Wyniki 1-10 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"ANNA STANISŁAWSKA"

Wpływ grubości powłoki na migrację hydrofilowych środków wiążących

Czytaj za darmo! »

Stwierdzono, że tworzeniu struktury towarzyszą zjawiska migracji składników mieszanki powlekającej, gdyż dla danego składu substancji stałej właściwości papierów powlekanych zależą od grubości powłoki. Określono wpływ kierunku i intensywności migracji środków wiążących, podczas konsolidacji powłok pigmentowych o różnej grubości, na podstawowe właściwości drukowe papierów powlekanych. Stwi[...]

Postęp w papierach i tekturach powlekanych

Czytaj za darmo! »

Wskazówki dotyczące przyszłych tendencji rynkowych dla powlekanych papierów drukowych można uzyskać z danych dotyczących rozwoju różnych technik drukarskich. Klasyczny druk wypukły nie jest już praktycznie stosowany. Także w drukowaniu gazet i czasopism typografia została wyparta przez technikę drukowania offsetowego zwojowego. Zastosowanie drukowania offsetowego, zwłaszcza zwojowego, od wie[...]

Zastosowanie światła synchrotronowego jako nowej metody badawczej w papiernictwie

Czytaj za darmo! »

Wytwory papiernicze należą do materiałów heterogenicznych o strukturze usieciowanej. Ogromna liczba elementów pochodzenia biologicznego, składających się na tę strukturę (szacuje się, że 1 g suchej masy celulozowej zawiera ok. 7-10 mln włókien), powoduje, że jest ona niezwykle złożona i niejednorodna w skali mikroskopowej, co w znacznym stopniu utrudnia jej kształtowanie. Wykorzystanie do produkcji głównie naturalnych i odnawialnych surowców pozwala zaliczyć papier do produktów przyjaznych środowisku (wliczając w to wszelkie konsekwencje związane z realizacją procesu produkcyjnego). Wpływ na taki wizerunek mają również ciągłe dążenia do ograniczania zużycia surowców i emisji odpadów w trakcie procesu produkcyjnego oraz zwiększenia wykorzystania mas wtórnych. Pomimo pojawiającyc[...]

Właściwości absorpcyjne linerów i flutingów: porównanie metody Cobb i PDA


  Celem pracy było porównanie metod eksperymentalnych służących do oznaczania chłonności papierów stosowanych na warstwy składowe tektury falistej. Porównano właściwości absorpcyjne linerów i flutingów zmierzone zgodnie ze znormalizowaną metodą Cobb oraz wyznaczone na podstawie dynamiki penetracji wody aparatem PDA. W toku badań zostało ustalone, że niektóre papiery - pomimo zbliżonych wartości wskaźnika Cobb - charakteryzowały się inną dynamiką penetracji. Całkowite objętości wody, jakie wniknęły w próbki po długim czasie pomiaru, były ze sobą porównywalne, jednakże szybkość penetracji była zróżnicowana, zwłaszcza w początkowym etapie absorpcji. Odmienne charakterystyki penetracji przy podobnych wartościach absorpcji wody Cobb mogą być przyczyną problemów podczas sklejania lub drukowania tektury falistej. Słowa kluczowe: absorpcja wody, dynamika penetracji, szybkość penetracji, liner, fluting, tektura falista.Tektura falista dzięki swym zaletom zajmuje czołową pozycję na rynku opakowań. Pomimo konkurencji ze strony innych materiałów opakowaniowych obserwuje się ciągły wzrost jej produkcji. Tak wielką popularność zawdzięcza swej lekkości, odpowiednim właściwościom ochronnym, wytrzymałościowym i amortyzacyjnym oraz efektownym nadrukom, a także nieszkodliwości dla środowiska i zdrowia oraz łatwości ponownego przerobu na papier. Zmieniają się jednakże wymagania stawiane przez konsumentów i odbiorców wobec opakowań wytwarzanych z tektury falistej oraz wprowadzane są innowacje zwiększające wydajność tekturnic. Coraz większą uwagę zwraca się na estetykę i jakość produktu, jego przydatność do pakowania różnych produktów spożywczych, czy przemysłowych. Jakość tektury falistej jest uzależniona w skomplikowany sposób od wielu różnych czynników związanych z charakterystykami papierów i tektur składowych, właściwościami kleju, konstrukcją Właściwości absorpcyjne linerów i flutingów: porównanie metody Cobb i PDA EWA DRZEWIŃSKA, ANNA STANI[...]

Wpływ wybranych czynników technologicznych na statyczny współczynnik tarcia papier u DOI:10.15199/54.2016.4.1


  W artykule omówiono wyniki badań laboratoryjnych dotyczących wpływu różnych czynników technologicznych na współczynnik tarcia statycznego papieru. Zbadano takie parametry, jak: rodzaj masy włóknistej, stopień jej zmielenia, skład frakcyjny masy włóknistej, dodatek środka zaklejającego oraz wypełniacza. Zestawiono też wartości współczynnika tarcia w odniesieniu do szorstkości powierzchni papieru. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że istotnym czynnikiem wpływającym na współczynnik tarcia papieru jest sposób wytwarzania masy włóknistej. Współczynnik tarcia był wyższy dla mas drzewnych niż bezdrzewnych. Na skutek postępu procesu mielenia masy włóknistej współczynnik tarcia wytwarzanych próbek papieru malał, natomiast zarówno dodatek wypełniacza, jak i środka zaklejającego powodował wzrost tego parametru. Stwierdzono również, że szorstkość powierzchni papieru nie jest jednoznacznie skorelowana ze współczynnikiem tarcia, zatem nie powinna być stosowana jako jego prosty zamiennik. Słowa kluczowe: papier, współczynnik tarcia, mielenie, zaklejanie, wypełnianie, Bauer-McNett frakcjonowanie, szorstkość powierzchni The effect of various technological parameters on static friction coefficient is discussed, based on laboratory scale study. The following parameters have been tested: pulp type, refining degree, pulp fraction composition, addition of internal sizing agent and addition of filler. Values of friction coefficient of examined papers are also compared to paper surface roughness. It has been found that pulping method affects friction coefficient of paper significantly. In general, friction coefficient of wood-containing papers has been found to be higher than that of wood-free papers. Upon pulp refining, friction coefficient of paper has been lowered. On the other hand, addition of both filler and sizing agent have resulted in increased friction coefficient of examined papers. Additionally, it has been shown that paper ro[...]

 Strona 1  Następna strona »