Wyniki 1-10 spośród 42 dla zapytania: authorDesc:"WŁODZIMIERZ SZEWCZYK"

Nowa metoda obliczania wskaźnika BCT pudeł z tektury falistej

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono nową metodę obliczania wskaźnika BCT pudeł z tektury falistej na podstawie teorii stateczności płyt kompozytowych. Wyznaczono krytyczną wartość obciążenia ściskającego pudło i potraktowano ją jako dolne oszacowanie odporności pudła na ściskanie. Weryfikację opracowanej metody przeprowadzono na drodze doświadczalnej i obliczeniowej, porównując jej rezultaty z wynikami za[...]

Wyznaczanie modułu Younga w płaszczyźnie papieru na podstawie prób ściskania

Czytaj za darmo! »

W procesach wytwarzania, przetwarzania i użytkowania papier podlega różnorodnym, niekiedy bardzo złożonym, stanom naprężeń. Czasami zdarzają się przypadki, w których mamy do czynienia z naprężeniami działającymi w kierunku prostopadłym do płaszczyzny papieru, jednak występują one bardzo rzadko. Z praktycznego punktu widzenia większe znaczenie ma analiza obciążeń ściskających działających [...]

Sztywność zginania tektury falistej

Czytaj za darmo! »

W ramach badań przeprowadzonych w Instytucie Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej opracowano metodę obliczania sztywności zginania tektury falistej w oparciu o mechaniczne właściwości warstw tektury oraz jej parametry geometryczne. Zaproponowana metoda, oparta na liniowej teorii sprężystości, dała bardzo dobre rezultaty. Pomimo uproszczeń, zastosowanych przy wyprowadzaniu zależ[...]

Odporność tektury falistej na zgniatanie kolumnowe

Czytaj za darmo! »

W praktyce tektury faliste bardzo często podlegają obciążeniom ściskającym, działającym w ich płaszczyźnie. W zależności od właściwości wytrzymałościowych i wymiarów płyty, tektura może przenieść różne obciążenia.W praktycznych zastosowaniach szczególnie istotne znaczenie ma określenie odporności tektury na zgniatanie w kierunku poprzecznym, gdyż tektury użyte do produkcji opakowań najczę[...]

Odporność tektury falistej na zgniatanie krawędziowe

Czytaj za darmo! »

Jednym z najpopularniejszych badań właściwości mechanicznych tektur falistych jest określenie ich odporności na zgniatanie krawędziowe oznaczane jako ECT. W próbie tej zgniataniu poddawana jest próbka o wysokości 25 mm, przez co dla typowych tektur smukłość próbki jest zbyt mała, aby wystąpiło jej wyboczenie globalne. Znanych jest wiele empirycznych zależności (1-6) pozwalających na oblicze[...]

Moduł sprężystości postaciowej papieru

Czytaj za darmo! »

Przy analizie niektórych przypadków złożonych stanów naprężeń występujących w papierze konieczne jest określenie modułu sprężystości postaciowej. Do wyznaczania wartości tej stałej w płaszczyźnie papieru najczęściej stosowana jest metoda pomiaru oparta na zasadzie działania wahadła skrętnego, która została wykorzystana w różnych pracach badawczych (1-3). W celu wyznaczenia modułu postaci[...]

Odporność kątowników tekturowych na zgniatanie kolumnowe

Czytaj za darmo! »

Podczas ściskania kolumnowego kątowników o bardzo dużych długościach, mogą one ulec globalnemu wyboczeniu giętnemu. Zjawisko wyboczenia globalnego przy ściskaniu kolumnowym można opisać, traktując kątownik jak sprężysty pręt. Do obliczeń przyjęto model przekroju kątownika, taki sam, jak przy analizie ściskania opisanej w pierwszej części artykułu (1), w którym wyróżnione są dwa pola odpowiadające dwóm rodzajom materiałów włóknistych o różnych właściwościach fizycznych. metodyka obliczenia siły powodującej giętne wyboczenie globalne Traktując kątownik jak pręt ulegający wyboczeniu, siłę krytyczną Fkr, wywołującą wyboczenie globalne kątownika, można obliczyć z zależności: [1] przy założeniu, że zastępcza sztywność zginania kątownika trakto wa nego tak, jakby był wykonany z jed[...]

Papier opakowaniowy - ortotropowy materiał sprężysty

Czytaj za darmo! »

Właściwości mechaniczne papieru zależą od wielu czynników, których wpływ analizowano w licznych opracowaniach dostępnych w literaturze (1-10). Największy wpływ na właściwości wytrzymałościowe papierów i tektur mają: - właściwości wytrzymałościowe i parametry geometryczne włókien - ułożenie włókien we wstędze - siły związania włókien Właściwości wytrzymałościowe włókien zależą od rodzaju surowca, z którego pochodzą, oraz od sposobu jego obróbki (10). Jedną z najistotniejszych właściwości włókien, decydujących o ich przydatności do wytwarzania papieru, jest długość. Włókna o długości poniżej 1 mm są mało przydatne do produkcji papieru. Zwiększanie długości włókien w pewnym zakresie poprawia właściwości wytrzymałościowe struktury włóknistej, ale użycie włókien o długości powyżej 5 mm nie daje już większych korzyści. Ortotropowe właściwości papieru Papiery wytwarzane w warunkach przemysłowych na maszynach papierniczych (tzw. papiery maszynowe) wykazują ukierunkowany rozkład właściwości mechanicznych, charakterystyczny dla ciał ortotropowych. Osie symetrii tego rozkładu, dla Rys. 1. Rozkład wskaźnika TSI (11) Rys. 2. Przykład rozkładu stałych sprężystych w zależności od kierunku w płaszczyźnie papieru: a) dla papieru do pisania, b) dla papieru workowego (12) 206 PRZEGLĄD PAPIERNICZY · 66 · KWIECIEŃ 2010 PRACE NAUKOWO - BADAWCZE których uzyskuje się ekstremalne wartości naprężeń zrywających, odkształceń w chwili zerwania i modułów Younga, zwykle pokrywają się z głównymi kierunkami w papierze, tzn. z kierunkiem maszynowym i kierunkiem poprzecznym. Niekiedy główne osie ortotropii w płaszczyźnie papieru są odchylone o niewielki kąt od kierunku maszynowego i poprzecznego. Na rysunku 1 przestawiono rozkład wskaźnika sztywności rozciągania TSI (11), odpowiadający rozkładowi modułu Younga w płaszczyźnie papieru, którego główne osie ortotropii są obrócone w stosunku do głównych osi w płaszczyźnie papieru o kąt a. Rysunek 2[...]

Właściwości mechaniczne tulei papierowych Część I. Metody badania


  Tuleje papierowe wytwarzane są dwiema metodami:  poprzez nawijanie arkusza papieru na trzpień, w wyniku czego powstaje gotowa tuleja o określonych wymiarach - proces taki jest nazywany zwijaniem równoległym (rys. 1.a),  poprzez spiralne nawijanie na trzpień wielu wstęg papier, w wyniku którego powstaje tuleja "bez końca, cięta na wymiar po wyjściu z układu zwijającego - proces taki nazywany jest nawijaniem spiralnym, (rys. 1.b). Sposób wytwarzania tulei ma istotny wpływ na ich właściwości mechaniczne. W przypadku tulei zwijanej równolegle wszystkie warstwy wykonane są z tego samego materiału, a papier ułożony jest tak, że kierunek jednej z jego głównych osi ortotropii pokrywa się z kierunkiem osi tulei1. Ułatwia to znacznie teoretyczny opis właściwości wytrzymałościowych tulei zwijanych równolegle w porównaniu z tulejami zwijanymi spiralnie, w których każda warstwa może być wykonana z innego materiału i mieć inne właściwości mechaniczne. Ponadto główne osie ortotropii właściwości mechanicznych poszczególnych warstw papieru nie pokrywają się z kierunkiem osi tulei. Przy rozpatrywaniu właściwości wytrzymałościowych tulei należy także brać pod uwagę jakość sklejenia jej warstw. Zbyt mała siła sklejenia warstw, spowodowana złą jakością spoiny klejowej lub jej brakiem (np. w przypadku występowania pęcherzy powietrza pomiędzy sąsiednimi warstwami papieru), może spowodować znaczne pogorszenie właściwości mechanicznych tulei. W przypadku tulei zwijanych spiralnie ważne jest właściwe ustawienie kąta wprowadzania wstęg do zespołu zwijającego. Przy niewłaściwym ustawieniu wstęgi, kiedy pomiędzy brzegami sąsiednich nawojów danej warstwy występują przerwy (rys. 2a), lub gdy brzegi zachodzą na siebie (rys. 2b), wytrzymałość tulei na obciążenia mechaniczne jest znacznie niższa niż w przypadku prawidłowego ustawienia kąta wprowadzania wstęgi (rys. 2c). Inną wadą, która może znacznie obniżyć mechaniczne właściwości tulei zwijanej spiraln[...]

 Strona 1  Następna strona »