Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"JERZY GRZECHOWIAK"

Z badań nad opracowaniem katalizatora dla procesu katalitycznego odparafinowania olejów napędowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań nad opracowaniem formuły katalizatora z uwzględnieniem czynników mających wpływ na teksturę i na modyfikację funkcji kwasowej oraz odwodorniająco- uwodorniającej. Stwierdzono, że za kryterium wstępnej selekcji katalizatorów można przyjąć średni promień porów (ok. 4 nm), kwasowość całkowitą (0,7÷0,8 mmol-g-1), udział silnych centrów kwasowych (0,12÷0,17 mmol- g1); o[...]

Ocena jakości katalizatora Cr2O3/Al2O3 w procesie hydrodealkilacji toluenu i frakcji toluenowej

Czytaj za darmo! »

Według opracowanych założeń wytworzono w warunkach przemysłowych informacyjną szarżę katalizatora Cr2O3/Al2O3, oznaczoną symbolem PWR-158 Cr. W warunkach wielkolaboratoryjnych określono jego aktywność i stabilność właściwości. Wykazano, że katalizator PWR-158 Cr odznacza się dużą aktywnością początkową we wszystkich reakcjach istotnych podczas przeróbki frakcji toluenowej: hydrodealkilacji,[...]

Preparatyka katalizatorów hydroodsiarczania CoMo/AI20 3 z surowców odzyskanych w procesie przeróbki zużytych katalizatorów DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań i proponowaną technologię wytwarzania katalizatorów CoMo/Al20 3 z surowców odzyskanych w procesie przeróbki zużytych katalizatorów - wodorotlenku glinowego, kwasu molibdenowego i węglanu ko - baltawego. Porównano właściwości fizykochemiczne i aktywność katalizatorów preparowanych różnymi metodami z użyciem surowców odzyskanych i handlowych. Katalizator hydroodsiarczania CoMo/A120 3 (G-3), stosowany w krajowym przemyśle rafineryjnym, wytwarzany jest obecnie w ZCh "Oświęcim" z surowców importowanych: technicznego wodorotlenku glinowego, rudy molibdenowej i kobaltu metalicznego. Katalizator ten zawiera 16-M7°/o mas. M0O3 i 3,5%> mas. CoO. Jego produkcja obejmuje następujące operacje: - wytrącanie aktywnego wodorotlenku glinowego, - sporządzenie roztworów soli molibdenu i kobaltu przez ługowanie rudy molibdenowej i kobaltu, odpowiednio wodą amoniakalną i kwasem azotowym, - zarabianie wodorotlenku glinowego z kwaśnym, roztworem soli molibdenu, a następnie formowanie, - suszenie i kalcynacja katalizatora Mo/A12Ó3, - impregnacja katalizatora Mo/Al20 3 roztworem soli kobaltu, - suszenie i kalcy nacja katalizatora CoMo/Al20 3. Surowce otrzymane w procesie przeróbki zużytego katalizatora różnią się właściwościami i składem chemicznym od surowców technicznych. Uzasadnione było zatem przeprowadzenie badań w celu dobrania metody wytwarzania katalizatora, która byłaby odpowiednia dla odzyskiwanych surowców, oraz porównanie jego aktywności z aktywnością katalizatorów G-3 i spreparowanego z surowców handlowych. [...]

Badania katalizatora CoMo-Al2O3 do procesu hydrorafinacji mieszaniny oleju krakingowego i oleju próżniowego

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań aktywności katalizatora CoMo-Al2O3, oznaczonego symbolem K-6, opracowanego w Politechnice Wrocławskiej. W wyniku długotrwałych badań żywotności oraz półtechnicznych badań procesu hydrorafinacji surowca zawierającego 60% mas. lekkiego oleju pochodzącego z krakingu katalitycznego i 40% mas. oleju próżniowego stwierdzono dużą aktywność odsiarczającą katalizatora K-6 [...]

Badania katalizatora CoMo-Al2O3 do procesu hydrorafinacji mieszaniny oleju krakingowego i oleju próżniowego

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań aktywności katalizatora CoMo-Al2O3, oznaczonego symbolem K-6, opracowanego w Politechnice Wrocławskiej. W wyniku długotrwałych badań żywotności oraz półtechnicznych badań procesu hydrorafinacji surowca zawierającego 60% mas. lekkiego oleju pochodzącego z krakingu katalitycznego i 40% mas. oleju próżniowego stwierdzono dużą aktywność odsiarczającą katalizatora K-6 [...]

Rafinacja parafiny z zastosowaniem katalizatorów krajowych DOI:

Czytaj za darmo! »

Zbadano trzy, różniące się rodzajem nośnika, molibdenowo- niklowe katalizatory używane podczas hydroraflnacji parafiny. Mimo zastosowania dość dużej szybkości podawania surowców i umiarkowanego ciśnienia w strefie reakcji, uzyskano znaczną poprawę użytkowych właściwości parafiny oraz wysoki stopień przemiany węglowodorów aromatycznych. Pod względem właściwości otrzymane produkty rafinacji spełniają wymagania zawarte w polskich normach stawiane parafinie gatunku R I ' W związku z zapotrzebowaniem przemysłu rafineryjnego na katalizatory stosowane w czasie rafinacji parafin, w Instytucie Chemii i Technologii Nafty i Węgla Politechniki Wrocławskiej przeprowadzono badania nad krajowym katalizatorem przeznaczonym do tego celu. Tabela 1. Właściwości produktów rafinacji parafiny w obecności katalizatora P-l Część doświadczalna Rys. 1. Schemat aparatury: 1 - zbiornik surowca; 2 - pompa tłocząca; 3 - butla z wodorem; 4 - katalizator odtleniający wodór; 5 - reaktor; 6 - chłodnica; 7 - separator ciśnieniowy; 8 - separ[...]

 Strona 1