Wyniki 1-10 spośród 23 dla zapytania: authorDesc:"Roman Kubacki"

Promieniowanie zestawów słuchawkowych telefonów komórkowych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań poziomu promieniowania emitowanego ze słuchawki zestawu słuchawkowego telefonu komórkowego, umożliwiającego prowadzenie rozmowy bez konieczności przykładania terminala (komórki) do głowy. W badaniach uwzględniono różne konfiguracje przewodów zestawu słuchawkowego w stosunku do terminala oraz ciała użytkownika. Pomiary przeprowadzono dla zakresów częstotliwości 900 MHz (GSM) oraz 1800 MHz (DCS). W wyniku pomiarów stwierdzono, że poziom natężenia pola elektrycznego ze słuchawki zestawu słuchawkowego jest mniejszy od natężenia pola telefonu komórkowego, tym sposobem narażenie głowy osoby prowadzącej rozmowę jest mniejsze gdy używany jest zestaw słuchawkowy, a sam telefon może być umieszczony w kieszeni koszuli lub spodni. Poziom promieniowania słuchawki jest mniejszy aniżeli dopuszczalna wartość natężenia pola elektrycznego ustanowiona w ramach ochrony ludzi i środowiska. Abstract. In the article the investigation of electromagnetic field emitted from hands-free kits has been presented. In research one took into account different configurations of wires of the hands-free kits with relation to the terminal and the body of the user. Measurement were carried out for frequency in the range 900 MHz (GSM) and 1800 MHz (DCS). It was found that the level of the electric field strength emitted from earpiece was lower than the electric field of the cellular phone. The level of the exposure from earpiece was also lower than permissive exposure level established by Polish guideline for people protection.(Radiation from earphone set of mobile phones) Słowa kluczowe: Narażenie na pola elektromagnetyczne, pole elektromagnetyczne, telefonia komórkowa,. Keywords: Exposure to electromagnetic fields, electromagnetic field, mobile telephony. Wprowadzenie Telefonia komórkowa jest obecnie jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi branży elektronicznej, a z powodu minimalnych cen aparatu telefonicznego powszechn[...]

Oddziaływanie biofizyczne wysokomocowych impulsów broni elektromagnetycznej

Czytaj za darmo! »

The high power electromagnetic pulses (HPEM) can be used as an effective electromagnetic weapon which can destroy electronics like computers, telecommunication devices etc. Many people will be engaged at design of new generators of HPEM as well as at investigation of affecting of electromagnetic pulses with electronics and to design effective absorbers. For all of them there is a need to assess the biophysical effects of interaction of the HPEM pulses with people working in the vicinity of such generators. In the work the value of permissible exposure level of electric field strength in pulse of 200 kV/m has been proposed to be established to protect workers against harmful high power electromagnetic pulses. (The biophysical effects of interaction of high power pulses of the electromagnetic weapon). Streszczenie. Ekstremalnie wysokomocowe impulsy promieniowania elektromagnetycznego mogą być wykorzystywane jako bardzo skuteczna broń elektromagnetyczna do niszczenia elementów i podzespołów elektronicznych, tj. urządzeń komputerowych, telekomunikacyjnych itd. W badaniach nad tworzeniem tego rodzaju urządzeń, jak również w badaniach skutków oddziaływania tych impulsów na elementy elektroniczne oraz badaniach zabezpieczeń i absorberów zatrudniona będzie duża grupa pracowników. W takim przypadku zachodzi potrzeba określenia skutków oddziaływania impulsów broni elektromagnetycznej na ewentualne obniżenie stanu zdrowia osób pracujących w zasięgu tego wysokomocowego promieniowania. W pracy, kierując się biofizycznymi efektami oddziaływania silnego promieniowania impulsowego wytwarzanego przez radary na ludzi oraz uwzględniając specyfikę impulsów HPEM zaproponowano ustanowienie wartości 200 kV/m jako maksymalnej dopuszczalnej wartości natężenia pola elektrycznego w impulsie, jako zabezpieczenie przed obniżeniem stanu zdrowia ludzi. Keywords: Electromagnetic weapon, microwave radiation, biophysical effects of interaction of electromagnetic radiation. S[...]

Elektroniczne sterowanie wiązką promieniowania w układzie antenowym anten tubowych DOI:10.15199/13.2018.8.6


  Falowód prostokątny i jego zakończenie anteną tubową jest dobrze poznaną strukturą prowadzenia i wypromieniowywana energii mikrofalowej do otwartej przestrzeni [1, 5]. Z jednej strony daje to duże możliwości analitycznego rozwiązywania pola promieniowania takiej struktury, co w przypadku powszechnie wykorzystywanych symulacji komputerowych daje dobrą płaszczyznę do walidacji otrzymanych wyników. Z drugiej strony równomierny rozkład pola elektromagnetycznego w prowadnicy falowej dla rodzaju podstawowego TE10 stwarza możliwości transmisji wysokomocowych sygnałów, bez obawy wystąpienia przebić czy efektów koronowych. Układy antenowe, pozwalają osiągnąć określone parametry wytwarzanego pola promieniowania zależnie od zaistniałych potrzeb [6]. Uzyskanie wyrafinowanych kształtów charakterystyki promieniowania i kierunków promieniowania układów antenowych zależą od liczby użytych elementów antenowych, ich geometrii oraz od sposobów ich zasilania. Szyki anten tubowych są zazwyczaj dość obszerne i zajmują dużo miejsca, z czego ich użytkowanie jest ograniczone. Jak powszechnie wiadomo do zalet anten tubowych można zaliczyć wąską wiązkę promieniowania (szczególnie w płaszczyźnie, w której antena jest szersza), oraz wysoki zysk kierunkowy, a także ograniczony poziom listków bocznych [2, 6]. Koncepcja użycia skierowanej energii mikrofalowej, skierowanej w określone miejsce została przedstawiona już w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Pomysł ten zrodził się z możliwości niszczenia elektroniki przeciwnika na polu walki, która we współczesnych czasach odgrywa znaczącą rolę. Do tego celu wykorzystuje się układy, które wysyłają wysokomocowe impulsy mikrofalowe nazywane jako HPM (z ang. High Power Microwaves). Są to impulsy wysokiej mocy o mocach w impulsie przekraczających 1 GW, których czas trwania jest bardzo krótki, tj. rzędu nanosekund. Pozwala to na zaindukowanie prądów o wysokim natężeniu w atakowanym obiekcie a w konsekwencji[...]

MOŻLIWOŚCI MODYFIKACJI CZĘSTOTLIWOŚCI REZONANSOWEJ W ANTENIE MIKROPASKOWEJ Z FRAKTALEM MINKOWSKIEGO DOI:10.15199/13.2019.3.5


  Antena jest istotnym elementem w łańcuchu łączności telekomunikacyjnej, z tego powodu zapewnienie właściwej częstotliwości pracy anteny, jej zysku energetycznego oraz pożądanej charakterystyki promieniowania jest szczególnie istotne do realizacji dynamiczniej łączności bezprzewodowej [3, 5]. Kolejnym wyzwaniem stawianym antenie jest jej miniaturyzacja, umożliwiająca integrację w układach elektronicznych. Możliwości miniaturyzacji anten w zakresie niskich częstotliwości są trudne do realizacji, gdyż rozmiary anteny muszą być w odpowiedniej skali proporcjonalne do długości fali. W obecnych czasach można wykorzystać geometrię anten mikropaskowych w celu zmiany i poprawy parametrów elektrycznych. Anteny mikropaskowe oferują wiele atrakcyjnych właściwości takich jak niewielka waga, łatwość produkcji i integracji z układami elektronicznymi, jak również możliwości wypracowania wyrafinowanych geometrycznie kształtów dzięki dostępnym programom numerycznym. Mimo wszystko miniaturyzacja anteny, w tym również anteny mikropaskowej, dla niższych częstotliwości wciąż pozostawia wiele do życzenia. W pracy przedstawiono możliwości modyfikacji częstotliwości rezonansowej anteny mikropaskowej wykorzystując w tym celu geometrię fraktalną. Struktury fraktalne zaproponowane przez matematyków szybko znalazły zastosowanie w technice anten mikropaskowych poprawiając ewidentnie ich parametry elektryczne. Geometria fraktalna swój początek zawdzięcza wnikliwemu analizowaniu natury, a według pierwotnych definicji fraktal to złamany lub nieregularny fragment. Przez lata definicje oraz wykorzystywane do opisu właściwości fraktali ewoluowały ale najbardziej przekonywującym jest wykorzystanie geometrii kształtów nazywanych jako samopodobieństwo. Generalnie struktury fraktalne można podzielić na dwie grupy a mianowicie na fraktale losowe oraz fraktale regularne. W technic[...]

QUASI-IZOTROPOWA SONDA POMIAROWA NA BAZIE ANTEN LOGOPERIODYCZNYCH DOI:10.15199/13.2019.8.2


  W związku z licznymi źródłami pól elektromagnetycznych emitującymi promieniowanie do otaczającej przestrzeni istnieje duża potrzeba wiarygodnego pomiaru poziomu natężenia tych pól. Zainteresowane takimi pomiarami są służby nadzorujące regulacje częstotliwości, ale również operatorzy telefonii komórkowej do określenia zasięgów skutecznej łączności poszczególnych stacji bazowych. Szczególna potrzeba wiarygodnych pomiarów wynika również z konieczności realizacji pomiarów natężenia promieniowania w ramach realizacji ochrony ludzi i środowiska. W tym przypadku, konieczność wiarygodnych pomiarów stanie się potrzebą chwili po wdrożeniu systemu 5G telefonii komórkowej oraz zamontowaniu bardzo dużej ilości nowych stacji bazowych z antenami nadawczymi. Ważnym wymaganiem stawianym nowoczesnym miernikom, oprócz realizacji pomiarów natężenia pola elektrycznego, jest konieczność pomiarów częstotliwości mierzonego promieniowania. Wynika to z jednej strony, wobec emisji promieniowania różnych operatorów w różnych zakresach częstotliwości, z konieczności identyfikacji poziomu natężenia promieniowania w zależności od częstotliwości i określenia poziomu promieniowania dla konkretnego zakresu częstotliwości. Aspekt ten nabiera znaczenia w pomiarach w ramach ochrony ludzi i środowiska ponieważ dopuszczalne poziomy czyli Najwyższe Dopuszczalne Natężenia (NDN) są zależne od częstotliwości [2, 3, 5]. Obecnie na rynku dostępnych jest wiele mierników umożliwiających pomiary natężenia pola elektrycznego, tyle tylko, że sondy tych mierników wyposażone są w tzw. "anteny krótkie", które dla uzyskania płaskiej charakterystyki w funkcji częstotliwości stosują wyrafinowane metody elektroniczne do kształtowania płaskiej charakterystyki. W takim przypadku nie ma możliwości bezpośredniego określenia częstotliwości, a tym samym określenia poziomów pól dla poszczególnych zakresów częstotliwości. W miernikach tych realizowana jest funkcja szybkiej transformat[...]

Możliwości kierunkowania charakterystyki promieniowania w antenie Własowa DOI:10.15199/13.2018.8.7


  Wraz z rozwojem nowoczesnych technologii elektronicznych staje się możliwym zbudowanie tzw. broni elektromagnetycznej, której istota działania polega na wytwarzaniu impulsów promieniowania mikrofalowego o gigantycznej mocy sięgającej miliarda i więcej watów. Te wysokomocowe impulsy elektromagnetyczne powodują wzbudzenie bardzo silnych prądów w opromienianych obwodach elektronicznych skutkując ich zniszczeniem, szczególnie w układach elektronicznych na bazie układów scalonych, mikroprocesorów itd. Broń elektromagnetyczna będzie bardzo użyteczna w arsenale walki elektronicznej, będąc niezwykle efektywnym narzędziem tej walki, a jednocześnie umożliwiającym skuteczne niszczenie środków walki elektronicznej przeciwnika. Przy współczesnej sztuce walki, tak bardzo uzależnionej od komputerów i sprawnej sieci łączności, broń która może unieszkodliwiać te elementy, staje się bezcenną. Broń elektromagnetyczna nazywana jest również bronią z energią skierowaną lub bombą E, a wytwarzane impulsy mikrofalowe o ekstremalnych mocach nazywane są skrótowo HPM (z ang. High Power Microwave) [2, 3, 4, 5]. W zakresie mikrofalowym wiązkę promieniowania mikrofalowego można dowolnie ukierunkować i dlatego przyjęła się również nazwa tych urządzeń jako urządzenia z energią skierowaną. Impulsy HPM wytwarzane w generatorach są emitowane do otaczającej przestrzeni przy pomocy specjalistycznych anten nadawczych. Geometria i konstrukcja tych anten musi zapewnić skuteczną transmisję wysokich mocy bez przebić czy szkodliwych efektów koronowych. Mimo wszystko największym wyzwaniem tych anten nadawczych jest zapewnienie możliwie dużego skupienia energii mikrofalowej na głównym kierunku promieniowania, tak aby do obiektu rażenia docierała możliwie wysoka wartość natężenia pola elektrycznego. Biorąc pod uwagę, że poziom energii elektromagnetycznej maleje z kwadratem odległości od anteny nadawczej, zatem w celu uzyskania wysokiej wartości natężenia pola elektrom[...]

 Strona 1  Następna strona »