Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"STANISŁAW WĘGLARCZYK"

Metoda alternatywy zdarzeń identyfikacji rozkładu prawdopodobieństwa przepływów maksymalnych w roku - analiza krytyczna

Czytaj za darmo! »

Stosowane dotychczas metody identy- fikacji rozkładu prawdopodobieństwa przepływów maksymalnych w roku są w IMGW zastępowane metodą nazywaną metodą alternatywy zdarzeń. W prezentowanej pracy metoda ta została szczegółowo omówiona z punktu widzenia jej poprawności i porównana z metodami dotychczas w Polsce stosowanymi.Stosowana dotychczas w Polsce metodyka identyfikacji rozkładu prawdopodob[...]

Osiem powodów konieczności rewizji stosowanych w Polsce wzorów na maksymalne roczne przepływy o zadanym prawdopodobieństwie przewyższenia DOI:


  W artykule przedstawiono i przedyskutowano liczne wymogi stawiane metodom/ /metodykom obliczania maksymalnych rocznych przepływów o zadanym prawdopodobieństwie przewyższenia, w zlewniach kontrolowanych i niekontrolowanych, w kontekście aktualnie stosowanych w Polsce metod. Dyskusja ta wskazuje na konieczność rewizji tych metod oraz opracowania nowej jednolitej metodyki obowiązującej w całym kraju. Zgodnie z wymogami prawa projekty budowli hydrotechnicznych, obliczenia stref zalewowych itp. muszą być oparte na przepływach maksymalnych rocznych o zadanym prawdopodobieństwie przewyższenia, Qmax,p. Obliczenia tych przepływów są dokonywane za pomocą wzorów opartych albo na serii zaobserwowanych przepływów maksymalnych rocznych Qmax, (zlewnie kontrolowane), albo na pewnych charakterystykach fizjograficznych zlewni (zlewnie niekontrolowane); możliwe są też pewne metody pośrednie. Obecnie żaden ze stosowanych wzorów nie ma mocy obligatoryjnej w całym kraju; stosowanie niektórych z nich jest wymagane lokalnymi przepisami, np. [RZGW 2014a, b], niektóre są zalecane przez IMGW do stosowania w ramach swojej działalności. W tym ostatnim wypadku zalecenia są publikowane w postaci instrukcji lub wytycznych [IMGW 1991, Stachý i in. 1998, IMGW 2005]; czasem istnieje tylko informacja o takowych [ISOK 2013]. Do tego nieco chaotycznego stanu obligatoryjności wzorów na Qmax,p dochodzi brak wymogu dysponowania odpowiednimi kwalifikacjiami do obliczania Qmax,p, a także liczne wątpliwości dotyczące jakości dostępnych, zalecanych i stosowanych wzorów obliczeniowych. Dyskusja tych wątpliwości - na tle wymaganych lub pożądanych właściwości takich wzorów - jest celem tego artykułu. ■ Krótka historia Qmax,p Za 3 lata minie 50. rocznica ustanowienia jedynej - jak dotychczas - obowiązującej w całym kraju regulacji prawnej dotyczącej obliczania rocznych przepływów maksymalnych o zadanym prawdopodobieństwie przewyższenia w zlewni[...]

Simulation of drawing as an important stage in the steel bolt manufacturing chain

Czytaj za darmo! »

modelling techniques, capable of solving various problems occurring in industrial metal forming processes, are used in this paper to simulate the entire chain of material behaviour at various manufacturing stages. Forging of connecting parts made of bainitic steel is investigated as an example. Particular attention is put on the drawing as a key process in designing the properties of the final product. Selected results of numerical simulation and optimization of manufacturing chain composed of drawing, cutting, multi step forging and machining operations is presented and discussed in the paper. Techniki modelowania dają możliwość rozwiązywania wielu problemów przemysłowych pojawiających się podczas przeróbki plastycznej i zostały użyte w tej pracy do symulacji zachowania się materiał[...]

Influence of technological parameters of manufacturing chain for steel bolts on die wear

Czytaj za darmo! »

Modelling techniques, capable of solving various problems occurring in industrial metal forming processes, are used in this paper to simulate the influence of the technological parameters in the manufacturing chain on wear of dies. Particular attention is put on the analysis of influence of the drawing parameters on the wear of dies in the subsequent stages. Selected results of numerical simulation of the die wear during particular stages in the manufacturing chain, composed of drawing, cutting, multi step forging and machining, are presented and discussed in the paper. This work is a part of the larger project on evaluation of the possibilities to use bainitic steels for the connecting elements. Głównym celem niniejszej pracy jest wykorzystanie metody elementów skończonych do symula[...]

Computer aided design of manufacturing of anchors for concrete plates - selection of the best manufacturing chain


  Computer aided design of the manufacturing technology for anchors for concrete plates is presented in the paper. The objectives of the work were twofold. The first objective was evaluation of applicability of various materials for anchors. Analysis of technological variants is the second objective of the research. In the material part, bainitic steels are considered as an alternative for the commonly used carbon-manganese steels. Possibility of elimination of the heat treatment was evaluated. Main features of the new generation of bainitic steels are discussed briefly in the paper. Rheological models for investigated steels were developed. The models were implemented into the finite element code for simulations of drawing and multi stage forging of anchors. Simulations of various variants of manufacturing chains were performed and the best alternative was selected. The particular attention was paid to the role of the drawing process in the manufacturing chain. Industrial trials were performed for the selected cycle and the efficiency of this cycle was evaluated. W pracy opisano zastosowanie wspomagania komputerowego do projektowania wytwarzania kotwi do betonu. Szczegółowe cele pracy były dwojakie. Pierwszym celem była ocena możliwości wykorzystania różnych materiałów do produkcji kotwi. Drugim celem była analiza różnych wariantów technologicznych wytwarzania kotew. W części materiałowej jako alternatywę rozważono stal bainityczną i oceniono możliwość wyeliminowania obróbki cieplnej wyrobów. W pracy opisano główne cechy stali bainitycznej i jej model reologiczny. Symulacje różnych wariantów procesów ciągnienia i kucia wykonano metodą elementów skończonych. Wybrano najlepszy wariant, dla którego przeprowadzono próby w warunkach przemysłowych. Key words: bainitic steels, anchors, modelling of manufacturing chain, product properties Słowa kluczowe: stale bainityczne, kotwy, modelowanie cyklu produkcji, własności wyrobów.Introduction. Manufactur[...]

 Strona 1