Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"ANDRZEJ SKOŁYSZEWSKI"

Analiza procesu kształtowania szpilek do szczotek ze stali odpornej na korozję

Czytaj za darmo! »

Przedstawiona w pracy analiza procesu kształtowania łba szpilki obejmuje badania wpływu własności mechanicznych drutu, uzyskanych w procesie ciągnienia, jak również parametrów procesu spęczania łba, w aspekcie uzyskania poprawnego kształtu główki, odznaczającego się kulistością i dobrą jakością powierzchni. Jakość powierzchni i kształt uzyskanych główek badano przy użyciu mikroskopu skaningoweg[...]

Zastosowanie drutów ze stali specjalnych do produkcji wyrobów finalnych

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano wybrane aspekty technologii produkcji drutów okrągłych i płaskich ze stali odpornych na korozję oraz mosiądzu. Przedstawiono przykładowe zastosowanie takich drutów w dalszym głębokim przetwórstwie, jako półproduktu do wytwarzania wysokiej jakości wyrobów finalnych. Podkreślono współzależność pomiędzy jakością drutu, wynikającą z prawidłowo zaprojektowanej technologii produkcji, a końcowymi własnościami gotowych wyrobów. Wytworzono partie próbne wybranych do analizy wyrobów, a następnie poddano je badaniom jakościowym, których wyniki wykazały wymagany wysoki poziom ich własności użytkowych. 2010 r. Hutnik - Wiadomości hutnicze S. 283 Selected aspects of production technology of round and flattened wires of stainless steels and brass were presented in the paper. Example application of such wires in further deep processing, as semifinished products in the manufacturing of high-quality final products, was described. Emphasis was put on the correlation between the quality of wire, resulting from properly designed production technology, and final product properties. Preproduction batches of the analysed wire products were manufactured and then subjected to quality testing, which showed the required high level of their final properties. Słowa kluczowe: drut, stale specjalne, głębokie przetwórstwo na zimno, wyroby z drutu, wkręty do szczególnych zastosowań, wymagania jakościowe Key words: wire, specialty steels, deep cold processing, wire products, special-purpose screws, quality requirements 1. Wprowadzenie. Techniczne standardy współczesności wiążą się z zastosowaniem wyrobów, którym stawiane są wysokie wymagania jakościowe. Mają one cechować się dużą trwałością, wysoką estetyką i funkcjonalnością. Do wyrobów spełniających takie wymogi należą wyroby wykonane z drutu ze stali nierdzewnych i kwasoodpornych. Opanowanie i uruchomienie produkcji drutów o różnym kształcie przekroju poprzecznego, z różnych gatunków stali i o ba[...]

Zastosowanie oszczędnościowych stali odpornych na korozję do głębokiego przetwórstwa na zimno


  W artykule przedstawiono analizę możliwości zastąpienia standardowych stali austenitycznych gatunkami alternatywnymi, w procesach wytwarzania wybranych wyrobów głęboko przetworzonych na zimno. W wyniku realizacji prac badawczych opracowano podstawy technologiczne, stwarzające warunki do uruchomienia produkcji szerokiego zakresu wyrobów, przeznaczonych do pracy w różnych środowiskach agresywnych, przy zastosowaniu stali oszczędnościowych. The paper presents the analysis of a possibility to substitute standard austenitic steels with alternate steel grades, in the manufacturing of selected deep-cold-processed products. As a result of the realized research work, the technological basis was elaborated, creating the conditions to start the production of a wide product range destined for working in different corroding media, with application of alternate steel grades. Słowa kluczowe: stale oszczędnościowe, stale konwencjonalne, głębokie przetwórstwo, technologia, jakość wyrobu Key words: alternate steels, standard steels, deep processing, technology, final product quality 1. Wprowadzenie. Producenci wyrobów ze stali nierdzewnych, kwasoodpornych i żaroodpornych bazują na kilku podstawowych gatunkach, takich jak AISI 304, 316L czy 314. Jedną ze wspólnych cech tych stali jest duża zawartość niklu. Nikiel oraz molibden, jako składniki stopowe, mają zasadnicze znaczenie dla wysokości tzw. dodatku stopowego, a tym samym decydują o cenie stali. Wśród producentów istnieje tendencja do poszukiwania gatunków alternatywnych w stosunku do stali konwencjonalnych, których zastosowanie pozwoli obniżyć koszty, przy zachowaniu takich samych własności materiału. Gatunki oszczędnościowe mogą obejmować stale ferrytyczne, martenzytyczne, duplex (austenitycznoferrytyczne), a także stale austenityczne z obniżoną zawartością niklu. Dobór konkretnego gatunku alternatywnego musi być oparty na analizie rzeczywistych warunków pracy danego wyrobu oraz wymagań ekspl[...]

Odporność stali nierdzewnych w wysokich temperaturach spalin: ropy, węgla i gazu

Czytaj za darmo! »

Tysiące różnorodnych elementów ze stali nierdzewnych pracuje w środowiskach o dużej agresywności. Artykuł, w ujęciu syntetycznym, prezentuje wycinek obszernych badań i prac nad zastosowaniem oszczędnościowych stali nierdzewnych do wytwarzania głęboko przetworzonych wyrobów bez obniżenia ich własności, jakości i trwałości. Przedstawiono wyniki badań wpływu atmosfery gorących spalin na zachowanie się wybranych gatunków stali nierdzewnych. Thousands of various elements of stainless steels work in highly aggressive media. The paper presents synthetically a part of extensive research work on the application of alternate stainless steels to the production of deep-processed products, without lowering their properties, quality and durability. The results of investigations were presented, con[...]

Możliwość i celowość zastosowania oszczędnościowych stali nierdzewnych do wytwarzania odpowiednich wyrobów

Czytaj za darmo! »

Stale nierdzewne ze względu na swoje specyficzne cechy znajdują coraz szersze zastosowanie w dzisiejszej technice. Odporność na różnego rodzaju korozję, własności mechaniczne czy technologiczne determinują ich stosowanie w szczególnie wymagających środowiskach pracy. Wytwarzanie produktów z tych stali niesie za sobą wysokie koszty związane z ceną materiałów wsadowych. W związku z tym, zaczęto poszukiwać rozwiązań wpływających na obniżenie tych kosztów. Niniejszy artykuł, prezentuje możliwość i celowość zastosowania oszczędnościowych stali nierdzewnych do wykonania wybranych wyrobów z zachowaniem ich własności, jakości i trwałości. Due to their specific features, stainless steels find increasing application in today’s engineering. Resistance to different types of corrosion as w[...]

Analiza procesu kształtowania wkrętów specjalnych ze stali kwasoodpornej z wykorzystaniem krzywej twardości DOI:10.15199/24.2019.4.8


  Wprowadzenie. Wzrastające zapotrzebowanie na złącza śrubowe wykonane ze stali o specjalnych własnościach, a równocześnie problemy jakie mogą pojawiać się przy uruchamianiu produkcji takich wyrobów, stwarzają konieczność prowadzenia badań w obszarze tej grupy materiałów, a w efekcie opracowania odpowiednich procesów technologicznych [2,4,6,8]. Zapotrzebowanie rynkowe na tego typu produkty wzrasta przede wszystkim w takich branżach jak przemysł spożywczy, chemiczny czy budownictwo. Wytwórcy dążą również do poszerzania swojego profilu produkcji o asortyment wkrętów o specjalnym przeznaczeniu, np. samowiercących, samogwintujących, o dużym stosunku średnicy łba do średnicy rdzenia czy też posiadających specjalny rodzaj gwintu. Problemy występujące przy operacji formowania łba śruby mają szczególne znaczenie z punktu widzenia możliwości wykonania wkręta ze stali specjalnej. Jest to silnie związane z faktem, iż umocnienie materiału jest tutaj z reguły bardziej intensywne niż w przypadku stali niestopowych. Właściwym podejściem, poprzedzającym opracowanie technologii procesu kształtowania wkręta wraz z projektem stosownych narzędzi odkształcających, jest przeprowadzenie analizy teoretycznej rozkładu odkształcenia i naprężenia w formowanym materiale [12, 13]. Uzyskane wyniki mogą posłużyć do właściwego doboru materiału na wkręty, zaprojektowania operacji kształtowania, a także doboru materiału na narzędzia oraz ich geometrii [5, 7, 9, 10, 14]. W artykule przedstawiono wybrane wyniki obliczeń intensywności odkształcenia, opisując badany gatunek Rys. 1. Kształt i wymiary analizowanego wkręta Fig. 1. Shape and dimensions of the screw under investigation 2019 r. HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE s. 134 materiału, jak również wyniki obliczeń teoretycznych. Wyznaczono dla badanej stali zależność pomiędzy twardością i intensywnością odkształcenia, czyli krzywą twardości. Umożliwiło to uzyskanie rozkładów odkształcenia w różnych obszarach kszt[...]

 Strona 1