Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Jan Pikul"

Przetwórstwo i dystrybucja żywności w zrównoważonym rozwoju - wybrane zastosowania wskaźnika śladu węglowego


  Zmniejszenie uciążliwości środowiskowej dla otoczenia zarówno zakładów przemysłowych wielu branż jak i obiektów gospodarki komunalnej (ściekowej i odpadowej) staje się coraz częściej celem równie ważnym jak zagadnienia produkcyjne i ekonomiczne. Jak pokazuje praktyka, uwarunkowania środowiskowe dotyczą także w znaczącym stopniu przemysłowej produkcji, przetwórstwa i dystrybucji żywności, mającej wieloraki wpływ na otoczenie w całym łańcuchu działań od "pola do stołu" (rys. 1) [1].Identyfikacja i monitorowanie kluczowych aspektów środowiskowych wpisane jest w koncepcję zarządzania środowiskowego i ma coraz częściej wymiar systemowy. Zgodnie z polityką ekologiczną państwa, wybrane cele ochrony środowiska są realizowane obecnie w myśl zasady tzw. zrównoważonego rozwoju (ang. sustainable development). Wiele przedsiębiorstw branży spożywczej, zwłaszcza dużych koncernów międzynarodowych, działających na rynkach światowych, wykorzystuje zasady ekoauditów, ekobilansów i ekoprojektowania, w tym zwłaszcza znormalizowaną metodę oceny cyklu życia (ang. Life Cycle Assessment), poszukując rozwiązań materiałowych i technologicznych wykazujących najmniejsze szkodliwe oddziaływania środowiskowe. Jest to obecnie ważny element nie tylko wizerunku ale i strategii konkurencyjności przedsiębiorstw rolno-spożywczych [2,3]. Z obszernej problematyki analiz środowiskowych wszelkiego rodzaju przedsięwzięć, nowością, także dla sektora rolno-spożywczego, jest ocena tzw. śladu węglowego (ang. Carbon Footprint - CFP). W jednej z kilku dostępnych wersji [4] jest on definiowany jako wskaźnik mierzący "całkowitą ilość emisji gazów cieplarnianych wyrażoną w ekwiwalentach dwutlenku węgla (CO2) w odniesieniu do produktu, ale także procesu lub usługi, z uwzględnieniem całego cyklu życia tego produktu, włączając jego składowanie i unieszkodliwianie". Rosnąca liczba publikacji, projektów badawczych i inicjatyw zmierzających do upowszechnienia tego nowego podejścia p[...]

 Strona 1