Wyniki 1-10 spośród 51 dla zapytania: authorDesc:"ZBIGNIEW MUSKALSKI"

WPŁYW WARUNKÓW TARCIA NA NAPRĘŻENIA WŁASNE PIERWSZEGO RODZAJU, W DRUTACH ZE STALI WYSOKOWĘGLOWEJ CIĄGNIONYCH Z MAŁYMI GNIOTAMI KOŃCOWYMI

Czytaj za darmo! »

W artykule przestawiono możliwość zastosowania analizy numerycznej do określania wpływu małego (kilkuprocentowego) gniotu końcowego oraz różnych wartości współczynnika tarcia na wielkość i rozkład naprężeń własnych pierwszego rodzaju, w drutach ze stali wysokowęglowej otrzymanych w procesie ciągnienia wielostopniowego. Stwierdzono, że zastosowanie małego, kilkuprocentowego gniotu w ostatnim ciągu powoduje zmianę naprężeń własnych pierwszego rodzaju z rozciągających na ściskające oraz określono optymalną wartość tego gniotu dla procesu ciągnienia w ciągadłach klasycznych i hydrodynamicznych. Przedstawiona metodyka uwzględniająca reologię badanej stali, pozwala na prognozowanie rozkładu i wartości naprężeń własnych w zależności od parametrów procesu wielostopniowego ciągnienia. Słowa [...]

Influence of low final reduction and friction conditions on first type internal stresses in high-carbon steel wires

Czytaj za darmo! »

The article discusses the possibility of using numerical analysis for determining the effect of a small (several percent) final draft and different friction coefficient values on the magnitude and distribution of internal stress of the first kind in high-carbon steel wires produced in the multi-stage drawing process. It has been found that the use of a small, several-percent draft in the last draw results in a change in the nature of internal stress of the first kind from tensile to compressive in the sub-surface layer of wires drawn either in classical or in hydrodynamic drawing dies. The results obtained from the theoretical analysis were verified by experimental tests. The presented methodology, which enables the prediction of internal stress of the first kind, can be applied for materials of different rheology and for different multi-stage drawing process parameters, such as the magnitudes of individual drafts and the total draft, the friction coefficient, drawing speed, and drawing die geometry. W pracy przestawiono możliwość zastosowania analizy numerycznej do określania wpływu małego (kilkuprocentowego) gniotu końcowego oraz różnych wartości współczynnika tarcia na wielkość i rozkład naprężeń własnych pierwszego rodzaju, w drutach ze stali wysokowęglowej, otrzymanych w procesie ciągnienia wielostopniowego. Stwierdzono, że zastosowanie małego, kilkuprocentowego gniotu w ostatnim ciągu powoduje zmianę naprężeń własnych pierwszego rodzaju z rozciągających na ściskające w warstwie przypowierzchniowej drutów ciągnionych w ciągadłach klas[...]

Analiza procesu ciągnienia drutów ze stali wysokowęglowej ze „zredukowanym” odkształceniem postaciowym


  W pracy przedstawiono, przeprowadzoną z zastosowaniem MES, analizę teoretyczną procesu ciągnienia drutów ze stali wysokowęglowej ze "zredukowanym‖ praktycznie do zera odkształceniem postaciowym w drucie po ostatnim ciągu. Proces ten zrealizowano poprzez zmianę kierunku odkształcenia po każdym ciągu. Określono także wpływ tego sposobu ciągnienia drutów na ich własności mechaniczne, naprężania własne I rodzaju i czasową wytrzymałość zmęczeniową. The theoretical analysis with the use finite element method the drawing process of high carbon steel wires with “reduced" practically to zero value redundant strain after last draw, has been shown in the work. Process was realized by the change of deformation direction after each draw. The influence such drawing process on mechanical properties, residual stresses and time-fatigue strength was determined. Słowa kluczowe: odkształcenia postaciowe, ciągnienie wielostopniowe Key words: redundant strain, multistage drawing process 1. Wprowadzenie. Odkształcenia zbędne, występujące w procesach ciągnienia, są przyczyną niejednorodności odkształcenia, która powoduje niejednorodność własności na przekroju drutu. W literaturze [1, 2] stwierdzono, że z punktu widzenia własności oraz jakości ciągnionego materiału, należy tak dobierać parametry procesu, aby niejednorodność odkształcenia była możliwie mała. Ponieważ niejednorodność odkształcenia jest wynikiem sumowania się odkształceń jednorodnych oraz odkształceń zbędnych, należy stosować takie parametry procesu ciągnienia, aby odkształcenia zbędne były jak najmniejsze. Kontynuując ten tok rozumowania można by zaprojektować taką technologię ciągnienia wielostopniowego, dzięki której w drucie końcowym odkształcenia zbędne byłyby "zredukowane‖ do zera. Można to w praktyce zrealizować przez zmianę kierunku ciągnienia drutu (np. po każdym ciągu) oraz odpowiedni dobór gniotów pojedynczych. Analizę teoretyczną procesu ciągnienia drutów ze[...]

Analiza warunków tarcia w procesie ciągnienia drutów z dużymi prędkościami


  Druty ze stali wysokowęglowych ciągnione z dużymi, ok. 20 m/s, prędkościami, nie zawsze spełniają wymagania norm określających własności drutów, szczególnie w zakresie własności technologicznych (liczby skręceń Nt i liczby zgięć Nb), co wyklucza zastosowa- nie takich drutów na górnicze liny wyciągowe czy też kord stalowy. W pracy przedstawiono badania wpływu dużej prędkości cią- gnienia na warunki smarowania, określono eksperymentalnie współczynniki tarcia dla różnych prędkości ciągnienia oraz ich wpływ na własności mechaniczne i technologiczne drutów ze stali wysokowęglowej. Przeprowadzone badania oraz ich analiza powinna wskazać na ewentualne kierunki modyfikacji technologii ciągnienia drutów z dużymi prędkościami. High carbon steel wires drawn with high speed of drawing, about 20 m/s, not always meet requirements of standards according to wire properties, especially the technological properties (number of twist Nt and bends Nb). Too low values of technological properties exclude such wires to use on hosting roper or steel cord. The influence of high speed of drawing on lubricant conditions, experimental estimation of friction coefficient for different drawing speeds and their influence on mechanical and technological properties of high carbon steel wires, has been done in the work. Made investigations and analysis can show the possible development directions for modification the technolog[...]

Wpływ technologii ciągnienia na strukturę geometryczną powierzchni drutów ze stali wysokowęglowej przeznaczonych na liny wyciągowe


  Jednym z czynników wpływających na wytrzymałość zmęczeniową drutów jest struktura geometryczna ich powierzchni, która zależy od sposobu i parametrów procesu ciągnienia. W pracy przedstawiono badania eksperymentalne umożliwiające analizę wpływu różnych technologii ciągnienia, takich jak: ciągnienie w warunkach smarowania hydrodynamicznego, ciągnienie ze zmianą kierunku odkształcenia oraz ciągnienie z dużymi prędkościami na parametry struktury geometrycznej powierzchni oraz wskaźnik geometryczny powierzchni Newmana w drutach ze stali wysokowęglowej, przeznaczonych na liny wyciągowe. The wire surface texture is one from the factors which influences on fatigue strength and depends on drawing process parameters .In the work the experimental research concerned with analysis the influence of different drawing process technologies as: drawing by hydrodynamic dies, drawing with change of drawing direction, drawing with high speed of drawing; on change of wires surface texture parameters and Newman surface geometrical indicator has been shown. Słowa kluczowe: prędkość ciągnienia, drut, struktura geometryczna powierzchni Key words: drawing speed, wire, surface texture.Wprowadzenie. Z literatury dotyczącej trwałości zmęczeniowej lin wynika, że na wzrost liczby pęknięć drutów, aż do zerwania liny, wpływają nie tylko warun- ki pracy, ale także konstrukcja liny, technologia i jakość jej wykonania, a przede wszystkim własności drutów zastosowanych do jej wytworzenia [1], na które wpły- wa sposób ich odkształcenia plastycznego (ciągnienia), nierównomierność umocnienia materiału, oddziaływa- nie naprężeń ciągnienia i naprężeń własnych, w powią- zaniu ze zmianą struktury, tekstury i stanem warstwy wierzchniej ciągnionych drutów. W wielu pracach [2÷4] wykazano, że na wytrzy- małość zmęczeniową drutów w sposób zdecydowany wpływa struktura geometryczna ich powierzchni, któ- ra zależy od sposobu i parametrów procesu ciągnienia. Wpływ ten nie zależy natom[...]

Analysis of temperature distribution in high carbon steel wires drawn with high drawing speed


  The intensification of drawing process we can obtain by use higher values of single reduction or by increase of drawing speed. Nowadays, use in the practice drawing machines make possible to realization of thin wires drawing process with drawing speed for last draft equal about 30m/s. The high speed of drawing process can causes the increase of temperature till several hundred degrees of Celsius. Made investigations shown that in the result of intensive heating process in wire structure can appear the amorphous martnesite which can influences on cracks in wires. The theoretical analysis the influence of high drawing speed on temperature distribution, on the base of simulation with use of finite element method, was shown in the work. Intensyfikację procesu ciągnienia można uzyskać w wyniku stosowania większych wartości gniotów pojedynczych lub na drodze zwiększenia prędkości ciągnienia. Obecnie stosowane ciągarki wielostopniowe, tzw. prostociągi, umożliwiają realizację procesu ciągnienia drutów cienkich z prędkościami ciągnienia dochodzącymi w ostatnim ciągu do 30 m/s. Jednak, jak pokazuje praktyka, druty ze stali wysokowęglowych ciągnione z tak dużymi prędkościami nie zawsze spełniają wymagania norm określających własności drutów, szczególnie w zakresie własności technologicznych (liczby skręceń Nt i liczby zgięć Nb). Zbyt niskie własności technologiczne wykluczają zastosowanie takich drutów np. na górnicze liny wyciągowe czy kord stalowy.Duże prędkości ciągnienia przy niedostatecznym chłodzeniu materiału i ciągadła mogą spowodować wzrost temperatury metalu, dochodzący nawet do kilkuset stopni. Badania wykazały, że w procesie ciągnienia drutów wysokowęglowych w wyniku ich intensywnego nagrzewania się, istnieje możliwość pojawienia się w strukturze martenzytu bezpostaciowego, to zaś prowadzi bardzo często do zwiększenia kruchości i podatności drutu na pękanie. W pracy przedstawiono analizę teoretyczną wpływu dużej prędkości ciągnienia na rozkł[...]

Wpływ gniotu pojedynczego na własności mechaniczno-technologiczne drutów ze stali TRIP

Czytaj za darmo! »

w niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań mechaniczno-technologicznych drutów ze stali triP. zastosowanie w procesie ciągnienia drutów małych gniotów pojedynczych powoduje niewielki spadek ich własności wytrzymałościowych przy jednoczesnej poprawie własności plastycznych. stwierdzono, że do gniotu całkowitego 80 % wyższe wartości liczby skręceń i zgięć drutów ciągnionych z małymi gniotami s[...]

OCENA STRUKTURY I EFEKTU TRIP W PROCESIE CIĄGNIENIA DRUTÓW ZE STALI 0,09C-1,57Mn-0,9Si

Czytaj za darmo! »

W artykule określono parametry obróbki cieplnej niskowęglowej stali TRIP zapewniającej uzyskanie maksymalnej ilości austenitu szczątkowego oraz rozwój struktury drutów ze stali TRIP podczas procesu ciągnienia. Jako że w procesie cią-gnienia drutów odkształcenia rzeczywiste są kilkakrotnie większe niż w większości innych procesów przeróbki plastycznej, określono wpływ szybkości przemiany fazowej au[...]

Porównanie własności mechanicznych i trwałości zmęczeniowej drutów z niskowęglowej stali TRIP z drutami ze stali D45

Czytaj za darmo! »

W niniejszej pracy podjęto próbę porównania własności drutów z niskowęglowej stali typu TRIP z drutami ze stali D45. Zaprezentowane w pracy badania wykazały, że druty z niskowęglowej stali TRIP odznaczają się własnościami mechanicznymi zbliżonymi do drutów ze stali węglowej gatunku D45 oraz zdecydowanie lepszą wytrzymałością zmęczeniową. In the work wire properties for the low carbon TRIP steel[...]

BADANIA WPŁYWU CZASU MIĘDZYOPERACYJNEJ OBRÓBKI CIEPLNEJ NA PRZEBIEG PROCESU CIĄGNIENIA I WŁASNOŚCI MECHANICZNE DRUTÓW ZE STOPU MAGNEZU AZ31

Czytaj za darmo! »

Druty ze stopu magnezu AZ31 po procesie wyciskania metodą KOBO poddano procesowi ciągnienia wielostopniowego na zimno, stosując międzyoperacyjną obróbkę cieplną. Przeprowadzono badania własności mechanicznych drutu przed odkształceniem, po każdym ciągu oraz przed i po przeprowadzeniu obróbki cieplnej. Głównym celem pracy było określenie wpływu czasu trwania międzyoperacyjnej obróbki cieplnej na przebieg procesu ciągnienia oraz jej wpływu na zmianę własności mechanicznych badanych drutów. Dodatkowo przeprowadzono obserwacje rozwoju mikrostruktury materiału podczas procesu ciągnienia za pomocą mikroskopu świetlnego. Słowa kluczowe: KOBO, proces ciągnienia, stopy magnezu, międzyoperacyjna obróbka cieplna Dr inż. Teresa Bajor, dr hab. inż. Zbigniew Muskalski, prof. nzw. — Politech[...]

 Strona 1  Następna strona »