Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Kołodziejczyk"

Postępy w technologii i ocenie produktów z owoców i warzyw

Czytaj za darmo! »

Konferencja poświęcona technologii i zagadnieniom pokrewnym w obszarze przetwórstwa owoców i warzyw odbyła się 20-21 maja 2011 r. w Łodzi. Politechnika Łódzka jako czwarty ośrodek naukowy po poznańskim, skierniewickim i wrocławskim zorganizowała pod hasłem "Postępy w technologii i ocenie produktów z owoców i warzyw" spotkanie ponad 70 naukowców i przedstawicieli przedsiębiorstw związanych z przetwórstwem spożywczych surowców roślinnych. Gościem honorowym konferencji była prof. dr hab. inż. Jadwiga Wilska-Jeszka, wybitny specjalista z zakresu naturalnych związków polifenolowych, barwników roślinnych, witamin oraz chemicznych i funkcjonalnych dodatków do żywności. W ciągu zaledwie dwóch dni uczestnicy mieli okazję wysłuchać ponad 50 wystąpień: od 30-minutowych referatów do krótkich, 5-minutowych e-posterów. Wystąpienia podzielono na trzy sesje tematyczne, oznaczone akronimami "JAKOŚĆ", "TRENDY" i "TECHNOLOGIA". Sesję "JAKOŚĆ" otworzył referat nt. problemów aute[...]

Numerical simulation of polydispersed suspension sedimentation under flow conditions Symulacja numeryczna procesu sedymentacji zawiesiny polidyspersyjnej w układzie przepływowym DOI:10.15199/62.2016.8.11


  Five suspensions of coal fines were prepd. by dilg. the primary suspension (concn. 45.5 kg/m3) by water down to 2.9 kg/m3, and studied for ability to sedimentation under lab. flow conditions to verify and validate the results of numerical simulations. The expt. data detd. in the lab. settler did not agree with the forecast based on the simulation. Zaproponowano weryfikację i walidację symulacji numerycznej procesu sedymentacji w skali laboratoryjnej w warunkach przepływowych. Istotą proponowanego rozwiązania jest wykorzystanie składów granulometrycznych zawiesiny na wyjściach urządzenia do weryfikacji poprawności uzyskanego wyniku symulacji. Jednym z podstawowych procesów wykorzystywanych w układach oczyszczania wody jest proces sedymentacji. Zagadnienia związane z rozdziałem układów wielofazowych przez sedymentację stanowią przedmiot wielu opracowań, rozpoczynając od teorii Hazena1), opracowania Coe i Clevengera2), teorii Kyncha3) po opracowania ostatnich lat, takie jak np. model Kowalskiego4) lub opracowania Bandrowskiego5) i Banasia6). Dostępne modele pozwalają na obliczanie układów sedymentacyjnych zarówno przy założeniu sedymentacji swobodnej, jak i skrępowanej. Projektując osadnik, najczęściej zakłada się rodzaj procesu sedymentacji, który będzie dominujący w urządzeniu, a następnie wylicza się powierzchnię sedymentacji potrzebną do poprawnej realizacji procesu. Pozostałe wymiary osadnika zwykle dobiera się w taki sposób, aby zapewnić poprawne doprowadzenie i odprowadzenie strumieni zawiesiny, oczyszczonej cieczy oraz zagęszczonego osadu. Doboru parametrów konstrukcyjnych urządzenia dokonuje się najczęściej na podstawie posiadanego doświadczenia oraz wiedzy z zakresu prowadzenia procesu sedymentacji. Alternatywę dla klasycznego podejścia do projektowania osadników, jak również pewnego rodzaju jej uzupełnienie, stanowią metody numeryczne, które mogą być wykorzystane zarówno do numerycznego modelowania przepływu w osad[...]

Projektowanie osadnika wielostrumieniowego z zastosowaniem numerycznej symulacji przepływu DOI:10.15199/62.2017.8.12


  W dobie technologii internetowych, rewolucji przemysłowej 4.0 osadniki ciągle pozostają jednym z podstawowych urządzeń wykorzystywanych w układach oczyszczania wody. Urządzenia te są wykorzystywane zarówno w układach uzdatniania wody, jak i oczyszczania ścieków. Podstawowym procesem prowadzonym w osadnikach jest sedymentacja. Zagadnienia związane z rozdzielaniem układów wielofazowych są na tyle złożone, że ciągle pojawiają się nowe opracowania pozwalające w lepszy sposób opisać realizowany proces oraz uzyskiwane efekty1-3). Rozwój teorii związanych z opisem procesu sedymentacji4) pozwala uzyskiwać bardziej szczegółowe dane dotyczące procesu lub pracy urządzeń5-7). Najczęściej jednak są to opracowania odnoszące się do ściśle określonego obszaru zastosowań oraz ściśle określonych warunków8). Niezależnie od modelu, na podstawie którego obliczany jest osadnik najczęściej wyznaczana jest powierzchnia sedymentacji9, 10). Wyznaczona teoretyczna powierzchnia sedymentacji z definicji będzie obarczona błędem, gdyż każdy z modeli matematycznych pozwala na jej wyznaczenie pod warunkiem zachowania założeń, co w przypadku układów technicznych jest trudne, a najczęściej niemożliwe do spełnienia. Jednym z podstawowych elementów mających istotny wpływ na przebieg procesu sedymentacji jest rzeczywisty rozkład prędkości przepływu w urządzeniu. Właściwy rozkład prędkości jest niezbędny do zapewnienia właściwej pracy osadnika7). Rozkład prędkości przepływu w osadniku można zaliczyć do elementów, które w modelach teoretycznych w pełni nie mogą być odzwierciedlone9, 10). W modelach matematycznych najczęściej zakłada się stałą wartość prędkości przepływu w całej przestrzeni sedymentacyjnej, alternatywnie można znaleźć nieliczne opracowania, w których autorzy uwzględniają w modelu profil prędkości. Najczęściej jest to profil charakterystyczny dla przepływów laminarnych. Nie zmienia to faktu, że w modelach teoretycznych nie ma możliwości uwzględnienia i[...]

XII Konferencja Technologów Przetwórstwa Owoców i Warzyw w Łodzi DOI:

Czytaj za darmo! »

Kolejna, dwunasta już edycja Konferencji Technologów Przetwórstwa Owoców i Warzyw odbyła się w dniach 30-31 maja w Łodzi. Od kilku edycji program konferencji obejmuje również zagadnienia grzybów, dlatego hasłem przewodnim tegorocznego wydarzenia było "Warzywa, grzyby, owoce - znaczenie w naszej epoce". W tegorocznym spotkaniu udział wzięło ponad 60 uczestników zawodowo związanych z przetwórstwem, z których większość stanowili pracownicy jednostek badawczych wyższych uczelni rolniczych i technicznych. Organizatorami konferencji były: Politechnika Łódzka - Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Instytut Technologii i Analizy Żywności oraz Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności. Konferencje rozpoczął wykład dr Agnieszki Kozioł-Kozakowskiej z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego poświęcony aspektom żywieniowym diety bogatej w owoce i warzywa. Zagadnienie diety zostały przedstawione w kontekście zapobiegania chorobom cywilizacyjnym. Jako że wykład był wpisany w program "5 porcji warzyw, owoców lub soku", prelegentka w sposób szczególny podkreś[...]

Biologically Active Compounds in Food - międzynarodowa konferencja w Łodzi DOI:


  BACIF - Biologically Active Compounds in Food jest międzynarodową konferencją odbywającą się cyklicznie co dwa lata w Łodzi. Dotychczas miały miejsce trzy edycje - w latach 2015, 2017 i 2019. Ostatnia, trzecia odsłona wydarzenia zgromadziła uczestników w Politechnice Łódzkiej, na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności, który wraz z Łódzkiem Oddziałem Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności był organizatorem tej międzynarodowej imprezy naukowej. W konferencji udział wzięło kilkudziesięciu uczestników z kilkunastu ośrodków, wśród któryc[...]

Wykorzystanie sedymentacji wielostrumieniowej w procesie oczyszczania zawiesiny siarczku talu DOI:10.15199/62.2019.9.1


  W procesie produkcji kwasu siarkowego powstaje strumień ścieków, który nie tylko charakteryzuje się bardzo kwaśnym odczynem, ale również zawiera względnie wysoki ładunek metali ciężkich. Technologia oczyszczania tych ścieków zakłada, że po ich neutralizacji mleczkiem wapiennym pozostały w formie jonowej tal zostanie wytrącony z roztworu siarczkiem sodu. Powstający siarczek talu można następnie oddzielić od zawiesiny poprzez sedymentację. Wprawdzie gęstość krystalicznego siarczku talu jest duża (ok. 8,4 g/cm3), lecz wytrącający się osad ma postać kłaczków o znacząco mniejszej gęstości, zbliżonej do gęstości fazy ciekłej1), wrażliwych na warunki hydrodynamiczne i przy większych prędkościach przepływu zawiesiny ulegających rozpadowi na drobniejsze cząstki. Stąd przy projektowaniu sedymentacyjnego urządzenia do wydzielania osadu siarczku talu z zawiesiny należy zapewnić niewielkie prędkości przepływu zawiesiny, aby zapobiec jego rozdrabnianiu.Takie właśnie warunki mogłyby zapewnić w trakcie sedymentacji wkłady wielostrumieniowe w osadniku, które tworzą we wnętrzu osadnika szereg płytkich kanałów wielostrumieniowych o uspokojonym przepływie (małej wartości liczby Reynoldsa). Ponadto zastosowanie wkładów wielostrumieniowych pozwoli na znaczne rozwinięcie powierzchni sedymentacji osadnika oraz na uzyskiwanie wysokich efektywności sedymentacji albo na zmniejszenie powierzchni zabudowy (gabarytów) osadnika2). Przy modernizacji linii oczyszczania kwaśnych ścieków pojawiła się potrzeba zaproponowania rozwiązania technologicznego wydzielania osadu siarczku talu ze strumienia zneutralizowanych ścieków. Założeniem było, że strumień zawiesiny po odtalowaniu wynosi maksymalnie 50 m3/h (1200 m3/dobę), przy efektywności usuwania osadu z zawiesiny nie mniejszej niż 99%. Celem badań było sprawdzenie możliwości sedymentacyjnego rozdzielania zawiesiny po wytrącaniu siarczku talu w linii neutralizacji kwaśnych ścieków, ze zwróceniem szczególnej uwagi na[...]

Wykorzystanie metod numerycznych w konstruowaniu osadników wielostrumieniowych DOI:10.15199/62.2019.9.12


  Rozwój metod numerycznych w zakresie prowadzenia symulacji numerycznych przepływu płynu1-3), a w szczególności możliwość modelowania przepływu układów wielofazowych4-6), pozwala na uzyskania pełnej informacji o pracy osadnika, gdyż obejmuje zarówno sedymentację swobodną, jak i skrępowaną. Wykorzystanie metod numerycznych w projektowaniu osadnika poprzez symulację przepływu cieczy przez osadnik7) daje możliwość optymalizacji konstrukcji8) pod kątem uzyskania równomiernego rozkładu prędkości przepływu, a poprzez to zabezpiecza urządzenia przed tworzeniem się zawirowań, strumieni oraz "martwych stref". Wykorzystanie metod numerycznych w tym zakresie jest uzasadnione głównie dla osadnika przeznaczonego do oczyszczania zawiesiny o niskim stężeniu, w którym udział objętościowy części stałej nie zaburza w istotny sposób przepływu. W układach, w których frakcja dyspersyjna stanowi istotny element układu, czyli w zakresie sedymentacji skrępowanej, należy uwzględnić wpływ stężenia na rozkład prędkości przepływu. Sytuacja taka będzie występowała nie tylko w układach do oczyszczania zawiesin o wyższych stężeniach, ale również w strefie wylewu, w osadnikach przeznaczonych do klarowania. Modelowanie przepływu cieczy w takich układach bez uwzględniania frakcji dyspersyjnej będzie obarczone dużym błędem, tym większym, im większy będzie udział części stałej. Zagadnienia związane z symulacją numeryczną układów wielofazowych stanowią przedmiot wielu opracowań5-7, 9-11). Podstawową trudność w symulacji układu wielofazowego stanowi sposób zdefiniowania fazy dyspersyjnej zawiesiny. W symulacjach numerycznych układów wielofazowych do dyspozycji są modele należące do dwóch klas: Eulera i Lagrange’a oraz Eulera i Eulera. Modele klasy Eulera i Lagrange’a pozwalają na śledzenie poszczególnych ziaren fazy dyspersyjnej przemieszczających się w fazie ciągłej. Typowym wykorzystaniem tej klasy modeli jest prowadzenie symulacji rozprzestrzeniania się[...]

Koncepcja systemu ElGrid do optymalizacji pracy i rozwoju rozdzielczych sieci energetycznych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono koncepcję systemu ElGrid - systemu do optymalizacji pracy i rozwoju rozdzielczych sieci elektroenergetycznych. W pierwszej części pracy przedstawiono wyzwania jakim będą musiały sprostać sieci dystrybucyjne w ciągu najbliższych lat. Wyzwania te w głównej mierze wynikają ze wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną i rozwoju energetyki odnawialnej. Następnie omówiono funkcjonalność systemu oraz jego architekturę. W zakończeniu zawarto wnioski dotyczące korzyści płynące ze stosowania systemu. Abstract. The paper presents idea of ElGrid system - a system for optimization of operation and development of electric distribution networks. In the first part of the work challenges witch must be met by distribution networks during following years are presented. This challenges are mostly a result of electricity consumption growth and renewable energy sources development. Then the functionality of the system is discussed. In the end conclusions concerning advantages of the system usage are described. (Concept of ElGrid - system for optimization and development of power distribution network) Słowa kluczowe: rozdzielcze sieci elektroenergetyczne, optymalizacja, planowanie rozwoju, system informatyczny. Keywords: distribution power networks, optimization, development planning, computer system. Wstęp Przedsiębiorstwa przesyłowe i dystrybucyjne w sektorze elektroenergetycznym, jako odpowiedzialne za przesył i dystrybucję energii elektrycznej, dysponują infrastrukturą sieciową o znacznej wartości. Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych będąc naturalnymi monopolistami na obszarach swojego działania, podlegają regulacjom Prawa Energetycznego oraz Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie taryf za świadczone usługi, spraw obsługi klienta, kwestii zapewnienia odpowiednich parametrów energii, dopuszczalnych czasów trwania przerw w dostawach energii elektrycznej czy zasad przyłączania nowych źródeł energii odnawialnej. Istnieje więc[...]

Monitorowanie, pomiary i analizy w sieciach inteligentnych - projekt pilotażowy smart grid na Półwyspie Helskim


  Pojawianie się generacji rozproszonej, zmiana struktury wytwarzania oraz aktywne angażowanie się odbiorców w rynek energii mogą w przyszłości spowodować, że zaprojektowana kilkadziesiąt lat temu i pracująca obecnie sieć dystrybucyjna będzie pracować w sposób nieefektywny. Jednym ze sposobów na wzrost efektywności pracy sieci jest wdrożenie rozwiązań z obszaru sieci inteligentnych (smart grid) [1]. Sieć inteligentna, zgodnie z przyjętą w Energa -Operator definicją jest siecią dystrybucyjną i powiązaną z nią technologią informatyczno- telekomunikacyjną, integrującą w sposób inteligentny działanie uczestników procesu wytwarzania, przesyłu, dystrybucji i użytkowania energii elektrycznej w celu poprawy niezawodności dostaw i efektywności OSD oraz aktywnego angażowania odbiorców w podnoszenie efektywności energetycznej. Podstawą do wdrażania nowych funkcjonalności i technologii jest zapewnienie odpowiedniego poziomu automatyzacji i monitorowania sieci dystrybucyjnej, w tym również sieci nN. Projekt pilotażowy smart grid na Półwyspie Helskim Projekt pilotażowy inteligentnej sieci na Półwyspie Helskim jest ważnym projektem badawczym Energa -Operator w zakresie możliwości rozwoju sieci inteligentnych [2, 3]. Celem projektu jest stworzenie podstaw do wprowadzenia do istniejącej sieci dystrybucyjnej elementów, które pozwolą przebudować ją do poziomu sieci inteligentnej. Zaprojektowanie rozwiązań, budowa oraz prace badawcze miały umożliwić praktyczne zweryfikowanie efektywności zastosowanych technologii smart grid i możliwości wykorzystania ich w skali całej sieci Energa -Operator . Jako obszar projektu została wybrana sieć w obrębie Półwyspu Helskiego, wykonana głównie jako sieć kablowa. Aby objąć zakresem także sieć napowietrzną, projekt został rozszerzony o linię napowietrzną SN Piaśnica. Projektem zostało objętych blisko 200 km linii SN, 150 stacji SN/nN oraz 150 km linii nN. Z sieci na obszarze pilotażu jest zasilanych blisko 10 ty[...]

Wykorzystanie danych pomiarowych z systemów AMI do optymalizacji konfiguracji sieci rozdzielczych DOI:10.15199/48.2015.11.50

Czytaj za darmo! »

Optymalizacja rozcięć jest jednym z podstawowych działań bezinwestycyjnych mających na celu zmniejszanie strat w sieci dystrybucyjnej, przy założeniu, że nie są instalowane nowe punkty podziału. Wprowadzenie metod optymalizacyjnych może doprowadzić do zmniejszenia sumarycznych strat mocy nawet o kilkanaście procent. W artykule przedstawiono wyniki obliczeń dokonanych dla rzeczywistego fragmentu sieci rozdzielczej SN i nN. Abstract. Optimization of network configuration is one of the basic non-investment activities for reducing the losses in the distribution network. Introduction of optimization methods can lead to a reduction in aggregated losses by up to ten percent. The results of calculations made for the actual fragment distribution network MV and LV are presented in the paper. (The use of measurement data from AMI systems to optimize the configuration of distribution networks). Słowa kluczowe: rozdzielcze sieci elektroenergetyczne, odwzorowanie sieci el-en, optymalizacja konfiguracji, system informatyczny. Keywords: distribution power networks, network model, network reconfiguration, computer system. Wstęp Przedsiębiorstwa dystrybucyjne zobowiązane są do podnoszenia efektywności energetycznej. W tym zakresie, miedzy innymi, powinny wpływać bezpośrednio na obniżanie start technicznych w sieci energetycznej. Obowiązek podnoszenia efektywności wynika bezpośrednio z praw unijnych i krajowych. Obowiązki OSD w zakresie efektywności i racjonalizacji wykorzystania energii specyfikuje Dyrektywa 2006/32/UE [1] o efektywności końcowej wykorzystania energii i usługach energetycznych. W art. 17 nakłada ona na OSD obowiązek ograniczenia przepływu mocy biernej oraz strat sieciowych w ciągach liniowych i transformatorach. Planowane są pewne zmiany w tej Dyrektywie. Mogą one doprowadzić do większej presji na podnoszenie efektywności i racjonalizacji wykorzystania energii w państwach członkowskich. W zakresie prawa krajowego obowiązek zmniejs[...]

 Strona 1  Następna strona »