Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Jadwiga MACIASZEK"

Znaczenie archiwalnych map górniczych dla zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska

Czytaj za darmo! »

Prowadzenie eksploatacji górniczej wymaga opracowywania map górniczych; jedynie na ich podstawie można racjonalnie planować wydobycie, określać postęp robót, tworzyć model złoża w celu jego właściwego wykorzystania. Mapy górnicze są nieodzowne dla opracowania sposobów przewietrzania kopalń podziemnych, prowadzenia akcji ratowniczych, określania stopnia zagrożenia kopalń, a także wpływu eksploatacji na górotwór i powierzchnię terenu. Od wprowadzenia metod racjonalnego wydobycia kopalin użytecznych wykonywano zatem mapy, przedstawiające sytuację powierzchni i wyrobisk górniczych oraz prowadzoną eksploatację, a także sytuację geologiczną. Wiele z tych map historycznych zachowało się do tej pory. Znaczenie archiwalnych map górniczych wynika z kilku przyczyn. Jedną z nich jest możliwość ich wykorzystania w planach zagospodarowania przestrzennego. Na obszarach przeznaczonych pod budownictwo należy zapewnić bezpieczeństwo obiektom na nich wznoszonym. Takiej pewności nie dają tereny, pod którymi odbywała się w przeszłości podziemna eksploatacja kopalin, szczególnie eksploatacja płytka. Większość starych eksploatacji górniczych prowadzono na niewielkiej głębokości, przy różnym stanie techniki i z zastosowaniem prymitywnej, niezbyt trwałej obudowy. Może to spowodować wystąpienie na powierzchni deformacji nieciągłych w postaci lejów, zapadlisk i szczelin, uaktywniających się np. wskutek nacisku stawianej budowli (zjawiska takie obserwuje się m.in. na terenach dawnych kopalń solnych i rudnych). Przykłady znalezienia starych, nieznanych wyrobisk górniczych podczas przygotowywania nowej eksploatacji są liczne. Odnotowano je m.in. w Piekarach Śląskich, Bytomiu, Olkuszu, Zielonej Górze, Wałbrzychu, Zgorzelcu i innych miastach i gminach dagórniczych. Potwierdzeniem aktualności problemu niech będzie cytat z "Trybuny" nr 229 z 30 września 2009 r. "Kłopotliwy szyb": "Trwają badania i zabezpieczenia dawnego 150-metrowego szy[...]

 Strona 1