Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"PIETRZAK Ludmiła"

"Dwuetapowość" prac geodezyjnych nakładana na wykonawców przez administrację powiatową DOI:


  Geodeta (wykonawca z art.11 PGiK), podejmując się opracowania geodezyjnego, umawia się ze zleceniodawcą na określony termin i liczy na zakończenie pracy w tym terminie. Przy przeciętnej wielkości działce budowlanej (w tym miejscu warto zwrócić uwagę na nową - trzecią definicję działki budowlanej, jaka weszła w życie w dniu 1.01.2018 r.), geodeta spędza jeden dzień na analizie materiałów (od momentu ich uzyskania od starosty), jeden dzień w terenie, jeden dzień na obliczeniach i sporządzeniu operatu technicznego wraz z przekazaniem go do weryfikacji. Trzy dni intensywnej pracy geodety. Chyba, że istnieje konieczność przeprowadzenia prac związanych z granicami na mapie do celów projektowych (np. wznowienie znaków granicznych, wyznaczenie punktów granicznych uprzednio ujawnionych w egib, ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych) - wtedy określony czas zajmują procedury zawiadomienia stron o tych czynnościach. Przy podziale nieruchomości (klasyczny podział nieruchomości gruntowej na dwie działki gruntu) wykonawca prawie zawsze potrzebuje znacznie więcej czasu (stan idealny - znaki w terenie w układzie 2000, z błędem położenia punktu granicznego nieprzekraczającym 0,30 m w stosunku do osnowy 1 klasy jest raczej bardzo rzadki), albowiem musi o czynnościach zawiadomić strony (np. wznowienie znaków granicznych, wyznaczenie punktów granicznych uprzednio ujawnionych w egib, ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych, przyjęcie granic nieruchomości do podziału). Coraz częstszym przypadkiem jest wymuszanie na geodetach przez starostę dwuetapowości tych prac. W przypadku mapy do celów projektowych, nawet gdy przedmiotem opracowania nie są również granice, starosta wymaga, aby najpierw dokonano czynności aktualizacji mapy zasadniczej, a dopiero po tej czynności pobranie aktualnych materiałów zasobu i danych i na ich podstawie sporządzenie mapy do celów projektowych i przedstawienie jej do weryfikacji (drugiej w ramach jednego[...]

Internetowe zgłaszanie prac geodezyjnych DOI:


  W ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne słowo "elektroniczne" w różnych odmianach występuje 43 razy, a w rozporządzeniu w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego występuje 47 razy. Zapisy te w różnych ustawach i aktach zainicjowała w rejestrach publicznych głównie ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Cyfryzacja materiałów zasobu ma się zakończyć do 31.12.2020 r., a bazy danych do 31.12.2023 r., natomiast do zgłoszeń materiały zasobu już od stycznia 2021 wykonawcy powinni dostawać w formie cyfrowej. Geodeci mierzą urządzeniami elektronicznymi, z elektroniczną rejestracją danych, liczą elektronicznie w posiadanych programach, po czym najczęściej wszystko drukują i przekazują formę papierową do PZGiK. Starosta z kolei w ramach zamówień publicznych zasób ten zamienia na postać elektroniczną. Terminami raczej się nie przejmujemy, bo już niejeden termin w akcie w randze ustawy czy rozporządzenia był wpisany i nikt się jego dotrzymaniem specjalnie nie przejmował, to jednak świat się zmienia. Operat po zakończeniu pracy geodezyjnej chcielibyśmy przekazać zza biurka w firmie i potrzebne do pracy geodezyjnej operaty chcielibyśmy otrzymać, siedząc przy biurku. GGK na spotkaniu z WINGiK-ami i geodetami powiatowymi w dniu 25.03.2019 roku ogłosił, że cenniki będą dostosowane do wydawania materiałów tylko w postaci elektronicznej, więc starostowie, którzy o taką postać nie zadbają w terminach, będą ponosić finansowe konsekwencje wytwarzania formy papierowej. Do coraz powszechniej stosowanego elektronicznego kontaktu pomiędzy geodetami i administracją geodezyjną dochodzi ostatnio jeszcze jeden brakujący element. Wydaje się, że internetowe zgłaszanie prac i pozyskiwanie danych do zgłaszanej pracy staje się powoli normą. W marcowym Przeglądzie Geodezyjnym ukazały się dwa artykuły związane z elektronicznym operatem, pokazujące tę problematykę z różn[...]

Różny przebieg drogi publicznej w terenie i na mapie ewidencyjnej - co powinien zrobić geodeta w trakcie modernizacji egib, sporządzenia MDCP bądź w podziałach nieruchomości DOI:


  Często w pracach związanych z np. modernizacją ewidencji gruntów i budynków, podziałami nieruchomości, sporządzaniem map do celów projektowych, przebieg drogi publicznej w terenie (najczęściej gminnej) znacznie odbiega od jej przebiegu na mapie ewidencyjnej. Wynika to z wielu powodów, np. wkreślenia drogi na mapę ewidencyjną w trakcie powojennego zakładania ewidencji gruntów i budynków z różnych źródeł, często bez pomiaru, zmiany przebiegu drogi na gruncie w wyniku warunków terenowych (duży kamień na drodze, teren podmokły itd.). Podsumowując, stan faktyczny na gruncie odbiega od stanu ewidencyjnego (przykłady poniżej). Nie zawsze te różnice są tak ogromne, niemniej nie są to sytuacje wyjątkowe. Geodeta praktyk ma z nimi do czynienia często - czasami są to znaczne różnice w przebiegu stanu faktycznego na gruncie ze stanem ewidencyjnym, a czasami różnice nie są duże, ale istnieją. Ma z nimi problem, zarówno geodeta wykonawca, jak i administracja geodezyjna. Wszyscy wiemy, że stanowi to poważny problem, rozwiązań doskonałych nie ma, odpowiedzi prostych również nikt nie udzieli. Pracę trzeba wykonać, odpowiedzialność geodety wykonawcy duża.Główny Geodeta Kraju zajął w dniu 29 listopada 2017 roku stanowisko w tej sprawie: Grunty zajęte pod drogi publiczne, niewykazane w EGiB jako odrębne działki ewidencyjne, przy opracowaniu projektu operatu opisowo-kartograficznego należy wykazać w granicach dotychczasowych działek ewidencyjnych jako użytek gruntowy "drogi" oznaczony symbolem "dr". Powyższa zasada ma zastosowanie w przypadku dróg, o których mowa w pkt 18 załącznika nr 6 do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, gdy nastąpiła trwała zmiana użytkowania gruntu (np. drogi urządzone).W przypadku działek ewidencyjnych stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, wykazanych w EGiB, zgodnie z danymi zawartymi w materiałach [...]

Podziały nieruchomości rolnej i domniemana droga wewnętrzna, której powierzchnia przekracza bądź nie przekracza 0,3000 ha DOI:


  We wrześniowym Panelu Ekspertów zajęliśmy się tematem podziałów rolnych, a zwłaszcza kontrowersyjnym i różnorodnie interpretowanym artykułem 92.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Właściciel nieruchomości rolnej składa wniosek o podział nieruchomości rolnej. Geodeta dokonuje takiego podziału jako czynności materialno-technicznej, zgodnie z wnioskiem właściciela nieruchomości, którego wolą jest podział nieruchomości rolnej (z reguły działki ewidencyjnej), której jest właścicielem, na kilka działek gruntu (w zasadzie tożsame z nowymi działkami ewidencyjnymi), gdzie powierzchnia każdej, w zależności od podziału nieruchomości, przekracza 0.3000 ha (rys. 1) lub jedna z nich (np. prawdopodobnie przyszła droga wewnętrzna) nie przekracza 0,3000 ha (rys. 2). W przypadku podziału nieruchomości rolnej, gdy żadna z nowo wydzielanych działek gruntu nie jest mniejsza niż 0,3000 ha, starosta winien ujawnić taki podział na wniosek właściciela nieruchomości jako czynność materialno-techniczną. Ale czasami nie chce tego uczynić i odmawia ujawnienia takiego podziału. Warto nadmienić, że przy podziale rolnym nie ma obowiązku zapewnienia wydzielanym działkom gruntu dostępu do drogi publicznej, gdyż takiego przepisu nie ma. W dokumentacji geodezyjnej w wykazach zmian danych ewidencyjnych użytek dr również się nie pojawia. Po prawej stronie WZDE są to użytki rolne. Czy to droga czy nie? Ujawnić podział rolny na wniosek właściciela, gdy żadna z nowo wydzielanych działek łącznie z domniemaną drogą nie jest mniejsza niż magiczne 0,3000 ha (ciekawe dlaczego właśnie tyle wpisano w UGN)? Zgodnie z rozdziałem 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami art. 92 - Podziały nieruchomości art. 92.1 zapisano, że przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele rolne i leśne, a w przypadku braku planu miejscowego do nieruchomości wykorzystywanych na cele rolne i leśne, chyba że [...]

MPZP i droga wewnętrzna w podziałach nieruchomości - jest dostęp do drogi publicznej przez drogę wewnętrzną czy go nie ma? Wydzielać drogę wewnętrzną czy nie? Wykonać podział geodezyjny czy odmówić? DOI:


  W Panelu ekspertów w numerze 2/2020 podejmujemy temat dróg wewnętrznych w przypadku, gdy istnieje MPZP, następuje podział nieruchomości, który ma zapewnić każdej wydzielonej działce dostęp do drogi publicznej. Jak zapewnić wydzielonej działce budowlanej dostęp do drogi publicznej? Czy podział geodezyjny jest wykonalny? Temat bardzo trudny, ale spotykany regularnie w pracach każdego geodety. W tym miejscu warto podnieść, że jako geodeci powinniśmy znać podejmowane często przez prawników pojęcia podziału geodezyjnego (bedącego albo czynnością materialno-techniczną np. dla podziałów terenów rolnych, albo kończącego się decyzją administracyjną dla podziałów procedowanych zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami). Moderatorem Panelu ekspertów w numerze 2/2020 jest Mirosław Puzia - Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Katowicach. Zgodnie z art. 93.3. ustawy o gospodarce nieruchomościami, podział nieruchomości nie jest dopuszczalny, jeżeli projektowane do wydzielenia działki gruntu nie mają dostępu do drogi publicznej; za dostęp do drogi publicznej uważa się również wydzielenie drogi wewnętrznej wraz z ustanowieniem na tej drodze odpowiednich służebności dla wydzielonych działek gruntu albo ustanowienie dla tych działek innych służebności drogowych, jeżeli nie ma możliwości wydzielenia drogi wewnętrznej z nieruchomości objętej podziałem. Nie ustanawia się służebności na drodze wewnętrznej w przypadku sprzedaży wydzielonych działek gruntu wraz ze sprzedażą udziału w prawie do działki gruntu stanowiącej drogę wewnętrzną. Przepisu nie stosuje się w odniesieniu do projektowanych do wydzielenia działek gruntu stanowiących części nieruchomości, o których mowa w art. 37 ust. 2 pkt 6. Z kolei w art. 99 ustawodawca postanowił, że jeżeli zapewnienie dostępu do drogi publicznej ma polegać na ustanowieniu służebności, o których mowa w art. 93 ust. 3, podziału nieruchomości dokonuje się pod warunkiem, że przy zb[...]

Stosowanie artykułu 95.7 ustawy o gospodarce nieruchomościami - w jakich odległościach od granicy, ile budynków, jaki użytek, czy starosta weryfikuje? DOI:


  Zadane pytania: 1. Czy artykuł ten dotyczy również nieruchomości rolnych, a wydzielona działka budowlana będzie oznaczona użytkiem Br? 2. Czy przy wydzieleniu działki budowlanej niezbędnej do korzystania z budynku mieszkalnego obowiązuje § 12. 11 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie? [Odległość od granicy z sąsiednią działką budowlaną] 1. Jeżeli z przepisów § 13, 19, 23, 36, 40, 60 i 271-273 lub przepisów odrębnych określających dopuszczalne odległości niektórych budowli od budynków nie wynikają inne wymagania, budynek na działce budowlanej należy sytuować od granicy tej działki w odległości nie mniejszej niż: 1) 4 m - w przypadku budynku zwróconego ścianą z oknami lub drzwiami w stronę tej granicy; 2) 3 m - w przypadku budynku zwróconego ścianą bez okien i drzwi w stronę tej granicy. 2. Sytuowanie budynku w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, dopuszcza się w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy tej granicy, jeżeli plan miejscowy przewiduje taką możliwość. 3. Ile działek i ile budynków można wydzielić, stosując w jednym zgłoszeniu pracy geodezyjnej art. 95.7 ustawy o gospodarce nieruchomościami? Czy są w tym przepisie ograniczenia w tym zakresie - jeżeli tak, to jakie? Czy w art. 95.7 dozwolone jest wydzielenie jednej działki i jednego budynku, czy też należy interpretować przepis inaczej? 4. Czy starosta (weryfikator u starosty) w trakcie weryfikacji pracy geodezyjnej może weryfikować zagadnienia z pytań 1,2,3, czy też weryfikacja w tym zakresie nie leży w jego kompetencjach? Czy mając inne zdanie w tym zakresie, może z powodu naruszenia zagadnień w pytaniach 1-3 wystawić negatywny protokół weryfikacji? Tym razem w panelu ekspertów zajęliśmy się art. 95.7 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Art. 95 ustawy zawierający wyłączenie ograniczeń w podziale nieruchomości stanowi, że niezależnie od us[...]

Problemy ze stabilizacją po podziale z UGN - wyznaczenie i utrwalenie na gruncie nowych punktów znakami granicznymi (rozporządzenie "podziały") czy też wyznaczenie, a następnie stabilizacja punktów granicznych uprzednio ujawnionych w egib (PGiK i "standardy") - ZRD1 czy ZRD5? DOI:


  PIETRZAK Ludmiła Otrzymujemy liczne sygnały o ogromnej przydatności Panelu ekspertów, który porządkuje w wielu starostwach oraz w wykonawstwie geodezyjnym stosowanie często trudnych i niejednoznacznych przepisów. Jeżeli chcielibyście Państwo, żeby poruszyć konkretny temat, którego potrzebujecie w codziennej pracy, a przepisy nie są jednoznaczne, prosimy o e-maila na adres p.geo@sigma-not.pl Tym razem temat dotyczący stabilizacji po podziale z UGN. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stanowi podstawę do wyznaczenia i utrwalenia na gruncie nowych punktów granicznych znakami granicznymi, według zasad określonych w przepisach dotyczących geodezji i kartografii, na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości. Jednocześnie zgodnie z art. 23 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne organy administracji publicznej przekazują właściwemu staroście odpisy ostatecznych decyzji administracyjnych, wraz z załącznikami oraz innymi dokumentami stanowiącymi integralną ich część, w sprawie o m.in. podziale nieruchomości, a dokumenty te przekazuje się staroście w terminie 14 dni od dnia, w którym wywołują skutki prawne. Starosta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentów, wpisuje dane z nich wynikające do ewidencji gruntów i budynków. Zgodnie z art. 24. 2a. informacje zawarte w ewidencji gruntów i budynków podlegają aktualizacji z urzędu, jeżeli zmiany tych informacji wynikają z dokumentów, o których mowa powyżej. Aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków następuje w drodze czynności materialno-technicznej na podstawie ostatecznych decyzji administracyjnych. Tak wyglądają przytoczone przepisy. Ale jak zwykle problem jest i to duży. Jeżeli starosta wyprzedzi geodetę i ujawni decyzję "podziałową", to w zależności od staro[...]

 Strona 1