Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Różycki"

Nowe biopaliwo estrowe Gliperol

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań reakcji krzyżowej transestryfikacji triacylogliceroli olejów roślinnych i tłuszczów zwierzęcych do kompleksu biopaliwowego pn. Gliperol. Transestryfikację prowadzono wobec kwasów toluenosulfonowych jako katalizatora, z zastosowaniem octanu metylu w ilości ok. 4-krotnego nadmiaru w stosunku do stechiometrii. Oczyszczanie produktu prowadzono przez odmywanie wodą i [...]

Synteza biologicznie aktywnych izomerów kwasu linolowego z wykorzystaniem katalizatora tlenkowego


  Przedstawiono wyniki badań dotyczących procesu syntezy biologicznie aktywnych soli wapniowych izomerów kwasu linolowego c9,t11 i t10,c12C18:2 (Ca-CLA) z wykorzystaniem katalizatora tlenkowego. Do badań użyto oleju z pestek winogron o zawartości kwasu linolowego c9,c12C18:2 68,5% mas., środowisko reakcji stanowił glikol etylenowy lub glicerol, temp. reakcji wynosiła 185°C, a czas reakcji 3 h. Katalizatorem reakcji był tlenek wapnia w ilości dwukrotnie większej od stechiometrycznej. Uzyskane wyniki porównano z wynikami procesu alkalicznej izomeryzacji prowadzonej w obecności wodorotlenku potasu jako katalizatora, w znany sposób. W wyniku izomeryzacji kwasu linolowego zawartego w oleju z pestek winogron prowadzonej wobec wodorotlenku potasu uzyskano produkt zawierający 56,8% mas. sumy izomerów c9,t11 + t10,c12C18:2. W mydłach wapniowych (Ca-CLA), stanowiących produkty izomeryzacji prowadzonej w obecności tlenku wapnia, zawartość izomerów kwasu linolowego c9,t11 + t10,c12C18:2 wynosiła 5,6% mas. i 1,5% mas. dla reakcji prowadzonej odpowiednio w glikolu etylenowym i glicerolu. Grape seed oil was treated with KOH or CaO in (HOCH2)2 or glycerol at 185°C for 3 h to isomerize the 9c,12cC18:2-linoleic acid to its conjugated diene 9c,11tC18:2 and 10t,12cC18:2 isomers. CaO was more less active than KOH as the isomerization catalyst, but the Ca salts are of higher practical use. Izomery kwasu linolowego (CLA), c9,c12C18:2, stanowią grupę związków zawierających układy sprzężonych wiązań podwójnych w pozycjach cis,cis, cis,trans, trans,cis i trans,trans1). Dotychczas najlepiej przebadano i poznano właściwości izomerów o konfiguracji c9,t11 i t10,c12, które wykazują m.in. aktywność antyproliferacyjną w stosunku do komórek nowotworowych oraz redukują udział tkanki [...]

Potencjalne surowce do otrzymywania bioaktywnych pochodnych tłuszczowych


  Przedstawiono charakterystykę olejów zawierających trzy wiązania podwójne (lniany, z lnianki) i z gorczycy o obniżonej zawartości kwasu erukowego, zawierające kwas α-linolenowy (9c,12c,15cC18:3), oraz z olejów z nasion wiesiołka, ogórecznika i z czarnej porzeczki zawierających kwas γ-linolenowy (6c,9c,12cC18:3). Ponadto przebadano oleje, które w stanie naturalnym zawierają izomery kwasu o 18 atomach węgla i trzy wiązania podwójne, a wśród nich olej tungowy zawierający kwas α-eleostearynowy (9c,11t,13tC18:3) i oleje z nagietka zawierające kwas nagietkowy (8t,10t,12cC18:3). Eight com. available and recovered vegetable oils (flax, false flax, evening primrose, barage, blackcurrant, mustard, tung and pot marigold) were analyzed for chem. compn., esp. for content of mono, di and tri unsatd. fatty acids. Contents of conjugated linoleic acids in tung oil were: the isomer 9c,11t,13t (α-eleostearic acid) 76.8% and the isomer 9c,11t,13t (β-eleostearic acid) 1.3% of the total fatty acids. In the marigold oil (varieties ‘Geisha Girl‘ and ‘Persemmon Beauty’), the isomer 8t,10t,12c (α-calendic acid) was in concns. 53,2 and 53,6%, resp. Concns. of the isomer 8t,10t,12t (β-calendic acid) were 2,1% and 1,4%, resp. α-Linolenic acid (9c,12c,15c C18:3) was identified in linseed oil (53,3%), in Camelina sativa oil (45,7% m/m) and in low erucic acid mustard oil (13,9% m/m). γ-Linolenic acid (6c,8c,12c C18:3) was identified in evening primrose oil (6,8% m/m), in borage seed oil (20,6% m/m) and in Wiesława Walisiewicz-Niedbalskaa,*, Bożena Patkowska-Sokołab, Hanna Gwardiaka, Tadeusz Szulcb, Robert Bodkowskib, Krzysztof Różyckia aInstytut Chemii Przemysłowej, Warszawa; bUniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Potencjalne surowce do otrzymywania bioaktywnych pochodnych tłuszczowych Potential raw materials in the synthesis of bioactive fat derivatives Prof. dr hab. inż. Bożena PAT[...]

Synthesis of free fatty acids from plant oils rich in trienoic acids. Synteza wolnych kwasów tłuszczowych z olejów roślinnych bogatych w kwasy trienowe


  Linseed and tung oils were hydrolyzed with KOH in tert- BuOH/H2O soln. to free polyunsatd. fatty acids. No formation of fatty acid esters was obsd. The acid compn. of linseed oil hydrolyzate was unchanged in comparison to the original oil. During the hydrolysis of tung oil, the isomerization of alfa-eleostearic acid to beta-eleostearic acid and to two 10,12,14-trienoic acid isomers took place. Przedstawiono wyniki badań syntezy wolnych kwasów tłuszczowych (WKT) z olejów roślinnych lnianego i tungowego bogatych w kwasy trienowe. Triacyloglicerole oleju lnianego zawierają kwas alfa-linolenowy (9c,12c,15c), w którym wiązania podwójne przedzielone są grupami metylenowymi. Natomiast główny składnik oleju tungowego kwas alfa-eleostearynowy (alfa-eleostearic acid, alfa-ESA) zawiera sprzężone wiązania nienasycone 9c,11t,13t. WKT otrzymywano metodą alkalicznej hydrolizy (KOH) triacylogliceroli w środowisku mieszaniny alkoholu tert-butylowego (tert-BuOH) i wody. Wyniki porównywano z wynikami uzyskanymi znanymi metodami, w których stosowano środowisko wodno-metanolowe lub etanolowe. Proces kontrolowano przez oznaczanie w produkcie pożądanych WKT i produktów estryfikacji. Analizowano także skład kwasów tłuszczowych z uwzględnieniem powstawania niepożądanych izomerów, zwłaszcza kwasu α-ESA. W WKT oleju lnianego i tungowego, otrzymanych w procesie hydrolizy z udziałem tert-BuOH, nie stwierdzono obecności estrów. W WKT oleju lnianego nie zidentyfikowano ani izomerów kwasu α-linolenowego, γ-linolenowego, ani linolowego. W WKT oleju tungowego, poza głównym składnikiem kwasem α-ESA (9c,11t,13t), stwierdzono podwyższone ilości dwóch izomerów kwasu trienowego z podwójnymi wiązaniami przy atomach węgla 10,12,14, o różnej konfiguracji geometrycznej, oraz zaobserwowano wzrost zawartości kwasu β-eleostearynowego β-ESA (9t,11t,13t). W licznych badaniach izomery kwasu linolowego (CLA) wykazały działa[...]

Kwas linolowy ze sprzężonymi wiązaniami podwójnymi w modyfikowanych olejach roślinnych i w tłuszczu mlekowym

Czytaj za darmo! »

Kwas linolowy ze sprzężonymi wiązaniami podwójnymi w modyfikowanych olejach roślinnych i w tłuszczu mlekowym. Przedstawiono wyniki badań procesu otrzymywania bioaktywnych izomerów kwasu linolowego 9c,11t i 10t,12cC18:2 z oleju makowego i z pestek winogron, oraz wzbogacania zmodyfikowaną metodą tłuszczu mlekowego w izomery, głównie 9c,11tC18:2 i izomer kwasu oleinowego 11tC18:1 (kwas wakcenowy). Produkt syntezy izomerów z oleju makowego zawierał 79,5% mas., a z oleju z pestek winogron 77,6% mas. sumy izomerów 9c,11t+10t,12c. W wyniku modyfikacji procesu wzbogacania tłuszczu mlekowego w bioaktywne izomery uzyskano produkt zawierający 15,8% mas. 9c,11tC18:2 i 13,2% mas. izomeru 11tC18:1. Sheep milk fat was enriched in bioactive conjugated linoleic acid (CLA) isomers by alk. [...]

 Strona 1