Wyniki 1-10 spośród 28 dla zapytania: authorDesc:"Artur Bartkowiak"

Biosurfaktanty z odpadów rolno-spożywczych DOI:

Czytaj za darmo! »

Gospodarka odpadami rolno-spożywczymi ma ogromne znaczenie dla zachowania zasobów i walorów środowiska w takim stanie, aby mogły z niego korzystać zarówno obecne, jak i przyszłe pokolenia. Ośrodki naukowe dowodzą, że wytwarzane przez przemysł rolno-spożywczy odpady (specyficzne pod względem właściwości fizykochemicznych i biologicznych) mogą być doskonałym źródłem pozyskiwania naturalnych składników żywności funkcjonalnej i suplementów diety oraz biosurfaktantów. Odpady przemysłu rolno-spożywczego o wysokiej zawartości węglowodanów lub lipidów stanowią doskonały surowiec do produkcji biosurfaktantów [1].Dynamicznie rozwijający się sektor przemysłu chemicznego - związki wielkocząsteczkowe będące biopol[...]

Szałwia jako cenne źródło naturalnych antyoksydantów do żywności DOI:

Czytaj za darmo! »

Ostatnio bezpieczeństwo najpopularniejszych syntetycznych przeciwutleniaczy zostało zakwestionowane [12]. Obecnie wielu technologów żywności uważa, że należy zastępować syntetyczne przeciwutleniacze naturalnymi. Z właściwości przeciwutleniających znane są zioła z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae), a zwłaszcza szałwia i rozmaryn.Szałwia jest półkrzewem pochodzącym z Europy Południowej i Azji Mniejszej. Istnieje ok. 700 gatunków szałwii. Najbardziej znana jest szałwia lekarska (Salvia officinalis) [8]. W Polsce uprawiana jest jej odmiana Bona [19]. Na całym świecie używa się jej do celów kulinarnych jako przyprawę, a także jako roślinę leczniczą. Wykazuje działanie przeciwutleniające, przeciwbakteryjne, wirusobójcze, przeciwzapalne, przeciwgrz[...]

Zastosowanie metody suszenia rozpyłowego w preparatyce nawozów o spowolnionym uwalnianiu składników mineralnych

Czytaj za darmo! »

Podjęto próbę preparatyki nawozów o spowolnionym uwalnianiu składników mineralnych, z wykorzystaniem metody suszenia rozpyłowego i chitozanu jako polimeru biodegradowalnego tworzącego matrycę. Otrzymane materiały charakteryzowano przy użyciu SEM, XRD i FTIR. Badania uwalniania prowadzono zgodnie z polską normą. Stwierdzono, że badane materiały charakteryzują się szybkim stopniem uwalniania składników mineralnych do roztworu. Aq. solns. of chitosan and inorg. salts (Na5P3O10, K3PO4, K2SO4, NH4H2PO4) (mass ratio 0.01 to 1) were spray dried under lab. conditions at 170°C to prep. controlled release fertilizers (CRF). The resulted powders were studied for their structure by X-ray diffraction, IR spectroscopy and scanning electron microscopy. They showed too high dissoln. rate in[...]

ROZKŁAD FOLII Z POLI (KWASU MLEKOWEGO) PRZEZ MIKROFLORĘ GLEBOWĄ


  W pracy badano stopień rozkładu folii z poli (kwasu mlekowego) (PLA) po biodegradacji w glebie kompostowej w temperaturze 30oC i 45oC z wykorzystaniem chromatografii żelowej (GPC). Określono również liczę drobnoustrojów glebowych zasiedlających powierzchnię folii w czasie biodegradacji. Wykazano, że badany materiał opakowaniowy sprzyjał kolonizacji bakterii, promieniowców i grzybów strzępkowych, zarówno w temperaturze 30oC, jak i 45oC. Liczba drobnoustrojów kolonizujących na powierzchni folii była porównywalna w obu badanych temperaturach, z wyjątkiem liczby bakterii, która była wyższa o rząd wielkości po 10 miesiącach kompostowania w temperaturze 45oC. Na podstawie średnich wartości mas cząsteczkowych (wagowej i liczbowej) badanego materiału wykazano, że w temperaturze 45oC proces degradacji folii zachodził efektywniej. Po 12 miesiącach kompostowania w tej temperaturze uzyskano całkowity rozkład folii polimleczanowej. Słowa kluczowe: folie opakowaniowe, polimer, poliester, poli (kwas mlekowy), biodegradacja, mikroflora glebowa Degradation of polylactide foil by soil microflora Abstract Awareness of the waste problem and its impact on the environment has awakened new interest in the area of degradable polymers. The biodegradation of poly (lactic acid) foil (PLA) in soil in different temperature i.e. 30oC and 45oC was examined. The gel permeation chromatography (GPC) was used to estimate the degree of foil disintegration. The colonization process of soil microorganisms on the foil surface at 30oC and 45oC temperature was demonstrated. The number of microorganisms colonizing the foil surface at both temperatures was similar, with the exception of the number of thermophilic bacteria which was higher than mesophilic bacteria after 10 months of biodegradation. It was found that the degradation of polylactide foil proceed faster at 45oC temperature than 30oC. Key words: packaging foils, polymer, polyester, polylactide, biodegradation, soil mi[...]

BADANIA MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA NIZYNY JAK NATURALNEJ SUBSTANCJI PRZECIWBAKTERYJNEJ DO MODYFIKACJI POWIERZCHNI OPAKOWAŃ TEKTUROWYCH DO ŻYWNOŚCI


  Celem niniejszej publikacji jest określenie możliwości praktycznego wykorzystania nizyny do modyfikacji powierzchniowej tekturowych materiałów opakowaniowych do żywności. W ramach pracy porównano aktywność preparatów komercyjnych oraz otrzymywanych w wyniku ciągłej produkcji z zastosowaniem szczepu bakterii o właściwościach bakteriocynogennych Lactococcus lactis oraz bioreaktora kolumnowego. Badania wykazały, że powłoka nanoszona na tekturę o gramaturze 245 g/m2 z wykorzystaniem jako materiał powłokotwórczy oktanylobursztynian skrobi w postaci 30% wodnego roztworu nie obniża właściwości antymikrobiologicznych bakteriocyny. Aktywność roztworu nizyny otrzymanego w wyniku ciągłej produkcji na poziomie 30 IU/ml jest zbyt niska dla zapewnia skutecznej ochrony antymikrobiologicznej, gdzie przeprowadzone badania wskazują na zadowalające wyniki dla roztworów o aktywności w przedziale 200-300 IU/ml. Słowa kluczowe: powłoki antymikrobiologiczne, aktywne opakowania, tektura, nizyna. The evaluation of potential application of nisin as natural antimicrobial substance to modify the surface of paperboard food packaging. Abstract The purpose of this paper is to determine the feasibility of the practical use of nisin to the surface modification of paperboard packaging materials for food. The study compares the activity of commercial products and received as a result of continuous production with the use of a strain of Lactococcus lactis and column bioreactor. Studies have shown that the coating applied to the paperboard with a grammage of 245 g/m2 based on film-forming material octenylsuccinic starch as 30% aqueous solution does not reduce the antimicrobial properties of bacteriocins. The activity of nisin solution obtained by the continuous production of 30 IU/ml is too low to provide effective antimicrobial protection, where studies show satisfactory results for the solutions of the activity in the range of 200- 300 IU/ml. Keywords: antimicrobial coa[...]

Aktywność antymikrobiologiczna powłok otrzymanych z modyfikowanego chitozanu względem bakterii E. coli oraz S. aureus


  Wstęp Wiek XXI zmienił nastawienie konsumentów oraz producentów do cech funkcjonalnych opakowań żywności. Obecnie opakowanie - poza tym, że musi być wytrzymałe, ułatwiające transport i jednocześnie zachęcające konsumenta do zakupu - powinno również spełniać funkcje dodatkowe, do uzyskania których prowadzi szereg procesów ulepszających (1-5). Dodawanie substancji aktywnych przez powlekanie jest metodą optymalną, zwłaszcza wtedy, gdy materiał bazowy opakowania ma stanowić podstawę dla różnego rodzaju modyfikacji. Substancje aktywne można podzielić na trzy grupy: substancje syntetyczne, substancje naturalne oraz probiotyki. W przypadku ich zastosowania do modyfikacji opakowań żywności wskazane jest, aby użyta substancja znajdowała się na liście dodatków do żywności - co jest szczególnie istotne w przypadku bezpośredniego kontaktu z żywnością (2). Spośród wielu substancji aktywnych mikrobiologicznie należy wyróżnić chitozan, który nie tylko działa bakteriobójczo lub bakteriostatycznie, ale również tworzy trwałe filmy, co ułatwia jego zastosowanie w opakowalnictwie żywności. Niektórzy autorzy podkreślają fakt, że skuteczność chitozanu jest uzależniona od jego masy cząsteczkowej i stężenia w badanym układzie (6,7,8); wskazują jednak, że chitozan o niższej masie cząsteczkowej ma lepsze właściwości antybakteryjne niż ten o wyższej (8-11). Na uwagę zasługuje także fakt, że stosuje się rozmaite modyfikacje chitozanu w celu zwiększenia jego skuteczności antymikrobiologicznej oraz rozszerzenia zakresu jego działania np. przez dodatek olejów/ekstraktów roślinnych (m.in. z oregano, bazylii, czosnku lub też sorbinianu potasu lub nizyny) do filmów chitozanowych (12,13). Chitozan, a zwłaszcza filmy chitozanowe są stosowane w szerokim zakresie w technologii żywności oraz opakowalnictwie żywności. Celem badań była ocena możliwości zastosowania chitozanu jako głównego lub dodatkowego składnika powłoki naniesionej na materiał celulozowy. Modyfi[...]

Aktywność antymikrobiologiczna olejku cynamonowego i olejku eterycznego z chińskiego piołunu stanowiącego składniki aktywnej emulsji powłokotwórczej nanoszonej na celulozowe materiały opakowaniowe DOI:10.15199/42.2015.5.1


  1. Wstęp Opakowania odgrywają kluczową rolę w ochronie żywności, a także w znacznym stopniu przyczyniają się do wydłużenia okresu przydatności do spożycia, co jest szczególnie istotne w przypadku opakowań aktywnych. Jedną z metod funkcjonalizacji opakowań aktywnych jest nanoszenie aktywnej powłoki, chociażby w ramach jednego z ostatnich etapów produkcji opakowania. Bardzo istotne jest unikanie podczas produkcji opakowania narażania aktywnych substancji na działanie podwyższonych temperatur, a także sił ścinających, co często zachodzi podczas końcowej obróbki (Coma, 2008). Naturalne substancje aktywne są bowiem bardzo podatne na warunki środowiskowe, a ich aktywność często jest uzależniona od obecności lotnych związków małocząsteczkowych. Przeważnie naturalne związki aktywne należą do olejków eterycznych, które znajdują się na liście substancji dopuszczonych do kontaktu z żywnością lub też nawet dodatków do żywności. Antymikrobiologiczna aktywność naturalnych olejków eterycznych jest badana od wielu lat (poczynając od co najmniej XIX wieku), zwłaszcza w kontekście konserwowania i przechowywania żywności, zastosowań farmaceutycznych, a także wybranych naturalnych sposobów leczenia (Kapoor, 2008; Lopes, 2011). Jakość i różnorodność naturalnych substancji aktywnych, a zwłaszcza olejków eterycznych jest uzależniona od wielu czyn- Aktywność antymikrobiologiczna olejku cynamonowego i olejku eterycznego z chińskiego piołunu stanowiącego składniki aktywnej emulsji powłokotwórczej nanoszonej na celulozowe materiały opakowaniowe QIHAO TAN, PATRYCJA SUMIŃSKA, ARTUR BARTKOWIAK CENTRUM BIOIMMOBILIZACJI I INNOWACYJNYCH MATERIAŁÓW OPAKOWANIOWYCH WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE 10.15199/42.2015.5.1 BADANIA ZOSTAŁY PRZEPROWADZONE W RAMACH GRANTU NR 290098 SFINANSOWANEGO PRZEZ 7. PROGRAM RAMOWY UNII EUROPEJSKIEJ (FP7/2007-2013) - PROJEKT NEWGENPAK. Antimicrobial activity of cinn[...]

Badanie podatności na biodegradację wybranych folii skrobiowych oraz folii celulozowych w warunkach laboratoryjnych

Czytaj za darmo! »

Małgorzata Mizielińska, Katarzyna Sobecka, Sławomir Lisiecki, Wioletta Krawczyńska, Artur Bartkowiak: Badanie podatności na biodegradację wybranych folii skrobiowych oraz folii celulozowych w warunkach laboratoryjnych. W badaniach podjęto próbę określenia podatności na biodegradację dwóch rodzajów folii, celulozowej i skrobiowej, produkowanych na skalę przemysłową. Oba materiały są otrzymywane z surowców pochodzenia naturalnego i zgodnie z informacją otrzymaną od producentów spełniają one wszystkie wymogi Europejskiej normy EN13432, dzięki czemu mogą być klasyfikowane jako materiały biodegradowalne. Ze względu na swoje odpowiednie parametry wytrzymałościowe mogą być one alternatywą dla konwencjonalnych folii polietylenowych. Celem przeprowadzonych doświadczeń było określenie p[...]

 Strona 1  Następna strona »