Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Świderski"

Wybrane zagadnienia oceny jakości środków transportu samochodowego DOI:10.15199/47.2016.11.1


  W artykule scharakteryzowano pojęcie jakości w odniesieniu do usług transportowych, a przede wszystkim do środków transportu samochodowego. Omówiono kryteria jakości w tym obszarze. Szczególną uwagę zwrócono na jakość eksploatacyjną, istotną z punktu widzenia użytkowników pojazdów. Analizie poddano zagadnienie jej oceny, wykorzystując podstawowe aspekty modelowania matematycznego.Wprowadzenie Transport samochodowy - zarówno ładunków, jak i osób - odgrywa we współczesnej gospodarce i życiu społecznym szczególną rolę. Świadczą o tym statystyki, opisujące wielkości wykonywanych przewozów i pracy przewozowej. Jest istotnym elementem gospodarki i życia społecznego, umożliwiającym sprawne i efektywne jej funkcjonowanie. Usługi transportowe są czynnikiem intensyfikującym postęp i kooperację w obszarze społecznym, przemysłowym i gospodarczym. Ciągły wzrost poziomu technologicznego i produkcji, a tym samym wymiany handlowej - to ewidentny wzrost zapotrzebowania na transport. Przedsiębiorstwa w ostatnich latach dużo wysiłku wkładają, aby zapewnić swoim klientom właściwą jakość, rozumianą jako "stopień, w jakim zbiór inherentnych właściwości obiektu spełnia wymagania" [8]. Na jakość usług transportowych składają się takie m.in. elementy, jak [7]: jakość środków transportu (niezawodność, czystość i utrzymanie środka transportu, hałas i wibracje, ładowność, trwałość, system obsługi technicznej, koszty obsług technicznych, napraw i remontów, zużycie paliwa, bezpieczeństwo itp.), jakość zasobów ludzkich (kwalifikacje, kompetencje, reakcja, grzeczność, kultura osobista, komunikatywność, wiarygodność, dostępność itp.), jakość zasobów infrastruktury (układ tras, liczba niezbędnych środków transportu, możliwości magazynowe, jakość środków transportu i infrastruktury magazynowej, dostępność do sieci transportowej, przepustowość, wiek środków transportu itp.), jakość przedsiębiorstw transportowych (skutecznie funkcjonujący system zarzą[...]

Normalizacyjne aspekty jakości w transporcie DOI:10.15199/48.2018.9.1


  Transport jest istotnym elementem gospodarki i życia społecznego. Wraz z rozwojem społeczno-gospodarczym, wywołującym potrzebę przemieszczania osób i ładunków, stanowi czynnik intensyfikujący postęp. Ładunek powinien znajdować się tam, gdzie jest potrzebny, we właściwej ilości, we właściwym czasie, we właściwej postaci, o właściwej jakości i po właściwych kosztach [4]. O roli transportu we współczesnej gospodarce świadczą statystyki opisujące wielkości wykonywanych przewozów i pracy przewozowej. Usługi transportowe są czynnikiem intensyfikującym postęp i kooperację w obszarze społecznym, przemysłowym i gospodarczym. Ciągły wzrost poziomu technologicznego i produkcji, a tym samym wymiany handlowej, to ewidentny wzrost zapotrzebowania na transport. Jakość procesów transportowych nabrała w ostatnim czasie szczególnego znaczenia. Obejmuje działania niezbędne do dostarczenia klientom dowodów, że ich wymagania (dotyczące głównie czasu, miejsca przewozu, jakości środków transportu i przewożonych ładunków lub osób) są spełnione. Jednym z podstawowych problemów mających wpływ na jakość w tym obszarze jest dostosowanie potencjału przewozowego do realizowanych zadań. Należy przez to rozumieć optymalną liczbę środków transportu (określonego typu), ich ładowność, rodzaj nadwozi, niezawodność i trwałość, jak również sprawnie działający system obsługi technicznej [1]. Jakość jest rozumiana jako "stopień, w jakim zbiór inherentnych właściwości obiektu spełnia wymagania" [9]. Odnosząc tę definicję do transportu, należy uwzględnić m.in. takie elementy składowe (wraz z ich charakterystykami), jak:  jakość środków transportu, w tym: ich niezawodność, trwałość, system obsługi technicznej, ergonomia, funkcjonalność, diagnozowalność, ładowność, hałas, wibracje, koszty obsług technicznych, napraw i remontów, zużycie paliwa, bezpieczeństwo itp., 8 2018 Wr z e s i e ń XIV MIĘDZYNARODOWY KONGRES NAUKOWY Normalizacyjne aspekty jakośc[...]

Zastosowanie technik statystycznych w systemach zarządzania

Czytaj za darmo! »

W zarządzaniu współczesnymi systemami mamy do czynienia z bezustannym, czasami lawinowym, napływem różnych informacji i danych. Jeśli nie są one odpowiednio przygotowywane, to trudno je praktycznie wykorzystywać do analizy, wnioskowania i podejmowania decyzji. Stąd też w normach dotyczących różnych systemów zarządzania zawarte zostały wyraźne wskazania odnoszące się do stosowania określony[...]

Ocena skuteczności systemów zarządzania jakością

Czytaj za darmo! »

W celu dokonania obiektywnej i popartej faktami oceny skuteczności SZJ, powinno się korzystać z całego pakietu dostępnych i opisanych w literaturze metod i narzędzi. Wprowadzenie Międzynarodowa norma ISO 9001:2000, jak również dokument standaryzacyjny NATO dotyczący zapewnienia jakości - AQAP 2110:2006 szeroko eksponują wymagania dotyczące oceny skuteczności systemu zarządzania jakością ok[...]

Luka jakościowa - determinantem rozwiązywania problemów dotyczących publicznego transportu zbiorowego DOI:10.15199/48.2018.9.6


  Zgodnie z definicją zawartą w normie PN-EN 13816:2004 Transport - Logistyka i usługi - Publiczny transport pasażerski - Definicje, cele i pomiary dotyczące jakości usług, przez jakość usług publicznego transportu zbiorowego należy rozumieć "zestaw kryteriów jakości oraz właściwych miar, za które odpowiedzialny pozostaje świadczący usługę deklarujący zgodność z normą". W publikacjach [4,5,6] skoncentrowano się na analizie jakości przewozów w miejskim transporcie zbiorowym, określając ją jako "stopień zaspokojenia stwierdzonych potrzeb przewozowych mieszkańców miasta mierzony zespołem postulatów przewozowych (cech) zgłaszanych przez pasażerów". Podkreślono jednocześnie znaczenie (dla podnoszenia poziomu jakości życia) jakości funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego jako podsystemu całego systemu logistycznego miast i makroregionów. Odpowiedzialność za kształt spraw organizacyjnych i jakość publicznych przewozów zbiorowych spoczywa na:  samorządach,  organizatorach transportu,  przewoźnikach (najczęściej co najmniej jeden z nich jest agendą lub spółką samorządu lokalnego). W związku z tym świadczenie usług na odpowiednio wysokim poziomie jest problemem bardziej złożonym. Osiągnięcie równomiernych korzyści przez wszystkie podmioty wymaga ich ścisłej współpracy, ukierunkowanej na odniesienie długofalowego sukcesu przy jednoczesnym zadowoleniu klientów (głównie pasażerów). Władze samorządowe wraz z organizatorem transportu gwarantują m.in. elementy infrastruktury punktowej (np. przystanki, dworce, zajezdnie) i liniowej czy systemy informacji o oferowanych usługach. Mogą również, dla usprawnienia procesów transportowych, wprowadzać priorytety w ruchu pojazdów. Natomiast od przewoźników oczekuje się poprawy jakości realizacji usług 40 2018 Wr z e s i e ń XIV MIĘDZYNARODOWY KONGRES NAUKOWY Luka jakościowa - determinantem rozwiązywania problemów dotyczących publicznego transportu zbiorowego [...]

Doskonalenie jakości usług logistycznych z wykorzystaniem metody Bow-Tie - na przykładzie procesu magazynowania DOI:10.15199/48.2018.9.10


  Wprowadzenie Usługi logistyczne odgrywają bardzo istotną rolę w działalności przedsiębiorstw przemysłowych, w życiu gospodarczym i społecznym. Z istniejących rozwiązań logistycznych korzystają organizacje w każdej gałęzi przemysłu. Firmy, które chcą osiągnąć wysoką pozycję na rynku, muszą spełniać wysokie wymagania swoich klientów. Ich koncepcje działania powinny zapewniać osiągnięcie celów długookresowych i przewagi konkurencyjnej. Właściwie zorganizowany system logistyczny stanowi podstawę konkurowania na rynkach krajowych i międzynarodowych. Ocena realizacji świadczonych usług logistycznych dokonywana jest w odniesieniu do wielu kryteriów, m.in. takich jak: niezawodność, trwałość, obsługiwalność, funkcjonalność, ergonomiczność, czas, terminowość, elastyczność, możliwości magazynowe, etykietowanie itp. Celem artykułu jest zatem usystematyzowanie wiedzy na temat doskonalenia jakości w branży usług logistycznych (w tym transportowych), ze szczególnym zwróceniem uwagi na procesy magazynowe, oraz przedstawienie wyników badań własnych (przeprowadzonych w przedsiębiorstwie transportowym) nad wykorzystaniem metody Bow- -Tie w tym obszarze. W artykule wykorzystano metodologię badawczą opartą na dedukcji, indukcji, analizie i syntezie systemowej, w tym wnioskowaniu. 1. Problemy doskonalenia jakości Działalność związana z doskonaleniem jakości polega na zwiększaniu zdolności przedsiębiorstwa do spełniania wymagań jakościowych. Idea 74 2018 Wr z e s i e ń XIV MIĘDZYNARODOWY KONGRES NAUKOWY Doskonalenie jakości usług logistycznych z wykorzystaniem metody Bow-Tie … ciągłego doskonalenia to wykorzystywanie zdobytego doświadczenia do wdrażania nowych, często innowacyjnych rozwiązań sprzyjających poprawie jakości. W ramach doskonalenia dąży się do eliminacji wszystkich niezgodności i podjęcia właściwego zakresu działań. Rozwiązywanie problemów jakościowych może obejmować realizację następujących etapów [2]:  iden[...]

 Strona 1