Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"IRENEUSZ MIESIĄC"

Metody zagospodarowania frakcji glicerynowej z procesu metanolizy oleju rzepakowego

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono charakterystykę produktów wyodrębnionych w wyniku zobojętnienia frakcji glicerynowej kwasem siarkowym. Wydzieloną glicerynę surową można oczyszczać metodą ekskluzji jonów i wymiany jonowej do czystości farmaceutycznej. Frakcję kwasów tłuszczowych poddaje się estryfikacji metanolem przy użyciu kationitu jako katalizatora. Osad zawierający większość wytrąconego siarczanu potasu[...]

Reactive extraction of 1,3-propanediol from the fermentation broth Wydzielanie 1,3-propanodiolu z brzeczki fermentacyjnej metodą ekstrakcji reaktywnej DOI:10.15199/62.2017.5.35


  1,3-Propanediol (1,3-PD) was extd. from 3% aq. soln. with hexane after acetalization with MeCHO or EtMeCHO. The highest extn. efficiency (97%) was achieved for EtMeCHO in a molar excess of 2:1 at room temp., and for strongly acidic solns. with pH 0.5. The efficiency of MeCHO was twice smaller. The reactive extn. of the fermentation broths occurred to a slightly lower yield of 90% in two-step process. The sepd. acetal was hydrolyzed by reactive distn. to give 1,3-PD and the aldehyde recycled to the process. Przeprowadzono badania ekstrakcji reaktywnej 1,3-propanodiolu (1,3-PD) z 3-proc. roztworów wodnych z udziałem aldehydu octowego (aldehyd C2) i izomasłowego (aldehyd izo-C4). Największą efektywność ekstrakcji (97%) uzyskano dla aldehydu izo-C4 zastosowanego w nadmiarze molowym 2:1 w temperaturze pokojowej oraz dla roztworu silnie kwaśnego (pH 0,5). Efektywność aldehydu C2 była dwukrotnie mniejsza. Ekstrakcja reaktywna brzeczek fermentacyjnych zachodziła z nieco mniejszą wydajnością i osiągała 90% w procesie dwustopniowym. W wyniku hydrolizy wydzielonego metodą destylacji reaktywnej acetalu otrzymuje się 1,3-PD oraz aldehyd zawracany do procesu. Na rynku światowym obserwuje się wzrost ilości odpadowego glicerolu, pochodzącego z produkcji biodiesla z olejów roślinnych i tłuszczów zwierzęcych. W wyniku transestryfikacji triacylogliceroli metanolem powstają estry metylowe kwasów tłuszczowych (biodiesel) oraz ok. 10% glicerolu w postaci frakcji glicerynowej1). Jedną z możliwości zagospodarowania tego produktu ubocznego jest jego biokonwersja do 1,3-propanodiolu (1,3-PD), który jest cennym surowcem do produkcji poliestrów i poliuretanów2). Biokonwersja glicerolu przebiega z udziałem wyselekcjonowanych mikroorganizmów Clostridium butyricum z ciągłym doprowadzaniem surowca i neutralizacją powstających kwasów karboksylowych. W efekcie otrzymuje się brzeczkę fermentacyjną o zawartości 3-5% 1,3-PD, małej zawartości resztkowego gli[...]

 Strona 1