Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Mik"

Zastosowanie statystycznego dwuwymiarowego rozkładu własności cząstek kleistych do reinterpretacji oceny skuteczności ich separacji w hydrocyklonach

Czytaj za darmo! »

Niniejsza publikacja ma na celu wyjaśnienie pewnych sprzeczności zawartych w Raporcie z realizacji projektu ScreenClean (1) odnośnie skuteczności separacji cząstek kleistych w hydrocyklonach. W Raporcie możliwość separacji w hydrocyklonach tych cząstek, oznaczanych jako tzw. makrostickies (MS) (2), ocenia się jako stosunkowo niewielką. Wynika to z faktu, że generalne wnioski oparte są na [...]

Oszacowanie rozkładu całej populacji zanieczyszczeń kleistych na podstawie ich rozkładu uciętego

Czytaj za darmo! »

Zanieczyszczenia kleiste występujące w masie makulaturowej, powszechnie określane angielskim terminem stickies, są złożonymi substancjami polimerowymi, które przy odpowiedniej temperaturze i docisku wykazują właściwości adhezyjne (przyczepne). Właśnie ta cecha jest przyczyną ich szkodliwego wpływu na przebieg procesów produkcyjnych i właściwości gotowych papierów wytwarzanych całkowicie c[...]

Poszukiwania nowych zastosowań dla papierów makulaturowych

Czytaj za darmo! »

Uzasadniona względami ekologicznymi oraz energetycznymi dyrektywa (1), zalecająca wzrost zagospodarowania zasobów makulatury, wymaga m.in. poszukiwania szerszego zakresu zastosowania papierów z niej wytwarzanych. Takiemu podejściu do zagadnienia wzrostu zużycia makulatury poświęcono, realizowany w ramach programu Inicjatywa Eureka (2), projekt pt. "Nowe materiały kompozytowe z makulatury dla[...]

Ocena możliwości zastosowania syntetycznych włókien bikomponentowych, tzw . BICO , w procesie for mowania tektur y DOI:10.15199/54.2017.7.2


  Producenci tektury nieustannie analizują rynki zbytu pod względem preferencji odbiorców na swoje produkty. Ich odbiorcami są głównie producenci opakowań, którzy szukają asortymentów tekturowych i papierowych o wysokich stabilnych parametrach [8, 10]. Największe grupy asortymentowe znajdujące duży popyt na rynku papierniczym to papiery do wyrobu flutingu, tektury faliste, lite, papiery higieniczne, papiery pokryciowe, produkowane głównie z udziałem mas makulaturowych, których jakość obecnie ulega stale pogorszeniu [4, 5, 21, 24]. Wzrastające zapotrzebowanie na produkty przemysłu celulozowo-papierniczego, przy jednoczesnym zmniejszaniu się zapasów drewna oraz pogorszaniu się jakości makulatury, stwarzają konieczność prowadzenia prac badawczych nad możliwością częściowego lub całkowitego zastąpienia mas celulozowych pierwotnych mniej szlachetnymi masami celulozowymi lub włóknami sztucznymi oraz syntetycznymi, z możliwością wytwarzania z nich wysokiej jakości PRACE NAUKOWO-BADAWCZE 474 PRZEGLĄD PAPIERNICZY · 73 · LIPIEC 2017 Metodyka b adań Materiały, k tóre p osłużył y d o w ytwar zania laboratoryjnych tek tur Jako źródło makulatury zastosowano dostępną na rynku tekturę szarą z makulatury mieszanej, niezaklejonej, tzw. RMP (Residential Mixed Paper), o gramaturze 423 g/m2 i średniej długości włókien wynoszącej 1,33 mm. Jej zdjęcie przedstawiono na fot. 1. Włókna bikomponentowe, w skrócie BICO, należą do włókien PE/PP, typ 260 o rdzeniu polipropylenowym i otoczce polietylenowej. Ich gęstość liniowa wynosi 1,7 dtex, a długość 4 mm. Punkt topienia rdzenia wynosi 252°C, a otoczki 110°C. Włókna BICO są termoplastyczne. Produkuje je firma Trevira, Niemcy. Budowę takiego pojedynczego włókna przedstawiono na fot. 2, a na fot. 3 zdjęcie SEM włókien użytych w badaniach. Zdjęcie zastosowanej w pracy masy celulozowej niebielonej siarczanowej sosnowej produkcji Mondi Świecie S.A. przedstawiono na fot. 4. Wśród środków chemicznyc[...]

Włókna keratynowe dodatkowym zabezpieczeniem pr zed fałszowaniem papierów specjalnych DOI:10.15199/54.2015.1.3


  Wprowadzenie. Papier jest klasycznym i, jak dotąd, ciągle używanym podłożem wielu dokumentów i bardzo trwałym nośnikiem informacji, trwalszym od taśmy magnetycznej, płyty CD, twardych dysków itp., może on przetrwać nawet 400 lat. Do odczytania zapisanych na nim informacji nie potrzeba żadnej technologii, poza umiejętnością czytania. Na papierze drukowane są nie tylko gazety, książki, reklamy, broszury, ale również dokumenty o specjalnym przeznaczeniu, które są często podrabiane. Przemysł fałszerstw przynosi dochody sięgające miliardów dolarów. Statystyki mówią,że 10-20% wszystkich produktów na świecie jest podrabianych, pomimo stosowania arsenału środków zabezpieczających (1). Efektywne zabezpieczenie przed fałszerstwem musi stwarzać fałszerzom trudności w duplikowaniu, symulowaniu i podrabianiu dokumentów. Powinno być ono dostrzegalne gołym okiem przez przeciętnego użytkownika, a także rozpoznawalne przez ekspertów i urządzenia. Cena zabezpieczenia powinna być przystępna, a technologia pozwalać na zintegrowanie jej z istniejącymi procesami produkcyjnymi oraz uwzględniać wymogi ochrony środowiska (2, 3). Ponadto materiały użyte do wytworzenia dokumentu muszą być nieszkodliwe dla zdrowia człowieka, gdyż wchodzą w kontakt ze skórą (zwłaszcza rąk) oraz błoną śluzową (wargi i usta) odbiorcy. Proces produkcyjny papieru pozwala na wprowadzenie do jego struktury wielu dodatków, które mogą pełnić rolę swoistych zabezpieczeń, np. znak wodny linearny i cieniowany, broki, kolorowe włókna naturalne, syntetyczne, sztuczne, nitki metaliczne, nitki metalowe pokrytym mikrodrukiem, dodatki fluoryzujące w świetle ultrafioletowym bądź podczerwonym oraz takie, które mogą poprawiać jego parametry użytkowe, np. specjalne kleje, żywice, wypełniacze i inne. Swoistym zabezpieczeniem papieru przed fałszowaniem jest również sposób obróbki jego powierzchni, np. naniesienie optycznych powłok przesuwających kolor (zmienno- kolorowe), błon metaliczno-diele[...]

 Strona 1