Wyniki 1-10 spośród 83 dla zapytania: authorDesc:"HENRYK DYJA"

57 lat Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej - Dzień Hutnika 2007

Czytaj za darmo! »

Szanowni Państwo! jak co roku w maju wydział inżynierii procesowej, materiałowej i fizyki stosowanej politechniki częstochowskiej obchodzi dzień świętego floriana. jest to dzień świętowania, ale także okazja do re- fleksji, podsumowania osiągnięć oraz poczynienia planów na najbliższe miesiące i lata. maj to także czas intensywnych spotkań ludzi wpływowych z branży metalurgicznej: dyrektoró[...]

Instytut Modelowania i automatyzacji Procesów Przeróbki Plastycznej - historia i dzień dzisiejszy

Czytaj za darmo! »

Początki specjalności "Przeróbka plastyczna metali" w Politechnice częstochowskiej przypadają na 1950 r., gdy na Wydziale metalurgicznym w ówczesnej Wyższej Szkole inżynierskiej, powołano zakład Walcownictwa. W tym okresie kadrę nauczającą stanowili profesorowie z akademii Górniczo-Hutniczej w krakowie oraz pracownicy przemysłu, m.in. z Huty częstochowa i instytutów branżowych. W 1955 r. kierownictwo zakładu przejął doc. marian Schneider, a po jego odejściu do aGH w krakowie, w 1961 roku kierowanie katedrą przejął prof. mikołaj kowalewski. Później kierownikami katedry kolejno byli mgr inż. z. Błażejowski (1973÷1976), doc. dr inż. a. chojkowski (1976÷1977), doc. dr. inż. F. knap (do 1988 r.), prof. dr inż. B. Golis (do 1996 r.) i prof. dr hab. inż. Henryk dyja (do chwili ob[...]

Jubil eusz 60-leci a Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej Dzień Hutnika 2010

Czytaj za darmo! »

Bieżący rok jest szczególnym czasem dla wszystkich osób związanych z Wydziałem Inżynierii Procesowej Materiałowej i Fizyki Stosowanej ze względu na jubileusz 60-lecia jego powstania. Jest to okazja do refleksji nad rolą, jaką Wydział odegrał w kształceniu młodzieży akademickiej oraz w rozwoju nauki i jej zastosowaniu w przemyśle związanym z regionem Częstochowy i jej okolic. Jest to jeden z najstarszych wydziałów Politechniki Częstochowskiej. Jego początkiem był utworzony w 1950 roku Wydział Metalurgiczny - drugi wydział ówczesnej Wyższej Szkoły Inżynierskiej. W chwili powołania Wydziału do życia wyposażenie laboratoryjne było równe zeru. Z tego też względu, tworzenie bazy laboratoryjnej dla prac naukowych i dydaktycznych oraz wyposażenie biblioteki w bieżącą literaturę naukową stało się sprawą priorytetową. Głównym celem Wydziału jest kształcenie wysoko wyspecjalizowanej kadry inżynierskiej w dziedzinie metalurgii i inżynierii materiałowej oraz im pokrewnych. Rozszerzenie zakresu działalności naukowej i dydaktycznej spowodowało, iż w 1992 roku zmieniono nazwę z Wydziału Metalurgicznego na Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. W 1964 r[...]

Numeryczne modelowanie niestabilnego plastycznego płynięcia metalu podczas walcowania w wykroju skrzynkowym

Czytaj za darmo! »

Na stabilne zachowanie się pasma w wykroju podczas walcowania wpływa głównie sposób jego wprowadzenia do wykroju oraz odstępstwa od przyjętego kształtu i wymiarów pasma podczas projektowania wykrojów. w wyniku niestabilnego płynięcia plastycznego pasma w wykrojach skrzynkowych następuje niezupełne wypełnienie wykroju przez odkształcany metal, co z kolei może być przyczyną powstawania wad w wyro[...]

NUMERYCZNA WERYFIKACJA WARTOŚCI ODKSZTAŁCENIA W PRÓBIE MAXSTRAIN

Czytaj za darmo! »

Nowoczesne urządzenia do symulacji procesów metalurgicznych umożliwiają opracowywanie oraz weryfikację nowych technologii przeróbki plastycznej materiałów. Jednym z takich urządzeń jest moduł MAXStrain urządzenia GLEEBLE 3800. Maszyna ta pozwala na wielokrotne i wielokierunkowe odkształcanie materiału, umożliwiając tym samym uzyskanie dużych stopni odkształcenia całkowitego. Jednak ze względu na k[...]

MODEL ZMIAN WŁASNOŚCI WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH ALUMINIUM W PROCESIE WALCOWANIA PAKIETOWEGO ARB

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych procesu walcowania pakietowego aluminium przeprowadzonych w Instytucie Modelowania i Automatyzacji Procesów Przeróbki Plastycznej Politechniki Częstochowskiej. Materiał uzyska-ny po kolejnych przepustach procesu walcowania ARB poddano badaniom wytrzymałościowym. W pracy przedstawiono wyniki badań umownej granicy plastyczności i wytrzymałości na[...]

Numeryczne modelowanie procesu walcowania walcówki żebrowanej kwadratowej 12 mm

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań teoretycznych i doświadczalnych procesu walcowania walcówki żebrowanej kwadratowej do zbrojenia betonu. W badaniach szczególną uwagę poświęcono analizie wpływu kształtu pasma przedgotowego na tworzenie się żeber na gotowej walcówce w wykroju gotowym. The paper presents the results of theoretical and experimental investigations of the process of rolling square ribbed wire rod designed for concrete reinforcement. In the investigation, particular consideration was given to the analysis of the effect of pre-finished band shape on the formation of ribs on the finished wire rod in the finished pass. słowa kluczowe: walcówka kwadratowa żebrowana, numeryczne modelowanie, meS Key words: square ribbed wire rod, numerical modeling, FEM 1. wprowadzenie. W wal[...]

Analiza wpływu parametrów asymetrycznego procesu walcowania na kształt pasma

Czytaj za darmo! »

W pracy przeprowadzono analizę asymetrycznego procesu walcowania pasm w walcarce wykańczającej dwuklatkowej walcowni blach grubych z podwalcówki, otrzymanej w klatce wstępnej, w celu określenia możliwości sterowania kształtem pasma (wyginaniem się po wyjściu z kotliny odkształcenia) w analizowanym procesie. In the work the analysis of asymmetrical rolling band in finishing double-stand rolling mill of plate mill was done. The plate had been pre-rolling in the roughing mill. The aim of the analysis was to determine some possibilities of control the shape of the band (banding after exit from deformation zone) in the asymmetrical rolling process. Słowa kluczowe: asymetryczny proces walcowania, sterowanie kształtem pasma, współczynnik asymetrii, gniot Key words: asymmetric rolling proce[...]

Wpływ zastosowania walcowania normalizującego prętów okrągłych gładkich na mikrostrukturę gotowego wyrobu

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu zastosowania procesu walcowania normalizującego prętów okrągłych gładkich na mikrostrukturę gotowego wyrobu. Modelowanie fizyczne procesu walcowania normalizującego przeprowadzono w próbach jednoosiowego ściskania, przy zastosowaniu symulatora procesów metalurgicznych Gleeble 3800. Podczas badań uwzględniono proces przyspieszonego chłodzenia materiału w końcowym etapie procesu odkształcania. Modelowanie fizyczne przeprowadzono na podstawie rzeczywistych danych stosowanych w warunkach jednej z walcowni prętów. Parametry procesu odkształcania, niezbędne do przeprowadzenia modelowania fizycznego zostały wyznaczone podczas modelowania numerycznego, przy zastosowaniu programu SortRoll. Z prętów walcowanych w warunkach przemysłowych oraz z materiał[...]

Zastosowanie techniki termowizyjnej do badania zdolności chłodzącej urządzenia do przyspieszonego chłodzenia prętów okrągłych gładkich

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań przemysłowych zdolności chłodzącej urządzenia do przyspieszonego chłodzenia prętów okrągłych gładkich. Badania przeprowadzono dla warunków technologicznych jednej z walcowni prętów. Przedstawione w pracy badania przeprowadzono dla prętów okrągłych gładkich o średnicy 30 mm. Materiałem wykorzystanym do badań była stal konstrukcyjna S355J2G3 (wg DIN St 52-3). Przedstawione w pracy badania przeprowadzono dla różnego ciśnienia oraz dla różnych wielkości przepływów wody. Celem pracy było określenie zdolności chłodzącej urządzenia do przyspieszonego chłodzenia pod kątem sprawdzenia możliwości zastosowania tego urządzenia do chłodzenia prętów w ciągu walcowniczym, podczas walcowania normalizującego. Opracowane wyniki badań stanowiły podstawę do wyznaczenia współczynników wymiany ciepła pomiędzy chłodzonym pasmem a wodą. The paper presents the results of the industrial research of the cooling ability of the device for the round plain bars accelerated cooling process. Research were carried out for one of the bar rolling mill technological conditions. The studies were carried out for 30 mm-diameter plain round bars. Constructional steel S355J2G3 (according to DIN St 52-3) was used for the research. Investigations presented in this paper were made for different pressure and water flow volume. The paper purpose was determination of the cooling ability of device for accelerated cooling proces[...]

 Strona 1  Następna strona »