Wyniki 1-10 spośród 23 dla zapytania: authorDesc:"Hieronim Kubera"

Wybrane metody zdobienia opakowań

Czytaj za darmo! »

Dynamika rozwoju przemysłu poligraficznego w XXI w. uległaby znaczącemu obniżeniu, gdyby nie rozwój opakowalnictwa. Nakłady gazet maleją, wielkość produkcji akcydensu manipulacyjnego w najbliższym czasie, z uwagi na bezpapierowy obrót dokumentacji, obniży się również, zaś drukarnie dziełowe z powodu niskich nakładów praktycznie zginęły z krajobrazu przemysłowego. Jedynie nakłady opakowań cał[...]

Nowe książki

Czytaj za darmo! »

"Opakowania jednostkowe w działaniach marketingowych" - Jadwiga Szymczak, Magdalena Ankiel-Homa.Opakowania to jedna z najdynamiczniej rozwijających się dziedzin gospodarki, nie tylko w Polsce, lecz również na świecie. Powszechnie wiadomo, iż krajowy przemysł opakowaniowy w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat był mocno zaniedbany, co wynikało z niedoceniania zarówno roli opakowania w utrzymaniu[...]

Wspomnienie o prof. dr. hab. MARIANIE CICHONIU

Czytaj za darmo! »

Tym artykułem żegnamy Pana prof. dr. hab. Mariana Cichonia - byłego członka Rady Programowej i autora miesięcznika OPAKOWANIE, który zmarł 2 lutego 2008 r. Pragnę dziś podzielić się z Państwem refleksjami oraz faktami, zapewne nie wszystkim znanymi o prof. dr. hab. MARIANIE CICHONIU, pracowniku Akademii Ekonomicznej, obecnie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (UEK). Profesor Marian Cicho[...]

Analiza porównawcza opakowań tekturowych, metalowych i z tworzyw sztucznych

Czytaj za darmo! »

Dobór opakowania transportowego do danego wyrobu rozpoczyna się zazwyczaj od wyboru rodzaju materiału zapewniającego realizację podstawowych funkcji opakowania. Do dyspozycji są materiały takie, jak tektura falista, metale oraz różne tworzywa sztuczne. Jednakże dotąd nie ma uogólnionych kryteriów oceny opakowań transportowych, pozwalających na obiektywne wartościowanie ich przydatności z punktu widzenia technicznego, ekonomicznego i ekologicznego. Celem niniejszego artykułu jest próba opracowania metodyki porównawczej efektywności opakowań transportowych na przykładzie opakowań stosowanych w procesie dostarczania wyrobów metalowych w konkretnym przedsiębiorstwie. Przedsiębiorstwo to produkuje części metalowe, pakowane następnie w różne opakowania. Ze względu na tajemnicę handl[...]

Wspomnienie Prof. dr hab. Jadwiga Szymczak

Czytaj za darmo! »

Prof. dr hab. Jadwiga Szymczak, wybitna postać polskiego towaroznaw- stwa, należy do grona wielce zasłużonych pracowników naukowo-dydaktycz- nych z dziedziny marketingu, zarządzania jakością i oczywiście opakowań. Właściwy Jej spokój, energia i aktywność umożliwiały rozwiązywanie trudnych problemów naukowych, dydaktycznych, praktycznych, a nawet ludzkich. Nie stroniąc od zadań złożonych, czasem niepopularnych, kierując się dobrem ogółu i własnym zdaniem udowadniała ich perspektywiczną słuszność. Reali- zowała wiele celów, co ugruntowało pozycję Pani Profesor nie tylko w sferze nauki, lecz również w sprawach ludzkich.26 OPAKOWANIE 10/2010 Portal informacji technicznej www.sigma-not.pl Patrząc na dokonania Pani Profesor z perspektywy czasu, zauważyć można, iż niezbywalną wartością jest nie tylko pierwszeństwo podejmowanych badań, lecz również dostrzeganie przyszłych wartości. A zasadniczym osią- gnięciem jest dopełnienie polskiej myśli naukowej z za- kresu zarządzania jakością, marketingiem i związanych z nimi opakowaniami. Profesor Jadwiga Szymczak urodziła się 13 maja 1929 roku, w Łodzi, gdzie ukończyła szkołę podstawową, śred- nią i rozpoczęła studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej. Studia I stopnia ukończyła w 1952 r., natomiast dyplom magistra ekonomii w dziedzinie towaroznawstwa uzyskała w 1954 r. Rok wcześniej rozpoczęła pracę w charakterze asystenta towaroznawstwa w Szkole Głównej Służby Zagranicznej w Warszawie, skąd została przeniesiona służbowo do Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa - SGH) do Katedry Towaroznawstwa. Specjalizowała się w interdyscyplinar- nej dyscyplinie, jaką jest jakość produktu. Pracę [...]

Problemy wizualizacji informacji na opakowaniach e-commerce


  Opakowanie, jeden z najbardziej zaawansowanych technicznie wyrobów, z którym we współczesnym świecie człowiek spotyka się na każdym kroku, jest jednocześnie kompletnie nie docenionym wyrobem. Cywilizacyjny postęp doprowadził do stanu, w którym opakowania nie tylko stanowią niezbędny element produktu, dystrybucji, marketingu, lecz również spowodował, iż stały się elementem towaru tak powszechnym i tak codziennym, że są praktycznie niezauważane. Jednakże paradoksalnie powoduje ono, iż nabywcy bardziej skupiają swoją uwagę na opakowaniu niż na nabywanym produkcie. Jednocześnie zmienia się system dystrybucji towarów wraz z pojawieniem się i upowszechnieniem nowych technologii. Wwyniku zachodzących na świecie zmian, związanych z nowymi technologiami informatycznymi, w ostatnich kilkunastu latach pojawiła się nowa forma sprzedaży - zakupy bez wychodzenia z domu (zwana też e-commerce). Jest to oczywiście rozwinięcie dawno znanej i powszechnej formy sprzedaży wysyłkowej. Jednak głównie dzięki coraz powszechniejszemu dostępowi do sieci Internet udział w rynku tej formy sprzedaży zwiększa się dynamicznie z roku na rok. Sprzedaż taka pojawiła się początkowo w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, skąd szybko została przeszczepiona na grunt europejski w latach 90-tych XX wieku. Rynek handlu internetowego uznać należy za jeden z najnowocześniejszych i najbardziej perspektywicznych z uwagi nawiele ciekawych aspektów. Należą do nich zarówno skala inwestycji podejmowanych przez organizacje z sektora IT, osoby indywidualne, wysokie obroty oraz rozwiązania organizacyjne w zakresie systemów zarządzania e-gospodarką. Jednym z takich aspektów jest także definiowanie i praktyczne kształtowanie wymagań i rozwiązań w zakresie jakości dostarczanych do kupującego bardzo zróżnicowanych towarów, które oczywiście muszą spełniać wszystkie wymagania nowoczesnego handlu. Badania przeprowadzone przez instytucje badawcze w USA i w Polsce wykazują j[...]

Problemy i uwarunkowania rozwoju opakowań przyszłości.Część I


  Postęp opakowalnictwa jest rezultatem rozwoju gospodarki światowej jako swoistego systemu, który w efekcie prowadzi do poprawy warunków codziennego życia. Jedną z najstarszych cech ludzkości jest ciekawość (żądza wiedzy), a w niej chęć poznania przyszłości. Rozważając problem przyszłości w opakowaniach należy mieć świadomość, iż brak jest informacji, jakiego rodzaju wymagania postawi przyszłość, nie wspominając o nowych rodzajach materiałów opakowaniowych i opakowań. Sytuacja jest jasna - opakowanie zawładnęło planetą. Ten fakt wpisuje się w globalną działalność rynku, który ogarnie świat, eliminując wszelkie bariery ograniczające jego działalność, jak przepisy jurysdykcyjne, granice państwowe, bariery taryfowe i pozataryfowe i in. Sytuacja taka będzie trwała do czasu, kiedy globalny rynek zostanie zastąpiony gospodarką relacyjną, w której producenci zrezygnują z zysku. Może się to wydawać fantazją, jednak wg przewidywań stan taki może mieć miejsce w drugiej połowie XXI w. Dociekania zaprezentowane w niniejszym referacie sięgają dość odległych perspektyw i mogą być obarczone dużą dawką niepewności. Prognozowanie zawsze jest związane z przewidywaniem przyszłości i w znakomitej większości opiera się na ocenie stanu istniejącego oraz ekstrapolacji istniejącej dotychczas rzeczywistości. Wszystkie prognozy parametrów technicznych i ekonomicznych są oparte na danych stanu przeszłego. Oryginalne spojrzenie na przewidywaną przyszłość stanowi poważne ryzyko wymagające nieschematycznego myślenia, wyjątkowej wyobraźni i nieprawdopodobnej intuicji, co skłania do wyważonego spojrzenia na perspektywy rozwojowe opakowań. Dotyczy to zarówno sfery technicznej, jak i kultury, mody oraz innych dziedzin życia człowieka. Prognozowanie rozwoju technicznego, uważane powszechnie za łatwiejsze niż w sferze kultury i obyczajowości, stanowi jednak ze względu na skokowe postępy nauki, a szczególnie uczestnictwo w grze rynkowej wysoce ryzykowne zad[...]

Problemy i uwarunkowania rozwoju opakowań przyszłości.Część II


  Postęp opakowalnictwa jest rezultatem rozwoju gospodarki światowej jako swoistego systemu, który w efekcie prowadzi do poprawy warunków codziennego życia. Jedną z najstarszych cech ludzkości jest ciekawość (żądza wiedzy), a w niej chęć poznania przyszłości. Rozważając problem przyszłości w opakowaniach należy mieć świadomość, iż brak jest informacji, jakiego rodzaju wymagania postawi przyszłość, nie wspominając o nowych rodzajach materiałów opakowaniowych i opakowań. Opakowania dla nowego rodzaju organizmów żywych wzmacnianych techniką Dalekosiężne przewidywania naukowców przepowiadają powstanie nowego rodzaju organizmów żywych posiadających wiele sztucznych elementów uformowanych przez ludzi. Istoty te, pomimo że w pewnej części sztuczne, będą realnie funkcjonować i oczywiście posiadać określone wymagania w stosunku do warunków. O towarach niezbędnych do ich istnienia obecnie nic konkretnego powiedzieć nie można, a o wymaganiach opakowaniowych trudno nawet myśleć. Era "sztucznego życia" postawi przed producentami zupełnie nowe problemy opakowaniowe, chociaż martwić się obecnie nie musimy, ponieważ szacowany okres ich wejścia w życie to późny wiek XXI. Wydaje się, iż już niedługo nastąpi czas, w którym maszyny będą wykonywać ciężkie prace za człowieka; w ostatecznym rozrachunku wszystkie prace będą realizować roboty. Mechaniczni wykonawcy zadania swoje będą wykonywać lepiej, szybciej i dokładniej od człowieka, a ludzie będą mogli poświęcić się zagospodarowaniu wolnego czasu i rozrywkom, co spowoduje zapotrzebowanie na wiele już istniejących opakowanych towarów oraz na zupełnie nowe rodzaje produktów, które powstaną w celu zaspokojenia całkowicie nowych potrzeb. Niektórzy uczeni sądzą, że inteligentne urządzenia wyprzedzą człowieka w rozwoju, a czy wówczas biologiczni ludzie będą jeszcze istnieć? To pytanie, na które odpowiedzieć jest podobno łatwo: będą tylko wspomnieniem. W rozważaniach tych można znaleźć jednak opt[...]

 Strona 1  Następna strona »