Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Barbara Kosińska"

Zebranie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich DOI:


  5 kwietnia 2018 r. odbyło się 3. zebranie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich tej kadencji. Zebranie rozpoczęło się wręczeniem nagród laureatom konkursu za najlepsze prace dyplomowe: magisterską i inżynierską. Konkurs został zorganizowany przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich wspólnie z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii. Główny Urząd Geodezji i Kartografii reprezentował Pan Marcin Wójtowicz p.o. Głównego Geodety Kraju. W swoim wystąpieniu podziękował i złożył gratulacje wszystkim laureatom, a także zaznaczył, że jest to sukces młodych ludzi w rozwoju dziedziny geodezji i kartografii. W zastępstwie Pana Artura Sobonia - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju wystąpił Pan Bartłomiej Stecki, zastępca dyrektora Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Pan Bartłomiej Stecki podziękował za zaproszenie do uczestniczenia w zebraniu. Poinformował, iż Pan Minister nie mógł przybyć ze względu na zbieżność terminów innych spotkań, jednakże problemy geodezji są w jego żywym obszarze zainteresowania. Nagrody laureatom wręczali: Prezes SGP Kol. Janusz Walo, Pan Marcin Wójtowicz p.o. Głównego Geodety Kraju, Pan Bartłomiej Stecki, Zastępca Dyrektora w Departamencie Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, a także przedstawiciele sponsorów nagród: Dariusz Cieśla - Hexagon Safety&I[...]

Zebranie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich DOI:


  25 czerwca 2018 r. w Warszawskim Domu Technika NOT odbyło się zebranie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich. Gościem Zarządu Głównego SGP był dr hab. inż. Waldemar Izdebski - Główny Geodeta Kraju, który złożył ofi cjalną rezygnację z pełnienia funkcji członka Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich. W swoim krótkim wystąpieniu podziękował za dotychczasową współpracę, a także nakreślił kierunki swojej działalności jako Głównego Geodety Kraju.Jak powiedział, na chwilę obecną uporządkowania wymaga wiele spraw, począwszy od organizacji pracy w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografi i, gdzie zatrudnionych jest obecnie na etatach 192 pracowników łącznie z przyłączonym CODGiK-iem. Należy rozwinąć politykę informacyjną Urzędu, a także przystąpić do zmian w ustawie Prawo geodezyjne i kartografi czne. Jak wiadomo, Główny Geodeta Kraju nie ma możliwości prowadzenia prac legislacyjnych, jednakże będą podejmowane działania zmierzające do zmiany ustawy PGiK, na które środowisko geodezyjne czeka już od dłuższego czasu. Obecnie w procesie legislacyjnym jest rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków, jednakże przewidywane są jedynie zmiany wynikające ze zmian niektórych innych ustaw. Zasadnym wydaje się więc jednoczesne podjęcie prac nad zmianą rozporządzenia w sprawie egib, w zakresie dotyczącym "odchudzenia" rejestru egib z wielu nadmiarowy[...]

Zebranie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich DOI:

Czytaj za darmo! »

11 września 2018 r. w Warszawskim Domu Technika NOT odbyło się V tej kadencji zebranie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich. W zebraniu uczestniczyli członkowie Zarządu Głównego, przewodniczący Komisji Głównych, sekcji i klubów, a także Członkowie Honorowi Stowarzyszenia Geodetów Polskich oraz zaproszeni goście. Rozpoczynając zebranie, Prezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich kol. Janusz Walo poprosił o uczczenie pamięci zmarłego prof. dr. hab. inż. Zdzisława Adamczewskiego, Członka Honorowego SGP, minutą ciszy, a także przekazał rodzinie zmarłego serdeczne wyrazy współczucia. Wyrazy współczucia przesłał do Prezydium Zarządu Głównego Członek Honorowy SGP, były Przewodniczący Zespołu opracowującego projekt Kodeksu Etyki kol. Stanisław Górczyński: "Wyrazy głębokiego żalu i współczucia z powodu śmierci Profesora dr. hab. inż. Zdzisława Adamczewskiego dla Redakcji Przeglądu G[...]

Jubileusz 100-lecia Stowarzyszenia Geodetów Polskich DOI:


  4 stycznia 1919 roku, w Warszawie rozpoczął się Pierwszy Powszechny Zjazd Mierniczych. Wydarzenie to zapoczątkowało zrzeszanie się polskich mierniczych, które ostatecznie doprowadziło do utworzenia Stowarzyszenia Geodetów Polskich. 100 lat później, 25 stycznia 2019 r. Stowarzyszenie Geodetów Polskich uczciło to wydarzenie galą jubileuszową z przewodnim mottem: "Być narodowi użytecznym" St. Staszica, które przyjęto z Pierwszego Powszechnego Zjazdu Mierniczych Polskich. Udział w gali wzięło około 400 osób ze środowiska geodezyjnego, jak również sympatyków Stowarzyszenia Geodetów Polskich. Jak w uroczystym wystąpieniu powiedział Janusz Walo, Prezes SGP: "...Ten Jubileusz to niewątpliwie zasługa wielu pokoleń znamienitych osobistości, wybitnych inżynierów i techników, którzy w zmieniającej się rzeczywistości społecznej, politycznej i gospodarczej zawsze potrafili skutecznie integrować środowisko geodezyjne, dbać o wysokie standardy wykonywania zawodu oraz inicjować postęp techniczny w geodezji. To dzięki nim Stowarzyszenie Geodetów Polskich przez te wszystkie lata pełni ważną rolę w środowisku, a zawód geodety cieszy się niezmiennie szacunkiem w społeczeństwie... Dzisiejsze Stowarzyszenie kultywuje tradycje poprzedników, dba o etyczną stronę zawodu, uczestniczy w opiniowaniu aktów prawnych, współpracuje z organizacjami zawodowymi w kraju i za granicą, we współpracy z ośrodkami naukowymi podnosi wiedzę i profesjonalizm w zawodzie, a także inicjuje wiele innych działań na rzecz środowiska geodezyjnego. Była to i jest jedyna organizacja zrzeszająca wszystkich geodetów, pracujących zarówno w administracji, jak i wykonawstwie, ludzi nauki i ludzi z innych branż, czujących się geodetami....". Świętowanie Jubileuszu rozpoczęto Mszą Świętą, która zgromadziła w kościele Świętego Krzyża przy Krakowskim Przedmieściu liczną rzeszę geodetów z całego kraju. Msza Święta była koncelebrowana przez ks. Kardynała Kazimierza Nycza oraz ks. Michała Płosz[...]

Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Geodetów Polskich DOI:

Czytaj za darmo! »

26 stycznia 2019 r. w Warszawie w budynku NOT, odbył się Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Geodetów Polskich, pierwszy w nowym stuleciu Stowarzyszenia i jak zdołaliśmy ustalić, chyba trzeci w całym okresie istnienia SGP. Zgodnie z Uchwałą Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Nad[...]

Spotkanie Głównego Geodety Kraju z przedstawicielami środowiska geodezyjnego dotyczące projektu nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne DOI:

Czytaj za darmo! »

26 kwietnia 2019 r. w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii odbyło się spotkanie środowiska geodezyjnego z Głównym Geodetą Kraju, na którym Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski wyjaśnił szczegółowe zapisy opublikowanego projektu nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Podczas otwarcia wydarzenia Minister Jerzy Kwieciński przekazał Głównemu Geodecie Kraju Waldemarowi Izdebskiemu upoważnienie do przeprowadzania konsultacji społecznych nowelizacji ustawy.W spotkaniu uczestniczyło ok. 50 przedstawicieli ze środowiska geodezyjnego reprezentujących różne organizacje geodezyjne, przedsiębiorców i wykonawców oraz administrację samorządową. Ze strony administracji rządowej w spotkaniu uczestn[...]

Zebranie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich DOI:


  16 kwietnia 2019 r. odbyło się, 7. w kadencji 2017-2021, zebranie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich. Z uwagi na to, że trwa Rok Geodezji Polskiej, zebranie Zarządu miało charakter uroczysty. Gośćmi zebrania byli: Pan Minister Artur Soboń, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju; Pan Dyrektor Rafał Władziński, Główny Urząd Geodezji i Kartografii; Pan Prezes Adam Baryłka, Wiceprezes FSNT-NOT; Pan Dyrektor Robert Kowalczyk, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Pan Prof. Zdzisław Kurczyński; Członkowie Honorowi SGP. Szczególnie uroczystym punktem zebrania było wręczenie odznaczeń zasłużonym członkom SGP. Z rąk Ministra Artura Sobonia odznaczenia otrzymali: Brązowy Krzyż Zasługi - Lucjan Średnicki z Oddziału Świętokrzyskiego; Medal "Za Zasługi dla Geodezji i Kartografii" - Zbigniew Rynkiewicz z Oddziału w Gdańsku; Srebrn[...]

8. Zebranie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich DOI:


  10 września 2019 r. w budynku NOT przy ul. Czackiego 3/5 w Warszawie odbyło się 8. w kadencji 2017-2021 zebranie Zarządu Głównego SGP. W zebraniu udział wzięli również Członkowie Honorowi SGP i przewodniczący Komisji Głównych, Sekcji i Klubów SGP. Zarząd Główny SGP przyjął uchwały o nadaniu Diamentowych Odznak Honorowych SGP szczególnie zasłużonym członkom. Odznaki otrzymali: 1. Kol. Kostera Andrzej Krzysztof - O/Białystok, 2. Kol. Wojciuk Mirosława - O/Białystok, 3. Kol. Świtalski Walenty - O/Wrocław, 4. Kol. Woźna-Moskalik Maria - O/Wrocław, a także o nadaniu godności "Zasłużonego Seniora SGP" Kol. Janowi Jakubczakowi - O/Białystok. W związku z przyjęciem Uchwały o ustanowieniu Medalu 100-lecia Stowarzyszenia Geodetów Polskich w roku Jubileuszu SGP, Zarząd Główny zatwierdził Kapitułę Medalu w składzie: Stanisław Cegielski - przewodniczący, Krzysztof Cisek, Janusz Łopaciuk, Elżbieta Biel, Czesław Bartoszewicz, Bożena Tabisz, Antoni Bosek oraz Regul[...]

Zebranie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich DOI:

Czytaj za darmo! »

11 grudnia 2019 r. odbyło się 9. w tej kadencji zebranie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich. Spotkanie miało charakter przedświąteczny, a zarazem było to zebranie kończące rok 2019 i tym samym rok Jubileuszu 100-lecia SGP. Zarząd Główny przyjął, że uroczyste zebranie poświęcone zakończeniu Jubileuszu i Roku Geodezji Polskiej odbędzie sie 7 lutego 2020 r. Ważnym wydarzeniem było przyznanie przez Zarząd Główny tytułów Zasłużonego Seniora SGP zasłużonym członkom SGP.Kapituła Medalu Jubileuszu 100-le[...]

 Strona 1