Wyniki 1-10 spośród 30 dla zapytania: authorDesc:"LUDWIK CIURA"

CHARAKTERYSTYKA I OBSZAR DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU TECHNOLOGII PRZETWÓRSTWA METALI I STOPÓW


  Tematyka badawcza związana z przetwórstwem metali nieżelaznych była realizowana w Instytucie od samego po‐czątku jego powstania, tj. od 1952 r. Zespoły badawcze Instytutu opracowywały linie techno-logiczne i uruchamiały produkcję wyrobów w największych ówczesnych zakładach przetwórczych metali nieżelaznych, miedzy innymi w: - WMN SZOPIENICE- taśmy i blachy z miedzi i mosią-dzów, - HUTMEN - Wrocław - rury mosiężne miedzioniklowe i miedziane, - WM ŁABĘDY - blachy i taśmy z miedzi, mosiądzów i brą-zów, - HM CEDYNIA - walcówka miedziana na linii Conti-Rod- - WM DZIEDZICE - rury kondensatorowe, taśmy i blachy z miedzi i jej stopów. Jednak w ostatnich latach przemysł metali nieżelaznych poddany został głębokiej restrukturyzacji, w wyniku której część zakładów znacznie ograniczyła produkcję, część ule-gła całkowitej likwidacji, natomiast część skupiona głównie w grupie kapitałowej KGHM w dalszym ciągu rozwija swoją działalność. Tematyka badawcza Zakładu Technologii Przetwórstwa Metali i Stopów ulega ciągłej zmianie dopasowując się do aktualnych potrzeb przemysłu, a także wytycza nowe kie-runki rozwoju krajowego przetwórstwa metali [...]

Chropowata powłoka cynkowa na wyrobach stalowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki przemysłowego cynkowania jednostkowego wyrobów stalowych, na których wystąpiła chropowata powłoka cynkowa. Scharakteryzowano formy wypiętrzeń powłoki i powiązano je z przyczynami mającymi swoje źródło w operacjach przygotowania wyrobów stalowych do cynkowania oraz z przyczynami związanymi z gatunkiem stosowanej stali. Ustalono, że lokalne wypiętrzenia powłoki to efekt obe[...]

Jakościowy i ilościowy rozwój kąpieli cynkowej dla cynkowania zanurzeniowego

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono ogólną charakterystykę zastosowania w minionym stuleciu kąpieli cynkowych w przemysłowych warunkach cynkowania wyrobów stalowych. Opisano naturalne warunki powstania na dnie wanny cynkowniczej poduszki ołowianej. Zaprezentowano zmiany składu chemicznego kąpieli oraz główne typy wad powłok powstających w tych kąpielach. Do każdej z wymienionych kąpieli podano zestaw dodatków stopowych, których zadaniem była poprawa jakości wytwarzanych powłok aż do uzyskania aktualnych powłok uniwersalnych. Wskazano również na niektóre błędy w technologii cynkowania, skutkujące nieestetycznym wyglądem otrzymanych powłok. Przedstawiono różnice w składzie chemicznym faz występujących w procesie cynkowania zanurzeniowego (kąpiel cynkowa, cynk twardy, popiół, powłoka). Słowa kl[...]

Postęp w zastosowaniu przemysłowym opracowanych stopów cynku i ołowiu


  Przedstawiono zakres prac wykonanych w IMN w ostatnim dziesięcioleciu, a dotyczących przetwórstwa cynku i ołowiu. Zaprezentowano wyniki cynkowania zanurzeniowego wyrobów z reaktywnych gatunków stali w kąpielach z nowych stopów cynku z dodatkami aluminium, niklu, manganu, cyny oraz antymonu. Otrzymane powłoki porównano odpowiednio z wynikami cynkowania metodą jednostkową i ciągłą w kąpielach z czystego cynku uzupełnionego jedynie aluminium. Analiza otrzymanych wyników uwzględnia najnowsze badania dotyczące mechanizmu wzrostu powłok na różnym jakościowo i ilościowo podłożu stalowym. Wskazano na dominującą rolę składu chemicznego kąpieli w tym zakresie. Niezależnie od gatunku cynkowanej reaktywnej stali uzyskano uniwersalną i oszczędną w zużycie cynku powłokę cynkową o korzystnej, wielowarstwowej budowie (metoda jednostkowa) lub jednowarstwowej (metoda ciągła), estetycznym wyglądzie i wysokiej jakości. W zakresie przetwórstwa ołowiu opracowano nową technologię wytwarzania typoszeregu stopów ołowiu w warunkach przemysłowych z przeznaczeniem do produkcji akumulatorów. Zaproponowano również zwiększenie asortymentu wytwarzanych stopów przy efektywniejszym wykorzystaniu krajowego surowca oraz wytwarzanie lepszych jakościowo wyrobów. Propozycje dotyczą także stopów stosowanych na powłoki kabli elektrycznych. Słowa kluczowe: cynk, stop cynku, cynkowanie zanurzeniowe, powłoka cynkowa, kąpiel cynkowa, ołów, akumulator, powłoka kabla Progress in industrial application of newly developed zinc and lead alloys The scope of work carried out at the Institute of Non-Ferrous Metals in Gliwice over the last ten years, related to the processing of zinc and lead, has been described. Results of hot-dip galvanizing of specimens made of reactive steel grades in baths composed of new zinc alloys with an addition of aluminium, nickel, manganese, tin and antimony are presented. The coatings obtained have been compared with those from batch and continuous gal[...]

Nowe stopy cynku do ciągłego i jednostkowego cynkowania zanurzeniowego wyrobów stalowych, wytwarzane w ZGH "Bolesław" SA

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono ogólną charakterystykę zastosowania gotowych stopów cynku w przemysłowych warunkach ciągłego i jednostkowego cynkowania wyrobów stalowych. Opisano warunki technologiczne wytwarzania omawianych stopów u największego krajowego producenta czystego cynku elektrolitycznego, ZGH "Bolesław" SA w Bukownie. Wyszczególniono składy chemiczne nowego typoszeregu stopów, pozwalających[...]

STRUKTURA I WŁAŚCIWOŚCI STOPÓW OŁOWIU NA AKUMULATORY


  W artykule określono mikrostrukturę i właściwości blach ze stopów ołowiu PbSb1Sn0,2As0,3Se i PbCa0,1AlSn0,5Ag. Blacha ze stopu antymonowego posiada praktycznie dwufazową budowę. W przybliżeniu jednofazową strukturę ma natomiast drugi stop — wapniowy. Blachy są częściowo zrekrystalizowane. Taśmy z obydwu stopów posiadają zbliżone własności mechaniczne i technologiczne. Korzystniejsze zestawienie tych własności wydaje się mieć taśma ze stopu wapniowego. Taka charakterystyka dwóch odmiennych stopów sprzyja hybrydowej budowie akumulatorów. Badane stopy poddano testowi odporności na utlenienie w wysokiej temperaturze 550 °C podczas długotrwałej ekspozycji, bez zabezpieczenia lustra kąpieli oraz z zastosowaniem topnika. Stopień utlenienia stopu wapniowego jest wielokrotnie większy od stopu antymonowego. Ochronne działanie topnika na kąpiel powoduje znaczne zmniejszenie stopnia utlenienia każdego badanego stopu (od 10 do ponad 20 razy w zależności od czasu ekspozycji). Ustalono dominujący wpływ dodatków stopowych na stopień utlenienia danej kąpieli stopowej i tym samym ogólny uzysk ołowiu w procesie wytwarzania akumulatorów. Słowa kluczowe: ołów, stop ołowiu, struktura, właściwości blach, akumulator STRUCTURE AND PROPERTIES OF LEAD ALLOYS USED IN BATTERIES Microstructure and properties of sheets from lead alloys PbSb1Sn0.2As0.3Se and PbCa0.1AlSn0.5Ag have been determined. The sheet from antimony‐containing alloy exhibited predominantly a two‐phase structure, whereas the sheet from calcium‐containing alloy was mostly of a single‐phase structure. Both sheets were partly recrystallized. The strips from Dr inż. Jan Wesołowski, dr inż. Ludwik Ciura, prof. IMN., dr inż. Wiesław Kazana — Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice. both alloys appeared to have similar mechanical and technological properties, although those of calcium‐containing strip seemed to be more advantageous. Such characteristic of two different[...]

Spoiwo warstwowe do połączeń węglik spiekany/stal DOI:10.15199/24.2015.8.2


  W pracy przedstawiono wyniki badań obejmujących opracowanie założeń procesowych wytwarzania taśm ze spoiw warstwowych z udzia- łem spoiwa srebrowego gat. BAg22 oraz miedzi, z wsadu kompozytowego uzyskiwanego w procesie prasowania i walcowania, przezna- czonych do zastosowań w narzędziach skrawających, pracujących w trudnych warunkach eksploatacyjnych. Dokonano doboru parametrów wytrzymałościowych i wymiarowych materiałów składowych taśmy warstwowej z 50% i 75% udziałem objętościowym miedzi w warstwie wewnętrznej, tj. taśmy spoiwa BAg22 oraz taśmy Cu, przeznaczonych do wstępnej operacji łączenia w procesie prasowania. Określono warunki prowadzenia procesu prasowania zestawu BAg22/Cu/BAg22 o wyjściowej grubości 32 mm dla proporcji grubości warstw 1:2:1 oraz 24 mm dla proporcji grubości warstw 1:6:1. Opracowano warunki przeróbki plastycznej wsadu prasowanego w procesie walcowania na gorąco i na zimno z określeniem parametrów międzyoperacyjnej i końcowej obróbki cieplnej. The results of research into the manufacturing of layered brazing materials with silver brazing alloy BAg22 content and copper obtained in pressing and rolling process were presented. Cladding process conditions of the set BAg22/Cu/BAg22 of the original thickness of 32 mm for the ratio of layer thicknesses as 1:2:1 and 24 mm of the original thickness for the ratio of layer thicknesses as 1:6:1 including the method of semi products surface preparation and range of forces and temperature parameters were specified. Plastic working conditions of pressed composite ingot in the hot and cold rolling to the final thickness with the intermediate and final heat treatment parameters were developed. Słowa kluczowe: warstwowe spoiwo srebrowe; prasowanie; walcowanie Key words: layered brazing material, cladding, rolling.Wprowadzenie.Warstwowe spoiwa twarde na bazie srebra charakteryzują się korzystnym zespołem własności, pozwalającym na stosowanie ich w proce- sach łączenia węglików spieka[...]

MATERIAŁY WARSTWOWE NA OSNOWIE MIEDZI O ULTRADROBNOZIARNISTEJ STRUKTURZE RDZENIA

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań i prób w zakresie możliwości uzyskania drutu płaszczowego z rdzeniem kompozytowym Cu/WC o strukturze drobnoziarnistej z zewnętrzną warstwą miedzi. Wyniki obejmują sposób uzyskania proszku o nanokrystalicznej strukturze, jego konsolidację na drodze prasowania, spiekania oraz wyciskania dla uzyskania drutu rdzeniowego, a także przeróbkę plastyczną tego drutu w litym pła[...]

BADANIA WŁAŚCIWOŚCI ODLEWNICZYCH, MECHANICZNYCH I STRUKTURY NOWYCH EKOLOGICZNYCH MOSIĄDZÓW ARMATUROWYCH BADANIA WSTĘPNE

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono analizę możliwości doboru ekologicznego zamiennika ołowiu w mosiądzach armaturowych przy założeniu, że zastąpienie lub ograniczenie ołowiu w nowych stopach, nie może spowodować obniżenia wymagań eksploatacyjnych. Ba-dano wpływ dobranych dodatków stopowych na własności odlewnicze, mechaniczne i skrawalność stopów. Wykonano ba-dania makro- i mikrostruktur wytworzonych stopów z zastoso[...]

ANALIZA MOŻLIWOŚCI ELIMINACJI OŁOWIU W ODLEWNICZYCH STOPACH MIEDZI

Czytaj za darmo! »

Opierając się na doniesieniach literaturowych dokonano analizy możliwości eliminacji dodatku ołowiu w odlewniczych stopach miedzi przeznaczonych głównie na elementy armatury. Przedstawiono rolę, jaką pełni dodatek ołowiu w stopach odlewniczych oraz przyczyny konieczności ograniczenia lub eliminacji jego zawartości w tych materiałach. Na podstawie publikowanych wyników badań i patentów zaprezentowa[...]

 Strona 1  Następna strona »