Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Łokietek"

Analiza teoretyczna obiegu Lorenza z rekuperacją ciepła skroplin

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki analizy teoretycznej obiegu Lorenza. Rozważono wpływ zastosowania rekuperacji ciepła na efektywność termiczną obiegu. Opracowano model obliczeniowy pozwalający na ocenę wpływu rekuperacji ciepła skroplin na cykle działania i efektywność urządzenia. Opracowany model obliczeniowy, uwzględniający wykorzystanie skroplin z procesu roszenia się powierzchni oziębiacza [...]

Analiza eksperymentalna wpływu rekuperacji ciepła skroplin na wydajność ziębniczą i efektywność energetyczną urządzenia ziębniczego

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki analizy dotyczącej wpływu zastosowania rekuperacji ciepła skroplin na efektywność energetyczną urządzenia ziębniczego z mieszaniną zeotropową R419A. Przedstawiono uzyskane wyniki badań eksperymentalnych i obliczeń oraz ich interpretację. Przeprowadzone badania pozwalają na ocenę wpływu rekuperacji ciepła skroplin na działanie urządzenia ziębniczego w warunkach roszenia się powierzchni oziębiacza powietrza. Korelacja wyników badań umożliwiła wyznaczenie zależności określającej wpływ zmian temperatury komory, temperatury otoczenia i natężenia przepływu skroplin pochodzących z procesu roszenia się powierzchni oziębiacza powietrza na wydajność ziębniczą, efektywność ziębniczą i wskaźnik efektywności energetycznej urządzenia. Experimental anal ysis of the influence of condensate heat reco - ver y on refrigerating capacit y and energ y efficienc y of a refri - gerator Analysis of the influence of heat recovery from the condensate resulting from sweating of the evaporator’s surface on energy efficiency of a refrigerator with zeotropic mixture R419A is introduced in the paper. The results of calculations and experimental investigations as well as their interpretation are presented. The results permit an opinion of the influence of condensate heat recovery on operation parameters of a refrigerator. Correlation of the measurements resulted in delimitation of equations defining the influence of the cabinet’s interior temperature, ambient temperature and flow rate of the condensate on refrigerating capacity, the coefficient of performance and energy efficiency of a refrigerator. 1. Wprowadzenie Poprawa efektywności energetycznej w chłodnictwie jest analizowana kompleksowo w pracach [1-5], które stanowią istotny wkład w rozwój nowoczesnych, energooszczędnych konstrukcji chłodziarek. Wiele prac dotyczy badań efektywności chłodziarek z mieszaninami nie-azeotropowymi, jak choćby prace [6-15]. Znany [...]

Możliwości wykorzystania zimna - niskotemperaturowej energii odpadowej w chłodnictwie

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono pojęcie niskotemperaturowej energii odpadowej definiowanej jako "zimno". Następnie omówiono oszacowanie zasobów "zimna" odpadowego występującego w urządzeniach i instalacjach chłodniczych. Podstawowym zasobem "zimna" chłodziarek domowych, chłodziarek handlowych, chłodni lądowych lub transportowych urządzeń chłodniczych jest jego akumulacja w postaci szronu/lodu na powi[...]

Klasy efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła (artykuł przeglądowy)


  W artykule przedstawiono aktualną klasyfikację energetyczną urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła. Uwzględniono obowiązujące i opracowywane w tym zakresie dyrektywy i rozporządzenia UE oraz dobrowolną certyfikację prowadzoną przez Eurovent Certification. Porównano zużycie energii poszczególnych klas efektywności energetycznej dla urządzeń w zależności od ich ceny na przykładzie chłodziarko-zamrażarek domowych z zamrażalnikiem dolnym dostępnych na rynku polskim. Energ y efficienc y classes in re frigerat ion , air cond ition ing and heat pumps The paper presents up-to-date energy efficiency classification in refrigeration, air conditioning and heat pumps. It takes into account the existing and draft EU directives and regulations in this area, and voluntary certification carried out by Eurovent Certification. The energy consumption of different energy efficiency classes for devices in dependence on their prices is compared on the example of domestic bottom freezer refrigerators available on the Polish market. 1. Wprowadzenie Energia elektryczna zużywana przez urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne i pompy ciepła stanowi istotną część zapotrzebowania gospodarstw domowych i przedsiębiorstw na energię elektryczną. Obserwowany stały wzrost efektywności energetycznej urządzeń wskazuje na dalsze możliwości ograniczenia zużycia energii na cele chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji. Dyrektywy [2-8] i rozporządzenia [22-24] UE wprowadzają klasy energetyczne oraz graniczne wartości współczynników efektywności energetycznej dla coraz szerszej grupy produktów jako motywację dla producentów do dalszej poprawy efektywności energetycznej urządzeń oraz by doprowadzić do przyspieszenia przemian rynkowych zmierzających w kierunku energooszczędnych technologii. Etykiety energetyczne są wymagane dla następujących urządzeń chłodniczych zasilanych z sieci zasilania elektrycznego: - urządzenia chłodnicze dla gospodarstw domowych o[...]

Neuronowy model efektywności energetycznej urządzenia ziębniczego


  W artykule przedstawiono utworzony model neuronowy efektywności energetycznej oraz ziębniczej urządzenia ziębniczego z rekuperacją ciepła skroplin (pochodzących z procesu oziębiania i odwilżania powietrza) w zależności od trzech parametrów: temperatury wewnątrz komory, temperatury na zewnątrz komory, strumienia masowego skroplin. Model utworzono za pomocą relatywnie prostej sieci neuronowej zawierającej jedną warstwę dziesięcioneuronową w warstwie ukrytej. Będzie on wykorzystany w przyszłości przy tworzeniu bardziej złożonego modelu efektywności urządzenia ziębniczego. Neural mod el of energy eff iciency of a refrigerating device The paper presents the neural model of energy efficiency and COP of a refrigerating device with the recovery of heat from dew condensate (from the process of cooling and dehumidifying the moist air) depending on three parameters: temperature inside the chamber, ambient temperature and condensate mass flux. The model was created using a relatively simple neural network containing one ten-neuron layer in the hidden layer. It will be used in future development of a more complex model of energy efficiency of refrigerating devices.Sieci neuronowe stosuje się do modelowania zjawisk, zachowań maszyn i urządzeń. Najczęściej stosuje się modele neuronowe takich procesów lub zjawisk, które trudno opisać matematycznie. Modelowanie za pomocą sieci neuronowych stosuje się praktycznie we wszystkich dziedzinach nauki: ekonomii, medycynie, naukach technicznych, itp. [7, 9]. Jednym z takich zjawisk, dla którego trudno utworzyć model matematyczny jest efektywność energetyczna urządzenia ziębniczego. Przykładami wykorzys[...]

Parametry pracy urządzenia chłodniczego po wymianie R404A na R448A DOI:10.15199/8.2017.1-2.5


  Artykuł dotyczy problematyki ograniczenia stosowania i wymiany ziębników o wysokim GWP. W tekście omówiono wybrane aspekty wymiany ziębnika R404A na jego nowy zamiennik R448A. Przedstawiono i porównano wyniki pomiarów parametrów pracy urządzenia chłodniczego przed i po wymianie ziębnika. Artykuł jest rozszerzoną wersją referatu prezentowanego podczas XLVIII Dni Chłodnictwa. Słowa kluczowe: ziębniki, wymiana, urządzenia chłodnicze The article concerns the issue of restrictions on the use and replacement of high-GWP refrigerants. The text discusses some aspects of the substitution of refrigerant R404A for its new replacement R448A. The results of measurements of operating parameters of a refrigeration unit carried out before and after replacing the refrigerant are presented and compared. The article is an extended version of a paper presented at the XLVIII Refrigeration Days. Keywords: refrigerant, replacement, refrigeration unit 1. WSTĘP Obecne przepisy UE wymagają ograniczenia stosowania i stopniowej wymiany ziębników o wysokim GWP. Rozporządzenie F-Gazowe [10] wprowadziło harmonogram obniżania kontyngentu ziębników, jakie mogą być wprowadzone do obrotu oraz progi GWP dla poszczególnych zastosowań. Na rysunku 1 zestawiono ważniejsze daty wprowadzenia zakazów dotyczących nowych instalacji, jak również w zakresie obsługi i serwisowania. R404A będzie stopniowo wycofywany z rynku, co wynika z malejących kontyngentów, ograniczenia GWP ≤ 2500 Chł dniCtwo 41 Chł dniCtwo 1-2/2017 dla urządzeń stacjonarnych oraz z zakazu serwisowania systemów o napełnieniu pierwotnym ziębnikiem HFC, co najmniej 40 ton ekwiwalentu CO2 (niepochodzącym z odzysku lub recyclingu). Z rysunku 1 wynika, że R448A może być stosowany do serwisowania instalacji bez ograniczeń w czasie. Zestawienie właściwości wybranych zamienników R404A zamieszczono w tabeli 1. Jako mieszanina HFO/HFC z grupy A1, R448A dość dobrze wpisuje się w kryteri[...]

Wpływ na atmosferę samochodowych urządzeń klimatyzacyjnych


  W artykule przedstawiono wyniki analizy teoretycznej wpływu na atmosferę eksploatacji samochodowych urządzeń klimatyzacyjnych z różnymi czynnikami chłodniczymi stosowanymi w przemyśle motoryzacyjnym. Za miarę takiego wpływu przyjęto wartości: całkowitego równoważnego wskaźnika ocieplenia (TEWI) oraz jego składowych. Ukazano też zmiany w podejściu do wielkości GWP czynników chłodniczych. Pewne kontrowersje budzi tu wprowadzenie w klimatyzacji samochodowej nowej substancji R1234yf spełniającej wymogi dyrektywy UE [5]. Czynnik ten (podobnie jak R134a!) w przypadku pożaru auta rozkłada się na fluorowodór - toksyczny (i rakotwórczy), a więc zagrażający zdrowiu ludzi i zwierząt. Stąd wzrosło zainteresowanie powrotem do użycia nie toksycznego CO2. IMPACT OF MOBILE AIR CONDITIONING ON THE ATMOSPHERE The article presents the results of theoretical analysis of mobile air conditioning (MAC) systems operating with various refrigerants used in the automotive industry in terms of their impact on the environment. The total equivalent warming impact (TEWI) and its components is assumed as a measure of such impact. The changes in the approach to the size of GWP for refrigerants are also shown. Some controversy is associated with the entry of R1234yf - new substance satisfying the requirements of the EU MAC Directive - in the car air conditioning. This refrigerant (as well as R134a) decomposes in the case of a car fire into hydrogen fluoride - toxic (and carcinogenic), thus threatening the health of humans and animals. Hence the increased interest in returning to the use of CO2.Wstęp Proces eksploatacji urządzeń ziębniczych stanowi źródło wielu zagrożeń. Poza typowymi dla systemów technicznych (zagrożenia termiczne, elektryczne, mechaniczne) charakterystyczne dla tej grupy urządzeń są zagrożenia powiązane ze specyfiką wykorzystywanych w nich czynników ziębniczych. Większość z tych czynników należy do grupy chlorowcopochodnych i z tego względu ma międ[...]

 Strona 1