Wyniki 1-10 spośród 34 dla zapytania: authorDesc:"Zbigniew KŁOS"

Legenda Profesora Kolmana

Czytaj za darmo! »

Pan Profesor Romuald Kolman - to dziś prawdziwa legenda. Jak powstawała? Zapewne na jej ukształtowanie wpłynęła aktywna, przez całe dorosłe życie, postawa Pana Profesora wobec rzeczywistości. Ciągłe przebijanie przez piętrzące wokół problemy (natury losowej, niekiedy zawodowej, a czasami rodzinnej) to stały element tej postawy. Profesor Kolman... te słowa zna każdy, kto w Polsce para się z[...]

Uwarunkowania innowacyjności w przedsiębiorstwach

Czytaj za darmo! »

Problematyka identyfikacji i klasyfikacji ważniejszych uwarunkowań działalności innowacyjnej w przedsiębiorstwach.Innowacje i innowacyjność to temat bardzo aktualny. Kraje Unii Europejskiej starają się, by zwiększyć nakłady na badania i rozwój, ale problem realizacji działań innowacyjnych występuje praktycznie na poziomie przedsiębiorstwa (organizacji). W Polsce kierujący przedsiębiorstwami nadal niestety zbyt rzadko traktują innowacje jako istotny składnik kultury organizacyjnej. Szkoda, bowiem w wymiarze strategicznym innowacje, zwłaszcza w postaci nowych produktów lub usług, przyczyniają się wyraźnie do wzrostu zysku, podwyższania giełdowych kursów akcji firmy, wzrostu zasobu wiedzy i doświadczenia pracowników oraz osiągania przewagi konkurencyjnej [1]. Z jednej strony są [...]

CO TWORZY HOMO INNOVATORA?

Czytaj za darmo! »

Podstawowymi przejawami projakościowej aktywności są: projakościowe myślenie i projakościowe działanie. Obie te kategorie pojęć wpisują się w pojęcie zarządzania przez jakość. Projakościowe myślenie wymaga zaangażowania kreatywności, natomiast projakościowe działanie wiąże się z przedsiębiorczością. Wypadkową tych składowych jest pojęcie "homo innovator". O związkach tych pojęć mowa jest w niniejszym tekście. 12 2 0 1 0 M a r z e c konstrukcji scenariuszy, prowadzące do powstania scenariuszy eksploracyjnych i scenariuszy antycypacyjnych [3]. Dokonywana na podstawie aktualnego stanu badanego systemu eksploracja możliwych stanów przyszłości polega na ustaleniu wpływu zmiany poszczególnych parametrów na jego przyszłą sytuację. Wykorzystuje się tu analizę wrażliwości i an[...]

Jakość w wystąpieniach publicznych

Czytaj za darmo! »

Istotniejsze zagadnienia związane z osiąganiem wysokiej jakości w wystąpieniach publicznych oraz niektóre aspekty innowacyjności tych wystąpień. Zbigniew Kłos Wstęp Problematyka jakości i innowacyjności jest od wielu lat na czołowych stronach, popularnych pism i periodyków naukowych. Dyskutowana jest ona jednak głównie w związku z produktami: wyrobami i typowymi usługami. Znacznie mniej uwagi poświęca się tym zagadnieniom w odniesieniu do innych kwestii, przykładowo - wystąpień publicznych. Problem właściwego przygotowania i realizacji wystąpień publicznych od czasu do czasu powraca na łamy. Ponieważ jakość tych wystąpień w pewien sposób zależy od innowacyjnego podejścia do prezentacji, także ten aspekt będzie tu uwzględniony. Poniższy tekst dotyczy w głównej mierze różnego typu wystąpień konferencyjnych, ale można w nim znaleźć także szersze odniesienia. Z analizy występujących w literaturze definicji jakości wynika, że kryterium ich podziału sprowadza się do dwóch podstawowych interpretacji tego pytania: hierarchicznej (wartościującej, komparatywnej), opisowej (deskryptywnej) [1, 2]. Przykładem definicji z pierwszej grupy jest stwierdzenie, że jakość jest stopniem spełnienia stawianych wymagań [3]. Pomimo różnorodności definicji wspólną, najbardziej charakterystyczną ich cechą jest bezpośrednie lub pośrednie wiązanie pojęcia jakość z dziedziną użyteczności, łączącą się ze sformułowaniem wymagań jako potrzeb użytkownika. Wąska definicja jakości, sprowadzająca to pojęcie do zgodności z normą lub wzorcem, występuje w pracach z dziedziny prawa, nauk ekonomicznych i technicznych [2]. W języku potocznym spotyka się komparatywną interpretację tego terminu. W języku polskim, tak jak w innych językach (angielskim, francuskim, rosyjskim), odpowiedniki jakości są synonimami dobroci czy nawet doskonałości. W opisowej interpretacji przez pytanie: jaki jest wyrób rozumie się pytanie: jaka jest istota wyrobu (obiektu). W tej[...]

Odkrywanie smaku (życia )

Czytaj za darmo! »

"Q (ku) jakości życia" - tak nazwałem cykl wypowiedzi, które będę starał się w miarę regularnie publikować na łamach "Problemów Jakości". Zostałem do ich pisania zaproszony na konferencji w Piechowicach, gdzie akurat niektóre miłe aspekty tematu jakości życia się zmaterializowały. Skąd tematyka jakości życia i dlaczego "ku jakości"? Otóż coraz częściej słyszymy, zwłaszcza osoby w średnim i starszym wieku, o potrzebie myślenia o swoim życiu, nie przez pryzmat codziennej pracy lub obowiązków, a w kontekście mniejszych lub większych przyjemności, radości, ba nawet uniesień, których nam z różnych względów do tego momentu brakowało. Problematyce podnoszenia jakości życia, bo o to w końcu chodzi, poświęca się konferencje czy też książki. Jedną z nich wydał prawie 10 lat temu nestor kwalitologów polskich - Pan profesor Romuald Kolman, dedykując ją "tym, którzy odcz[...]

Jesienią zbieramy plony

Czytaj za darmo! »

Tak się składa w naszej szerokości geograficznej, iż w lipcu, sierpniu, wrześniu, czyli w końcu lata i na początku jesieni, zbieramy plony. Dojrzewa w tym czasie wiele roślin - warzyw i owoców. Dąży się do osiągania przez te surowce do produktów spożywczych optymalnej ich dojrzałości w momencie zebrania, przez co wpływa się na unikalny smak potraw i napojów. W dobie wielu programów kulinarnych w telewizji sporo o smaku mówimy, ale mało wiemy skąd on się bierze. Spośród wszystkich zmysłów smak został poznany stosunkowo najpóźniej. Prawdopodobnie nie przywiązywano do niego uwagi, bowiem ludzie rozpoznają i określają zaledwie cztery podstawowe smaki: słodki, słony, kwaśny i gorzki. Ponadto jest jeszcze jedna dodatkowa trudność, a mianowicie, że do jego odczuwania potrzebne są niekiedy dodatkowe bodźce, zwłaszcza węchowe. O wzajemnych powiązaniach między z[...]

Projakościowe aspekty doskonalenia zarządzania zasobami niematerialnymi


  Wartości, normy i standardy stanowią sedno kultury. Zbigniew Kłos Projakościowe aspekty doskonalenia zarządzania zasobami niematerialnymi Wstęp W obecnych czasach rośnie znaczenie zasobów niematerialnych organizacji. Dostęp do nich staje się powoli trudniejszy niż pozyskanie zasobów materialnych, ale troska o ich jakość jest szansą na ich doskonalenie. Jakość we współczesnym świecie, który charakteryzuje się niestabilnością, staje się trwałym czynnikiem walki o klienta. Natomiast jakość zarządzania zasobami niematerialnymi, które kształtują wartość organizacji, wpływa na procesy doskonalenia zarządzania organizacjami. Z kolei doskonalenie zarządzania zasobami niematerialnymi prowadzi do ograniczania ryzyka i niepewności, które towarzyszą zmienności bliższego i dalszego otoczenia organizacji. Warto zatem zmierzyć się z problematyką aspektów wpływających na proces doskonalenia zarządzenia zasobami niematerialnymi, mając na uwadze orientację jakościową, co jest przedmiotem niniejszego tekstu. Punktem wyjścia do dalszych rozważań będzie jednak podjęcie kwestii definicyjnych, w odniesieniu do podstawowych pojęć stosowanych w artykule. Pojęcia Jakość Dla problematyki tu rozważanej podstawowe znaczenie ma pojęcie jakości. Z analizy występujących w literaturze definicji jakości wynika, że kryterium ich podziału sprowadza się do dwóch podstawowych interpretacji pytania: jaki jest obiekt analizy? Są one: hierarchiczna (wartościująca, komparatywna), opisowa (deskryptywna) [1]. Przykładem definicji z pierwszej grupy jest stwierdzenie, że jakość jest stopniem spełnienia stawianych wymagań [2]. Pomimo różnorodności definicji, wspólną, najbardziej charakterystyczną ich cechą jest bezpośrednie lub pośrednie wiązanie pojęcia jakość z dziedziną użyteczności, łączącą się ze sformułowaniem wymagań jako potrzeb użytkownika. Wąska definicja jakości, sprowadzająca to pojęcie do zgodności z normą lub wzorcem, występuje w pracach z d[...]

Wiosna na opak

Czytaj za darmo! »

Wiosna - tak, ale tylko na półkuli północnej. W Ameryce Południowej, Australii czy południowej części Afryki nastaje właśnie jesień, a z nią fascynujący dla winiarzy czas zbiorów winorośli. I jak co roku pytania: jaka jest jakość gron? Co będzie można z nich osiągnąć w postaci gotowego produktu - wina? Opowieść o tym jak rozwinęło się na półkuli południowej winiarstwo zacznijmy od najstarszego tam miejsca produkcji wina, czyli od Ameryki Południowej. Jako lidera jakościowego uważa się obecnie Chile, ale inne kraje - Argentyna i Urugwaj depczą mu po piętach. Winorośl pojawiła się w Chile w XVI wieku, wraz z przybyciem pierwszych hiszpańskich osadników, którymi obok konkwiskadorów byli misjonarze. Sadzili oni najpierw szczep - Muskat Aleksandryjski i bliżej nieokreślony szczep nazwany Pais. Winnice powstawały głównie w pobliżu klasztorów, w których wytwarzano[...]

Kształtowanie postaw proinnowacyjnych i projakościowych


  Jako innowację rozumie się zmianę polegającą na wprowadzeniu czegoś jakościowo nowego.Wstęp Stosunek do zagadnień jakości i innowacyjności jest obecnie jedną z miar nowoczesnego podejścia do wyzwań rynku. Sama zresztą problematyka - najpierw jakości, zwłaszcza w latach osiemdziesiątych (wchodzenie norm jakościowych i coraz większa popularność zarządzania przez jakość), a następnie innowacyjności w latach dziewięćdziesiątych i kolejnej dekadzie (presja rynkowa ekspansywnych krajów Azji Południowo-Wschodniej, lansowanie proinnowacyjnej strategii lizbońskiej), jest coraz bardziej dostrzegana. Zagadnienia te są zresztą ze sobą powiązane. Umiejętne sprzęganie wątków jakościowych (a ściśle mówiąc projakościowych) i proinnowacyjnych (a zwłaszcza stymulujących innowacyjność) zauważalne jest w wyróżniających się organizacjach zarówno wcześniej, jak i obecnie. Działania w omawianych obszarach, zwłaszcza w odniesieniu do innowacyjności, są stymulowane głównie przez pojedyncze osoby. W związku z tym spojrzenie na przeplatające się wątki innowacyjności i jakości winno także uwzględniać tę perspektywę. Mając na względzie istotność obu kategorii dla efektywnego funkcjonowania całych organizacji, można byłoby się spodziewać, że ich promowaniem w przedsiębiorstwach winni być szczególnie zainteresowani szefowie. Niestety, w wielu krajach, w tym także w Polsce, nadal kierujący przedsiębiorstwami zbyt rzadko traktują działania proinnowacyjne jako realne, nie deklaratywne, występujący element strategii firm i istotny składnik ich kultury. Dzieje się tak pomimo faktu, iż w wymiarze strategicznym wprowadzane innowacje, zwłaszcza w postaci nowych produktów lub usług, przyczyniają się wyraźnie do wzrostu zysku firm, podwyższania giełdowych kursów akcji, wzrostu zasobu wiedzy i doświadczenia pracowników oraz osiągania przewagi konkurencyjnej [1]. Są one bowiem z jednej strony nieodłącznym elementem rozwijania kapitału intelektualnego przedsię[...]

Pradzieje wina

Czytaj za darmo! »

Historia wina jest tak stara, jak historia ludzkości. Ponoć człowiek prehistoryczny wiedział już jak sporządzać wino. Ale najstarsze udokumentowane ślady prowadzą na Kaukaz, a dokładniej do Gruzji. O prymacie tego kraju w wyprodukowaniu wina przemawiają odkrycia archeologiczne z okolic Szulaweri we wschodniej Gruzji, gdzie najstarsze pozostałości wina znaleziono w glinianych naczyniach pochodzących z ponad 6 tys. lat p.n.e. Szulaweri leży w Kachetii, regionie znanym od dawna z bardzo dobrych warunków klimatycznych i glebowych do uprawy winorośli. Przypuszcza się, że nie tylko technologia produkcji wina, ale i samo słowo "wino" powstało na ziemiach gruzińskich. Łaciński termin "vinum" dał wprawdzie początek nazwie wina w innych językach, ale sam pochodzi prawdopodobnie od gruzińskiego słowa "ghwino". Może przy okazji warto wspomnieć o innych miejscach, gdzie w starożyt[...]

 Strona 1  Następna strona »