Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej KRASZEWSKI"

Środowisko - potencjał i rozwój

Czytaj za darmo! »

Polska ma za sobą ogromny skok, jeśli chodzi o środowisko - głównie dzięki zmianom, jakie przyniosła demokratyczna transformacja i wejście do Unii Europejskiej. Jednak nadal borykamy się z nierozwiązanymi problemami, wśród których najpoważniejszymi są odpady, gospodarka wodna i ochrona klimatu. Przed nami przewodnictwo Polski w Unii Europejskiej, które będzie kolejnym impulsem do kształtowania nowoczesnej, zgodnej ze zrównoważonym rozwojem polityki w zakresie środowiska. Środowisko naturalne to potencjał Polski do rozwoju. Jego ochrona i umiejętne, choć niełatwe, łączenie z rozwojem infrastruktury i wzrostem gospodarczym, to moje zadanie jako ministra środowiska. Patrząc wstecz na dorobek moich poprzedników na tym stanowisku, którzy po okresie transformacji tworzyli nowoczesną politykę ochrony środowiska w duchu zrównoważonego rozwoju, myślę, że możemy czuć satysfakcję z dotąd osiągniętych rezultatów. Przemiany ustrojowe roku 1989 i wejście Polski do Unii Europejskiej to dwa kamienie milowe na drodze do obecnego stanu środowiska w Polsce. System ochrony środowiska, ukształtowany po okresie trudnych i kosztownych zmian ustrojowych obecnie daje solidne podstawy do działania na tym polu. Popieram twierdzenie, że środowisko, obok samorządności, to największa wygrana Polski po transformacji. Udało nam się w latach, dzielących nas od demokratycznego przełomu, ukształtować efektywny system ochrony środowiska, bazujący na stale polepszanym prawie oraz instytucjach fi - nansowych. Już teraz szacuje się, że 8%. wszystkich inwestycji w Polsce to inwestycje dotyczące ochrony środowiska. Jestem przekonany, że liczba ta będzie rosła z roku na rok, czyniąc z ochrony środowiska coraz ważniejszą gałąź gospodarki. Najważniejsze działania - niezbędne reformy Obejmując stanowisko ministra środowiska wyznaczyłem główne kierunki mojego działania. Za najpoważniejszy na następną kadencję, więc - by lokalna społeczność była z ni[...]

Współpraca przynosi korzyści obu krajom


  Republika Federalna Niemiec od wielu lat jest największym gospodarczym partnerem Polski, a przy tym jest najpotężniejszym sąsiadem, krajem demokratycznym, dysponującym najnowocześniejszymi technologiami, nauką na najwyższym światowym poziomie oraz wzorcową samorządnością. Jest też krajem, w którym sprawy ochrony środowiska traktowane są bardzo poważnie, jako niezbędny czynnik zrównoważonego rozwoju kraju. Z wszystkich tych względów niezmiernie cieszy fakt, że nasze stosunki z zachodnim sąsiadem możemy rozwijać jako dobrosąsiedzkie, przynoszące korzyści obydwu stronom. Symbolicznym początkiem takich właśnie stosunków było, moim zdaniem, utworzenie w 1991 r. na szczeblu ministrów, podczas podpisania traktatu między RP i RFN o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, Polsko-Niemieckiej Rady Ochrony Środowiska, jak również powołanie do życia Polsko- Niemieckiej Komisji Sąsiedzkiej ds. Ochrony Środowiska, która jest ciałem wspomagającym Radę. Ze strony polskiej umowę podpisał wspólnie z ministrem Klausem Töpferem prof. Maciej Nowicki, mój poprzednik na stanowisku ministra środowiska i przyjaciel. Rada Ochrony Środowiska zajmuje się opracowywaniem zadań, kierunków i najważniejszych zagadnień dla współpracy w dziedzinie ochrony środowiska, a także uzgadnianiem strategii regionalnej i międzynarodowej polityki dotyczącej środowiska oraz wspieraniem współpracy na obszarze przygranicznym. Na posiedzeniu Rady w Dreźnie w 2009 roku podkreślono znaczenie ścisłej współpracy w dziedzinie ochrony klimatu. Położono również nacisk na pionierską rolę Unii Europejskiej w międzynarodowych negocjacjach w sprawie klimatu. Szczególną uwagę zwrócono na kwestie pomocy najbiedniejszym krajom w zakresie działań adaptacyjnych przez zaproponowanie odpowiedniego fi nansowania i dostępu do technologii. Wspomnę też, że ministrowie wymienili poglądy na temat realizacji unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego w Polsce i Niemczech. Dodam, że [...]

 Strona 1