Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Józef KOZIOŁ"

Inwestycje w ochronie środowiska szansą i wyzwaniem

Czytaj za darmo! »

W sierpniu ub.r. Ministerstwo Środowiska udostępniło projekt "Polityki ekologicznej państwa na lata 2007- 2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011-2014". Ten bardzo ciekawy, liczący ponad 60 stron, dokument określa nie tylko kierunki polityki ekologicznej w realiach członkostwa Polski w Unii Europejskiej, ale - co bardzo ważne - przedstawia jej priorytety i szczegółowe cele. Ich os[...]

Zdynamizować ochronę środowiska

Czytaj za darmo! »

Dysponujemy już danymi Głównego Urzędu Statystycznego o wydatkach inwestycyjnych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w 2006 r. Wprawdzie udostępniając mi je w GUS, zastrzeżono się, że mają one charakter nieostateczny, ale znając rzetelność tej instytucji przyjmuję, iż dane ostateczne nie będą istotnie odbiegać od podanych obecnie. Szybkie odniesienie się do tych danych ma ogromne zn[...]

Inwestowanie w ochronę środowiska warunkiem realizacji polityki ekologicznej państwa

Czytaj za darmo! »

Do wpływu inwestycji w ochronie środowiska na jego stan nikogo już chyba nie trzeba przekonywać. Jest to związek oczywisty. To przede wszystkim dzięki rosnącym nakładom na te cele, zwłaszcza w latach 90. ubiegłego wieku, zahamowana została degradacja środowiska naturalnego w kraju, poprawiła się jakość wód i powietrza atmosferycznego. Na przykład ilość ścieków przemysłowych i komunalnych wymagających oczyszczenia zmniejszyła się z 4115 hm3 w roku 1990 do 2151 hm3 w 2007 r. Emisja do powietrza dwutlenku siarki spadła w tym czasie z 3210 Gg do 1 198 Gg, natomiast tlenków azotu z 1280 Gg do 890 Gg 1). Tempo zachodzących pozytywnych zmian w stanie środowiska uległo spowolnieniu po 2000 r. w stosunku do intensywnej restrukturyzacji przemysłu po 1989 r., i bardzo wysokiej dyn[...]

Inwestycje w ochronie środowiska i gospodarce wodnej uzyskują należną im dynamikę

Czytaj za darmo! »

10/2010 20 niż w roku 2008 odpowiednio o 0,5 p.p. i 6,4 p.p. Udział jednostek budżetowych w inwestycjach w ochronie środowiska kształtuje się już od wielu lat na poziomie poniżej 4% (w 2009 r. 3,6%). Natomiast w gospodarce wodnej wyniósł w ub. roku 16,8% i systematycznie maleje (w 2000 r. wynosił 36,9%, a w 2008 r. 21,%). Jest to bardzo niekorzystna tendencja, zważyw- szy że jednostki budżetowe są strategicz- nym inwestorem zbiorników wodnych, regulacji i zabudowy rzek i potoków gór- skich, obwałowań przeciwpowodziowych oraz stacji pomp na zawałach i obszarach depresyjnych. Dramatyczne powodzie w 2009 r. wyostrzyły bardzo duże niedo- statki w tych dziedzinach. Ich złagodzenie wymaga zdecydowanego zwiększenia na- kładów na wymienione kierunki inwesto- wania w gospodarce wodnej. W ujęciu regionalnym istnieje duże zróżnicowanie nakładów, w szczególności na środki trwałe w ochronie środowiska. Jest ono pochodną przede wszystkim skali problemów ekologicznych, uprzemysło- wienia i urbanizacji, ale także aktywno- ści inwestorów. Ponad połowa nakładów w tej dziedzinie (51,9%) jest skoncentro- wana w czterech województwach: śląskim (22,7%), mazowieckim (14,9%), dolno- w 2008 r. wzrosły one odpowiednio o 25%, 25,1 % i 24,6%. Odnotowano przy tym zbliżoną dynamikę wzrostu nakładów w obydwu dziedzinach inwestowania. Był to najwyższy przyrost nakładów na te cele w pierwszej dekadzie XXI wieku. Akcen- tując wysoki przyrost inwestycji, warto zwrócić uwagę na jego znaczenie nie tyl- ko ze względu na cele proekologiczne, ale także ich zwiększający się wpływ na aktywność gospodarczą, w tym tworze- nie nowych miejsc pracy w inwestowaniu i w produkcji niezbędnych urządzeń. Charakterystyczna [...]

Nie zwalniać tempa inwestowania w ochronę środowiska i gospodarkę wodną


  Od kilku już lat zamieszczamy w AURZE artykuły o kształtowaniu się nakładów inwestycyjnych w ochronie środowiska i gospodarce wodnej, ich skali, strukturze, przestrzennym rozmieszczeniu oraz źródłach fi nansowania. Umożliwiają to dane Głównego Urzędu Statystycznego, który publikuje je w drugiej połowie roku. Tym razem zaprezentowano je w końcu sierpnia br. za 2010 r.1) Warto, jak sądzę, poznać rozmiary tych nakładów, zwłaszcza w kontekście zamierzeń wynikających z polityki ekonomicznej państwa. Tym razem punktem odniesienia jest "Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016"2). Łączna wartość nakładów w 2010 r., w cenach bieżących, wyniosła 14 491,6 mln zł, w tym w ochronie środowiska 10 926,2 mln zł (75,4%) i w gospodarce wodnej 3 565,4 mln zł (24,6%). Był to kolejny rok wzrostu tych nakładów (o 7,4%), przy czym w ochronie środowiska tylko o 2,4%, natomiast w gospodarce wodnej o 26,3%. Zwraca uwagę jednak zwolnienie tempa wzrostu. Przyrost nakładów w 2009 był wyższy i wynosił odpowiednio: 25%, 25,1% i 24,6%. Biorąc pod uwagę infl ację, można przyjąć, że w 2010 realny poziom nakładów na ochronę środowiska się nie zwiększył. Pozytywnie natomiast należy ocenić kolejny rok, w którym tak istotny jest przyrost nakładów w gospodarce wodnej, bo ten kierunek inwestowania charakteryzowała w poprzednich latach stagnacja, której skutki w pewnym stopniu ujawniły się w czasie powodzi w 2010 r. Utrzymana została, a nawet nieco się poprawiła, relacja łącznych nakła[...]

Zwiększenie dynamiki inwestycji w ochronie środowiska jest konieczne i możliwe


  Od paru już lat, co roku na łamach AURY przedstawiane są nakłady inwestycyjne na środki trwałe w ochronie środowiska i gospodarce wodnej [1]. Informacje dotyczące sytuacji w tym zakresie w roku 2011 zostały udostępnione przez GUS na początku września br. [2]. Wskazują one, że łączna wartość tych nakładów wzrosła w porównaniu z nakładami w roku 2010 o 5,5% i wynosiła 15,3 mld zł. Tempo ich wzrostu było niestety niższe niż w roku poprzednim, w którym przyrost w stosunku do roku 2009 wyniósł 7,4%. Biorąc pod uwagę, że wielkości te podawane są w cenach bieżących, realny wzrost nakładów jest odpowiednio niższy. Relacja wielkości omawianych nakładów do PKB jest zbliżona do relacji z dwóch lat poprzednich (w 2009 r. 1,07%,w 2010 r. 1,06% i w 2010 r. 1,04%). Biorąc jednak pod uwagę wyzwania wynikające z celów Polityki ekologicznej państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do 2016 r., to tempo zwiększania nakładów wymaga przyspieszenia. Ocenia się bowiem, że wartość inwestycji w ochronie środowiska i gospodarce wodnej w latach 2013-2016 powinna kształtować się na poziomie ok. 80 mld zł, aby sprostać celom tej Polityki, a tym samym zobowiązaniom Polski wynikającym z traktatu akcesyjnego. Średnioroczna wartość [...]

Innowacyjność silnym walorem nakładów na ochronę środowiska DOI:

Czytaj za darmo! »

"Ochrona środowiska motorem rozwoju gospodarczego", tak zatytułował Edward Garścia, naczelny redaktor Aury, swój artykuł wstępny w lipcowym jej numerze. Tym samym przywołał tytuł wywiadu, jakiego kilka lat temu udzielił miesięcznikowi federalny minister środowiska Niemiec Sigmar Gabriel. Oczywisty jest związek między wielkością i charakterem nakładów na ochronę środowiska a dynamiką rozwoju gospodarczego, ale jakże rzadko jest on dostrzegany, a nade wszystko - traktowany jako jeden z bardzo ważnych czynników dynamizowania rozwoju gospodarki. Świadomość tych walorów ochrony środowiska jest dodatkowym, obok celów ekologicznych, argumentem za systematycznym zwiększaniem nakładów w tej dziedzinie gospodarki. Obok efektów ekologicznych należy szczególnie podkreślić, iż nakłady na ochronę środo[...]

 Strona 1