Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Jerzy SZILDER"

Finansowanie inwestycji środowiskowych


  Od 23 do 26 listopada ub.r. po raz 22 odbywały się Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLEKO. W tym samym czasie już po raz trzeci trwały Międzynarodowe Targi Techniki Komunalnej KOMTECHNIKA oraz drugi raz Targi Produktów i Usług dla Samorządów Lokalnych GMINA. 23 listopada Bernard Błaszczyk, podsekretarz stanu, w w imieniu prof. Andrzeja Kraszewskiego, ministra środowiska, prezydent Poznania Ryszard Grobelny oraz Andrzej Byrt, prezes Międzynarodowych Targów Poznańskich ofi cjalnie otworzyli XXII Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLEKO 2010. Wiceminister Błaszczyk mówił, że jest to "jedno z najważniejszych takich przedsięwzięć w Polsce". Życzył wystawcom "udanych spotkań - i żeby targi stały się też miejscem, w którym zawierane są dobre kontrakty". W pierwszych dniach Targów odbył się XIV Międzynarodowy Zjazd Ekologiczny; jego tematem przewodnim była "Nowa jakość w gospodarce odpadami - skutki dla gmin i fi rm". Zwracano uwagę, że najważniejsze w sprawnym funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami jest przyjęcie odpowiedniego modelu zarządzania. Z inicjatywy honorowego patrona targów, Ministra Środowiska, tematem przewodnim MTP POLEKO było "[...]

Chrońmy niedźwiedzie


  Pod koniec 2010 r. opinię publiczną w Polsce poruszył słowacki plan odstrzału niedźwiedzi brunatnych. 23 polskie organizacje przyrodnicze i ekologiczne podpisały apel do Ministra Środowiska z prośbą o interwencję w tej sprawie. W wyniku tego zaproszono Słowaków do rozmów nt. populacji dzikich zwierząt w regionie transgranicznym. W dniach 14 i 15 marca br. w Krakowie odbyła się polsko-słowacka konferencja zorganizowana przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska we współpracy z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Krakowie w sprawie zasad gospodarowania populacjami wilka, niedźwiedzia i kormorana w regionie transgranicznym. Celem konferencji było wypracowanie wspólnego stanowiska w tej dziedzinie. W konferencji wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, GDOŚ, RDOŚ w Krakowie, dyrektorzy parków narodowych leżących na granicy polskosłowackiej, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz polscy i słowaccy eksperci ds. ochrony gatunkowej zwierząt. Szacuje się, że na Słowacji żyje około 800 niedźwiedzi. W Polsce natomiast około 100. Poważnym problemem jest synantropizacja niedźwiedzi, a także utrata siedlisk przez przeznaczanie terenów leśnych na inne cele i ograniczanie zasobów pokarmowych. Ekspansja ludzi na tereny bytowania niedźwiedzi spowodowała dla nich zagrożenie przez narastanie konfl iktów z człowiekiem. W ub. r. przypadek, gdy niedźwiedź zaatakował pracujących drwali, został szeroko nagłośniony, wskazując na problem odstrzału tych drapieżników. Dyrektor sekcji ochrony przyrody i kształtowania krajobrazu Ministerstwa Środowiska Naturalnego Republiki Słowackiej Rastislav Rybanič wyjaśnił, że tylko w takiej sytuacji str[...]

Ochrona środowiska w rozwoju społeczno-gospodarczym Pogórza Dynowskiego

Czytaj za darmo! »

W dniach 2-3 czerwca w miejscowości Harta w gminie Dynów w województwie podkarpackim odbyła się VIII konferencja naukowo-techniczna pt. "Błękitny San" poświęcona zrównoważonemu rozwojowi na Pogórzu Dynowskim. Na konferencji prezentowano nowoczesne rozwiązania w turystyce, zwracając szczególną uwagę na walory krajobrazowe, bogactwo historyczne i kulturowe Pogórze Dynowskiego. Konferencję zorganizował Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego utworzony w 1996 roku. Tworzą go gminy województwa podkarpackiego: Dubiecko, gminy miejska i wiejska Dynów, Nozdrzec, Krzywcza oraz Dydnia. Tereny Związku obejmują 427 km², około 39 tys. mieszkańców [...]

Fińskie innowacje energetyczne


  W dniach 5 do 9 czerwca br. odbył się wyjazd studyjny dziennikarzy do Helsinek. AURA została wyróżniona, gdyż do udziału zaproszono zaledwie 4 osoby (z Polski, USA i Brazylii). Tematem wyjazdu, nazwanego "Cleantech", zorganizowanego przez fi ńskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, były szeroko pojęte czyste technologie. Program podzielono na 3 części: odnawialne źródła energii i optymalne jej wykorzystywanie, temat zrównoważonego życia miejskiego oraz ochrona wód i gospodarka wodno-ściekowa. Czym jest Cleantech? Cleantech oznacza wszystkie produkty, usługi, procesy i technologie, które redukują szkodliwe oddziaływanie człowieka na środowisko lub mu zapobiegają. Łączna wartość globalnego rynku czystych technologii to ok. 1,4 tryliona euro. I co ważniejsze, sektor ten ciągle się rozwija o ok. 10% rocznie. Przyczyn jest wiele - wzrost populacji, zmiana klimatu, wzrastające koszty energii, wody, materiałów, zaniepokojenie stanem środowiska oraz zmiany prawodawstwa. Wszystkie te czynniki wpływają pozytywnie na rozwój czystych technologii. Cleantech Finland to zrzeszenie prywatnych i państwowych fi rm, ekspertów i innych fi ńskich podmiotów, które zajmują się energetyką, przemysłem, technologią pomiarową, automatyzacją, a szczególnie energią wiatrową, gospodarką wodnościekową, budownictwem ekologicznym i ochroną powietrza. Jego zadaniem jest stworzenie z czystych technologii elementu przewagi konkurencyjnej Finlandii w Europie i na świecie. Cleantech Finland to ok. 2000 fi ńskich przedsiębiorstw z przedstawicielstwami w 40 krajach Obecnie czyste technologie wkraczają w każdą sferę życia człowieka. W Finlandii tzw. know-how (rozwiązania technologiczne) stoi na bardzo wysokim poziomie. Pozwala to Finom odgrywać główną rolę w rozwoju czystych technologii. Najważn[...]

Zrównoważone życie w mieście


  Tematem wyjazdu Cleantech (AURA 8/2011, Fińskie innowacje energetyczne), było również zrównoważone życie w mieście, o którym mówiono w Centrum Nauki i Biznesu w Lahti. Lahti Science and Business Park jest ośrodkiem rozwoju czystych technologii w Skandynawii. Jest koordynatorem klastra Cleantech Finland. Głównymi celami są rozwój i wdrażanie fi ńskich rozwiązań na świecie. Dąży do stworzenia w regionie miasta światowej klasy centrum rozwoju nauki i badań na rzecz środowiska. Lahti jest siódmym co do wielkości miastem w Finlandii znanym powszechnie z sześciu już światowych mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym. Ma ponad 100 tys. mieszkańców. Na terenie Lahti Science and Business Park znajduje się Lahti Cleantech Park, który zajmuje prawie 14 km2 powierzchni, działa na jego terenie około 50 organizacji zajmujących się badaniami nad czystymi technologiami głównie fi rm i uniwersytetów (m. in. wydział inżynierii środowiska Uniwersytetu Helsińskiego). Znajduje się tu również Centrum Badań nad Energią Odnawialną Energon (Renewable Energy Research Centre). Ośrodek ten został otwarty wiosną 201[...]

Stan powietrza atmosferycznego w Krakowie


  WUrzędzie Miasta Krakowa 20 września br. odbyła się dyskusja na temat stanu powietrza atmosferycznego w Krakowie. Spotkanie zorganizowane zostało przez Redakcję AURY w ramach "Programu Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu i Europejskiego Dnia bez Samochodu" realizowanego przez Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa. W dyskusji, którą prowadził Edward Garścia, redaktor naczelny AURY, wzięli udział m.in. Paweł Ciećko - małopolski wojewódzki inspektor ochrony środowiska, Karolina Laszczak - zastępca dyrektora Departamentu Środowiska, Rolnictwa i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Beata Smolska - inspektor Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, Jerzy Wertz - regionalny dyrektor ochrony środowiska w Krakowie oraz inni zaproszeni przedstawiciele nauki, przemysłu, przedsiębiorstw komunalnych i organizacji społecznych. Na wstępie Edward Garścia przypomniał historię zadymienia Krakowa. Początkowo najbardziej uciążliwy był zakład produkcji nawozów mineranych Bonarka, potem doszły zakłady sody "Solvay", kombinat metalurgiczny w Nowej Hucie, Huta Aluminium w Skawinie, Elektrownia w Skawinie, Elektrociepłownia w Krakowie. Te dwie elektrownie z siłownią w Nowej Hucie przyjęły rolę ogrzewania miasta i umożliwiły wyeliminowanie kot[...]

Odrodzenie PTT

Czytaj za darmo! »

"Kronika odrodzenia PTT 1981- 1989" autorstwa Stefana Maciejewskiego, jest udokumentowaniem historii wskrzeszania Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, kontynuatora Towarzystwa Tatrzańskiego, pierwszego w Polsce stowarzyszenia turystycznego, które działało w latach 1873-1950. "Kronika…" jest pierwszym tomem serii "Zeszyty Historyczne". Nie jest przypadkiem, że pozycja ta została wydana teraz. W tym roku przypada bowiem 30 rocznica odrodzenia PTT oraz 22 rok nieprzerwanej formalnoprawnej działalności jako organizacji pożytku publicznego. Historię reaktywowania PTT przybliżyliśmy na łamach AURY nr 10/2011. "Kronika" skupia się na niesprzyjających okolicznościach komunistycznej rzeczywistości i pozwala zrozumieć, jak skomplikowane było to przedsięwzięcie. Lic[...]

"A New Beginning: Odrodzenie" czyli udane wprowadzenie ekologii do gry komputerowej


  Nieczęsto na łamach AURY goszczą informacje o grach komputerowych lub ich recenzje. Nie przypadkiem jednak "A New Beginning: Odrodzenie" jest wyjątkiem od tej reguły. Ochrona środowiska jeszcze nigdy, a na pewno nie w tak dużym stopniu nie stała się przedmiotem gry komputerowej. Po raz pierwszy twórcy gier podjęli trudny temat ochrony środowiska nie bojąc się, że może on nie być zaakceptowany przez przeciętnego gracza, jako nieodpowiedni, a przede wszystkim nieciekawy. Dotychczas ochrona środowiska była przedmi[...]

 Strona 1