Wyniki 1-10 spośród 14 dla zapytania: authorDesc:"MARZENA UCHEREK"

Badania opakowań produktów spożywczych dla dzieci

Czytaj za darmo! »

Celem podjętych badań była analiza opinii dzieci w zakresie aktualnie znajdujących się na rynku opakowań gum do żucia oraz chipsów. Zaprezentowane badania ankietowe miały charakter analiz wstępnych i są one obecnie kontynuowane na szerszej grupie odbiorców, z uwzględnieniem większego asortymentu produktów, jednak zarysowane opinie najmłodszych konsumentów wskazały, że opakowanie stanowi obec[...]

Opakowanie jako autoprezentacja produktu spożywczego w opinii konsumentów

Czytaj za darmo! »

Celem podjętych badań było poznanie opinii konsumentów w zakresie funkcji promocyjnej aktualnie znajdujących się na rynku opakowań do kawy naturalnej mielonej. Zaprezentowane badania ankietowe miały charakter analiz wstępnych i są one obecnie kontynuowane na szerszej grupie odbiorców z uwzględnieniem większego asortymentu produktów, jednak zarysowane opinie wskazały, że opakowanie stanowi ob[...]

Innowacyjność rozwiązań w zakresie opakowań w opinii konsumentów na wspólnym rynku europejskim

Czytaj za darmo! »

Poznanie potrzeb i preferencji konsumentów oraz stopnia zaspokojenia tych potrzeb przez aktualną ofertę rynkową jest niezmiernie istotnym elementem komunikacji rynkowej. Bez zwrotnego strumienia informacyjnego producenci wyrobów i opakowań nie mogą skutecznie opracowywać innowacyjnych rozwiązań w zakresie oferowanych zapakowanych produktów, jak również efektywnej strategii marketingowej i uczestniczyć w grze rynkowej. Z tego względu podjęto badania ankietowe, których celem było poznanie opinii konsumentów w zakresie nowoczesnych opakowań w wybranych krajach Unii Europejskiej (Polska, Austria, Niemcy, Wielka Brytania). Analizowano elementy opakowania, na które zwracają uwagę najczęściej konsumenci, w tym przydatność do ponownego przetwórstwa, udział ankietowanych w segregacji o[...]

Oczekiwania konsumentów w zakresie użyteczności wprowadzanych do obrotu opakowań

Czytaj za darmo! »

Główną siłą napędową rozwoju branży opakowań są potrzeby społeczno-ekonomiczne oraz oczekiwania dotyczące ich realizacji. Potrzeby powyższe dotyczą przede wszystkim zmiany stylu życia, podnoszenia jakości życia poprzez zapakowane produkty, osiągania zysków przez przedsiębiorstwa, bezpieczeństwa zapakowanych produktów oraz ochrony środowiska naturalnego. Należy podkreślić, że zmiana stylu życia wpływa przede wszystkim na wzrost zapotrzebowania na opakowania ułatwiające użycie. Podjęte badania ankietowe miały na celu poznanie opinii konsumentów na temat funkcjonalności wprowadzanych do obrotu opakowań, stopnia znajomości nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych poprawiających użyteczność opakowań oraz rodzaju problemów napotykanych przez konsumentów w zakresie użytkowania zapakowa[...]

Opakowania kosmetyków jako narzędzie komunikacji rynkowej

Czytaj za darmo! »

Celem podjętych badań ankietowych było poznanie preferencji konsumentów w zakresie jakości opakowań środków do kąpieli aktualnie dostępnych na rynku krajowym. Istotnym założeniem przeprowadzonej analizy było uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy cechy opakowania, takie jak: bezpieczeństwo, funkcjonalność, wygląd zewnętrzny, informacyjność wywierają wpływ na wybór kosmetyku przez konsumenta, stanowiąc istotne narzędzie komunikacji rynkowej. Analizowano także problemy konsumentów związane z opakowaniami środków do kąpieli, jak również zmiany, które powinny być wprowadzane w opakowaniach w przyszłości w celu zaspokojenia zmieniających się potrzeb i oczekiwań konsumentów w tym zakresie. Marzena Ucherek: Packaging of cosmetics as a tool of market communication. The purpose of the questionnaire survey that has been undertaken was to get to know consumers’ preferences concerning the quality of packaging for bathing agents currently available at the Polish domestic market. The essential assumption of the analysis carried out was to obtain an answer to the question if the characteristics of packaging such as safety, functionality, external appearance, informative functions exert an influence upon the choice of the cosmetic by the consumer making an essential tool of market communication. Consumers’ problems connected with packaging of bathing agents have been also analysed as well as the changes that should be introduced in packaging in the future in order to meet the changing needs and expectations of consumers within the scope of it. Podstawowym celem nadawanych komunikatów rynkowych jest zawsze dążenie do zwrócenia uwagi potencjalnego odbiorcy, wywołanie jego zainteresowania i zdolności zapamiętania, wyzwolenie potrzeby posiadania, wreszcie działania w celu jej zaspokojenia. Przedmiot oferty rynkowej kierowanej do konsumentów stanowią przede wszystkim produkty w postaci opakowanej [4, 11]. Znaczenie opakowania kosmetyk[...]

Wymagania konsumentów dotyczące jakości soków owocowych wprowadzanych do obrotu i ich opakowań


  Słowa kluczowe: soki owocowe, jakość opakowań, preferencje konsumentów, informacyjność opakowań Przeprowadzono badania mające na celu poznanie: opinii konsumentów o jakości wprowadzanych do obrotu soków owocowych, czynników decydujących o ich wyborze, stosowanych opakowań, stopnia korzystania przez konsumentów z informacji umieszczanych na opakowaniach oraz zmian, które powinny być wprowadzane w opakowaniach w przyszłości w celu zaspokojenia zmieniających się potrzeb i oczekiwań konsumentów w tym zakresie. Badania miały charakter ankietowy i zostały przeprowadzone w 2010 r. w województwach Polski Południowej. Analiza wyników badań wskazuje na konieczność ciągłego doskonalenia jakości oferowanych soków owocowych, jak również opracowywania nowoczesnych form konstrukcyjnych opakowań, ze szczególnym zwróceniem uwagi na poprawę ich użyteczności oraz informacyjności. Szata graficzna opakowania powinna być tak zaprojektowana, aby nie wpływając na ograniczenie czytelności informacji, zwracała uwagę konsumenta i stwarzała zachętę do wyboru i w konsekwencji zakupu produktu. Aktualnie na rynku krajowym obserwuje się rosnące zainteresowanie konsumentów sokami owocowymi. W związku z tym rośnie także konkurencyjność oferowanych produktów, stosowanych opakowań, jak również taktyk marketingowych mających na celu wyróżnienie produktu i producenta na półce sklepowej. Istotnym narzędziem komunikacji rynkowej producentów są opakowania. Opakowania soków owocowych wprowadzanych do obrotu mogą bowiem występować w różnych formach konstrukcyjnych. Niezależnie od ich postaci zawsze stanowią one ważny element działań marketingowych. Należy podkreślić, że znaczenie opakowań soków owocowych jako narzędzia informacji, promocji i edukacji oraz środka sprzedaży rośnie wraz z rozwojem sprzedaży samoobsługowej w wielkopowierzchniowych obiektach handlowych, wzrostem konkurencji na rynku oraz zmianami oczekiwań i wymagań nabywców dotyczących zapakowany[...]

Działalność proekologiczna w zakresie opakowań w świadomości konsumentów


  Celem podjętych rozważań było poznanie opinii konsumentów na temat zakresu i skuteczności działań proekologicznych z udziałem opakowań podejmowanych w Polsce. Przeprowadzone badania ankietowe pozwoliły odpowiedzieć na pytania dotyczące: czynników mających wpływ na wybór zapakowanego produktu, znajomości wśród konsumentów znaków ekologicznych umieszczanych na opakowaniach oraz działań podejmowanych na rzecz ochrony środowiska naturalnego, a także zakresu uczestnictwa konsumentów w akcjach proekologicznych i segregacji odpadów opakowaniowych. Analizowano także opinie konsumentów w zakresie funkcjonowania gospodarki odpadami opakowaniowymi w kraju wraz ze wskazaniem kierunków zmian na przyszłość. Problemy ochrony środowiska naturalnego, obok zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa i jakości towarów oraz usług są jednym z priorytetowych zagadnień z zakresu ochrony bezpieczeństwa osobistego konsumenta. Od stanu środowiska naturalnego, w którym żyje każdy konsument uzależniony jest jego stan zdrowia i jakość życia. Jakość wody, powietrza i gleby wpływa bezpośrednio na jakość żywności spożywanej przez konsumenta, a także na warunki zdrowotne. Stąd, w myśl wytycznych ONZ, sprawą o zasadniczym znaczeniu dla zdrowia konsumenta (obok bezpiecznych produktów) jest przyznanie konsumentowi prawa do czystego środowiska naturalnego. Ze względu na wprowadzanie do obrotu coraz większej ilości zapakowanych produktów, coraz większego znaczenia nabiera właściwe funkcjonowanie gospodarki odpadami opakowaniowymi [5, 6]. Gospodarkę odpadami opakowaniowymi określa całokształt działań dotyczących spełnienia przez opakowania wymagań ze względu na zasady ochrony środowiska oraz dotyczących sposobów postępowania z opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, zapewniających ochronę życia i zdrowia oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju [5]. Społecznymi, ekonomicznymi i ekologicznymi celami funkcjonowania systemu gospodarki odpa[...]

 Strona 1  Następna strona »