Wyniki 1-10 spośród 22 dla zapytania: authorDesc:"SERGIY FILIN"

Badania eksperymentalne wytwornicy lodu ZB-15

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano wyniki badań eksperymentalnych wytwornicy lodu kostkowego ZB- 15. Podstawowe parametry techniczne (wydajność masowa, czas zamrażania i odmrażania, temperatury w charakterystycznych punktach, pobór mocy oraz zużycie energii elektrycznej) określano w zależności od numeru cyklu i ustawienia rozmiaru kostki. Stwierdzono dużą zmienność wymienionych parametrów ze względu na wahani[...]

Porównawcza analiza energetyczna witryn do napojów ze sprężarkowym i termoelektrycznym agregatem chłodniczym

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono porównanie uzyskanych na drodze eksperymentalnej wartości jednostkowego poboru mocy sprężarkowej i termoelektrycznej witryny, wykonanych na bazie tej samej obudowy. Dzięki zastosowaniu dwupołożeniowej regulacji temperatury w komorze z "prądem postoju" witryna termoelektryczna wykazała lepsze wskaźniki jednostkowego poboru mocy we wszystkich przebadanych trybach eksploa[...]

Niektóre współczesne trendy w projektowaniu termoelektrycznych agregatów chłodniczych DOI:10.15199/8.2016.9.1


  Analiza współczesnych trendów w projektowaniu agregatów do chłodziarek termoelektrycznych pokazuje, że nie wszystkie rezerwy podniesienia ich efektywności energetycznej są wyczerpane. Pokazano rolę dotychczas nie docenianych czynników takich jak: dobór odpowiedniej ilości i typów modułów i wentylatorów, właściwych konstrukcji radiatorów, trybów pracy poszczególnych elementów, w tym zróżnicowanie trybów pracy modułów i wentylatorów, wybór sposobu regulacji temperatury w komorze. Wytypowano błędy nadal popełniane przez projektantów i producentów chłodziarek termoelektrycznych. Na tym tle przedstawiono wyniki prac autorskich, poświęconych stworzeniu uniwersalnego, wielozadaniowego, energooszczędnego agregatu chłodniczego i rezultaty jego badań laboratoryjnych. Słowa kluczowe: chłodziarka, agregat termoelektryczny, projektowanie, energooszczędność Analysis of modern trends in thermoelectric units design shows that not all the reserves allowing to increase their energy efficiency are exhausted. It was shown the role of factors, such as: the use of properly calculate the radiator, and the optimal number of corresponding types of modules and fans, their modes of operation, including the differences in the operating modes of modules and fans, the choice of a method for controlling the temperature in the chamber. Errors, which are still made by designers and manufacturers of thermoelectric coolers, were selected. Against this background, the results of the autor`s work for creation of a universal, multi-purpose, energy-efficient unit and the results of the its laboratory tests are presented. Key words: refrigerator, thermoelectric unit, design, energy-efficient [...]

Poprawa dynamicznych charakterystyk małych termoelektrycznych schładzaczy i podgrzewaczy napojów DOI:10.15199/9.2018.12.9


  Termoelektryczny sposób wytwarzania chłodu i ciepła wykorzystujący zachodzące w półprzewodnikach zjawisko Peltiera, stał się znany jeszcze pod koniec XX wieku dzięki powszechnemu zastosowaniu przenośnych samochodowych chłodziarek termoelektrycznych [1]. Ten sposób chłodzenia ustępuje sprężarkowym urządzeniom wykorzystującym obiegi lewobieżne pod względem efektywności energetycznej [2]. Mimo to jest on bezkonkurencyjny w zakresie małych wydajności chłodniczych, poniżej 50-60 W. Ostatnie badania udowadniają konkurencyjność urządzeń termoelektrycznych nie tylko w zastosowaniach transportowych, ale również i domowych przy wydajności do 100 W, a w niektórych przypadkach - nawet do 200 W. Natomiast w trybie grzania, np. w klimatyzatorach i pompach ciepła, urządzenia termoelektryczne mają efektywność kilkakrotnie wyższą. Drugą, co do znaczenia dla konsumenta, cechą tych urządzeń jest charakterystyka dynamiczna, nazywana również szybkością działania (schładzania). W wyrobach o działaniu epizodycznym charakterystyki dynamiczne są ważniejsze niż energetyczne. W pierwszej kolejności dotyczy to schładzaczy napojów i wytwornic lodu. Podniesieniu szybkości działania termoelektrycznych wytwornic lodu poświęcono sporo publikacji i patentów, w tym autora1, czego nie można powiedzieć o schładzaczach napojów. W niniejszym artykule będą analizowane konstrukcje i charakterystyki dynamiczne współczesnych małych schładzaczy i podgrzewaczy napojów w puszkach i butelkach, stosowanych w środkach transportu, w biurach i gospodarstwach domowych. Ponieważ szybkość schładzania napoju w tych urządzeniach dt/ dτ jest około 3-krotnie niższa niż szybkość podgrzewania, skupimy się na rozwiązaniach, które umożliwiają poprawę tej charakterystyki. 1. Krótki przegląd oferowanych na rynku termoelektrycznych schładzaczy-podgrzewaczy napojów Analizę zaczniemy od urządzeń samochodowych. Jest ich najwięcej na rynku i cechują się najprostszą budową. Zasilanie[...]

Efekty zastosowania zamrażania dwustronnego w termoelektrycznych wytwornicach lodu. Część 1

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano wyniki pierwszego etapu badań doświadczalnych dwóch termoelektrycznych wytwornic lodu z wykorzystaniem metody zamrażania dwustronnego w procesie produkcji cienkościennego lodu kostkowego w formach komórkowych. W badanych obiektach zrealizowano niezależne zasilanie elektryczne sekcji agregatu chłodniczego i zbadano wpływ stosunku wydajności chłodniczych Qg/Qd wspomnianych sek[...]

Efekty zastosowania zamrażania dwustronnego w termoelektrycznych wytwornicach lodu

Czytaj za darmo! »

2.2. Wpływ rozmiaru wstawki na wydajność masową na tle zmienności Qg/Qd Badania tego wpływu prowadzono przy wykorzystaniu wytwornicy lodu LNT-0,15-2, zmiennych wstawek walcowych o średnicy 9, 11, 13, 15 mm oraz wstawki w kształcie ostrosłupa ściętego o średnicy 11 mm. Konstrukcję wytwornicy, metodykę badań oraz wyniki badań ze wstawką o średnicy 9 mm (rys. 5, 6) zaprezentowano w pierwsze[...]

Badania eksperymentalne termoelektrycznej witryny chłodniczej TWCh-100

Czytaj za darmo! »

Badania eksperymentalne termoelektrycznej witryny chłodniczej TWCh-100.W artykule opisano wyniki badań eksperymentalnych termoelektrycznej witryny chłodniczej typu TWCh-100, powstałej na bazie witryny sprężarkowej GD100 i przeznaczonej do napojów. Przebadano temperaturowo-czasowe zależności wymienników ciepła agregatu termoelektrycznego, powietrza w komorze i napoju, nierównomierność temperatur[...]

Zastosowanie dwupołożeniowego regulatora temperatury typu manometrycznego w chłodziarkach termoelektrycznych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki eksperymentalnych badań porównawczych chłodziarki termoelektrycznej przy różnych schematach włączenia regulatora temperatury w obwód zasilania chłodziarki. Przebadano temperaturowe, czasowe i energetyczne charakterystyki chłodziarki w trybie cyklicznej pracy ON-OFF dla czterech wariantów. Pokazano przewagi wariantu włączenia regulatora po stronie prądu przemiennego i konieczność zmiany jego nastawy przy zmianie schematu włączenia. In a paper the results of comparative tests of a thermoelectric refrigerator for diff erent electrical diagrams of thermostat incorporation in a refrigerator supply circuit are submitted. Th e temperature, time and energy characteristics of a refrigerator in cyclical operation mode (ON-OFF) for four variants are investigat[...]

Badania wpływu typu i nastawy termostatu na cechy eksploatacyjne termoelektrycznej witryny chłodniczej


  W artykule opisano wyniki badań eksperymentalnych termoelektrycznej witryny chłodniczej typu TWCh-100 przy użyciu różnych typów termostatów oraz przy różnych ich nastawach. Pokazano, że najbardziej odpowiednim dla tego urządzenia jest termostat typu K14PO121, który zapewnia możliwość regulacji temperatury w całym zakresie zmiany temperatury nastawy. Określono zależności podstawowych charakterystyk eksploatacyjnych witryny, w tym czasowych i temperaturowych, od poziomu nastawy temperatury. The paper presents the results of experimental research of a thermoelectric refrigerator with a glass door for drinks (type TWCh-100), at usage of various thermostats types with various temperature levels. It is shown, that the most eligible for a described equipment is the thermostat K14PO121, which ensures an attemperation in all tuning range. The conducted experiments allowed to determine the dependences of the refrigerator basic operating characteristics on a level of thermostat set point. [...]

 Strona 1  Następna strona »