Wyniki 1-10 spośród 20 dla zapytania: authorDesc:"Jarosław Bartnicki"

Wpływ prędkości narzędzi na zaburzenia kształtu wyrobów drążonych przepychanych obrotowo

Czytaj za darmo! »

Jedną z nowych technologii kształtowania stopniowanych wyrobów osiowosymetrycznych jest przepychanie obrotowe. W procesie tym wsady pełne lub drążone podawane są do przestrzeni roboczej, pomiędzy trzy obracające się rolki, za pomocą popychacza. W badaniach numerycznych przeanalizowano warianty kształtowania wyrobów drążonych o pojedynczym stopniu z wykorzystaniem narzędzi o różnym kształcie oraz przy zmieniającej się prędkości rolek roboczych oraz popychacza. W toku badań stwierdzono możliwość wystąpienia nadmiernego spęczania wsadu przed przestrzenią roboczą oraz zaburzenia przekroju kołowego wyrobu kształtowanego. W celu praktycznej weryfikacji wyników obliczeń, przeprowadzono próby kształtowania wyrobów stalowych w prototypowym agregacie do przepychania obrotowego Po-1. One of th[...]

Proces przepychania obrotowego wałka stopniowanego ze stopu Ti6Al4V

Czytaj za darmo! »

Proces przepychania obrotowego jest jedną z najnowszych propozycji kształtowania plastycznego osiowosymetrycznych, stopniowanych wyrobów pełnych i drążonych typu osie i wały. W opracowaniu przedstawiono wyniki analiz teoretycznych zastosowania tego rozwiązania do kształtowania stopniowanego wałka ze stopu Ti6Al4V. W obliczeniach numerycznych MES, realizowanych za pomocą oprogramowania Deform3D, przeanalizowano przypadek przepychania obrotowego z wsadu pełnego i drążonego przy zmianie prędkości kształtowania opisanej jako posuw na obrót p. Wartości tego parametru dobierano bazując na wynikach wcześniejszych prób laboratoryjnych, realizowanych w agregacie do przepychania obrotowego PO-1, dla wsadów stalowych. Na podstawie wyników symulacji numerycznych określono kształt narzędzi robocz[...]

ANALIZA ZAKRESU ZASTOSOWAŃ PRZEPYCHANIA OBROTOWEGO

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono technologię przepychania obrotowego jako metodę wytwarzania części typu stopniowane osie i wały w wersjach pełnych i drążonych. Wyniki przeprowadzonych badań teoretycznych pozwoliły na opracowanie założeń oraz wykonanie prototypowego agregatu PO-1 przeznaczonego do praktycznej realizacji prób doświadczalnych przepychania obrotowego. Wyniki tych badań pozwoliły na weryfikację przyjętych założeń i wyników obliczeń numerycznych MES oraz umożliwiły praktyczne ustalenie ograniczeń stabilności i wydajności tego procesu. Uzyskane wyniki wskazują dalsze kierunki badawcze zmierzające do rozwoju technologii przepychania obrotowego. Słowa kluczowe: przepychanie obrotowe, wyroby drążone ANALYSIS OF THE SCOPE OF ROLLING-EXTRUSION APPLICATION This paper deals with rollin[...]

ANALIZA PROCESU PRZEPYCHANIA OBROTOWEGO WAŁKA DRĄŻONEGO ZE STOPU ALUMINIUM 6061

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono analizę procesu przepychania obrotowego wałka drążonego wykonywanego ze stopu aluminium 6061. Analizy numeryczne tego przypadku kształtowania wykonano za pomocą oprogramowania Deform3D z pełnym uwzględnieniem zjawisk cieplnych zachodzących w trakcie procesu. Uzyskane wyniki obliczeń w postaci rozkładów naprężeń, odkształceń oraz wartości sił w kolejnych stadiach kształtowania pozwoliły na wytypowanie zestawu narzędziowego (trzy rolki robocze oraz trzpień kalibrujący), który zastosowano w próbach doświadczalnych. W badaniach tych wykorzystano agregat do przepychania obrotowego PO‐1, wyposażony w układ pomiarowy umożliwiający rejestrację sił kształtowania. Otrzymane rezultaty potwierdziły możliwość stosowania tej technologii kształtowania wyrobów drążonych ze stopów aluminium. Słowa kluczowe: przepychanie obrotowe, stop aluminium 6061, eksperyment THE ANALYSIS OF ROLLING EXTRUSION PROCESS OF HOLLOWED SHAFT MADE FROM 6061 ALUMINUM ALLOY This paper presents the analysis of rolling extrusion process of a hollowed shaft made from aluminum 6061. Numerical analyses of this forming case were conducted by means of software Deform 3D with consideration of all thermal phenomena present during the process. The obtained results, in the form of distributions of stresses, strains and force values at Dr inż. Jarosław Bartnicki — Politechnika Lubelska, Katedra Komputerowego Modelowania i Technologii Obróbki Plastycznej, Lublin. Rudy Metale R55 2010 nr 6 UKD 669-13:669-126:539.388.24: :519.6:621.7.044.5:669.017: :621.771.67:621.777.4-047.42 382 particular stages of forming, allowed for determining tools set (three working rolls and sizing mandrel), which was worked out and destined for experimental tests. In experimental research, an aggregate for rolling extrusion process PO‐1 was used, equipped in measuring unit allowing for registering of[...]

Rozkłady sił w procesie przepychania obrotowego wyrobów ze stopu magnezu MA2


  W pracy przedstawiono wyniki badań nad procesem przepychania obrotowego stopniowanego wałka drążonego wykonanego ze stopu magnezu MA2. Obliczenia numeryczne wykonano za pomocą oprogramowania DEFORM 3D bazującego na metodzie elementów skończonych. Uzyskane wyniki zweryfikowano w badaniach doświadczalnych zrealizowanych z wykorzystaniem agregatu do przepychania obrotowego PO-1. W tym celu zestawiono przebiegi sił uzyskanych na drodze numerycznej i w próbach doświadczalnych. Otrzymane wyniki doświadczalne potwierdziły możliwość wykorzystania metody przepychania obrotowego do kształtowania na gorąco stopniowanych wyrobów ze stopu magnezu MA2. Wyniki badań zostaną wykorzystane do modyfikacji przestrzeni roboczej agregatu do przepychania obrotowego, co pozwoli poszerzyć potencjalne obszary zastosowań tej technologii. This paper presents the results of research works on the rolling extrusion process of stepped shaft made from magnesium alloy MA2. Numerical calculations were made by means of the software DEFORM 3D, basing on finite element method FEM. Results of numerical calculations were verified in experimental research, realized with the application of aggregate for rolling extrusion process PO-1. Courses of axial and forming forces obtained[...]

WPŁYW WARTOŚCI KĄTA POCHYLENIA STEMPLA NA WYBRANE PARAMETRY W PRASOWANIU OBWIEDNIOWYM

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wybrane wyniki symulacji MES procesu prasowania obwiedniowego wyprasek wykonanych ze stopu Ti-6Al-4V. Skupiono się na analizie zmiany wartości kąta pochylenia matrycy wahającej na wybrane parametry kształtowania, takie jak siła prasowania, kształt wypraski oraz funkcja zniszczenia Cockrofta-Lathama. Do opisu parametrów geometrycznych wypraski zaproponowano dwa autorskie wskaźniki. Słowa kluczowe: MES, stop Ti6Al4V, prasowanie obwiedniowe, kąt matrycy wahającej THE ROTARY DIE ANGLE VALUE INFLUENCE ON SELECTED PARAMETERS IN A ROTARY FORGING The article presents selected results of the rotary forging FEM analysis. In the article it is assumed that workpiece is made of Ti-6Al-4V alloy, where a model of material obtained by authors was used. Workpiece is cylindr[...]

ANALIZA SIŁ W PROCESACH PRZEPYCHANIA OBROTOWEGO

Czytaj za darmo! »

W opracowaniu przedstawiono technologię przepychania obrotowego osiowosymetrycznych wyrobów stopniowanych typu osie i wały. Scharakteryzowano podstawowe zależności występujące w procesie kształtowania wyrobów pełnych i drążonych w aspekcie stabilności procesu. W analizie teoretycznej wykonano obliczenia wartości siły wciskającej wsad do przestrzeni roboczej pomiędzy rolkami narzędziowymi w zależności od stosowanych parametrów kinematycznych oraz uzyskiwanej redukcji przekroju poprzecznego wyrobu. Dla wybranych przypadków przeprowadzono badania doświadczalne, których wyniki potwierdziły trafność przyjętych założeń teoretycznych. Słowa kluczowe: przepychanie obrotowe, wyroby drążone LOADS ANALYSIS IN THE ROLLING-EXTRUSION PROCESSES This paper presents the technology of rolling‐[...]

Proces kształtowania uzębień stożkowych metodą walcowania


  W pracy przedstawiono metodę walcowania uzębień stożkowych za pomocą trzech rolek kształtowych i popychacza wprowadza- jącego wsad do przestrzeni roboczej pomiędzy narzędziami. Obliczenia numeryczne procesu walcowania przeprowadzono metodą elementów skończonych (MES) z wykorzystaniem komercyjnego pakietu oprogramowania DEFORM 3D v.10.0. Skorzystano z opcji pełnej analizy termomechanicznej w przestrzennym stanie odkształcenia. Zakres wykonanych obliczeń numerycznych obejmował analizę kształtu uzyskiwanego wyrobu, ze szczególnym uwzględnieniem zarysu uzębienia stożkowego oraz badania rozkładów na- prężeń, odkształceń i temperatur w wyrobie kształtowanym. This paper presents the rolling method of conical teeth by means of three forming rolls and a pusher implementing the billet into the workspace between tools. Numerical calculations of the rolling process were conducted by means of finite element method (FEM) with the application of the commercial software DEFORM3D v.10.0. The option of complete th[...]

Zastosowanie trzpienia wewnętrznego w procesach przepychania obrotowego


  W opracowaniu przedstawiono technologię przepychania obrotowego wyrobów stopniowanych typu osie i wały. Potencjalne zastosowania tej metody mogą być poszerzone poprzez zastosowanie dodatkowego narzędzia obrotowego w postaci trzpienia o zarysie okrągłym bądź kształtowym. W analizach numerycznych wybranego procesu kształtowania wykonano obliczenia dla zastosowanych trzpieni o przekroju okrągłym oraz sześciokątnym w kształtowaniu wyrobu stopniowanego ze stopu tytanu Ti6Al4V. Uzyskane rezultaty obliczeniowe w zakresie rozkładów naprężeń, odkształceń wskazały na możliwość praktycznego stosowania tego rozwiązania. Analiza parametrów siłowych pozwo- liła na określenie założeń do przeprowadzenia prób doświadczalnych wybranych procesów kształtowania. In this paper the rolling- extrusion technology of stepped parts as shafts and axles is presented. Potential scope of application of this method may be extended by internal mandrels with circular and shaped form application. In numerical simulations of chosen case of forming the calculations for applied mandrels with circular and hexagonal shapes for stepped shaft from Ti6Al4V alloy are presented. Obtained results in the case of stresses and strains showed possibility of practical application of this process. The load parameters analysis permits to take assumptions for laboratory tests of calculated cases. Słowa kluczowe: przepychanie obrotowe, MES, stop Ti6Al4V Key word: rolling - extrusion, FEM, Ti6Al4V alloy.1. Wprowadzenie. Jednym ze sposobów kształ- towania plastycznego jest metoda przepychania obro- towego. Polega ona na połączeniu zalet walcowania poprzeczno-klinowego za pomocą trzech narzędzi - rolek z dodatkowymi możliwościami, jakie daje po- pychacz, który wprowadza wsad do przestrzeni robo- czej. Długość wałka uzyskiwane[...]

Analiza numeryczna procesu przepychania obrotowego uzębienia śrubowego ze stopów tytanu DOI:10.15199/24.2015.8.8


  W opracowaniu przedstawiono propozycję wykorzystania procesu przepychania obrotowego do kształtowania wyrobów z uzębieniem śrubowym wykonywanych ze stopu tytanu gatunku Ti6Al4V. W obliczeniach numerycznych procesu zastosowano oprogramowanie Deform3Dv10. Zaprojektowane narzędzia rolkowe z wieńcami zębatymi zestawiono w sposób pozwalający na ukształtowania wałka zębatego z uzębieniem śrubowym. Wyznaczono rozkłady naprężeń, odkształceń oraz przebieg sił kształtujących. Określenie możliwości kształtowania tego typu wyrobów potencjalnie poszerza zakres aplikacyjny technologii przepychania obrotowego. Wyznaczenie prognozowanych błędów kształtu pozwala na dobór naddatków materiałowych niezbędnych do prawidłowej realizacji procesu w warunkach doświadczalnych. This paper presents the application of rolling extrusion process for forming of products of helical outline, made from titanium alloy of Ti6A14V type. In numerical calculations of the process, software Deform3D v10 was considered. For the designed rolls tools simulations were conducted of rolling extrusion of hollowed part of worm type. Distributions of stresses, strains, and forming forces course were determined. Determining the foreseen shape faults allows for assuming material allowance in the planned experimental research works of this process. Słowa kluczowe: przepychanie obrotowe, MES Key words: rolling-extrusion, FEM.Przepychanie obrotowe. Jedną z metod kształtowania plastycznego jest technologia przepy- tałtowania przepychania obrotowego. Opiera się ona na połączeniu zalet walcowania poprzeczno-klinowego realizowanego za pomocą 3 narzędzi roboczych - rolek z przepychaniem materiału w przestrzeni roboczej pomiędzy tymi rolkami. Dodatkowe możliwości daje popychacz, który wprowadza wsad do przestrzeni roboczej oraz ewentualny zderzak tylny mający możliwość poruszania się wzdłuż osi, co umożliwia dodatkową zmianę położenia wsadu względem obracających się narzędzi. Długość wyrobu uzy[...]

 Strona 1  Następna strona »