Wyniki 1-10 spośród 43 dla zapytania: authorDesc:"MARCIN KNAPIŃSKI"

NUMERYCZNA WERYFIKACJA WARTOŚCI ODKSZTAŁCENIA W PRÓBIE MAXSTRAIN

Czytaj za darmo! »

Nowoczesne urządzenia do symulacji procesów metalurgicznych umożliwiają opracowywanie oraz weryfikację nowych technologii przeróbki plastycznej materiałów. Jednym z takich urządzeń jest moduł MAXStrain urządzenia GLEEBLE 3800. Maszyna ta pozwala na wielokrotne i wielokierunkowe odkształcanie materiału, umożliwiając tym samym uzyskanie dużych stopni odkształcenia całkowitego. Jednak ze względu na k[...]

Analiza intensywności odkształcenia w procesie płaszczenia taśm prostokątnych

Czytaj za darmo! »

W artykule scharakteryzowano proces płaszczenia drutów okrągłych na taśmy prostokątne omówiono podstawowe zasady płynięcia metalu w walcarce duo i o złożeniu czterowalcowym. dokonano oceny kształtu i wymiarów pasm otrzymanych w badaniach eksperymentalnych i modelowaniu procesu płaszczenia taśm prostokątnych. Przeprowadzono numeryczną analizę wpływu gniotu na rozkład intensywności odkształcenia podczas płaszczenia drutu w walcarce duo oraz podczas płaszczenia w złożeniu czterowalcowym pasma o stałej grubości z zaokrąglonymi brzegami i o przekroju prostokątnym. The process of flattening of round wires into rectangular strips. The basic rules of metal flow in two-high and four-high rolling mills are discussed. Evaluation of the shape and dimensions of bands obtained in experimental test[...]

Analiza kinetyki rekrystalizacji metadynamicznej w wysokowęglowej stali bainitycznej


  Na podstawie krzywych relaksacji naprężeń przeprowadzono analizę zjawiska rekrystalizacji metadynamicznej po odkształceniu plastycz- nym na gorąco, podczas którego wystąpiła częściowa rekrystalizacja dynamiczna. Zastosowana metoda w powiązaniu z badaniami metalo- graficznymi umożliwia wyznaczenie współczynników równań kinetyki rekrystalizacji metadynamicznej, co jest niezbędne do opracowania modelu zmian strukturalnych stali podczas procesów przeróbki plastycznej na gorąco. Badania doświadczalne przeprowadzono dla płaskiego stanu odkształcenia próbek prostopadłościennych o wymiarach 10×15×20 mm z wykorzystaniem urządzenia Gleeble 3800. Na podstawie badań doświadczalnych opracowano równania konstytutywne opisujące czas połówkowej rekrystalizacji oraz zmiany wielkości ziaren auste- nitu podczas występowania rekrystalizacji metadynamicznej w wysokowęglowej stali bainitycznej. Basing on the relaxation conducted the analysis of metadynamic recrystallization phenomenon after hot deformation where partial dynamic recrystallization appears has been conducted. The used method associated with structural investigation are enabled to determing coefficientes of equations of metadynamic recrystallization kinetics necessary determination of model of structural changes during deformation. Experimental studies were carried out in a plane strain state on samples deformed with the dimensions 10 × 15 × 20 mm using Gleeble 3800 simulator. On the basis of experimental studies the constitutive equations describing the half-time of recrystallization were developed and changes of the size of recrystallized austenite grains during metadynamic recrystallization of bainitic high carbon steel were determined. Słowa kluczowe: krzywe relaksacji naprężeń, rekrystalizacja metadynamiczna, badania metalograficzne Key words: stress relaxation curves, metadynamic recrystallization, metallographic examination.1. Wstęp. Rozwój nowoczesnych technologii umożliwia wprowadzanie do pr[...]

Interfejs EMG do sterownika programowalnego PLC DOI:10.12915/pe.2014.05.020

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono konstrukcję zintegrowanego interfejsu HMI, sygnału elektromiograficznego, dedykowanego do współpracy ze sterownikami programowalnymi PLC. Modułowa konstrukcja, umieszczona w obudowie przystosowanej do montażu na szynie DIN, umożliwia zabudowanie interfejsu w typowych szafach sterowniczych obok innych elementów automatyki. Przedstawiono również działanie podprogramu sterownika, współpracującego z interfejsem jak i praktycznych testów zbudowanego układu, w trakcie, których, badano jego funkcjonowanie. Abstract. In this paper the integrated construction of HMI interface, dedicated to cooperation with programmable logic controller was presented. Modular structure of interface, installed inside casing for mounting on DIN rail, allows installing it in standard control cabinets along with other automation components. Operation of PLC’s subroutine for cooperation with presented interface as well as results of its investigations during practical tests was shown. (EMG interface for PLC controller) Słowa kluczowe: Sygnał elektromiograficzny, interfejs, sterownik PLC. Keywords: EMG signal, interface, PLC controller. doi:10.12915/pe.2014.05.20 Wstęp Jednym z przejawów aktywności biologicznej motorycznych struktur mięśniowych, poza ewidentnymi, objawiającymi się w postaci sygnałów mechanicznych, takich jak przesunięcie czy przyspieszenie w przypadku kończyn, jest wytwarzanie przez nie zmiennych potencjałów elektrycznych [1]. Wypadkowy sygnał elektryczny odpowiadający zmianom potencjału poszczególnych komórek mięśniowych wchodzących w skład mięśnia, nosi nazwę sygnału elektromiograficznego (EMG) i posiada charakterystyczną postać, przedstawioną na rysunku 1. Na przebiegu tym można wyróżnić początkową fazę aktywnego pobudzenia w momencie inicjacji skurczu, fazę stabilizacji w stanie utrzymywania napięcia mięśnia oraz fazę spoczynkową. Jego amplituda może przyjmować wartości od ułamków miliwolta do kilkudziesięciu mi[...]

Analiza efektywności wdrożenia technologii walcowania normalizującego w przedsiębiorstwie hutniczym

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono analizę efektywności wdrożenia nowej technologii, procesu walcowania normalizującego w przedsiębiorstwie hutniczym. Analiza została przeprowadzona przy użyciu archiwalnych danych finansowych z przedsiębiorstwa z lat 2000÷2004. Ponadto autorzy opisali podstawy procesu walcowania regulowanego oraz prace badawczo rozwojowe niezbędne do wdrożenia nowej innowacyjnej technologii[...]

Wpływ asymetrycznego walcowania na poprawę wskaźników techniczno-ekonomicznych procesu walcowania blach na gorąco

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono efekty ekonomiczne uzyskane w wyniku opracowania i wdrożenia komputerowego systemu kształtowania szczeliny walcowniczej z wykorzystaniem sztucznej sieci neuronowej oraz asymetrycznego walcowania w dwóch ostatnich klatkach układu ciągłego walcowni gorącej blach. Zastosowanie i wdrożenie nowej technologii wpłynęło na zmniejszenie falistości produkcji towarowej w wybraku użyt[...]

Ocena działalności finansowej wybranego przedsiębiorstwa hutniczego

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono ocenę działalności finansowej wybranego przedsiębiorstwa hutniczego za lata 2004÷2006. Oceny dokonano na podstawie czterech podstawowych grup wskaźników: płynności finansowej, poziomu zadłużenia, rentowności i sprawności działania, opierając się na sprawozdaniach finansowych, takich jak: bilans, rachunek wyników oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych. Określenie wartoś[...]

Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do przewidywania wielkości ziarna austenitu po wielostopniowym odkształcaniu stali niskowęglowej na gorąco

Czytaj za darmo! »

W pracy wykorzystano sztuczne sieci neuronowe do prognozowania struktury odkształcanego austenitu w stali niskowęglowej. Krótki czas reakcji na zmianę sygnałów wejściowych modelu opartego na sieci neuronowej umożliwia wykorzystanie takiego rozwiązania w czasie rzeczywistym do ciągłej analizy parametrów odkształcenia i sterowania nimi w sposób zapewniający uzyskanie pożądanych właściwości gotowy[...]

Nacisk metalu na walce w procesie płaszczenia drutów

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki pomiarów nacisku metalu na walce podczas jednooprzepustowego płaszczenia drutów ze stali sprężynowej gat. 54SiCr6. Omówiono zależności do obliczania siły nacisku metalu na walce i pola powierzchni styku metalu z walcami, w tym nową metodę analityczną. W modelowaniu numerycznym procesu płaszczenia drutów wyznaczono zmianę pola powierzchni styku metalu z walcami or[...]

ZASTOSOWANIE MODELOWANIA NUMERYCZNEGO W PROJEKTOWANIU PROCESÓW WYTWARZANIA RUR

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono przykłady zastosowania techniki modelowania numerycznego do analizy różnych procesów wytwarzania rur. Przedstawione badania i ich wyniki pochodzą z prac realizowanych przez zespół w przeciągu ostatnich dziesięciu lat. Omówione zostały przykłady modelowania: — procesów ciągnienia swobodnego rur zarówno przez ciągadła stożkowe, jak i kształtowe, — zużycia walc[...]

 Strona 1  Następna strona »