Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"ANNA KOZIRÓG"

Higiena i bezpieczeństwo w procesie wytwarzania żywności


  Odpowiednie standardy higieny i bezpieczeństwa wytwarzanej żywności są podstawą do prawidłowego funkcjonowania zakładu produkcyjnego. Higieniczna produkcja żywności wymaga znajomości m.in. zagadnień związanych z aspektami mikrobiologicznymi w procesach przetwarzania surowców roślinnych i zwierzęcych oraz znaczenia procesów mycia i dezynfekcji. Główne źródła, z których pochodzą mikroorganizmy wykrywane w produktach końcowych to: zanieczyszczone mikrobiologicznie surowce, półprodukty, woda, powietrze, personel i elementy urządzeń znajdujących się na hali produkcyjnej [10, 16, 20]. Jak wykazuje praktyka, mikroorganizmy łatwo się rozprzestrzeniają oraz opanowują różne środowiska i miejsca adaptując się do często niekorzystnych warunków. Dlatego tak ważna jest zarówno wiedza, jak i prawidłowe prowadzenie procesów mycia i dezynfekcji. ŹRÓDŁA ZANIECZYSZCZEŃ mikrobiologicznych w zakładzie SUROWCE I PÓŁPRODUKTY Każda branża spożywcza ma odmienną specyfikę produkcji, co wiąże się z opracowaniem specjalnych procedur mycia i dezynfekcji. Zakłady przemysłu mięsnego to przede wszystkim otwarte powierzchnie produkcyjne zanieczyszczone substancjami białkowymi i lipidami, a pH środowiska zbliżone jest do obojętnego, co sprzyja rozwojowi mikroorganizmów tlenowych i beztlenowych. Na powierzchni mięsa występują najczęściej bakterie z rodzaju Pseudomonas, Micrococcus, Proteus, Bacillus, drożdże z rodzaju Rodothorula i Candida oraz pleśnie - Rhizopus, Mucor, Penicillium. W przemyśle rybnym dodatkowym zagrożeniem może być duża zawartość wody w surowcu. Natomiast w przemyśle mleczarskim, w którym na ogół produkcja odbywa się w zamkniętym ciągu technologicznym, zagrożeniem może być system rurociągów, pomp, zaworów i tanków, gdzie w przetwarzanym surowcu występują wszystkie podstawowe składniki pokarmowe (białka, lipidy i sacharydy). W mleku surowym dominują bakterie fermentacji mlekowej - bakterie przetrwalnikujące Bacillus, a także pałeczki z r[...]

Dezynfekcja w zakładach produkujących żywność


  Coraz większe wymagania dotyczące standardów higieny i bezpieczeństwa żywności powodują wzrost zainteresowania różnymi metodami dezynfekcji i ich wykorzystaniem. W spożywczych zakładach produkcyjnych proces dezynfekcji odbywa się najczęściej z wykorzystaniem chemicznych środków dezynfekcyjnych - biocydów. Wartość światowego rynku biocydów w 2006 r. wyniosła 10-11 mld euro i szacuje się, że utrzymuje tendencję wzrostową 4-5% rocznie [15]. Mimo dużej różnorodności i dostępności środków biobójczych usunięcie mikroorganizmów z przestrzeni produkcyjnych nie zawsze jest łatwe i w pełni skuteczne. Problemy mogą pojawiać się w przypadku powierzchni chropowatych czy zarysowanych, gdy procesy mycia i dezynfekcji przeprowadzane są nieprawidłowo - mogą się wówczas tworzyć biofilmy, a wraz z nimi oporne formy mikroorganizmów. OPORNOŚĆ DROBNOUSTROJÓW na czynniki chemiczne Oporność drobnoustrojów na czynniki chemiczne polega na uruchomieniu przez komórkę mechanizmów odpowiedzialnych za obniżenie aktywności bójczej dezynfektantów czy antybiotyków. W zależności od charakteru mechanizmów obronnych wyróżnia się kilka typów oporności: wrodzoną (naturalną), nabytą (fenotypową i genotypową) oraz krzyżową. Oporność danego gatunku czy rodzaju mikroorganizmu może być cechą wrodzoną, wynikającą m.in. z braku w komórce odpowiedniego dla danej substancji receptora. Komórki niewrażliwe na toksyczne działanie dezynfektantów mogą także powodować ich inaktywację w wyniku nadprodukcji metabolitów, które neutralizują dezynfektant bądź rozkładają go na drodze enzymatycznej. W wyniku fenotypowej adaptacji komórek do szkodliwych warunków środowiska mogą powstawać szczepy oporne wytwarzające dodatkowe bariery strukturalne, które ograniczają możliwość kontaktu dezynfektanta z komórką. Przykładem takich barier są m.in. lipidy uszczelniające ścianę czy błonę komórkową. Oporność fenotypowa niedziedziczna jest najczęściej spotykana w praktyce przemysłowej. Może [...]

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Rozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych"

Czytaj za darmo! »

Niewidzialni najeźdźcy odpowiedzialni za rozkład i korozję mikrobiologiczną różnego rodzaju materiałów technicznych to głównie bakterie i grzyby. Pierwsze dane na temat niszczenia materiałów przez organizmy żywe pochodzą z pierwszej połowy XX w. Pierwszym polskim naukowcem, który opisał rolę drobnoustrojów w biodeterioracji materiałów technicznych był prof. Bronisław Zyska, Autor książki pt. "Mikrobiologiczna korozja materiałów" (1977), nadając tej problematyce wartości naukowe. Choć od tego czasu upłynęło już ponad 30 lat, podczas których wiele ośrodków naukowych w kraju zajmowało się i nadal prowadzi badania z tego zakresu, to nieprzewidziana aktywność życiowa mikroorganizmów daje o sobie znać i jest przyczyną katastrof, zagrożeń i wielu strat. Instytut Technologii Ferm[...]

Grzyby mikroskopowe jako czynnik zagrażający trwałości papieru oraz zdrowiu pracowników w pomieszczeniach bibliotecznych i archiwalnych


  Przedstawiono wyniki analiz ilości oraz rodzaju grzybów mikroskopowych obecnych w powietrzu pomieszczeń archiwalnych i bibliotecznych oraz na powierzchniach akt, książek i tektury opakowaniowej. Oceniono aktywność celulolityczną zdiagnozowanych grzybów, a także potencjalne zagrożenie zdrowotne dla pracowników. Wytypowano gatunki grzybów będące wskaźnikami mykologicznego zanieczyszczenia powietrza i wyrobów papierniczych w magazynach papieru. Słowa kluczowe: grzyby mikroskopowe, wyroby papiernicze, aktywność celulolityczna, zagrożenia zdrowotne dla personelu The results of analysis of the quantity and species of microscopic fungi present in the air of libraries, archives and on the files surfaces of books and cardboard packagings were presented. Cellulolytic activity of diagnosed fungi and the potential health risks for workers were assessed. Fungi species have been indicated, which are the indicators of fungal contamination of the air and paper products in warehouses. Keywords: microscopic fungi, paper products, cellulolytic activity, health risks for staff.Papier jest od wieków podłożem prawie wszystkich przekazów piśmiennych, ciągle nie do wyparcia przez kolejne wynalazki techniczne i technologiczne. Obecnie proces produkcyjny w niewielkim stopniu przypomina historyczną technologię wytwarzania papieru czerpanego sprzed kilkuset lat. Wprowadzane przez lata zmiany składu chemicznego masy papierowej oraz nowoczesne urządzenia do jego formowania uczyniły z papieru produkt tani i powszechnie stosowany, jednak o wyraźnie obniżonej w stosunku do pierwowzoru wytrzymałości, w tym również wytrzymałości na rozkład mikrobiologiczny. Niekorzystny wpływ mikroorganizmów ujawnia się już w procesie produkcyjnym w fabrykach mas celulozowych, papieru i tektury. Silny rozwój drobnoustrojów w papiernicy i wodzie obiegowej może być przyczyną zerwania wstęgi i związanego z tym przestoju w procesie produkcyjnym (1). Papier może bardzo szybko ule[...]

Zastosowanie mikrobiocydów alkiloamoniowych w ochronie papieru przed grzybami strzępkowymi


  W artykule przedstawiono wyniki badań skuteczności mikrobiocydów alkiloamoniowych ograniczających populację grzybów strzępkowych o właściwościach celulolitycznych, powodujących biodegradację wyrobów papierniczych. Słowa kluczowe: biocydy, ochrona papieru, grzyby strzępkowe The article provides results of biocidal efficacy of alkylammonium microbiocides against cellulite fungi which are responsible for biodegradation of paper materials. Keywords: biocides, paper protection, moulds.Papier należy do materiałów technicznych, które są szczególnie wrażliwe na niszczącą aktywność mikroorganizmów, przede wszystkim grzybów. Grzyby strzępkowe odpowiedzialne za biodegradację papieru pojawiają się już na etapie produkcji, a ich dalszy rozwój w gotowych produktach zależy od sposobu przechowywania (1-3). W korozji mikrobiologicznej gotowych wyrobów papierniczych biorą udział głównie mikroorganizmy, które mają zdolność do hydrolizowania celulozy zawartej w papierze. Rozwój grzybów celulolitycznych w papierze powoduje nie tylko zmiany na jego powierzchni, ale również zmienia chemiczną i fizyczną strukturę papieru (4). Skutkiem tego procesu może być całkowite zniszczenie materiału. Zarodniki grzybów są wszechobecne i mogą pochodzić nie tylko z samego papieru, ale również z otaczającego środowiska, przede wszystkim z powietrza. Zarodniki są mało wrażliwe na niesprzyjające środowisko zewnętrze i mogą w tych warunkach przetrwać wiele lat. Widoczne makroskopowo grzybnie mogą się rozwinąć nawet przy niewielkiej wilgotności. W celu ograniczenia rozwoju grzybów stosuje się mikrobiocydy, substancje chemiczne o działaniu przeciwdrobnoustrojowym, których właściwy dobór możliwy jest po określeniu mikroflory dominującej w danym środowisku. Z przeprowadzonych dotychczas badań wynika, że każda postać morfologiczna pleśni reaguje inaczej na działanie środków biobójczych (5). Nie bez Zastosowanie mikrobiocydów alkiloamoniowych w ochronie papieru przed grzy[...]

WZROST GRZYBÓW STRZĘPKOWYCH NA DREWNIE BIELU SOSNY – OCENA SUBIEKTYWNA, POMIAR ZMIANY BARWY I OZNACZENIE ERGOSTEROLU


  W ocenie odporności drewna na atak przez grzyby strzępkowe oraz ocenie skuteczności fungicydów przeciw pleśnieniu drewna istotnym jest problem kwantyfikacji i obiektywizacji wyników badań. Przeprowadzono porównawczą ocenę metodami opisową i instrumentalnymi stanu zaatakowania drewna sosny przez grzyby strzępkowe w warunkach laboratoryjnych. Stwierdzono, że oceny zagrzybienia oparte na pomiarach zmian barwy próbek drewna oraz stężenia ergosterolu wykazują większe zróżnicowanie stanu zagrzybienia próbek, niż oceny oparte na metodach opisowych. Metody instrumentalne mogą stanowić alternatywę lub uzupełnienie subiektywnych ocen wyrażonych w stopniach wzrostu grzybów. Słowa kluczowe: grzyby strzępkowe, drewno, ocena subiektywna i instrumentalna, zmiany barwy drewna, ergosterol The growth of filamentous fungi on Scots pine sapwood - subjective evaluation, changes of colour measurement and ergosterol determination Abstract Quantification and objectivization of test results is an important issue when wood resistance to filamentous (mould) fungi attack and fungicide efficacy as regards wood moulding is evaluated. A comparative evaluation, by descriptive and instrumental methods, of the state (grade) of filamentous fungi attack on Scots pine wood in laboratory conditions was carried out. It was observed that the evaluation of wood infestation by fungi, which is based on the measurements of colour changes of wood surface and ergosterol concentration, shows greater differentiation of wood infestation grades than the evaluation based on descriptive methods. Instrumental methods may be an alternative or supplement to subjective evaluations expressed in grades of fungi growth. Keywords: filamentous fungi, wood, subjective and instrumental evaluation, changes of wood samples colour, ergosterol 1. Wstęp i cel pracy Podatność drewna na stosunkowo łatwe porażenie przez grzyby strzępkowe, wpływające na jego estetykę, właściwości użytkowe, a także trwałość[...]

ZANIECZYSZCZENIE MIKROBIOLOGICZNE WYBRANYCH OBIEKTÓW NA TERENIE PAŃSTWOWEGO MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU W OŚWIĘCIMIU


  Celem badań była ocena skażenia mikrobiologicznego wybranych budynków na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau na podstawie próbek pobranych z obiektów na odcinku BIb dawnego obozu KL Auschwitz IIBirkenau. Na badanych powierzchniach drewnianych i murowanych zanieczyszczenie mikrobiologiczne nie przekraczało 103 jtk/100 cm2, a w pobranym materiale suchym kształtowało się na poziomie około 103 - 104 jtk/g. Dominujące pleśnie stanowiły gatunki należące do rodzaju Acremonium, Cladosporium, Penicillium i Aspergillus, a wśród bakterii dominowały szczepy Bacillus sp. oraz Streptomyces sp. Poziom zanieczyszczenia mikrobiologicznego powierzchni i próbek materiałów budowlanych nie był wysoki, co może wynikać z niesprzyjających rozwojowi drobnoustrojów warunków atmosferycznych występujących w okresie poprzedzającym czas pobierania próbek. Konieczne jest zatem monitorowanie stanu skażenia mikrobiologicznego tych obiektów w różnych warunkach wilgotności i temperatury. Słowa kluczowe: biodeterioracja, korozja mikrobiologiczna, obiekty muzealne, dziedzictwo kulturowe Microbial contamination of selected objects in the Auschwitz-Birkenau State Museum in Oświęcim Abstract The aim of this study was to assess the microbial contamination of some buildings in the Auschwitz-Birkenau State Museum based on the samples collected from objects located in the BIb section area in the former camp KL Auschwitz II- Birkenau. The microbial contamination found on the tested wooden and brick surfaces did not exceed 103 cfu/100 cm2, and as for the collected dry samples it was contained within the range 103 - 104 cfu/g. The predominant mold microflora was composed of the species belonging to the genera Acremonium, Cladosporium, Penicillium and Aspergillus, and the dominant bacteria were Bacillus sp. and Streptomyces sp. The level of microbial contamination of the building surfaces and material samples was not high, which may be due to specific weather conditions un[...]

Imidazolium azolates. Antifungal activity and the ability to use in papermaking. Azolany imidazoliowe. Właściwości przeciwgrzybowe i możliwość wykorzystania w papiernictwie


  Three alkyl imidazolium 1,2,4-triazolates and benzotriazolates were synthesized and tested for fungistatic activity against the ref. strains of the Aspergillus and Penicillium moulds. 1-Dodecyl-methylimidazolium 1,2,4-triazolate showed the highest antifungal activity (lowest inhibiting conc. 216 ppm). The compd. was added to 3 paper pulps (3– 5%). The paper was effectively protected against the moulds. Przedstawiono syntezę imidazoliowych cieczy jonowych z anionami azolanowymi (benzotriazolanowym i 1,2,4-triazolanowym) oraz sprawdzono ich fungistatyczne działanie. Dla otrzymanych związków określono przemiany fazowe oraz stabilność termiczną. Ponadto określono ich aktywność wobec referencyjnych szczepów pleśni Aspergillus oraz Penicillium. Związkiem, który działał w najmniejszych stężeniach (108-216 ppm) był benzotriazolan 1-dodecylo-3-metyloimidazoliowy. Dodany do papieru w stężeniu 5% skutecznie zabezpieczał go przed rozwojem grzybów strzępkowych. Grzyby strzępkowe to mikroorganizmy o małych wymaganiach pokarmowych, łatwo rozprzestrzeniające się w różnych środowiskach.Wiele z nich (Aspergillus, Penicillium, Trichoderma, Chaetomium) wytwarza celulazy, enzymy odpowiedzialne m.in. za rozkład papieru1, 2). W celu zabezpieczenia papierniczych wyrobów gotowych przed działaniem mikroorganizmów (także papieru przechowywanego w bibliotekach czy archiwach) stosuje się różne substancje biobójcze. Nową grupę związków w tym obszarze stanowią ciecze jonowe. Wybrano tę grupę substancji ze względu na ich już udokumentowane właściwości przeciwbakteryjne i przeciwgrzybowe3-8). Ponadto związki te znajdują coraz szersze zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, np. przy o[...]

 Strona 1