Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Małgorzata Łągiewka"

Symulacja płynięcia i krzepnięcia stopu AlMg10

Czytaj za darmo! »

celem pracy była ocena płynięcia i krzepnięcia stopu almg10 podczas wypełniania wnęki formy odlewniczej w spiralnej próbie lejności. ocenę tę przeprowadzono na podstawie symulacji komputerowej wypełniania wnęki formy i krzepnięcia odlewu, wykonanej przy użyciu programu nova flow and solid. modelowano odlewanie stopu almg10 do formy wykonanej z masy formierskiej na spoiwie olejowym. podczas symu[...]

Usuwanie wodoru z brązów cynowych metodami rafinacji gazowej i chemicznej

Czytaj za darmo! »

Celem pracy była ocena efektywności usuwania wodoru z brązu cynowego B10 metodą przedmuchiwania kąpieli argonem oraz metodą żużlową polegającą na wprowadzeniu do kąpieli soli rafinującej Ecosal Cu 440. Efektywność rafinacji określano przez pomiar gęstości i wyznaczanie porowatości odlewów oraz ocenę jakościową powierzchni i struktury. Wyniki rafinacji przetapianych złomów porównano z jakością o[...]

Wpływ modyfikacji na strukturę i właściwości obrobionego cieplnie stopu zA27

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań wpływu ilości modyfikatora tytano-borowego na strukturę i właściwości mechaniczne przesyconego i starzonego stopu ZnAl27Cu2. Modyfikację przeprowadzono przy użyciu zaprawy AlTi5B1, wprowadzając do ciekłego stopu 0,015 % Ti i 0,003 % B; 0,025 % Ti i 0,005 % B; 0,035 % Ti i 0,007 % B oraz 0,045 % Ti i 0,009 % B. Badania wykonano na próbkach odlewanych do form piaskowych. Stwierdzono, że użycie modyfikatora powoduje rozdrobnienie ziarnistej struktury stopu oraz wyraźnie zwiększa dyspersję płytkowego eutektoidu η+β’. Optymalne właściwości mechaniczne Rm=480 MPa i A5=3,6 % uzyskano w wyniku wprowadzenia do stopu 0,035 % Ti i 0,007 % B. The work presents the examination results concerning the influence of the titanium-boron modifier quantity on th[...]

Właściwości mechaniczne prasowanego stopu AlMg10

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań właściwości mechanicznych odlewów wytwarzanych metodą prasowania bezpośredniego. Przeanalizowano rozkłady Rm i A5 w zewnętrznych i wewnętrznych częściach próbnego odlewu płyty w zależności od temperatury formy i ciśnienia prasowania. Prasowanie przeprowadzono przy temperaturach formy 150 °C i 250 °C, zmieniając ciśnienie prasowania od atmosferycznego do 90 MPa. Przedstawiono wyniki badań metalograficznych; oceniono zmiany strukturalne odlewów krzepnących pod ciśnieniem w stosunku do odlewów kokilowych. Wyznaczono optymalne parametry wytwarzania wysokowytrzymałych odlewów ze stopu AlMg10. Mechanical properties of castings produced by the direct squeeze casting method have been examined and the results have been presented in the work. The Rm and A5 distribut[...]

Modyfikacja stopu MgAl3Zn grafitem i związkami węgla

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań krzepnięcia stopu MgAl3Zn w stanie niemodyfikowanym i po zabiegach modyfikacji grafitem oraz związkami węgla. Oceniono wpływ substancji modyfikujących na początkową temperaturę krzepnięcia, przechłodzenie oraz zmiany strukturalne stopu. Stwierdzono, że największe zmiany w kinetyce krzepnięcia badanego stopu wywołuje modyfikator grafitowy. Następstwem modyfikacji jest zmiana morfologii i rozdrobnienie pierwotnych kryształów fazy α. Stop niemodyfikowany posiada strukturę ziarnową natomiast po zabiegach modyfikacji uzyskuje się strukturę komórkowo-dendrytyczną. There have been presented the results of investigations concerning solidification of MgAl3Zn alloy without inoculation treatment and after inoculating it with carbon compounds. The influence of inoculants on the initial solidifying temperature, supercooling, and structural changes in [...]

The testing of the pressuretightness of pressure castings

Czytaj za darmo! »

Evaluation of pressuretightness of pressure castings made of a Z41 alloy after mechanical processing and impregnation treatment of leaky castings was the purpose of the work. Evaluation was conducted using specialized equipment for leak testing and basing on microscopic images of elements working under the operating air pressure. Tested castings were produced by pressure casting technology in cold chamber vertical machine. The domain of study included manufacturing of castings in one of the national foundries, pressuretightness test, impregnation treatment and evaluation of the structure on the basis of microscopic examination. 2010 r. Hutnik - Wiadomo ści hutnicze S. 247 Celem pracy była ocena szczelności odlewów ciśnieniowych wykonanych ze stopu Z41 po obróbce mechanicznej oraz po zabiegu impregnacji odlewów nieszczelnych. Ocenę prowadzono za pomocą specjalistycznego oprzyrządowania do badania szczelności oraz na podstawie zdjęć mikroskopowych elementów pracujących w eksploatacji pod ciśnieniem sprężonego powietrza. Badane odlewy produkowane są technologią odlewania ciśnieniowego na pionowej maszynie zimnokomorowej. Zakres badań obejmował wytworzenie odlewów w jednej z krajowych odlewni, badanie szczelności, zabiegi impregnacji nieszczelnych odlewów oraz ocenę struktury na podstawie badań mikroskopowych. Key words: pressure casting, aluminium alloys, pressuretightness of castings Słowa kluczowe: odlewanie ciśnieniowe, stopy aluminium, szczelność odlewów Introduction. The pressure casting known also a[...]

 Strona 1