Wyniki 1-10 spośród 62 dla zapytania: authorDesc:"Ludmiła Pietrzak"

Przegląd przepisów prawa


  Wszystkie obowiązujące przepisy dostępne są na stronie internetowej Sejmu pod adresem http://isap.sejm.gov.pl/VolumeServlet? type=wdu&rok=2012&numer=000 Sygnalizujemy, że na stronie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii pod adresem http://www.gugik.gov.pl/bip/projektyaktow- prawnych/projekt-rozporzadzenia-ministra-administracjii- cyfryzacji-zmieniajacy-rozporzadzenie-w-sprawie-ewidencjigruntow- i-budynkow opublikowano do konsultacji Projekt Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji zmieniającego Rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Projekt został skierowany do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji społecznych Projekt dostosowuje dotychczasowe przepisy Rozporządzenia do nowych lub zmienionych przepisów prawa, które wprowadzono w ostatnich latach, w tym Ustawę o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej, która w zasadniczy sposób wpłynęła na przepisy w geodezji i kartografii. Zachęcamy do zapoznania się z projektem. W uzasadnieniu czytamy, że przedstawione w projekcie rozporządzenia prop[...]

PRZEGLĄD PRZEPISÓW PRAWA


  Warto zwrócić uwagę na ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego (poz. 856 - data ogłoszenia 26-07-2012). Na podstawie art. 12a i art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) przy Ministrze właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, utworzono Komisję Kodyfikacyjną Prawa Budowlanego. Kodyfikacja według słownika języka polskiego, to: 1. zebranie przepisów prawnych w postaci jednolitego zbioru, kodeksu, 2. zebranie, usystematyzowanie czegoś w postaci pewnych obowiązujących lub zalecanych norm. W skład Komisji wchodzą: ● przewodniczący Komisji ● zastępca przewodniczącego Komisji ● członkowie Komisji ● sekretarz Komisji. Prezes Rady Ministrów, na wniosek Ministra, powołuje i odwołuje przewodniczącego Komisji. Prezes Rady Ministrów, na wniosek Ministra zgłoszony po zasięgnięciu opinii przewodniczącego Komisji, powołuje i odwołuje zastępcę przewodniczącego Komisji oraz jej członków, w liczbie od 8 do 14 osób, spośród wy[...]

PRZEGLĄD PRZEPISÓW PRAWA


  Warto zwrócić uwagę na Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie uzupełnienia i uaktualnienia zestawienia zbiorczego nieruchomości Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego dla obszaru całego kraju z dnia 13 września 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1056) na podstawie art. 4b ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego Rozporządzenie określa: - zakres uzupełnienia wykazu, o którym mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, - sposób i formę przekazywania uzupełnionego wykazu, o którym mowa w art. 1a ust. 1 ustawy, - sposób i formę przekazywania danych, o których mowa w art. 1a ust. 4 ustawy, - sposób dokonania uzupełnienia zestawienia zbiorczego, o którym mowa w art. 1a ust. 6 ustawy, - zakres informacji zawartych w sprawozdaniach, o których mowa w art. 4a ust. 1 ustawy, - sposób i formę przekazywania sprawozdań, o których mowa w art. 4a ust. 1 ustawy, - sposób i formę przekazywania danych, o których mowa w art. 4a ust. 2 ustawy, - sposób dokonywania uaktualnienia zestawienia zbiorczego, o którym mowa w art. 4a ust. 2 ustawy. Wykaz nieruchomości, które na mocy odrębnych przepisów przeszły na własność Skarbu Państwa i stanowią jego własność albo własność jednostek samorządu terytorialnego, a także niestanowiących własności Skarbu Państwa albo własności jednostek samorządu terytorialnego i niepozostających w posiadaniu ich właścicieli, nieruchomościach zabudowanych, w których lokale zajmowane są przez osoby objęte przepisami ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego o którym mowa w art. 1 ust. 1 ustawy, uzupełnia się o: - informacje o nieruchomościach nieujętych w tym wykazie w termi[...]

PRZEGLĄD PRZEPISÓW PRAWA


  W Dzienniku Ustaw z 2012 roku ukazały się dwa ważne Rozporządzenia. Pod pozycją 1247 ukazało się Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych. Pod pozycją 1246 ukazało się Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów wydane na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. Nr 193, 1287). Na Rozporządzenie to czekaliśmy kilkadziesiąt lat. Poniżej podstawowe zapisy Rozporządzenia. Klasyfikację przeprowadza starosta z urzędu albo na wniosek właściciela gruntów podlegających klasyfikacji albo innego władającego takimi gruntami wykazanego w ewidencji gruntów i budynków. Z[...]

Jak mierzyć zalesienia gruntów rolnych na potrzeby katastru nieruchomości?


  Zalesienia gruntów rolnych odbywały się i odbywają w ramach działań Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich (tzw. PROW). Działania te spowodowane są podniesieniem wartości ekonomicznej gruntów rolnych, zwłaszcza tych o niskich klasach bonitacyjnych, które w Polsce przeważają. Pierwsze działania obejmowały lata 2004-2006, następne obejmują lata 2007-2013. Dane w tym zakresie opublikowano w Biuletynie Informacyjnym nr 10/2012 Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Producent rolny w ramach programu zalesień otrzymywał - w ramach działań 2004-2006 - trzy płatności: - na zalesienie w celu pokrycia kosztów zalesienia - premii pielęgnacyjnej wypłacanej przez 5 lat od momentu zalesienia - premii zalesieniowej (ryczałt wypłacany w stosunku do 1ha z powodu utraconych korzyści wynikających z przekształcenia gruntów rolnych na grunty leśne) wypłacanej przez okres 20 lat od momentu zalesienia. W ramach PROW na lata 2004-2006 na zalesianie gruntów rolnych Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła kwotę 667 729 421 zł. Liczbę rolników korzystających z działania "Zalesianie gruntów rolnych" oraz powierzchnię zalesioną w podziale na poszczególne województwa przedstawiono w tabl. 1 ( źródło - Biuletyn Informacyjny ARiMR 10/2012). W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 określone zostały dwa działania: zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne[...]

PRZEGLĄD PRZEPISÓW PRAWA


  W Dzienniku Ustaw pod poz. 829 ukazała się ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów. Zawód geodety i kartografa obejmuje artykuł 4 Ustawy. Data ogłoszenia: 2013-07-23 Data wydania: 2013-06-13 Data wejścia w życie: 2013-08-23 Data obowiązywania: 2013-08-23 Uwagi: art. 28 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz ust. 2 i 3, art. 36-42 oraz art. 49 ust. 3 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. Organ wydający: SEJM Organ zobowiązany: MIN. OBRONY NARODOWEJ; MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI; MIN. WŁAŚCIWY DS. ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ; MIN. WŁAŚCIWY DS. BUDOWNICTWA, LOKALNEGO PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ MIESZKALNICTWA; MIN. WŁAŚCIWY DS. INSTYTUCJI FINANSOWYCH; MIN. WŁAŚCIWY DS. TURYSTYKI; MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH; MIN. WŁAŚCIWY DS. ZDROWIA. Ważniejsze zapisy Ustawy w zakresie geodezji i kartografii: Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach, o których mowa w art. 43 pkt 1, 2, 4 i 5, mogą uzyskać osoby, które: 1) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych; 2) nie były karane za przestępstwo przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, za przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, za przestępstwo przeciwko mieniu, za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczem[...]

PRZEGLĄD PRZEPISÓW PRAWA


  W Dzienniku Ustaw pod numer 941 ukazała się Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece, która wchodzi w życie w dniu 1 grudnia 2013.Według Ustawy księgi wieczyste są zakładane i prowadzone w systemie informatycznym. Informacji z centralnej bazy danych ksiąg wieczystych udziela Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych, zwana dalej "Centralną Informacją", z ekspozyturami przy wydziałach sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste. Centralna Informacja wydaje na wniosek odpisy ksiąg wieczystych, wyciągi z ksiąg wieczystych oraz zaświadczenia o zamknięciu ksiąg wieczystych, prowadzonych w systemie informatycznym. Odpisy, wyciągi i zaświadczenia, o których mowa w ust. 2, wydawane przez Centralną Informację mają moc dokumentów wydawanych przez sąd. W przypadku złożenia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wniosku o wydanie dokumentów, Centralna Informacja umożliwia samodzielne wydrukowanie tych dokumentów za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Wydruki tych dokumentów mają moc dokumentów wydawanych przez sąd, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych.Centralna [...]

PRZEGLĄD PRZEPISÓW PRAWA


  W dniu 8 stycznia 2014 roku wejdzie w życie Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (pozycja Dz.U.2013.1183). W Rozporządzeniu określono: 1) rodzaje materiałów i zbiorów danych gromadzonych odpowiednio w centralnej, wojewódzkiej i powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zwanego dalej "zasobem"; 2) sposób i tryb pozyskiwania, ewidencjonowania, przechowywania i zabezpieczania materiałów i zbiorów danych w zasobie; 3) sposób i tryb udostępniania materiałów i zbiorów danych z zasobu; 4) wzory klauzul umieszczanych na materiałach gromadzonych w zasobie i udostępnianych z zasobu; 5) tryb wymiany danych między poszczególnymi częściami zasobu oraz między bazami danych zasobu a wykonawcami prac geodezyjnych i kartograficznych; 6) tryb wyłączania materiałów i zbiorów danych z zasobu oraz sposób ich przekazywania do właściwych archiwów państwowych.Przegląd nowych przepisów prawa - Dziennik Ustaw - stan na dzień 23-10-2013 Wszystkie przepisy dostępne są na stronie internetowej Sejmu pod adresem www.sejm.gov.pl Nazwa D[...]

PRZEGLĄD PRZEPISÓW PRAWA


  Przegląd nowych przepisów prawa - Dziennik Ustaw - stan na dzień 21-11-2013 Wszystkie przepisy dostępne są na stronie internetowej Sejmu pod adresem www.sejm.gov.pl Nazwa Dziennik ustaw z roku 2013 poz. Data ogłoszenia Data wejścia w życie Organ wydający Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska 1232 2013-10-23 MARSZAŁEK SEJMU Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 1235 2013-10-24 MARSZAŁEK SEJMU Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 1237 2013-10-24 MIN. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy - P[...]

PRZEGLĄD PRZEPISÓW PRAWA


  Przegląd nowych przepisów prawa - Dziennik Ustaw - stan na dzień 22-01-2014 Wszystkie przepisy dostępne są na stronie internetowej Sejmu pod adresem www.sejm.gov.pl Nazwa Dziennik ustaw z roku 2013 poz. Data ogłoszenia Data wejścia w życie Organ wydający Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój ośrodków innowacyjności w ramach programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 1633 2013-12-23 2013-12-24 MIN. INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece 1641 2013-12-23 2013-12-23 SEJM Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej 1645 2013-12-27 2014-01-01 SEJM Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw 1646 2013-12-27 2013-12-28 SEJM Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną 1648 2013-12-27 2013-12-28 RADA MINISTRÓW Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 1[...]

 Strona 1  Następna strona »