Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"PAWEŁ KIKOLSKI"

Ocena wpływu ciekłego odplamiacza na bazie nadtlenku wodoru na trwałość barwników bezpośrednich stosowanych do barwienia wyrobów włókienniczych Notatka laboratoryjna

Czytaj za darmo! »

Przebadano wpływ dodatku ciekłego odplamiacza na bazie nadtlenku wodoru i substancji powierzchniowo czynnych do kąpieli piorącej zawierającej uniwersalny proszek piorący na odporność wybarwień barwnikami bezpośrednimi. Badania przeprowadzono w skali rzeczywistej, wykonując prania 10-krotne w temp. 60°C i 20-krotne w temp. 40°C wg procedury UMIST. Stopień uszkodzenia wybarwień oceniono poprzez spektrofotometryczny pomiar zmiany barwy (ΔE). Nie stwierdzono wzrostu niszczącego działania w wyniku zastosowania odplamiacza w porównaniu do samego proszku piorącego. Colour damage of 8 cotton test monitors dyed with the direct dyes was studied after 10-cycle wash at 60°C and 20-cycle wash at 40°C in all-around washing powder alone and in the same powder contg. Peroxide-based liq. stain removal agent. Colour damage was evaluated by spectrophotometric measurements. No increase of colour damage level was found due to use of stain removal agent in comparison to washing powder alone. Ins[...]

Wpływ sposobu aplikacji ciekłego odplamiacza na bazie nadtlenku wodoru na efektywność usuwania zabrudzeń i zaplamień specyficznych w stosunku do enzymów detergentowych

Czytaj za darmo! »

Przebadano wpływ sposobu użycia odplamiacza na bazie nadtlenku wodoru na efektywność usuwania zabrudzeń i zaplamień specyficznych wobec enzymów detergentowych. Badania przeprowadzono w skali rzeczywistej w pralkach automatycznych stosując odpowiednie monitory zabrudzeń i zaplamień. Miarą stopnia usunięcia zabrudzenia był przyrost wartości jasności ΔY mierzony spektrofotometrycznie w świetle odbitym. W przypadku dodania całej porcji odplamiacza bezpośrednio do kąpieli piorącej stwierdzono poprawę wyprania jedynie dla niedużej liczby zabrudzeń i zaplamień. Znacznie lepsze wyniki zapewniła aplikacja części odplamiacza na zabrudzenie przed praniem, natomiast połączenie aplikacji na zabrudzenie z działaniem mechanicznym (wcieranie) zaowocowało poprawą wyprania w stosunku do największej liczby zabrudzeń i zaplamień. Three various modes of application of the H2O2-based liq. stain removal agent on the removal of enzymespecific stains were evaluated with the use of the selected stain monitors. Stain removal performance was estimated by spectrophotoreflectometry (brightness measurements). A simple addn. of the tested agent to the washing liquor resulted in an increase of stain removal power only for small no. of stain monitors. A combination of application the part of the tested agent onto monitors with the rest added to the washing liquor resulted in the considerable increase of this no., but the best results were achieved for the combination of application on stain followed by the addnl. mech. action (rubbing). Wspomagacze prania, takie jak odplamiacze na bazie nadtlenku wodoru i substancji powierzchniowo czynnych, są obecnie przedmiotem oferty handlowej różnych producentów detergentów. Zadaniem tych wspomagaczy jest wzmocnienie działania właściwego środka piorącego w stosunku do możliwie szerokiej gamy zabrudzeń i zaplamień, szczególnie w procesach prania energicznego w niskich lub umiarkowanych temperaturach (30̵[...]

Technologie chemii gospodarczej i sanitarnej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono historię, osiągnięcia oraz możliwości naukowo-badawcze, usługowe i wdrożeniowe Zakładu Środków Piorących i Zakładu Chemii Sanitarnej Instytutu Chemii Przemysłowej w Warszawie. Działalność tych Zakładów koncentruje się przede wszystkim na opracowywaniu i wdrażaniu do przemysłu nowoczesnych, proekologicznych, energooszczędnych i efektywnych ekonomicznie technologii środków piorący[...]

Problemy akredytacji laboratoriów, atestacji wyrobów i normalizacji

Czytaj za darmo! »

Instytut Chemii Przemysłowej od 1993 r. wprowadza system zapewnienia jakości w pięciu zakładach zajmujących się badaniami właściwości chemicznych i fizykochemicznych materiałów i wyrobów. Podano zakresy badań wykonywanych przez poszczególne zakłady. W Polsce funkcjonuje system obowiązkowej i dobrowolnej certyfikacji wyrobów. Zakłady wprowadzające system jakości wykonują badania wykorzystywane[...]

Comparison of the selective dissolution method with the manometric respirometry used for the evaluation of biodegradability of solid fuel-type biomass Porównanie metod selektywnego rozpuszczania i respirometrii manometrycznej stosowanych do oceny biodegradowalności biomasy stałej przeznaczonej do celów energetycznych DOI:10.12916/przemchem.2014.2190


  Palm kernel shell, Elaeis Guineensis-tree shell silvers, coconut-tree bark and timber-origin biomass samples were studied for biodegradability by std. detn. of chem. O2 demand (respirometry) and by dissoln. in H2SO4/H2O2 mixt. Microcryst. cellulose was used for comparison. The studied biomass samples (except for palm kernel shells) showed satisfying biodegradability (32-45% after 28 days) and can be recommended as solid biofuels for power generation. The selective dissoln. method gave higher biodegradability values than the respirometry. Na przykładzie 4 materiałów pochodzenia roślinnego, zakwalifikowanych jako biomasa do celów energetycznych, dokonano oceny korelacji wyników metody selektywnego rozpuszczania, służącej do pośredniego wyznaczania poziomu biodegradacji, z wynikami rzeczywistej tlenowej biodegradacji biologicznej ozna-czonej za pomocą techniki respirometrycznej. Wyniki uznawane za miarę biodegradowalności biomasy uzyskane metodą selektywnego rozpuszczania są wyższe niż wyniki uzyskane metodą respirometryczną, a więc metoda pierwsza kwalifikuje jako biorozkładalne również substancje nieulegające degradacji przez mikroorganizmy. Poszukiwanie oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE) stało się istotnym elementem realizacji idei zrównoważonego rozwoju, uwzględnianym zarówno w polityce władz Unii Europejskiej, jak i w polityce poszczególnych państw członkowskich. Jedno z największych naturalnych źródeł energii na świecie stanowi biomasa. Według unijnej definicji1) biomasa oznacza podatne na rozkład biologiczny frakcje produktów, odpady i pozostałości przemysłu rolnego, leśnictwa i związanych z nim gałęzi gospodarki, jak również podatne na rozkład biologiczny frakcje odpadów przemysłowych 93/12(2014) 2191 Inż. Renata DUDEK w roku 1992 ukończyła studia na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Pracuje w Instytucie Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckieg[...]

Współczesne techniki analizy chemicznej i oznaczeń fizykochemicznych

Czytaj za darmo! »

W Instytucie Chemii Przemysłowej są rozwijane nowoczesne techniki analizy chemicznej, oznaczeń fizykochemicznych oraz badania właściwości różnych materiałów, takich jak tworzywa sztuczne, surowce i produkty wielkiej syntezy organicznej, kosmetyki, produkty chemii gospodarczej i sanitarnej. Prowadzone są również badania biodegradacji substancji powierzchniowo czynnych oraz inne badania dotycz[...]

 Strona 1