Wyniki 1-10 spośród 26 dla zapytania: authorDesc:"JANUSZ SZALA"

Teoretyczne i praktyczne aspekty ilościowego opisu struktury stali ferrytyczno-perlitycznych DOI:10.15199/24.2018.9.5


  Wprowadzenie. Właściwości mechaniczne tworzyw wielofazowych o danym składzie chemicznym i fazowym w pierwszym rzędzie zależą od zawartości obecnych w nich faz lub/i składników strukturalnych. Dlatego podstawowym parametrem stereologicznym wyznaczanym w trakcie analizy takich tworzyw jest udział objętościowy. Reguła ta dotyczy także stali o strukturze ferrytyczno-perlitycznej [2, 6]. Jednak nie zawsze taki opis jest wystarczający do wyjaśnienia mechanizmów kształtujących badane właściwości. Dlatego zazwyczaj trzeba go wzbogacić o parametry charakteryzujące dyspersję��������������� ��������������struktury. W 􀁓p���rzy􀀐 -padku stali ferrytyczno-perlitycznych są to rozmiary ziaren ferrytu [6] oraz obszarów perlitu, a także odległość między płytkami cementytu w perlicie [11, 15, 16]. Cennym uzupełnieniem jest także ilościowy opis rozmiarów kolonii perlitu. Trudności w zautomatyzowaniu detekcji tych kolonii sprawiają, że wielkość ta jest wyznaczana niezbyt często i zazwyczaj tylko w przypadku stali eutektoidalnych [4, 13]. Nie bez znaczenia jest także kształt oraz rozmieszczenie poszczególnych składników strukturalnych. Dotyczy to zarówno wyrobów odlewanych, jak i przerabianych plastycznie. Wymienione cechy mikrostruktury użyto do scharakteryzowania stali ferrytyczno-perlitycznych w cytowanych powyżej pracach bez względu na rok ich publikacji. Wykazano w nich, że odległość��������� ��������między 􀁓p���������������łytkami cementy-􀀐􀀐 tu w perlicie, jego ud[...]

BADANIA KALORYMERTYCZNE WYBRANYCH ODLEWNICZYCH STOPÓW MAGNEZU

Czytaj za darmo! »

Stosując metodę DSC (różnicowej kalorymetrii skaningowej) badano przemiany fazowe w odlewniczych stopach na osnowie magnezu z dodatkiem RE, Zn, Ag, Y, Zr. Wyznaczono temperaturę: przemiany eutektycznej, likwidus i solidus, charakterystyczną temperaturę przemian w stanie stałym oraz wartości entalpii przemiany. Krzepnięcie stopu Mg-2.5RE-0.42Zr-2.4Ag różni się od krzepnięcia stopów z itrem lub c[...]

A new quantitative description method of Armco iron microstructure after cold heading and recrystallization

Czytaj za darmo! »

The paper presents a new method of characterizing the structure of polycrystalline materials in terms of their susceptibility to grain growth. The structure is treated in this method as a set of microagglomerations consisting of a central grain and neighbouring grains. A method of detection of those microagglomerations has been developed. Indices have been proposed to allow a quantitative cha[...]

Influence of casting temperature on the structure of WE43 magnesium alloy

Czytaj za darmo! »

This paper presents the results of quantitative evaluation of the structure of WE43 alloy samples taken from the gating system and from tips of a spiral used in a castability test carried out at three different temperatures. A significant influence of the pouring temperature on castability and microstructure of the tested alloy has been found. STRESZCZENIE W artykule przedstawiono wyniki ilo[...]

Influence of solution heat treatment parameters on the quantity and morphology of M23C6 carbides in MAR M509 cobalt superalloy

Czytaj za darmo! »

The influence of solution heat treatment parameters on the morphology and number of M23C6 carbide precipitations in MAR M509 superalloy was analysed. It was found that M23C6 carbides in this alloy create together with a γ solid solution two morphologically different eutectics. The dissolution process of the first of them, characterized by a high compactness of the phases which create it,[...]

Efficiency of Sandström-Karlsson method in calculation 3-D particle size distribution

Czytaj za darmo! »

Three methods of calculating 3-D particle size distribution were investigated based on approaches by Sandström-Karlsson, Schwartz-Saltykov and Bockstiegel. The experimentally measured area fraction of MC-carbide particles in powder metallurgy steel has been compared to particle volume fraction calculated from 3-D particle size distributions. It was shown that the Schwartz-Saltykov method and [...]

Określenie morfologii mikrostruktury stali perlitycznej walcowanej na gorąco DOI:10.15199/24.2015.8.7


  W artykule przedstawiono metodykę ilościowego opisu morfologii perlitu w stalach, na której bazuje nowy program komputerowy "PILS" - Pearlite Inter-Lamellar Spacing. W ramach weryfikacji przeprowadzono badania ilościowe mikrostruktury próbek po symulacji fizycznej obróbki cieplno-plastycznej na dylatometrze odkształceniowym ze zróżnicowaną szybkością chłodzenia dla stali C70D. Wykonano ponadto pomiary dla próbek walcówki uzyskanej w warunkach przemysłowych według obecnie stosowanej technologii. Opracowany program i przeprowadzone badania będą wykorzystane przy pracach nad opracowaniem zmodyfikowanej technologii walcowania walcówki, dla uzyskania wyrobów ze stali, których mikrostruktura charakteryzuje się mniejszą odległością międzypłytkową - poniżej 0,2 mikro m. The article presents the methodology of quantitative description of pearlite morphology in steels with the use of the method which a new computer program "PILS" - Pearlite Inter-Lamellar Spacing is based on. In order to verify the method, some quantitative tests of microstructure in samples after physical simulation of heat-plastic treatment were conducted on a deformation dilatometer device with diverse cooling speed for steel C70D. Moreover, measurements were conducted for samples of wire rod prepared in industrial conditions according to currently applied technologies. Elaborated program and conducted tests will be used during preparations of modified technologies of wire rod rolling to prepare products made of steel, the microstructure of which is characterised with smaller interlamellar spacing - below 0.2 mikro m. Słowa kluczowe: mikrostruktura, metalografia ilościowa, odległość międzypłytkowa, symulacja fizyczna Key words: microstructure, quantitative metallography, interlamellar spacing, physical simulation.Wprowadzenie. Szereg właściwości mechanicznych stali perlitycznych zależy od stopnia dyspersji perlitu. Podstawowym parametrem stereologicznym stosowanym do opisu t[...]

Quantitative structure characteristic of aluminium foil-;iron powder-aluminium foil system after diffusion bonding

Czytaj za darmo! »

In the paper the characteristic by the quantitative metallography method of the layered material obtained as a result of interaction between iron powder and aluminium foil at the temperature of 650°C was presented. The samples processed from the packets of aluminium foil-iron powder-aluminium foil with constant iron contain and variable aluminium foil layers contain were investigated (Fig. 2-[...]

Characteristic of composite layer obtained by diffusion bonding of aluminium foil - titanium powder system

Czytaj za darmo! »

The samples obtained from the packets fabricated of aluminium and titanium by diffusion bonding at the temperature range of 630-680°C for time 5, 10, 15 and 20 min. For some conditions the possibility of the compact system of aluminium layer - composite layer - aluminium layer forming was stated (Fig. 2). The composite layer obtained at the temperature of 660°C and time of 15 and 20 minutes w[...]

Weight-Related Presentation of Hurst Correlation As a Basis For A Multiscale Distribution Inhomogeneity Evaluation

Czytaj za darmo! »

Inhomogeneity of the microscopic structure constitutes one of the most important issues in a comprehensive assessment of constructional materials’ structures. The significance of the microstructural evaluation ensues from the fact that this property affects materials’ behavior under load, by controlling the course of decohesion phenomena [1-3] characterized by a multiscale range. [...]

 Strona 1  Następna strona »