Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Dąbrowa"

Standardowe warunki wizualnej oceny i pomiaru współrzędnych barw odbitek drukarskich oraz ich różnic

Czytaj za darmo! »

Przy reprodukcjach wielobarwnych, jak i przy odwzorowywaniu barw farb specjalnych stosuje się dwie metody oceny barw i ich różnic w celu weryfikacji zgodności barw uzyskiwanych na odbitce nakładowej z barwami odbitki kontraktowej lub próbnej. Barwy można porównywać, akceptować lub kwestionować ich zgodność w sposób subiektywny poprzez ocenę wizualną lub na podstawie wyników pomiarów spektrokolorymetrycznych. Tomasz Dąbrowa: Standard conditions for visual assessment and measurement of print reproduction colour coordinates and their differences. Two evaluation methods of colours and their differences are used for the multicolour reproductions and also for mapping of special ink colours in order to verify the compatibility of colours obtained on the printing sheet with those of t[...]

Optymalizacja grubości nadruków farb procesowych w technologii offsetowej

Czytaj za darmo! »

Reprodukcja poligraficzna oryginałów wielobarwnych realizowana jest poprzez syntezę subtraktywną barw elementów rastrowych nadrukowywanych jeden na drugim i jeden obok drugiego farbami procesowymi, którymi standardowo są: cyjan (C), magenta (M), żółta (Y) i czarna (K). Barwy wypadkowe tworzone są w wyniku odbicia wiązki światła od powierzchni podłoża bezpośrednio w miejscach niezadrukowan[...]

Porównanie różnych metod wyznaczania objętości brył barw odbitek drukarskich pod kątem...

Czytaj za darmo! »

Porównanie różnych metod wyznaczania objętości brył barw odbitek drukarskich pod kątem możliwości ich wykorzystania do optymalizacji nasileń farb procesowych w poligraficznej reprodukcji oryginałów wielobarwnych. Bryła barw, jej "kształt" i objętość, stanowi niezwykle ważną informację na temat potencjalnych możliwości określonej technologii poligraficznej w zakresie odwzorowania barw. Większy ich zakres decyduje o kolorystyce odbitki, a przez to o jej atrakcyjności. W przypadkach, gdy barwy oryginału nie wykraczają poza bryłę barw odbitki, możliwa jest reprodukcja kolorymetrycznie dokładna. Jeżeli wykraczają, większa bryła barw odbitki ogranicza negatywne skutki nieuniknionej w tym przypadku "kompresji barw" oryginału według wybranego algorytmu (color rendering intent), tzn.[...]

Filtry fizyczne w spektrokolorymetrii poligraficznej i ich wpływ na wartości współrzędnych i różnic barw nadruków na podłożach różniących się połyskiem i zawartością wybielaczy optycznych


  Wyniki pomiarów spektrofotometrycznych zadrukowanych i niezadrukowanych elementów powierzchni podłoży drukowych zależą od wielu czynników wynikających zarówno z konstrukcji samych urządzeń pomiarowych, jak i z ich ustawień, w większości określonych w normie ISO 13655 - Spectral Measurement and Colorimetric Computation for Graphic Arts Images. Konstrukcja samego spektrofotometru z reguły jednoznacznie określa możliwą do zastosowania geometrię pomiarową, która wg ISO 13655 powinna być 45°/0° lub 0°/45° (zgodnie z ISO 5-4), a także często determinuje rodzaj możliwych do zastosowań filtrów fizycznych, zawężając w ten sposób możliwości ich wyboru. Wyliczane z widmowych współczynników odbicia, wartości współrzędnych barw nadruków, a następnie różnice barw, zależą od ustawień spektrokolorymetru, które można określić, jako "programowe" (softwarowe). Podstawowymi w tej grupie ustawień są - "iluminant" i "obserwator". Według ISO 13655, standardowy iluminant to D50, a obserwator - 2°. Wartości samych współrzędnych barw oczywiście zależą także od ustawionej w urządzeniu pomiarowym "przestrzeni kolorymetrycznej", np.: CIELab, CIELuv, CIEXYZ itd., a wartości różnic między nimi, od przyjętych formuł ich wyliczania np.: ΔE* ab; ΔEcmc; ΔE*94; ΔE00. W spektrofotometrach wyposażonych w funkcje densytometryczne (spektrodensytometrach) istnieje programowa (softwarowa) możliwość ustawiania filtrów pomiarowych, np. szeroko- lub wąskopasmowych o ściśle określonych charakterystykach Filtry fizyczne w spektrokolorymetrii poligraficznej i ich wpływ na wartości współrzędnych i różnic barw nadruków na podłożach różniących się połyskiem i zawartością wybielaczy optycznych Physical Filters in Prints Spectrocolorimetry and their Influence on Values of Colours Coordinates and Differences of Overprints on Substrates of Different Gloss and Optical Bleaching Agents Content 618 PRZEGLĄD PAPIERNICZY · 68 · PAŹDZIERNIK 2012 PRACE [...]

Filtry fizyczne stosowane w barwometrii poligraficznej i ich wpływ na wartości współrzędnych i różnic barw druków opakowaniowych


  Wyniki pomiarów spektrofotometrycznych zadrukowanych i niezadrukowanych elementów powierzchni podłoży drukowych zależą od wielu czynników wynikających zarówno z konstrukcji samych urządzeń pomiarowych, jak i z ich tzw. ustawień, w większości określonych w normie ISO 13655 - Spectral Measurement and Colorimetric Computation for Graphic Arts Images. Konstrukcja samego spektrofotometru z reguły jednoznacznie określa możliwą do zastosowania geometrię pomiarową, która wg ISO 13655 powinna być 45°/0° lub 0°/45° (zgodnie z ISO 5-4), a także często determinuje rodzaj możliwych do zastosowania filtrów fizycznych, zawężając w ten sposób możliwości ich wyboru. Wyliczane z widmowych współczynników odbicia wartości współrzędnych barw nadruków, a następnie różnice barw zależą od ustawień spektrokolorymetru, które można określić jako "programowe" (softwarowe). Podstawowymi w tej grupie ustawień są "iluminant" i "obserwator". Wg ISO 13655 standardowy iluminant to D50, a obserwator - 2°.Wartości samych współrzędnych barw oczywiście zależą także od ustawionej w urządzeniu pomiarowym "przestrzeni kolorymetrycznej", np.: CIELab, CIELuv, CIEXYZ, a wartości różnic między nimi dodatkowo od przyjętych formuł ich wyliczania, np.: ΔE*ab; ΔEcmc; ΔE*94; ΔE00. W spektrofotometrach wyposażonych w funkcje densytometryczne (spektrodensytometrach) istnieje programowa (softwarowa) możliwość ustawiania filtrów pomiarowych, np. szerokolub wąskopasmowych o ściśle określonych charakterystykach transmisji spektralnej wynikających z przyjętego standardu wykonywanych pomiarów gęstości cząstkowych głównych nadruków farbami procesowymi, np.: DIN 16536 (WB), DIN 16536 NB, ANSI Status T, ANSI Status I czy ANSI Status E. Zupełnie innym zagadnieniem jest wykorzystywanie do pomiarów spektrokolorymetrycznych tzw. filtrów fizycznych, jako filtrów stałych bądź wymiennych, ustawianych na drodze optycznej wiązki promieniowania emitowanego ze źródła prz[...]

 Strona 1