Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Martynika Pałuchowska"

Badania zmian objętości mieszanin benzyny silnikowej z etanolem


  Przedstawiono wyniki badań zmian objętości złożonych mieszanin węglowodorowo-etanolowych i mieszanin węglowodorowo-eterowo- etanolowych. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów gęstości i wykonanych następnie na ich podstawie obliczeń z wykorzystaniem aplikacji Excel wykazano, że objętość tych mieszanin wykazuje odchylenia od addytywności. Odchylenia od addytywności objętości mieszanin benzyny silnikowej z etanolem mogą istotnie utrudniać rozliczenia paliw stanowiących przedmiot obrotu handlowego. EtOH was added (2-10% by vol.) to com. gasoline, optionally contg. also EtOCMe3, to det. contraction of vol. during mixing and d. of the blends. Jeśli wielkość fizyczna W, która opisuje układ fizyczny jest addytywna, to jest dla całego układu sumą wielkości Wi odpowiadających składowym częściom tego układu fizycznego wg wzoru: W przypadku, gdy ta zależność nie zachodzi wielkość fizyczna nie jest addytywna. Przykładem wielkości fizycznej nieaddytywnej jest objętość. Przy mieszaniu substancji ciekłych objętość roztworu jest mniejsza niż suma objętości składników. Z tego powodu dla wielu mieszanin objętość roztworu jest jedynie w przybliżeniu równa sumie = i W Wi Instytut Nafty i Gazu, Kraków Martynika Pałuchowska Badania zmian objętości mieszanin benzyny silnikowej z etanolem Study on volume changes during blending ethanol with gasoline Zakład Paliw i Procesów Katalitycznych, Pion Technologii Nafty, Instytut Nafty i Gazu, ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków, tel.: (12) 617-76-36, fax: (12) 617-75-22; e-mail: martynika.paluchowska@inig.pl Mgr inż. Martynika PAŁUCHOWSKA w roku 1979 ukończyła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. W 2002 r. uzyskała specjalizację zawodową I stopnia w dziedzinie: chemia, w kierunku: technologia przerobu ropy naftowej i gazu, w zakresie technologii produkcji benzyn silnikowych. Jest starszym specjalistą badawczo-technicznym, liderem kierunku "Paliwa do si[...]

Rozwój specyfikacji jakościowych paliw do silników o zapłonie iskrowym DOI:10.12916/przemchem.2014.828


  Dla każdego państwa paliwa są nośnikiem energii o znaczeniu strategicznym. Obecnie, gdy rozwój gospodarczy, w większym stopniu niż potencjał militarny, decyduje o pozycji danego państwa w świecie, pierwszoplanową rolę odgrywają paliwa stanowiące medium energetyczne dla transportu. Sektor transportu nadal pozyskuje paliwa z głównego źródła, jakim jest ropa naftowa. Jednakże sektor ten znajduje się pod presją, ponieważ musi sprostać rosnącym wymaganiom w zakresie przewozu towarów, zapewnić mobilność ludności i jednocześnie podejmować działania zmniejszające jednostkowe zużycie paliw w obliczu zmniejszających się zasobów ropy naftowej, a także działania ograniczające wielkość emisji toksycznych składników spalin. Chociaż już obecnie znane są alternatywne źródła energii1-3), transport będzie w przyszłości korzystał dalej z paliw kopalnych. Mając jednak na uwadze cele ochrony środowiska naturalnego, w tym również zdrowia człowieka, specyfikacje paliw ewoluują w kierunku spełnienia oczekiwań konsumentów i uregulowań prawnych dotyczących jakości powietrza atmosferycznego4). Podstawy uregulowań prawnych dotyczących czystości powietrza atmosferycznego Współpraca europejskiego przemysłu rafineryjnego i samochodowego, przy zaangażowaniu Komisji Europejskiej, zaowocowała realizacją Europejskiego Programu Badawczego w zakresie emisji, jakości paliw i technologii silników (EPEFE)5). Raport końcowy z pierwszej części tego programu, opublikowany w 1996 r. dał ilościową ocenę wpływu poszczególnych technologii silników na zużycie paliwa i jakości paliw na wielkość emisji toksycznych składników spalin. Na podstawie tych badań wskazano parametry, mające bezpośredni wpływ na ograniczenie emisji oraz parametry, które wpływały pośrednio na wielkość emisji dzięki ograniczaniu spadku efektywności katalitycznych układów oczyszczania spalin. Ustalone zostały więc normy emisji toksycznych składników spalin EURO dla poszczególnych kategor[...]

Rozwój technologii wytwarzania komponentów paliw do turbinowych silników lotniczych DOI:10.15199/62.2018.3.15


  Praktycznie do końca XX w. jedynym źródłem węglowodorów służących do wytwarzania różnego rodzaju produktów były surowce kopalne (ropa naftowa i węgiel), których zasoby są ograniczone. Zainteresowanie alternatywnymi źródłami węglowodorów jest wynikiem kurczenia się zasobów paliw kopalnych oraz jest podyktowane względami ekologicznymi, związanymi z koniecznością obniżenia emisji gazów cieplarnianych oraz redukcją odpadów przemysłowych i komunalnych. Istotną rolę odgrywają również uwarunkowania ekonomiczne i gospodarczo-polityczne (ceny surowców kopalnych, uzależnienie od dostawców). Największy rozwój obserwuje się obecnie w zakresie technologii wykorzystujących surowce pochodzące ze źródeł o charakterze bioodnawialnym oraz odpadowym4). Podobnie jak w przypadku innych produktów, poszukiwania nowych komponentów węglowodorowych prowadzone są również w obszarze paliw stosowanych w lotnictwie, zwłaszcza w przypadku paliwa lotniczego Jet5). Paliwo to stosowane jest do zasilania turbinowych silników lotniczych, a także agregatów pomocniczych montowanych na pokładzie różnego rodzaju statków powietrznych. Z tego powodu jego produkcja poddawana jest zawsze ścisłemu nadzorowi, a do jego wytwarzania mogą być stosowane jedynie wyselekcjonowane i dokładnie przebadane komponenty. Jest to produkt składający się wyłącznie z komponentów węglowodorowych, obecność związków chemicznych o innym charakterze (z wyjątkiem wybranych dodatków uszlachetniających) nie jest dopuszczona. Bazą do wytwarzania paliwa lotniczego są przede wszystkim komponenty o zakresie temperatur wrzenia 170-240°C uzyskane w wyniku przeróbki ropy naftowej w procesach zachowawczych (proces Merox) i katalityczno-wodorowych, które można podzielić 97/3(2018) 421 Table. A list of technologies for the production of synthetic hydrocarbons used in fuels for turbine aviation engines Tabela. Wykaz technologii wytwarzania węglowodorów syntetycznych stosowanych w paliwach do turbinowych s[...]

Liczby oktanowe jako parametr oceny jakości paliwa E10+ DOI:10.15199/62.2017.8.36


  Postawione w Unii Europejskiej cele ograniczania emisji z sektora transportu powodują stałą konieczność oceny i weryfikacji możliwości sprostania im. Instytucje europejskie, takie jak EU JRC (Joint Research Centre of European Commission), EUCAR (European Council for Automotive R&D) i CONCAWE (Conservation of Clean Air and Water in Europe) dokonały analizy różnych możliwych scenariuszy pod kątem wykorzystania obecnych i przyszłych biopaliw1). Wnioski płynące z tego raportu wskazują na konieczność wprowadzania na rynki UE paliw z większym udziałem biokomponentów, w tym paliwa E10+ do silników o zapłonie iskrowym. Działania podjęte w Europie w zakresie tego paliwa sprowadzają się na razie do szeroko zakrojonych badań i analiz, które w przyszłości pozwolą na sformułowanie wymagań jakościowych w randze normy europejskiej. W działaniach tych uczestniczy CEN (Europejski Komitet Normalizacyjny) poprzez grupę roboczą WG38 New fuels coordination and planning, zajmującą się koordynacją i planowaniem działań w obszarze nowych paliw. Pierwszym wynikiem tych działań był raport techniczny2). Kolejnymi działaniami są prace prowadzone w CEN we współpracy z Komisją Europejską w ramach umowy ENER/C2/GA/449-2012/SI2.641582 w programie Horizon 2020. Zadania realizowane w tym programie mają na celu ocenę techniczną paliwa E20/E25. Efektem końcowym tych prac będzie opracowanie przez CEN projektu specyfikacji paliwa E10+ na podstawie mandatu Komisji Europejskiej. Wiązać się to będzie z ustaleniem odpowiednich poziomów limitów poszczególnych parametrów jakościowych, w tym także docelowej zawartości etanolu w paliwie. Prace w zrealizowanych już zadaniach projektu Horizon 2020 zakończyły się opracowaniem raportów3-5). Raport5) dotyczył przeglądu parametrów jakościowych wyspecyfikowanych w normie6) oraz metod ich badania pod kątem ich wyboru do przyszłej specyfikacji jakościowej paliwa E10+. Obecnie rozważany jest limit zawartości etanolu w paliwie E10+[...]

Impact of E20 fuel treating on engine deposits formation tendency Wpływ uszlachetniania paliwa E20 na tendencję do tworzenia osadów w silniku DOI:10.15199/62.2017.2.26


  EtOH and detergent-dispersant additive packages were added to com. gasoline used then as a motor fuel to study deposit formation in inlet valves, combustion chamber and injectors. Addn. of detergents resulted in limiting the deposit formation. Przedstawiono wyniki badań wpływu składu paliw E20 na wielkość tworzenia osadów na różnych elementach silnika w testach symulacyjnych. Badaniom poddano paliwa etanolowe zawierające różne pakiety dodatków detergentowo- dyspergujących. Konieczność dywersyfikacji paliw wynika ze zmniejszających się zasobów ropy naftowej przy równoczesnym wzroście zapotrzebowania na paliwa i z coraz ostrzejszych wymagań w zakresie ograniczenia emisji CO2 i innych składników szkodliwych zawartych w gazach wylotowych tłokowych silników spalinowych. W rezultacie paliwa alternatywne nabierają coraz większego znaczenia. Zasadniczym kryterium decydującym o możliwości stosowania paliwa jako alternatywnego do obecnie stosowanych jednostek napędowych pojazdów samochodowych są jego właściwości proekologiczne, a takimi charakteryzują się m.in. paliwa etanolowe1-4). Obowiązująca w Polsce ustawa5) wdraża postanowienia dyrektywy6), która jako jedną z dróg do ograniczania emisji pozostawia wzrost udziału biokomponentów w paliwach. Przykładem jest tu paliwo E10+, zawierające powyżej 10% obj. bioetanolu. Współczesne wymagania minimalizacji szkodliwego wpływu transportu drogowego na jakość powietrza wynikają z prowadzonych w świecie badań w tym zakresie. Wiedza o zanieczyszczeniach powietrza i szkodliwych osadach na elementach silnika powstających w procesie spalania paliw silnikowych jest już w dużej mierze ugruntowana dla paliw tradycyjnych2, 4, 7-9). Krytycznymi obszarami tworzenia się osadów w silniku są zawory dolotowe, komory spalania i wtryskiwacze paliwa. Osady te wpływają na właściwości eksploatacyjne. Osady na zaworach dolotowych zakłócają proces ilościowego i jakościowego tworzenia mieszanki palnej w komorach sp[...]

Evaluation of E20 fuel to deposits formation in engine combustion chambers Ocena skłonności paliwa E20 do tworzenia osadów w komorach spalania silnika DOI:10.15199/62.2017.5.23


  Five diamine additives were used for improving properties of the EtOH-contg. (20%) gasoline. The unwashed gum content in the fuel and coeff. of their degrdn. at 450°C were detd. The addn. resulted in decreasing the mass of deposits and in increasing cleanliness of engine combustion chambers according to std. tests. Przedstawiono wyniki badań paliwa E20 zawierającego różne pakiety dodatków uszlachetniających w zakresie jego skłonności do tworzenia osadów w komorach spalania tłokowego silnika spalinowego z zapłonem iskrowym. Czystość komór spalania oceniano metodami laboratoryjnymi i metodą silnikową. Badane paliwa charakteryzowały się zawartościami żywic nieprzemywanych i wartościami współczynnika rozkładu żywic A na poziomie poniżej limitów podanych w Światowej Karcie Paliw. Wyniki testów silnikowych wykazały, że zastosowane pakiety dodatków w większości próbek dały dobry efekt ograniczający skłonność paliwa etanolowego E20 do tworzenia osadów w komorach spalania silnika i jednoznacznie wskazały, które pakiety nie są skuteczne.Utrzymanie w czystości powierzchni w obszarze komór spalania tłokowego silnika spalinowego wpływa m.in. na zmniejszenie ilości emitowanych ze spalinami szkodliwych składników, które są regulowane normami Tier w USA i normami EURO w Europie. Dlatego też istotne jest ograniczanie skłonności paliw do tworzenia osadów na elementach silnika (zawory dolotowe, komory spalania, wtryskiwacze) dostępnymi obecnie metodami poprzez odpowiedni skład chemiczny paliwa i/lub stosowanie odpowiednich pakietów dodatków uszlachetniających, oraz poprzez konstrukcję silnika, w tym układu paliwowego. Praktyka badań paliw bazowych (bez dodatków uszlachetniających) i paliw finalnych zawierających pakiety dodatków uszlachetniających jednoznacznie wskazuje, że paliwa bazowe wykazują mniejszą tendencję do tworzenia osadów w komorach spalania1-3). Z wyników badań wynika też, że niektóre dodatki detergentowe, utrzymując w czystoś[...]

 Strona 1