Wyniki 1-10 spośród 20 dla zapytania: authorDesc:"WITOLD MALEC"

Właściwości mechaniczne stopów Al konsolidowanych z proszków w procesie współbieżnego wyciskania

Czytaj za darmo! »

zamieszczono wyniki badań stopów alcumgag i alznmgcu wytwarzanych w postaci proszku, a następnie konsolidowanych w procesie współbieżnego wyciskania. określono ich własności mechaniczne i podatność do odkształcania nadplastycznego w próbach rozciągania w podwyższonych temperaturach przy różnych prędkościach odkształcania. The paper presents results of examinations AlCuMgAg i AlZnMgCu alloys pro[...]

MATERIAŁY WARSTWOWE NA OSNOWIE MIEDZI O ULTRADROBNOZIARNISTEJ STRUKTURZE RDZENIA

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań i prób w zakresie możliwości uzyskania drutu płaszczowego z rdzeniem kompozytowym Cu/WC o strukturze drobnoziarnistej z zewnętrzną warstwą miedzi. Wyniki obejmują sposób uzyskania proszku o nanokrystalicznej strukturze, jego konsolidację na drodze prasowania, spiekania oraz wyciskania dla uzyskania drutu rdzeniowego, a także przeróbkę plastyczną tego drutu w litym pła[...]

BADANIA WŁAŚCIWOŚCI ODLEWNICZYCH, MECHANICZNYCH I STRUKTURY NOWYCH EKOLOGICZNYCH MOSIĄDZÓW ARMATUROWYCH BADANIA WSTĘPNE

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono analizę możliwości doboru ekologicznego zamiennika ołowiu w mosiądzach armaturowych przy założeniu, że zastąpienie lub ograniczenie ołowiu w nowych stopach, nie może spowodować obniżenia wymagań eksploatacyjnych. Ba-dano wpływ dobranych dodatków stopowych na własności odlewnicze, mechaniczne i skrawalność stopów. Wykonano ba-dania makro- i mikrostruktur wytworzonych stopów z zastoso[...]

ANALIZA MOŻLIWOŚCI ELIMINACJI OŁOWIU W ODLEWNICZYCH STOPACH MIEDZI

Czytaj za darmo! »

Opierając się na doniesieniach literaturowych dokonano analizy możliwości eliminacji dodatku ołowiu w odlewniczych stopach miedzi przeznaczonych głównie na elementy armatury. Przedstawiono rolę, jaką pełni dodatek ołowiu w stopach odlewniczych oraz przyczyny konieczności ograniczenia lub eliminacji jego zawartości w tych materiałach. Na podstawie publikowanych wyników badań i patentów zaprezentowa[...]

BADANIA WŁAŚCIWOŚCI ODLEWNICZYCH I MECHANICZNYCH ORAZ STRUKTURY NOWYCH EKOLOGICZNYCH BRĄZÓW ODLEWNICZYCH

Czytaj za darmo! »

W artykule przeprowadzono analizę możliwości doboru ekologicznego zamiennika ołowiu w brązach ołowiowych przy założeniu, że zastąpienie lub ograniczenie tego pierwiastka w nowych stopach, nie wpłynie na obniżenie właściwości eksploatacyjnych wyrobów. Określano wpływ dobranych dodatków stopowych na własności odlewnicze, mechaniczne i skrawalność badanych stopów. Dokonano szczegółowej analizy str[...]

Zmiany mikrostruktury i właściwości materiałów kompozytowych na osnowie srebra po odkształceniu plastycznym

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wstępne wyniki prób ściskania nowych materiałów kompozytowych przeznaczonych na styki elektryczne. Badano wpływ składu chemicznego oraz temperatury ściskania na zmiany właściwości mechanicznych. Analizie poddano również zmiany mikrostruktury wywołane odkształceniem plastycznym. Stwierdzono, że w wyniku odkształcenia w mikrostrukturze kompozytów występują efekty związane z [...]

Odkształcalność ekologicznych mosiądzów do przeróbki plastycznej

Czytaj za darmo! »

Celem prezentowanych badań było porównanie podatności do odkształcania na gorąco nowych materiałów z tradycyjnymi mosiądzami ołowiowymi w aspekcie ich zastosowania na elementy łączników instalacyjnych. Badaniom poddano mosiądze CuZn38Bi2 oraz CuZn22Si3, a materiałem porównawczym był mosiądz ołowiowy CuZn39Pb2. Ocenę podatności do przeróbki plastycznej dokonano na podstawie wyników próby ściskania prowadzonej w temperaturze od 500 °C do 825 °C przy zróżnicowanej szybkości odkształcenia. Uzyskane wyniki wskazują na bardzo dobrą podatność do kształtowania na gorąco obu badanych mosiądzów porównywalną z mosiądzem ołowiowym. The objective of the presented study was to compare hot formability of new materials with classical lead containing brasses with respect to their application for com[...]

Badania plastyczności stopu CuZn34P6

Czytaj za darmo! »

Stop CuZn34P6 cechuje się właściwościami, które dają szansę na jego zastosowanie do lutowania miedzi i jej stopów w miejsce srebrowych spoiw z dodatkiem szkodliwego kadmu. W artykule przedstawiono wyniki badań tego stopu w zakresie właściwości mechanicznych, mikrostruktury oraz podatności do przeróbki plastycznej wlewków w szerokim zakresie temperatury. Przedstawiono także wyniki badań struktury i właściwości mechanicznych stopu po wyciskaniu na gorąco. The CuZn34P6 alloy presents properties which provide possibilities for using it as a substitute for silver-based brazing alloys with addition of harmful cadmium for brazing copper and its alloys. The paper presents results of testing this alloy with respect to its mechanical properties, microstructure and plastic workability of the in[...]

Plastyczność i struktura spiekanych umacnianych dyspersyjnie materiałów kompozytowych na osnowie miedzi po odkształceniu plastycznym

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki prób ściskania materiałów kompozytowych na osnowie miedzi przeznaczonych na końcówki elektrod do zgrzewania oporowego. Badano wpływ składu chemicznego oraz temperatury ściskania na charakterystyki odkształcania. Na podstawie otrzymanych wyników wyznaczono krzywe płynięcia w układzie naprężenie σ-odkształcenie ε. Analizie poddano również zmiany mikrostruktury wywołane odkształceniem plastycznym. Stwierdzono, że w wyniku odkształcenia w mikrostrukturze kompozytów występują efekty związane z umocnieniem materiału oraz procesami odbudowy struktury głównie zdrowienia. This paper presents results compression tests of copper matrix composites designed for electrodes to welding. The effect of the chemical composition and compression temperature on the c[...]

Wpływ mikrostruktury stopu AgCu35Ti2 na jego plastyczność

Czytaj za darmo! »

Jednym z problemów związanych z wytwarzaniem spoiw z grupy AgCuTi jest ich ograniczona podatność do przeróbki plastycznej. W pracy przedstawiono wyniki badań mikrostruktury i właściwości mechanicznych stopu AgCu35Ti2 po odlewaniu w różnych warunkach. Stwierdzono, że iglasta struktura wydzieleń fazy Cu4Ti obecna w materiale po odlewaniu ogranicza podatność do odkształcania zarówno na zimno, jak [...]

 Strona 1  Następna strona »