Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Izabela WILCZYŃSKA"

Eksperymentalne badania wpływu przesłonięcia wiązki pomiarowej dalmierza elektrooptycznego na wyniki precyzyjnych pomiarów odległości w pomieszczeniu zamkniętym DOI:10.15199/50.2019.5.1


  1. Wstęp W przypadku wykonywania pomiarów, których zadaniem jest określenie warunków geometrycznych elementów obiektów inżynierskich, dokładność pomiarów często powinna kształtować się na poziomie dziesiętnych części milimetra. Uzyskanie takich dokładności pomiaru współczesnymi instrumentami geodezyjnymi możliwe jest jedynie, gdy na mierzonym obiekcie nie występują: ograniczona przestrzeń obserwacyjna, słabe oświetlenie, zapylenie, zróżnicowane temperatury otoczenia, drgania podłoża i inne czynniki. Wspomniane powyżej uwarunkowania w równym stopniu odnoszą się do pomiarów kątowych, jak i odległościowych. Niewątpliwą zaletą metod geodezyjnych jest możliwość odniesienia wykonanych obserwacji do osnowy geodezyjnej utrwalonej punktami w pewnym otoczeniu obiektu. Takie postępowanie pozwala na niezależne określenie w czasie i przestrzeni każdego elementu konstrukcyjnego zgodnie z dokumentacją projektową, stosownymi normami lub wytycznymi. Podstawową zasadą prowadzenia obserwacji jest zapewnienie "czystej" wizury na drodze pomiędzy stanowiskiem obserwacyjnym a mierzonym celem. Pomiary przeprowadzane na obiektach inżynierskich często wykonywane są w warunkach, w których wiązka pomiarowa instrumentów przebiega w pobliżu różnego rodzaju przedmiotów i elementów obiektów jak: krawędzie ścian, wystające pręty, druty, belki, deski, zwisające liny itp. W przypadku pomiarów lunetowych wpływ przeszkód w pobliżu osi celowej na wyniki pomiarów niwelacyjnych omówiono w pracy [7]. W odniesieniu do pomiarów odległości z wykorzystaniem dalmierzy elektrooptycznych w procesie pomiarowym, występują także błędy przypadkowe i systematyczne niepochodzące od instrumentu (dalmierza), ale mające swe źródło w różnych operacj[...]

Aliniometr pływakowo-laserowy do monitoringu przemieszczeń elementów konstrukcji budowlanych DOI:10.15199/50.2019.10.1


  Budowa i zasada działania zestawu pomiarowego aliniometru pływakowo-laserowego Na rysunku 1 przedstawiono autorski projekt zestawu pomiarowego aliniometru pływakowo-laserowego. Chwilowe położenie obrazu plamki laserowej rejestrowane jest na matrycy fotodetekcyjnej CCD połączonej z urządzeniem przetwarzającym dane pomiarowe, które następnie przysyłane są przewodem transmisyjnym do przenośnego komputera. Przetworzone dane pomiarowe mogą być wyświetlane w czasie rzeczywistym na monitorze w formie analitycznej i graficznej. Aliniometr pływakowo-laserowy został opracowany w dwóch wersjach: stacjonarnej i przenośnej. Dr hab. inż. Kazimierz ĆMIELEWSKI, prof. nadzw. UP Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Instytut Geodezji i Geoinformatyki ul. Grunwaldzka 53, 50-357 Wrocław e-mail: kazimierz.cmielewski@upwr.edu.pl Dr inż. Izabela WILCZYŃSKA Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Instytut Geodezji i Kartografii ul. Grunwaldzka 53, 50-357 Wrocław e-mail: izabela.wilczynska@upwr.edu.pl Rys. 1. Widok zestawu pomiarowego aliniometru laserowego do rejestracji zmian przemieszczeń poziomych i pionowych obiektu inżynierskiego w położeniu wyjściowym 10 Przegląd Geodezyjny nr 10/2019  Rok XCI[...]

 Strona 1