Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Włodzimierz Adamski"

Jak kształcić do zawodów, których jeszcze nie ma na rynku pracy? DOI:


  Rola inżyniera w Polsce jest szczególnie trudna. Szybkie zmiany zachodzące we współczesnej gospodarce przejawiają się między innymi ewolucją roli inżyniera. Coraz większą rolę w różnych dziedzinach gospodarki odgrywają techniki informacyjne, transfer technologii, zintegrowane systemy zarządzania, potrzeba podnoszenia jakości i produktywności, kultura pracy. Ewolucja ta wymusza potrzebę wszechstronnego kształcenia inżynierów, którzy będą mieli znaczący wpływ na poziom innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Nowe wymagania stawiane menedżerowi przez przedsiębiorstwa dziś są już zupełnie niepodobne do konwencjonalnego obrazu firmy przemysłowej czy usługowej. Wymagania te pojawiają się na tle nowych zjawisk w biznesie, takich jak: rosnące znaczenie etyki i odpowiedzialności, praca z ludźmi w zdecentralizowanych systemach zarządzania, coraz krótszy cykl życia produktów, produkcja w przedsiębiorstwach sieciowych i wirtualnych o światowym zasięgu, rosnąca rola informacji i zaawansowanych technik jej przetwarzania, wdrożenie w polskich przedsiębiorstwach nowej kultury pracy, czyli koncepcji przedsiębiorczości rozwijającej się na gruncie europejskiej (w tym polskiej), amerykańskiej i japońskiej tradycji zarządzania partycypacyjnego i postulującej zaspokajanie potrzeb wszystkich kontrahentów społecznych. Szczegółowo ta nowa koncepcja przedsiębiorczości jest związana z ewolucją roli inżyniera w gospodarce oraz dostosowaniem programu kształcenia inżynierów do potrzeb praktyki. Ważne jest dostosowanie programów kształcenia informatyków do potrzeb zgłaszanych przez przemysł. Rosną wymagania wobec inżynierów w nowych rolach, w organizacjach uzyskujących przewagę konkurencyjną poprzez nieustanną innowacyjność i pracę zespołową [9]. Nie ulega wątpliwości, że jeszcze nigdy przyszłość naszej gospodarki nie zależała tak mocno od ludzi techniki, jak obecnie. Potrzebna jest mądra strategia. Nie jest to łatwe. Przede wszystkim trud[...]

 Strona 1