs that promote food and its quality. In particular, they are focused on traditional and regional products. Their role is to strengthen the cultural heritage, including culinary heritage and identity of the region and of the country. The aim of the article is to present a comprehensive promotion initiative being implemented in Latvia called “Go rural", as a benchmark for Polish similar initiatives.The main research method used in the article is a case study analysis. The article points out the basic features of “Go rural" project and describes its some basic attributes that affect its visibility and popularity among the public. Słowa kluczowe Keywords jakość życia, żywność, dziedzictwo kulinarne, tożsamość, Łotwa quality of life, food, culinary heritage, identity, Latvia Wprowadzenie Globalizacja oraz powszechna dostępność do różnorodnych dóbr nie zmienia faktu, iż obserwuje się coraz bardziej intensywne próby powrotu do tradycji, korzeni, będących źródłem odmienności, stanowiących o bogatej kulturze danego kraju. Równolegle dostrzega się potrzebę wzmocnienia jakości życia ora[...]

Proces ciągłego doskonalenia jakości usług medycznych na przykładzie Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. DOI:


  Wprowadzenie W czasach dynamicznie zmieniającego się otoczenia oraz widocznego wzrostu konkurencyjności niezwykle istotne staje się poszukiwanie form doskonalenia we wszystkich obszarach funkcjonowania organizacji. Wiąże się to nierozerwalnie z koniecznością adekwatnego wprowadzenia kompleksowych zmian organizacyjnych, a niekiedy również restrukturyzacji. Organizacje na całym świecie, w tym podmioty medyczne, swój sukces w tym względzie upatrują w skutecznym i efektywnym zarządzaniu. Trwałym i nieodłącznym elementem owego zarządzania stało się przy tym doskonalenie i towarzyszące mu różne rozwiązania dostosowawcze, ukierunkowane na proces, produkt/usługę, na personel, dla dobra i satysfakcji klienta. Ich wprowadzenie przyczynia się do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej i zwiększa prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie doświadczeń wpisujących się w postulat doskonalenia, na przykładzie Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. 1. Doskonałość, doskonalenie i doskonała organizacja medyczna Doskonałość, jak również doskonalenie, to pojęcia, które są bardzo często stosowane w ramach koncepcji zarządzania jakością. Słowo doskonałość wywodzi się od łacińskiego perfectio, natomiast w mowie potocznej termin "doskonały" rozumiany jest jako "mający wiele zalet" lub "bardzo dobry" i pochodzi od łacińskiego słowa excellentia. Doskonałość jest pojęciem złożonym, którego natury należy upatrywać zarówno w filozofii, jak i prakseologii. Dowodem tego są m.in. dzieła Arystotelesa, św. Tomasza z Akwinu czy T. Kotarbińskiego. W tym ostatnim przypadku, jego Traktat o dobrej robocie to nie tylko rozważania o istocie sprawnego i racjonalnego działaniu, ale również punkt wyjścia do działania ze wszech miar doskonałego. Według M. Ćwiklickiego i H. Obory doskonalenie rozumiane jest jako wszechstronne i długofalowe działanie prowadzące do usprawniania procesów rozwiązywania problemów oraz odnowy organizacj[...]

Kultura jakości i czynniki ją kształtujące w szkołach wyższych DOI:10.15199/46.2020.2.1


  Wprowadzenie Kultura jakości jest zjawiskiem, które już od dawna wzbudza zainteresowanie badaczy i praktyków. Jedną z pierwszych organizacji, w której postawiano nacisk na jej kształtowanie były amerykańskie zakłady Forda, kiedy to w latach 70. XX wieku stwierdzono: "Zmierzamy w kierunku budowy kultury jakości i wiele zmian, które wprowadzamy, wywodzi się wprost z nauk przekazanych przez dr. W. E. Deminga" [1]. Ukłon, jaki złożono klasykowi zarządzania jakością, był dowodem, iż to właśnie jego inspiracja i treść tzw. 14 zasad Deminga stały się punktem wyjścia do tworzenia warunków sprzyjających jakości w różnych organizacjach. Kolejni klasycy - J. Juran i F. Gryna tak zdefiniowali kulturę jakości: opinie, przekonania, tradycje i praktyki dotyczące jakości [4]. W roku 2014 ukazała się wspólna książka autorstwa J. DeFeo i J. Jurana pt. "Juran’s Quality Essentials: For Leaders", w której zaapelowano: "Poprowadź organizację poprzez zrównoważone zmiany finansowe, jednocześnie wspierając kulturę jakości" [14]. DeFeo, uznając wkład Jurana w rozwój wiedzy o jakości jako wartość ponadczasową, dał tym samym wyraz jego i swojej troski o odpowiednią atmosferę dla jakości. Upatrywał ją w kulturze jakości [3]. E. Njiro, badaczka zajmująca się znaczeniem zjawiska kultury jakości w sferze edukacyjnej, uznała, że wdrożenie kultury jakości polega na rozwijaniu systemu wartości w organizacji, który tworzy środowisko sprzyjające kształtowaniu i ciągłemu doskonaleniu jakości [12]. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie specyficznych cech charakteryzujących kulturę jakości w instytucjach szkolnictwa wyższego. Zagadnienie to zaprezentowano na tle ogólnych rozważań dotyczących kultury jakości, jako subkultury organizacyjnej, w świetle przeglądu literatury przedmiotu. W pracy wykorzystano metodę analizy wybranych źródeł literaturowych, syntezę oraz wnioskowanie logiczne. 1. Kultura organizacyjna Jak wskazuje M. Gołąbiewski, w [...]

Kultura bezpieczeństwa żywności w teorii i praktyce DOI:10.15199/48.2018.11.1


  Jakość żywności to wartość zbiorcza i wielopłaszczyznowa, a jej najważniejszym aspektem jest i będzie bezpieczeństwo. To wartość progowa i warunek minimum wszelkich poczynań w obrębie łańcucha żywności, przekładająca się wprost na zdrowie i życie człowieka oraz poczucie jego pewności. Bywa ono niestety bardzo często naruszane, tak wskutek pojawienia się zagrożeń o charakterze przypadkowym, jak i celowym. Jednymi z nich są tzw. nowo pojawiające się zagrożenia (ang. new emerging risks), rozumiane jako te, które naukowo zostały zidentyfikowane po raz pierwszy i które mogą spowodować wystąpienie nieoczekiwanych, nowych, trudnych do przewidzenia skutków zdrowotnych lub istotne nasilenie skutków znanych już wcześniej [28]. To potencjalne zagrożenia związane z żywnością lub żywieniem, które mogą spowodować w (najbliższej) przyszłości pojawienie się 8 2018 L i s t o p a d XXI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA Kultura bezpieczeństwa żywności w teorii i praktyce ryzyka uszczerbku dla zdrowia człowieka [24]. Jednym z nich jest brak kultury bezpieczeństwa żywności [38]. Z tego powodu konieczność zrozumienia i kształtowania kultury bezpieczeństwa żywności to bardzo ważny problem, którego rozwiązanie może stanowić odpowiedź na potrzeby współczesnego rynku rolno-spożywczego oraz jego interesariuszy. Zjawisko kultury bezpieczeństwa żywności jest stosunkowo od niedawna obecne w publikacjach naukowych. Wynika to z faktu, iż również od niedawna jest ono w sferze zainteresowania praktyków - menedżerów przemysłu rolno-spożywczego. Wydaje się więc, iż popularyzacja troski o kulturę bezpieczeństwa żywności jest nie tylko konieczna, ale i pilna, tak z punktu widzenia podejmowanych badań naukowych, jak i praktycznych zastosowań, pozwalających określić obecność i siłę tej kultury w danej organizacji. Mając to na uwadze, problemem badawczym, jaki podjęto w niniejszym opracowaniu, jest odpowiedź na pytanie: jakie cechy/ składowe mogą tworzyć[...]

 Strona 1