Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"ZYGMUNT USYDUS"

Technologia pozyskiwania z olejów rybnych kwasów z rodziny omega-3 i zabezpieczenie ich przed zmianami oksydacyjnymi

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono zmodyfikowaną technologię uzyskiwania koncentratów kwasów tłuszczowych omega-3 w zmydlonych próbkach oleju rybnego, uzyskanego z filetów makreli atlantyckiej. Zastosowano metodę polegającą na kompleksowaniu mocznikiem kwasów nasyconych i jednonienasyconych. W uzyskanych koncentratach prawie całkowicie usunięte zostały kwasy tłuszczowe nasycone, a procentowa zawartość kwasów omega-3 wzrosła z 35,5% do 90,4%. Stwierdzono, że dodatek do uzyskanego koncentratu 0,2% dawki a-tokoferolu zabezpiecza przez 4 tygodnie uzyskany produkt przed zmianami oksydacyjnymi i spadkiem zawartości kwasów omega-3. Unsatd. omega-3 fatty acids were concd. in a fish oil (Atlantic mackerel fillets) from 35.5% to 90,4% by complexing satd. and monounsatd. fatty acids with urea in aq. EtOH[...]

Opracowanie kompozycji bioaktywnego kompleksu lipidowego obniżającego poziom aterogennych wskaźników lipidowych krwi

Czytaj za darmo! »

W wyniku zastosowania procesów opracowanych lub zmodyfikowanych przez autorów pracy uzyskano znaczny wzrost stężenia kwasów tłuszczowych omega-3 (głównie kwasów eikozapentaenowego EPA i dokozaheksaenowego DHA) w oleju rybim oraz kwasów 11t C18:1 (kwas wakcenowy VA) i 9c,11t C18:2 (izomer kwasu linolowego CLA) w tłuszczu mleka owczego, a także zsyntetyzowano z zawartego w oleju winogronowym kwasu linolowego 9c,12c C18:2 jego sprzężone dieny o konfiguracji 9c,11t i 10t,12c (izomery CLA). Na bazie tych 3 preparatów lipidowych opracowano kompozycję bioaktywnego kompleksu lipidowego (BKL), który zawierał ok. 35% kwasów EPA i DHA, 8,5% sprzężonych dienów CLA i 3,9% VA. Suplementacja kompleksem BKL dawki pokarmowej szczurów żywionych dietą wysokotłuszczową bogatą w kwasy tłuszczowe nasycone spowodowała istotny spadek wszystkich aterogennych wskaźników lipidowych krwi. Zawartość triglicerydów zmniejszyła się o 32%, cholesterolu całkowitego o 27% oraz lipoprotein LDL o 28%. Uzyskany spadek był znacznie większy od tego, jaki uzyskano dla poszczególnych preparatów lipidowych wchodzących w skład BKL, co wskazuje na ich synergistyczne i bardzo korzystne działanie w opracowanym przez autorów pracy kompleksie. The grapeseed oil was enriched in conjugated 10t,12c C18:2 linoleic and 11t C18:1 vaccenic acids by alk. hydrolysis and acidification with following cryst. from urea. The sheep milk fat was enriched in 9c,11t C18:2 linoleic and 11t C18:1 oleic acids and the fish (mackerel) oil was enriched in C20:5 eicosapentaneoic and C22:6 docosahexaneoic acids by similar methods. All 3 prepns. were combined to produce a bioactive lipid complex (BKL). The supplementation of feeding dose for rats fed with a diet rich in saturated fatty acids (pork lard) with BKL resulted in a significant decrease in all atherogenic indices of blood (triglycerides by 32%, total cholesterol by 27% and lipoprotein by 28%). The decrease was significantly high[...]

Próba optymalizacji warunków prowadzenia procesu niskotemperaturowej krystalizacji olejów rybnych


  Przedstawiono wyniki badań dotyczących możliwości optymalizacji procesu niskotemperaturowej krystalizacji olejów rybnych w celu zwiększenia w nich stężenia kwasów ω-3 (EPA, DHA). Przeanalizowano wpływ rodzaju rozpuszczalnika, jego stosunku do oleju oraz temperatury wymrażania. Na postawie uzyskanych wyników stwierdzono, że stosunek masy oleju do masy rozpuszczalnika (1:2,5 i 1:5) nie miał w zasadzie wpływu na efektywność tego procesu. Z kolei użycie jako rozpuszczalnika acetonu lub jego mieszaniny z heksanem (1:4) pozwoliło na uzyskanie znacznie większej koncentracji kwasów EPA i DHA niż w przypadku zastosowania samego heksanu. Najistotniejszy wpływ na przebieg procesu niskotemperaturowej krystalizacji miała temperatura wymrażania. W temp. -18°C proces był znacząco mniej efektywny niż w temp. -70°C (P ≤ 0,01). Crude fish oil was crystd. at -18°C and -70°C after diln. with AcMe, hexane or their mixt. (1:4) to increase the contents of eicosapentanoic (C20:5) and docosahexanoic (C22:6) acids. The total content of both acid was increased from 21.5% by mass up to 41.5% by mass after diln. with AcMe. Kwasy ω-3 należą do niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych (NNKT). Kwasy te nie mogą być syntetyzowane przez ssaki i muszą być im dostarczane ze źródeł egzogennych. W organizmie człowieka NNKT wykazują bardzo korzystne i wielokierunkowe działanie, m.in. obniżają poziom cholesterolu całkowitego i jego niekorzystnej frakcji LDL oraz ciśnienie tętnicze krwi, wykazując tym samym działanie kardioprotekcyjne1-3). Głównym i właściwie jedynym źródłem kwasów EPA (eikozapentaenowego C20:5) i DHA (dokozaheksanowego C22:6) w diecie człowieka są ryby i owoce morza. Kwasy te nie występują w tłuszczach pochodzenia roślinnego, a w innych tłuszczach zwierzęcych obecne są tylko w śladowych ilościach4-6). Okazuje się jednak, że poprzez suplementację diety zwierząt olejami pochodzenia rybnego można zwiększyć w ich tłuszczu mle[...]

Modyfikacja składu chemicznego produktów mleczarskich


  Przedstawiono wyniki doświadczalnych badań otrzymywania soli wapniowej sprzężonego kwasu linolowego z oleju z winogron na katalizatorach tlenkowych i wzbogacania oleju rybnego w kwasy omega-3 metodą krystalizacji niskotemperaturowej oraz otrzymywania na ich bazie bioaktywnego kompleksu roślinno-rybnego. Zastosowanie opracowanych preparatów lipidowych w żywieniu krów mlecznych, w postaci dodatków paszowych na nośniku mineralnym, istotnie zwiększyło zawartość biologicznie aktywnych kwasów tłuszczowych w tłuszczu mleka (sprzężone kwasy linolowe c9t11 i t10c12, kwas trans-wakcenowy, kwas eikozapentaenowy i kwas dekozaheksaenowy). Również sery podpuszczkowe wyprodukowane z mleka krów otrzymujących preparaty lipidowe miały korzystniejszy skład, zbliżony pod względem profilu kwasów tłuszczowych do składu wykorzystanego do ich produkcji surowica. Najkorzystniej skład chemiczny produktów mleczarskich zmodyfikował bioaktywny kompleks roślinno-rybny. Grape seed oil was isomerized on CaO in (HOCH2)2 to Ca conjugated linolate (5.6%), while a fish oil was lowtemp. crystd. to increase content of eicosapentaenoic and docosahexaenoic acids to 41.5%. Both prepns. were supported on a com. humus-mineral sorbent and used as a supplement cows diet at 400 g/head/day to modify the fatty acid profile of milk fat. The share of conjugated dienes of cis-9, trans-10 and trans-10, cis-12 linoleic acids C18:2 in milk fat increased by 55-150% and trans-11 vaccenic acid C18:1 by 62-110% as a result of the diet improvement. Transfer of the fatty acids profile from milk to rennet cheese was also confirmed. Piotr Nowakowskia, Bożena Patkowska-Sokołaa, Robert Bodkowskia, *, Tadeusz Szulca, Stefania Kinala, Wiesława Walisiewicz-Niedbalskab, Zygmunt Usydusc aUniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; bInstytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego, Warszawa; cMorski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, Gdynia Modyfikacja składu chemiczne[...]

Zastosowanie aminopropylowej ekstrakcji kolumnowej do wzbogacania oleju rybnego w kwasy omega-3


  Przedstawiono wyniki doświadczalnych badań procesu wzbogacania oleju rybnego w kwasy omega-3 metodą aminopropylowej ekstrakcji kolumnowej na złożu stałym. Najlepsze efekty uzyskano, gdy stosunek masy wolnych kwasów tłuszczowych do masy wypełnienia wynosił 1,5:100 i 3:100 (stężenie PUFA ok. 97%, EPA + DHA ok. 85%, odzysk ok. 90%). Kilkakrotne przepuszczenie oleju przez tę samą kolumienkę nie miało wpływu na stężenie kwasów EPA i DHA, natomiast znacznie zmniejszało zużycie jej wypełnienia. Efektywność procesu zatężania przy zastosowaniu metod ekstrakcji do fazy stałej i kompleksowania mocznikiem była zbliżona i wyższa niż efektywność przy zastosowaniu krystalizacji niskotemperaturowej. Polyunsatd. fatty acids contained in cod liver oil (initial conch. 39.04%) were concd. by extn. to solid phase (aminopropyl columns, acids-to-packing mass ratio 0.6:100 to 12:100), lowtemp. crystn. and complexation with urea to the final concn. 97.79%, 70.47% and 97.07%, resp. Docosahexaenoic and eicosapentaenoic acids were the main components of the concentrates. The no. of passings of the oil through the extn. column (up to 6) did not influence the conch. efficiency. Od dawna przedmiotem licznych badań są lipidy, będące naturalnym źródłem energii, witamin rozpuszczalnych w tłuszczach oraz kwasów tłusz- Zastosowanie aminopropylowej ekstrakcji kolumnowej do wzbogacania oleju rybnego w kwasy omega-3 Use of aminopropyl column extraction for fish oil enrichment in omega-3 acids aMorski Instytut Rybacki-Państwowy Instytut Badawczy, Gdynia; bUniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Dr hab. inż. Zygmunt USYDUS, prof. nadzw. MIR, w roku 1971 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Od 2010 r. jest zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Morskim Instytucie Rybackim - Państwowym Instytucie Badawczym w Gdyni, pełniąc funkcję kierownika Zakładu Chemii Żywności i Środowiska. Specjalność - chemia żywności i środowiska.[...]

 Strona 1