Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"SZYMON SYPNIOWSKI"

Rekultywacja w polskim górnictwie odkrywkowym

Czytaj za darmo! »

Podstawowym i jednym z najtańszych paliw, wykorzystywanych do produkcji energii elektrycznej w Polsce jest węgiel brunatny. Eksploatacja odkrywkowa węgla brunatnego powoduje jednak znaczne przekształcenia środowiska naturalnego. W miejsce lokalnych ekosystemów tworzony jest sukcesywnie krajobraz industrialny, charakteryzujący się znacznym stopniem przekształcenia istniejących pierwotnie użytków rolnych i leśnych. Stopień tych przekształceń jest funkcją uwarunkowań geologiczno-górniczych, intensywności eksploatacji oraz wielkości nakładów finansowych przeznaczonych na kompleksową rekultywację przekształconych obszarów. Negatywne oddziaływanie człowieka na powierzchnię ziemi obserwowane jest przede wszystkim na obszarach przemysłowych. W wyniku odkrywkowej eksploatacji w[...]

Rekultywacja w polskim górnictwie odkrywkowym (2)

Czytaj za darmo! »

Tereny rekultywowane w kopalni obejmą dwa pola: Bełchatów oraz Szczerców. Obecnie eksploatowane pole Bełchatów zajmuje powierzchnię 3887 ha i zostanie wyczerpane w 2018 r. Udostępnienie złoża wymagało zdjęcia nadkładu, który został umieszczony na zwałowisku zewnętrznym, wyniesionym ponad teren na wysokość 195 m i powierzchni u podstawy około 1480 ha. Zgodnie z decyzją władz zwałowisko to zostało zrekultywowane w kierunku leśnym, przez nasadzenie 14 000 sztuk/ha odpowiednio dobranych gatunków drzew i krzewów. Górnicy z Bełchatowa jedyni w branży dla przeciwdziałania erozji wodnej na skarpach stosują pasy ze sztucznej darni. Darń ta produkowana jest na specjalnie przygotowanych powierzchniach i następnie pasami umieszczana jest na skarpach. Na stoku północnym wybudowana [...]

Rekultywacja terenów pogórniczych

Czytaj za darmo! »

rtykuł dotyczy rekultywacji i rewitalizacji terenów pogórniczych w polskim górnictwie odkrywkowym. Pierwsza część dotyczy rekultywacji kopalń górnictwa skalnego, następnie siarki i górnictwa węgla brunatnego. W ochronie środowiska przyrodniczego można wyróżnić dwa nurty zorganizowanego działania: ochronę zasobów naturalnych przed ich zniszczeniem i nieracjonalnym użytkowaniem oraz rehabilitację przekształconego środowiska lub jego poszczególnych elementów. Ta dwukierunkowość działania dotyczy również jednego z najcenniejszych zasobów przyrody, jakimi są grunty służące produkcji rolnej i leśnej. Stąd też rekultywacja bezpośrednio wiąże się z ochroną gruntów rolnych i leśnych. Pod pojęciem rekultywacji rozumie się nadanie lub przywrócenie gruntom zdegradowanym albo zdewa[...]

Rekultywacja terenów pogórniczych

Czytaj za darmo! »

Odkrycie i udokumentowanie w Polsce dużych złóż siarki rodzimej w latach 1953-1976 spowodowało dynamiczny rozwój przemysłu wydobywczego i przetwórczego siarki w rejonie Staszowa i Tarnobrzega. Polska w krótkim czasie stała się czołowym producentem i eksporterem tego surowca. "Kopalnie i Zakłady Przetwórcze Siarki w budowie" zostały utworzone Zarządzeniem Ministra Górnictwa w 1954 roku. Przedsiębiorstwo zajmowało się wydobywaniem i przetwórstwem siarki oraz produktów wytwarzanych na bazie surowca siarkowego. Budowa zagłębia siarkowego na przełomie lat 50. i 60. związana była z ówczesnym zapotrzebowaniem światowym na ten surowiec i jego relatywnie wysoką ceną. W strukturze organizacyjnej zakład posiadał cztery kopalnie: "Piaseczno", "Machów" (odkrywkowe), "Machów II" i "[...]

 Strona 1