Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Dobrołęcki"

Rynek folii aluminiowej w Polsce w 2006 roku

Czytaj za darmo! »

Podobnie jak w latach ubiegłych, obecnie można odnotować dalszy rozwój rynku folii aluminiowej jako jednego z elementów całego rynku opakowań w Polsce. Podobną tendencję można też prognozować w odniesieniu do wykorzystania folii aluminiowej. Folia ta jest głównie stosowana w sektorze opakowań, ale używa się jej też w motoryzacji oraz jako materiału do izolacji termicznej. We wszystkich wymie[...]

Raporty rynkowe - jak to się robi?

Czytaj za darmo! »

Jednym z ważnych elementów marketingu jak tworzenie raportów rynkowych. Bez wiedzy o wielkości każdego rynku i każdego produktu trudno jest podjąć decyzje o strategii sprzedaży. Badania rynku i tworzenie raportów rynkowych może być zajęciem pasjonującym lecz zawsze wymaga zachowania rzetelności i szanowania zasad poufności.Marketing czy usługi marketingowe to bardzo szerokie pojęcia. Niektór[...]

Rynek folii aluminiowej w Polsce w 2007 roku

Czytaj za darmo! »

Zakład Opakowań w Kętach jest jedynym w Polsce producentem folii aluminiowej. Specjalizuje się w tej produkcji dostosowanej do bezpośredniej sprzedaży rynkowej. Folia aluminiowa wykorzystywana jest w branży cukierniczej do bezpośredniego kontaktu z produktami. Oprócz produkcji dla odbiorców krajowych systematycznie zwiększa się eksport wysoko przetworzonych laminatów na rynki Unii Europejski[...]

Nowy katalog branży szklanej i ceramicznej

Czytaj za darmo! »

W styczniu br. ukazał się kolejny "Katalog firm "Szkło i Ceramika". jest to już dziesiąta edycja publikacji, która okazała się przydatna i pomocna nie tylko w branży szklarsko-ceramicznej, lecz znacznie szerzej. jest to bowiem jedyny na polskim rynku rzetelny spis adresowy obejmujący większość firm aktywnych w tej branży, a przy tym stanowi przegląd produkcji obejmującej różne rodzaje wyrobów, między innymi szkło opakowaniowe. Publikacja cyklu katalogów rozpoczęła się w 1994 r., kiedy doszło do porozumienia między nie istniejącą już spółką Vitrocer a Biurem Marketingowym. Vitrocer był spadkobiercą dawnego Zrzeszenia Producentów Szkła i Ceramiki "Vitrocer", które z kolei powstało po likwidacji Zjednoczenia Przemysłu Szklarskiego i Ceramicznego "Vitrocer". Bez względu na to, ja[...]

Rynek folii aluminiowej w 2008 roku

Czytaj za darmo! »

Jednym ze znaczących czynników kształtujących rynek folii aluminiowej jest jej cena. Folia aluminiowa stosowana jest do produkcji opakowań używanych do pakowania wielu różnych wyrobów, głównie wyrobów spożywczych. Można przypuszczać, że podobnie jak w roku ubiegłym zapotrzebowanie na folię aluminiową będzie w Polsce wzrastać. Piotr Dobrołęcki: Aluminium foil market in 2008. One of the significant factors shaping the aluminium foil market is its price. Aluminium foil is used for the manufacture of packages applied for packing many different products mainly food products. It can be expected that similarly as in the year 2008, the demand for aluminium foil in Poland will grow. Przegląd sytuacji na rynku folii aluminiowej w Polsce w roku 2008 należy zacząć tak samo, jak i poprzedn[...]

Rynek folii aluminiowej w Polsce w roku 2009

Czytaj za darmo! »

Jak co roku przedstawiony został przegląd sytuacji na polskim rynku opakowań giętkich w segmencie związanym z jednym ze stosowanych surowców - z folią aluminiową. Tegoroczny przegląd sytuacji rozpoczyna się od analizy sytuacji w całym sektorze opakowań giętkich oraz prezentacji najważniejszych producentów. Niemal wszystkie zakłady produkujące opakowania giętkie w Polsce mogą stosować folię aluminiowa jako surowiec, lecz nie wszystkie tego się podejmują - z różnych powodów. Dlatego trudno jest czasem określić zakres stosowania folii aluminiowej, dlatego zaprezentowane zostały firmy, które potencjalnie powinny być przedmiotem zainteresowania w aspekcie tego raportu. W drugiej części artykułu zaprezentowano sytuację w wybranych grupach odbiorców opakowań z udziałem folii aluminiowej. Piotr Dobrołęcki: Aluminium foil market in Poland in 2009. As in every year a review of the situation at the Polish flexible packaging market has been presented in the market segment connected with one of the applied raw materials - aluminium foil. This year’s survey starts from the analysis of the situation in the whole flexible packaging sector and presentation of the most important manufacturers. Almost all flexible packaging manufacturers in Poland can apply aluminium foil as a raw material but not all undertake this task because of different reasons. Therefore, it is sometimes difficult to determine the scope of aluminium foil application and, therefore, companies have been presented that potentially should be the subject of interest in the aspect of this report. In the second part of the article the situation in the selected user’s groups of packages with the share of aluminium foil has been presented. Segment opakowań giętkich w Polsce Według najnowszych danych, jakimi dysponujemy, a więc pochodzących z roku 2008, wielkość segmentu materiałów i opakowań giętkich pod względem ilościowym szacowano na 46,3 proc. krajowego zużycia op[...]

Rynek opakowań metalowych w Polsce

Czytaj za darmo! »

Od kilku lat z uwagą śledzimy rynek opakowań giętkich w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania folii aluminiowej. Coroczne raporty na ten temat publikowane są w czasopiśmie OPAKOWANIE od 2004 roku. Obecnie przedstawiamy pierwszy raport o polskim rynku opakowań metalowych, dlatego z natury rzeczy zawiera dane fragmentaryczne, które nie pozwolą jeszcze na opracowanie zadowalających wniosków. Wynika to w dużej mierze z trudności uzyskania wiążących i konkretnych odpowiedzi. Nie wszyscy producenci opakowań, do których zwróciliśmy się o odpowiednie informacje wykazali zainteresowanie naszą propozycją, jednakże część z nich w sposób wyczerpujący takie dane udostępniła, a nawet w kilku przypadkach podjęła z nami wnikliwą dyskusję, która z pewnością jest bardzo korzystna dla całej branży opakowań. Za takie podejście bardzo dziękujemy. Korzystaliśmy też z dostępnej literatury, informacji publikowanych w prasie branżowej, a także w Internecie. Rozwój branży opakowaniowej w Polsce w ostatnim dwudziestoleciu był niezwykle dynamiczny. W tym czasie, jak zauważa jeden z ekspertów, uruchomiono u nas produkcję wielu opakowań, które poprzednio nie były w kraju wytwarzane, a wśród nich wymienia puszki do napojów. Jednocześnie ten sam ekspert szacuje, że produkcja opakowań metalowych w Polsce to - pod względem stosowanego surowca - trzecia pod względem wielkości grupa produktów opakowaniowych, gdyż - według danych za 2005 rok - z metali wytwarza się w Polsce 22,2 proc. wszystkich opakowań, mniej tylko od opakowań z tworzyw sztucznych (36,7 proc.) oraz papieru i tektury (26,1 proc.). W roku 2006 udział opakowań metalowych wzrósł do 23,8 proc., gdy opakowania z tworzyw sztucznych osiągnęły 40,0 proc., a z papieru i tektury pozostały niemal na tym samym poziomie (26,2 proc.). Liczba firm produkujących opakowania metalowe w Polsce wynosi 85 przedsiębiorstw, co stanowi 3,6 proc. wszystkich przedsiębiorstw w branży opakowaniowej w naszym k[...]

Opakowania giętkie i folia aluminiowa w 2010 roku


  Przedstawiając coroczny przegląd sytuacji w segmencie opakowań giętkich ze szczególnym uwzględnieniem produktów z udziałem folii aluminiowej powracamy do konstrukcji tekstu, jaki prezentowaliśmy w poprzednich latach. W pierwszej części przedstawimy więc największego krajowego producenta opakowań giętkich i jednocześnie jedynego producenta folii aluminiowej, czyli Grupę Kęty S.A., a konkretnie jedną z części tej Grupy, czyli spółkę Alupol Packaging S.A. W części drugiej dokonamy przeglądu w wybranych branżach, które są odbiorcami opakowań giętkich.Powód takiego układu tekstu jest dość prozaiczny, gdyż wynika z ograniczonej dostępności informacji i źródeł. Jakwielokrotnie o tympisaliśmywpoprzednich latach, spośród producentówopakowań giętkich jedynie giełdowa spółka Grupa Kęty S.A. w wystarczającej mierze udostępnia informacje o swojej działalności, na tyle obszerne, że można na tej podstawie podjąć się analizy i zaprezentować poniższy opis. Z drugiej strony można też podjąć się analizy najważniejszych tendencji na wybranych rynkach odbiorców, wykorzystując jedynie dane prezentowane publicznie - w mediach ogólnych i profesjonalnych, zarówno drukowanych, jak i elektronicznych,wtymszczególnie cenne są coraz szersze informacje dostępne na stronach internetowych. Udany rok 2010 i pomyślne perspektywy Rok ubiegły był bardzo korzystny dla Grupy Kęty S.A., największego producenta opakowań giętkich w Polsce. Z opublikowanych informacji wynikało, że w drugim kwartale sprzedaż wzrosła o kilka procent, podobnie jak też w trzecim kwartale "mimo wprowadzenia przez Kęty podwyżek cen wynikających ze wzrostu cen surowców, na przykład papieru i PET)". Dariusz Mańko, prezes Grupy, poinformował w październiku ubiegłego roku o zwiększeniu sprzedaży "do największych koncernów" oraz o rozpoczęciu współpracy "z kawową marką Nescafe i (z firmami) lodowymi, między innymi z Nestle i Manhattan". Nawiązano też współpracę z firmą McDonald. Prognozowa[...]

 Strona 1  Następna strona »