Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"Kazimierz ĆMIELEWSKI"

Systemy pomiarowe do automatycznego wyznaczania geometrii deformacji sekcji zapory betonowej DOI:10.15199/50.2017.4.1


  Automated measuring systems for determining of deformation curve of concrete wall W pracy przedstawiono problematykę przyczyn i skutków katastrof grawitacyjnych zapór wodnych oraz automatyczne konstrukcje systemów pomiarowo-kontrolnych do wyznaczania linii wygięcia betonowego muru szybu pionowego zapory ciężkiej z telemetrycznym przekazem danych pomiarowych do dowolnie oddalonych Komputerowych Central Obliczeniowo-Kontrolnych. Przedstawione zostaną koncepcje, zasady konstrukcji, funkcjonowanie i pomiar przemieszczeń poziomych punktów muru betonowego za pomocą proponowanych systemów pomiarowych wg pomysłu autorów oraz wyniki wykonanych laboratoryjnych badań testowych. W artykule zaprezentowane będą konstrukcje następujących systemów pomiarowych: 1. Wielopoziomowy laserowo-kaskadowy system pomiarowo-kontrolny z odbiornikami CCD do wyznaczania przemieszczeń punktów w szybie pionowym zapory. 2. Wielopunktowy czujnikowy system pomiarowo-kontrolny na bazie zjawiska Hall'a do wyznaczania linii wygięcia muru zapory betonowej. 3. Wielopoziomowy system laserowy z odbiornikami CCD do wyznaczania wygięcia sekcji zapory betonowej. Słowa kluczowe: zapory grawitacyjne, deformacje, przyczyny, skutki, automatyczne systemy pomiarowe Following a short introduction about causes and consequences of concrete dams disasters, the authors present their original designs of measuring and control systems for determining of deformation curve of vertical shaft wall inside the concrete dam together with telemetric transmission of data to remote supervision center. Concepts, costructions, priniciples of operation and measurement of horizontal displacements of controlling points inside shaft using the proposed measuring systems wil[...]

Model refrakcji aliniometrycznej ze strefowo oddziaływującym polem temperatury DOI:10.15199/50.2018.12.1


  1. Wstęp i przedstawienie problemu Metoda aliniometryczna znalazła szerokie zastosowanie w pomiarach przemieszczeń oraz zadaniach realizacyjnych najwyższej dokładności, w szczególności obejmujących: ??kontrolę i justowanie urządzeń oraz instalacji w budownictwie maszynowym i przemyśle energetycznym; ??wyznaczanie położenia sytuacyjnego rotujących elementów turbin, pieców obrotowych i taśm transmisyjnych; ??kontrolę 3D geometrii linii produkcyjnych [2], urządzeń odlewni stali, linii produkcyjnych fabryk samochodów itp.; ??pomiary przemieszczeń i deformacji zapór betonowych oraz długich budowli hydrotechnicznych [5]; ??wyznaczanie geometrii torów szyn podsuwnicowych oraz elementów konstrukcji słupów podporowych. Rys.1. Zastosowana przez autorów metoda aliniometryczna w epokowych pomiarach geodezyjnych przemieszczeń i odkształceń stalowych prowadnic automatu spawalniczego kratownicy stołu obróbki elementów blach statków rzecznych. Wymagana dokładność £± 0,5 mm. Stocznia Rzeczna nad rzeką ODRĄ we Wrocławiu. Wymagane odchylenia standardowe wyznaczanych punktów kontrolowanych wynosiły sx,y,z £0,1 mm. Osnowa A - E (Linia żółta), (foto autorskie). Możliwe do osiągnięcia "wewnętrzne dokładności" zastosowań różnych metod dla wybranych odległości pomiarowych zestawiono w tabeli 1. Podany ogólny przegląd wariantów metod aliniometrycznych wskazuje na wagę problematyki oraz ich możliwości szerokiego zastosowania w praktyce inżynierskiej. Szczególna zaleta wymienionych metod pomiarowych polega na możliwości uzyskiwania wysokich dokładności wyznaczania położenia punktów kontrolowanych w przedziale sx,z < [...]

Niwelacyjny system pomiarowy z zastosowaniem laserowej stopki sygnalizacyjnej DOI:10.15199/50.2019.2.2


  1. Ogólny opis i zasada funkcjonowania systemu pomiarowego Niwelacyjny przyrząd pomiarowy - Laserowa Stopka Sygnalizacyjna LSS - w koncepcji swoich założeń jako przystawka do łaty niwelacyjnej służy do niwelacji punktów niedostępnych do bezpośredniego ustawienia łaty [3]. Łata z zamocowaną na niej stopką stoi nie na niwelowanym punkcie, lecz obok niego (w miejscu dogodnym do jej ustawienia i do wykonywania obserwacji), a na badany punkt kontrolowany kierowane są dwie wiązki laserowe, które przecinają się na nim, tworząc jedną plamkę (rys. 2 oraz rys. 3). Eliminuje się w ten sposób konieczność opierania łaty stopką o punkty kontrolowane. Diody laserowe zamontowane są w przyrządzie w ten sposób, aby możliwy był ich obrót w dowolnym kierunku, a plamka lasera mogła być oddalona maksymalnie do około 1 metra od płaszczyzny podziału łaty. Dzięki temu realizowane jest wcięcie "w przód" ze stałej bazy, które umożliwia wyznaczenie wysokości niwelowanego punktu. Przed pomiarem właściwym wyznaczana jest pewna wartość - d - stała LSS, która podczas dalszych pomiarów nie ulega zmianom. W przypadku pomiarów wykonywanych LSS, wysokość punktu kontrolowanego A w ramach monitoringu geodezyjnego można wyznaczyć ze wzoru 1: Dr hab. inż. Kazimierz ĆMIELEWSKI, prof. nadzw. UP Uniwersytet Przyrodniczy We[...]

Monitoring geodezyjny ułożenia kół jezdnych suwnicy: tolerancje - metodyka pomiaru - instrumentarium DOI:10.15199/50.2019.11.1


  1. Wstęp i sprecyzowanie problemu Przepisowa i systematyczna kontrola zmian geometrii położenia kół oraz elementów konstrukcyjnych mostu suwnicowego stanowią ważny obszar zadań geodezji inżynieryjnej o wysokich wymaganiach dokładnościowych. Nieprzewidywalne deformacje konstrukcji mostu oraz parametrów położenia i rozstawu kół uzasadniają konieczność przeprowadzania pomiarów weryfikacyjnych oraz prac konserwacyjnych i regulacyjnych. Mosty suwnicowe, zgodnie z normami i przepisami, muszą być kontrolowane geodezyjnie w następujących przypadkach: - w ramach pomiarów odbiorczych, przed dopuszczeniem do normalnej eksploatacji, - po dokonaniu istotnych zmian konstrukcji mostu lub/oraz zestawów kół, - przy zmianach uwarunkowań eksploatacyjnych, - co najmniej raz do roku, a na terenach eksploatacji górniczej częściej. W przypadku pomiarów odkształceń i przemieszczeń urządzeń i konstrukcji inżynierskich, ocena dokładności dokonywana jest zwyczajowo przez podanie odchylenia standardowego ostatecznego wyniku pomiarów. W podstawowej normie metrologii DIN 1319 - Część 3 postuluje się, aby ocena dokładności pomiaru dokonywana była na podstawie kryterium niepewności pomiaru. W oparciu o podane w różnych wytycznych, normach i standardach tolerancje wymiarowe, autorzy (Klein K.-H. 2001), w ramach obszernego studium, wyznaczali, analizowali i porównywali dozwolone wartości niepewności pomiarów dla parametrów geometrycznych. Autorzy stwierdzają autorytatywnie, że obliczone dokładności pomiarów są możliwe do uzyskania jedynie przy szczególnie wysokich nakładach pracy. To ważne stwierdzenie dotyczy, zarówno wyznaczania odchyłek geometrycznych szyn podsuwnicowych, jak również podstawowych elementów konstrukcyjnych mostu i kół suwnicy. W przypadku parametrów ustawienia kół, wartości niepewności pomiarowych wynoszą niejednokrotnie dziesiąte części milimetra (Hennecke F. 1989). Oznacza to, że pomiarom geometrii ustawienia kół stawiane są szczególne w[...]

Metodyka wyznaczania geometrii ustawiania kół jezdnych mostu suwnicy wielkogabarytowej DOI:10.15199/50.2018.8.1


  1. Wprowadzenie oraz postawienie problemu Pomiary kontrolne przemieszczeń i odkształceń urządzeń mechanicznych oraz budowli inżynierskich są aktualnie wyznaczane z submilimetrową dokładnością. Dotyczy to m.in. geodezyjnego wyznaczania geometrii szyn torów oraz mostów suwnicowych [8]. Ten asortyment pomiarów eksploatacyjnych należy do częstych i odpowiedzialnych zadań geodezji inżynieryjnej. Dla zapewnienia sprawności eksploatacyjnej konstrukcji transportowych spełnione muszą być odpowiednie warunki geometryczne oraz tolerancje wymiarowe [2], [3], [4]. Podstawowym kryterium zapewniającym długookresową, bezawaryjną i niezawodną współpracę zespołu: tory podsuwnicowe - most suwnicy, jest spełnienie wymagań geodezyjnych instrukcji branżowych oraz normy PN-89/M-45453: "DŹWIGNICE. SUWNICE POMOSTOWE. WYMAGANIA I BADANIA" [1]. Fundamentalnym warunkiem geometrycznym jest właściwa regulacja - ustawienie poszczególnych kół napędzanych i tocznych w stosunku do główki szyny toru suwnicowego [6], [7]. Deformacje systemu nośnego suwnic mostowych oraz niespełnianie wymogów geometrycznych prowadzą do częstych awarii oraz postojów produkcyjnych. Wykrywanie jednocześnie występujących odkształceń plastycznych (stałych) oraz elastycznych (powracających) jest jednym z najodpowiedzialniejszych zadań geodezyjnych pomiarów przemieszczeń i odkształceń, ich interdyscyplinarnej analizy oraz kryterium oceny bezpieczeństwa eksploatacyjnego tych konstrukcji transportowych. Dla stwierdzenia aktualnego stanu deformacji w zakresie niewłaściwej współpracy zespołu: koła jezdne - szyny toru suwnicowego, wyznaczone muszą być następujące parametry geometryczne: ??ustawienie kół napędzanych i pędzonych w płaszczyźnie poziomej i pionowej, ??identyczność wymiarów średnic kół napędzanych , ??sztywność konstrukcji mostu suwnicy w stanach odkształceń chwilowych i stałych, ??techniczna sprawność zespołu [...]

Eksperymentalne badania wpływu przesłonięcia wiązki pomiarowej dalmierza elektrooptycznego na wyniki precyzyjnych pomiarów odległości w pomieszczeniu zamkniętym DOI:10.15199/50.2019.5.1


  1. Wstęp W przypadku wykonywania pomiarów, których zadaniem jest określenie warunków geometrycznych elementów obiektów inżynierskich, dokładność pomiarów często powinna kształtować się na poziomie dziesiętnych części milimetra. Uzyskanie takich dokładności pomiaru współczesnymi instrumentami geodezyjnymi możliwe jest jedynie, gdy na mierzonym obiekcie nie występują: ograniczona przestrzeń obserwacyjna, słabe oświetlenie, zapylenie, zróżnicowane temperatury otoczenia, drgania podłoża i inne czynniki. Wspomniane powyżej uwarunkowania w równym stopniu odnoszą się do pomiarów kątowych, jak i odległościowych. Niewątpliwą zaletą metod geodezyjnych jest możliwość odniesienia wykonanych obserwacji do osnowy geodezyjnej utrwalonej punktami w pewnym otoczeniu obiektu. Takie postępowanie pozwala na niezależne określenie w czasie i przestrzeni każdego elementu konstrukcyjnego zgodnie z dokumentacją projektową, stosownymi normami lub wytycznymi. Podstawową zasadą prowadzenia obserwacji jest zapewnienie "czystej" wizury na drodze pomiędzy stanowiskiem obserwacyjnym a mierzonym celem. Pomiary przeprowadzane na obiektach inżynierskich często wykonywane są w warunkach, w których wiązka pomiarowa instrumentów przebiega w pobliżu różnego rodzaju przedmiotów i elementów obiektów jak: krawędzie ścian, wystające pręty, druty, belki, deski, zwisające liny itp. W przypadku pomiarów lunetowych wpływ przeszkód w pobliżu osi celowej na wyniki pomiarów niwelacyjnych omówiono w pracy [7]. W odniesieniu do pomiarów odległości z wykorzystaniem dalmierzy elektrooptycznych w procesie pomiarowym, występują także błędy przypadkowe i systematyczne niepochodzące od instrumentu (dalmierza), ale mające swe źródło w różnych operacj[...]

Pomiary weryfikacyjne geometrii toru jezdni podsuwnicowej DOI:10.15199/50.2018.9.1


  Torem podsuwnicowym jest najczęściej zespół dwóch szyn zajmujących w przestrzeni położenie określone kierunkiem, pochyleniem i rozstawem (rys. 2.). Może mieć kształt prostoliniowy, kołowy lub pierścieniowy [1], [4], [7]. Dla stwierdzenia aktualnego stanu deformacji i przemieszczeń odnośnie poziomego i pionowego położenia szyn toru podsuwnicowego, wyznaczane są zgodnie z obowiązującą normą następujące parametry geometryczne (rys. 1.): ??odchyłki obydwu osi szyn toru od prostoliniowości, tj. odchylenia w pomierzonych punktach kontrolowanych w odniesieniu do punktów: początkowego i końcowego prostych wiążących osie szyn, ??odchyłki od równoległości osi szyn, ??odchyłki prześwitów torów w przekrojach pomiarowych prostopadłych do osi torów, ??odchyłki wysokości powierzchni główek szyn, tj. różnic wysokości powierzchni tocznych główek szyn pomiędzy punktami kontrolowanymi wzdłuż profilu podłużnego, ??odchyłki wysokości obydwu toków szyn, tj. różnice wysokości pomiędzy powierzchniami bieżnymi w przekrojach pomiarowych toru. Rys. 1. Odchyłki geometryczne zdeformowanych szyn toru suwnicowego P K H1 Przegląd Geodezyjny nr 9/2018  Rok XC 17 NAUKA Suwnica przenosi ładunek do wielu punktów hali lub otwartej przestrzeni. Przestrzeń pracy suwnicy pomostowej jest ograniczona jej skrajnymi położeniami, wysokością podnoszenia i skrajnymi położeniami wciągarki. Zwiększające się w przemyśle wymiary i masy transportowanych ładunków przyczyniły się do konstruowania suwnic o znacznych wymiarach dźwigów. Stosowane przez wiele lat do kontroli warunków technicznych i eksploatacyjnych (torów i suwnic) metody warsztatowe i urządzenia pomiarowe, ze względu na szereg wad, zastąpione zostały metodami geodezyjnymi, spełniającymi wytyczne wykonania pomiarów, przepisy dozoru technicznego oraz normy. Wskutek osiadania konstrukcji nośnej toru podsuwnicowego oraz oddziaływania różnych czynników, w trakcie wieloletniej współpracy zespołu: tory podsuwni[...]

Aliniometr pływakowo-laserowy do monitoringu przemieszczeń elementów konstrukcji budowlanych DOI:10.15199/50.2019.10.1


  Budowa i zasada działania zestawu pomiarowego aliniometru pływakowo-laserowego Na rysunku 1 przedstawiono autorski projekt zestawu pomiarowego aliniometru pływakowo-laserowego. Chwilowe położenie obrazu plamki laserowej rejestrowane jest na matrycy fotodetekcyjnej CCD połączonej z urządzeniem przetwarzającym dane pomiarowe, które następnie przysyłane są przewodem transmisyjnym do przenośnego komputera. Przetworzone dane pomiarowe mogą być wyświetlane w czasie rzeczywistym na monitorze w formie analitycznej i graficznej. Aliniometr pływakowo-laserowy został opracowany w dwóch wersjach: stacjonarnej i przenośnej. Dr hab. inż. Kazimierz ĆMIELEWSKI, prof. nadzw. UP Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Instytut Geodezji i Geoinformatyki ul. Grunwaldzka 53, 50-357 Wrocław e-mail: kazimierz.cmielewski@upwr.edu.pl Dr inż. Izabela WILCZYŃSKA Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Instytut Geodezji i Kartografii ul. Grunwaldzka 53, 50-357 Wrocław e-mail: izabela.wilczynska@upwr.edu.pl Rys. 1. Widok zestawu pomiarowego aliniometru laserowego do rejestracji zmian przemieszczeń poziomych i pionowych obiektu inżynierskiego w położeniu wyjściowym 10 Przegląd Geodezyjny nr 10/2019  Rok XCI[...]

 Strona 1