Wyniki 1-10 spośród 18 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Merder"

Charakterystyka strefy przejściowej dla kadzi pośredniej różniącej się urządzeniami sterowania przepływem

Czytaj za darmo! »

Celem badań było zdiagnozowanie stanu pracy sześciowylewowej kadzi pośredniej różniącej się urządzeniami sterującymi przepływem. W artykule przedstawiono analizę charakterystyk mieszania dla kadzi pośrednich. Dla oceny warunków kształtowania się przejściowej strefy mieszania przeprowadzono badania zmiany stężenia znacznika w trakcie odlewania stali. Obliczenia numeryczne przeprowadzono za pomocą komercyjnego kodu Fluent. The objective of the research was to diagnose the work state of a six-strand tundish with different flow control devices. The article presents an analysis of mixing characteristics for tundishes. To evaluate the forming conditions of transient mixing zone the examination of variation in the concentration of the marker during steel casting was performed. Numerical sim[...]

Modelowanie wpływu podstrumieniowego regulatora turbulencji na przepływ stali w kadzi pośredniej COS


  W prezentowanej pracy przedstawiono wyniki badań numerycznych przepływu stali w dwuwylewowej kadzi pośredniej. Analizowa- ny obiekt to kadź pośrednia typu T do odlewania wlewków o przekroju kwadratowym i okrągłym. Zaprezentowano prognozowane wyniki przepływu stali dla kadzi bez zabudowy (obiektu przemysłowego), oraz analizowano pięć wariantów zabudowy przestrzeni roboczej. Do modyfikacji przepływu stali w badanym obiekcie wykorzystano podstrumieniowe regulatory turbulencji (PRT). Zapro- ponowane PRT różniły się geometrią. Rozpatrywano dwie grupy o przekroju kwadratowym i okrągłym. Do symulacji użyto progra- mu komputerowego opartego na metodzie objętości kontrolnych. Analizę numeryczną przeprowadzono na podstawie rzeczywistych warunków występujących podczas procesu ciągłego odlewania stali. W rezultacie obliczeń numerycznych otrzymano rozkłady pól prędkości i intensywności turbulencji ciekłej stali. The presented paper gives the results of numerical studies on the flow of steel in a two-nozzle tundish. The subject of investigation was a T-type tundish designed for the casting of square and round cross-section casts. Predicted steel flow results for the unfurnished tundish (an industrial facility) are presented, and five variants of tundish working space furnishing are analyzed. For the modification of steel flow in the facility under investigation, turbulence inhibiting device (TID) were used. The proposed TID differed in geometry. Two groups, one with a square cross-section and the other with the round cross-section, were considered. A computer program based on the control volumes method was used for simulation. The numerical analysis was carried out based on the actual conditions existing during the conti[...]

Modelowanie numeryczne przepływu stali w kadzi pośredniej różniącej się urządzeniami sterowania przepływu

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki symulacji numerycznych przepływu w kadziach pośrednich różniących się urządzeniami sterującymi przepływem. Obliczenia numeryczne przeprowadzono za pomocą komercyjnego kodu Fluent. Na podstawie przeprowadzonych obliczeń matematycznych otrzymano pola prędkości ciekłej stali oraz kinetycznej energii turbulencji. The paper presents results of numerical simulations of st[...]

Modelowanie fizyczne i numeryczne przepływu w kadzi pośredniej typu "T"

Czytaj za darmo! »

Celem badań było zdiagnozowanie stanu aktualnego kadzi pośredniej, stosowanej w hutnictwie krajowym. W związku z tym podjęto działania zmierzające do określenia szczegółowych charakterystyk pracy obiektu. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań modelowych identyfikujące charakterystyki przepływowe w kadzi pośredniej.1. Wstęp. Przy projektowaniu urządzeń przemysłowych oraz modernizacji istni[...]

Modelowanie numeryczne i fizyczne przepływu stali w dwużyłowej kadzi pośredniej - krzywe czasu mieszania


  Artykuł prezentuje wyniki symulacji numerycznej i pomiarów wykonanych na modelu wodnym dotyczących przepływu i mieszania stali w dwuwylewowej kadzi pośredniej. Do symulacji numerycznej przepływu stali i określenia krzywych mieszania został użyty program komputerowy Ansys-Fluent. Symulacje numeryczne zostały zweryfikowane za pomocą wyników eksperymentalnych po- miarów wykonanych na modelu wodnym kadzi w skali 1:2. Wyniki symulacji numerycznych wykazały zgodność z pomiarami eks- perymentalnymi. Uzyskane krzywe czasu mieszania umożliwiły oszacowanie zakresu strefy przejściowej. Wyniki badań dostarczyły cennych informacji o warunkach pracy przemysłowej kadzi pośredniej. The article presents the results of numerical and water model studies of the flow and mixing steel in a two-strand CC tundish. A computer program Ansys-Fluent was used for the numerical simulation of the steel flow and determination of the mixing curves. Numerical simulations were verified by using experimental data obtained from the water model. This model was built at 1:2 scale. The suitability between numerical simulations and experime[...]

Adaptacja wodnego modelu urządzenia COS do prowadzenia badań dotyczących flotacji wtrąceń niemetalicznych DOI:10.15199/24.2015.10.1


  Dotychczas prowadzone badania modelowe przepływu ciekłej stali w kadzi pośredniej urządzenia COS dotyczyły określenia optymalnych warunków przepływu i homogenizacji ciekłej stali w jej przestrzeni roboczej oraz optymalnego doboru regulatorów przepływu. Nie uwzględ- niają jednak odpowiedzi na pytanie dotyczące ruchu wtrąceń niemetalicznych w ciekłej stali. Wiedza ta jest bardzo istotna z punktu widzenia uzyskiwania wlewków ciągłych o bardzo dużej czystości metalurgicznej. W artykule przedstawiono adaptację fizycznego modelu urządzenia COS umożliwiającego realizację badań dotyczących pomiarów z zastosowaniem systemu pomiarowego Abakus® mobil fluid. So far conducted modelling studies of flow processes occurring in the continuous casting tundish, allows to determine the optimal fluid flow conditions and homogenization of liquid steel in the tundish working space and optimal selection of flow controls devices. But they do not give any answer to a question regarding the movement and separation of nonmetallic inclusions from molten steel. Such a knowledge is very important from the steel quality point of view. The presented article introduces an adaptation of the physical model of the tundish device, allowing investigation concerning the particle separation measurements using the Abakus mobil fluid system. . Słowa kluczowe: kadź pośrednia, wtrącenia niemetaliczne, modelowanie fizyczne Key words: tundish, non-metallic inclusions, physical modelling.Wstęp. Ciągle rosnące wymagania jakościowe odnośnie do produkowanej stali wymuszają na producentach poszukiwanie nowych rozwiązań produkcyjnych. Konsekwencją tych działań jest eliminacja powstałych wad, jak również ograniczenie błędów produkcyjnych [1, 2]. Dużą rolę w otrzymaniu wysokiej czystości ciekłej stali odgrywa kadź pośrednia[...]

Modelowanie zachowania się przepływu w dwuwylewowej kadzi pośredniej COS - badania numeryczne i fizyczne

Czytaj za darmo! »

W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań modelowych (fizycznych i numerycznych) identyfikujące charakterystyki przepływowe w kadzi pośredniej typu "T". W kadzi rozpatrywano dwa warianty zabudowy urządzeniami sterującymi przepływem (UPS). 2009 r. Hutnik - Wiadomości hutnicze S. 463 The present work include results of both, physical and numerical models that identify the flow characteristics in a “T"-type tundish. Two variants flow control devices configurations in the tundish were tested. Słowa kluczowe: kadź pośrednia, inhibitor turbulencji, modelowanie numeryczne, modelowanie fizyczne, przepływy cieczy, czas mieszania Key words: tundish, turbulence inhibiting device, numerical modelling; physical modelling, fluid flow 1. Wstęp. Wzrastające wymagania jakościowe i ekonom[...]

Modelowanie fizyczne i numeryczne przepływu stali w kadzi pośredniej COS

Czytaj za darmo! »

w celu identyfikacji parametrów procesu, konieczne są badania empiryczne. niekiedy można je przeprowadzić bezpośrednio na pracujących w warunkach przemysłowych urządzeniach. efekty badań prowadzonych w ten sposób mają bardzo duże znaczenie, gdyż umożliwiają bezpośrednią identyfikację obiektu. lecz ze względu na znaczne koszty i trudności związane z badaniami na obiektach wysokotemperaturowych n[...]

Charakterystyka strefy przejściowej kadzi pośredniej typu "delta"

Czytaj za darmo! »

w artykule przedstawiono analizę warunków hydrodynamicznych i przejściową strefę mieszania dla przemysłowej kadzi pośredniej typu "delta". Dla oceny warunków kształtowania się przejściowej strefy mieszania przeprowadzono badania zmiany stężenia pierwiastków znacznikowych w trakcie odlewania stali. na podstawie otrzymanych danych uzyskano charakterystyki opisujące strefę przejściową. The articl[...]

Model fizyczny urządzenia COS do badań w warunkach izotermicznych i nieizotermicznych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono prace dotyczące projektowania i wykonania adaptacji istniejącego w Katedrze Metalurgii Politechniki Śląskiej modelu fizycznego urządzenia COS do pracy w warunkach nieizotermicznych. Prace polegały na wykonaniu instalacji hydraulicznej umożliwiającej uzyskanie w modelu gradientu temperatury cieczy modelowej. Wykonano również system pomiaru temperatury. Przeprowadzona adaptacja modelu umożliwiła badania przepływu i mieszania się stali dla różnych modeli kadzi pośrednich. Badania na modelu można prowadzić w warunkach nieizotermicznych zarówno z dodatnim, jak i ujemnym gradientem temperatury. This article presents works connected with the adaptation of physical model of CCM that exists in the Metalurgy Department of the Silesian University of Technology to the work in non-isothermal conditions. Works included carrying out the hydraulic system which can help to obtain the temperature gradient of the modelling agent in the model and the system of the temperature measurement. The conducted adaptation gives possibilities to carry out research of steel flow and mixing in different tudish models.Now the research can be conducted in the non-isothermal conditions both with the positive as well as negative gradient of the temperature. słowa kluczowe: kadź pośrednia, modelowanie fizyczne, przepływy cieczy, urządzenia sterujące przepływem ciekłej stali key words: tundish, physical modelling, flow fluid, liquid steel, flow control devices.Wstęp. Fizyczne badania modelowe procesu ciągłego odlewania stali dotyczą na ogół zagadnień hydrodynamicznego przepływu ciekłej stali przez kadź pośrednią i krystalizator urządzenia COS oraz generalnie zakładają warunki izotermiczne procesu. Takie założenie wynika z roli, jaką powyższe elementy konstrukcyjne urządzenia COS pełnią w procesie odlewania. Występująca jednak w rzeczywistości różnica temperatur pomiędzy poszczególnymi wytopami odlewanymi w sekwencji może stanowić problem. Minimaliz[...]

 Strona 1  Następna strona »