Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"STANISLAV SOSNA"

The analysis of high speed wire drawing process

Czytaj za darmo! »

The simplest way of intensification of wire drawing process is the increase of drawing speed. Recently, in drawing mills is introduced the dry drawing technologies with high speed (15÷30 m/s). High speed wire drawing causes a lot of insoluble the theoretical and practical problems, which are related to the influence of drawing speed on mechanical-technological properties and fatigue strength of wires. The drawing speed has also an effect on the friction conditions, and these last one have influence on inhomogeneity of strain in wires and on wearing of dies. In the work the theoretical investigation on the base of Drawing2D program and experimental wire drawing process of high carbon steel wires with two variants has been done. First variant with 0.5 m/s drawing speed in all drafts and second one with increasing drawing speed up to 20 m/s in last drafts has been done. The experimental investigation in technical and technological conditions using in drawing factories in ZDB a.s. Bohumin in Czech Republic was done. It was found that high drawing speed have the influence on mechanical properties of drawn wires. Applied at present lubricants and lubricants carries cause worsening friction conditions. Presented at work research findings could be a base of trace new directions of modification of high speed wire drawing. Najprostszą drogą do intensyfikacji procesu ciągnienia drutów jest [...]

Porównanie adhezji do gumy drutów kordowych mosiądzowanych, brązowionych oraz cynkokobaltowych

Czytaj za darmo! »

W pracy dokonano porównania adhezji do gumy drutów kordowych stosowanych do zbrojenia opon samochodowych z pokryciami mosiądzowymi, brązowionymi oraz cynkokobaltowymi. Przedstawiono również informacje nt. różnych typów kordów stosowanych w oponach. The comparison of adhesion between rubber and cord wire with coatings of brass, bronze and zinc-cobalt are presented in this article. Some informat[...]

Wpływ dużej prędkości ciągnienia na własności drutów ze stali wysokowęglowej

Czytaj za darmo! »

Dążenie do wzrostu wydajności maszyn i urządzeń ciągarskich odbywa się poprzez zwiększanie prędkości ciągnienia. Związana z tym zmiana warunków tarcia i prędkości odkształcenia wpływa między innymi na odkształcenie postaciowe ciągnionego drutu, a tym samym na jego własności mechaniczne. Eksperymentalne wyznaczenie rozkładu odkształcenia postaciowego w ciągnionych drutach jest praktycznie niemoż[...]

Wpływ zginania drutu o 90° na jego wytrzymałość w kordzie stalowym stosowanym do zbrojenia opon samochodowych

Czytaj za darmo! »

W poniższej pracy pokazano jaki wpływ na zmianę wytrzymałości w kordzie do zbrojenia opon samochodowych ma czynnik ludzki, którego praca symulowana jest poprzez trwałe przeginanie drutu o kąt 90° i badanie jego wpływu na zmianę wytrzymałości podczas klasycznego zrywania drutu. The present paper shows how the change in the strength of tyre reinforcement cord is influenced by the human factor, whose operation is simulated by bending the wire by an angle of 90° and examining its effect on the change in the strength during a classical wire breaking test. słowa kluczowe: drut, ciągnienie, własności mechaniczne Key words: wire, drawing, mechanical properties 1. wstęp. kord stalowy jest wykorzystywany do zbrojenia opon samochodowych. konstrukcja opony wymaga materiału o wysokiej wytrzym[...]

Wpływ próby zmęczeniowej w warunkach dwukierunkowego przeginania na siłę zrywającą kordu stalowego


  W pracy określono wpływ dwukierunkowego przeginania kordu stalowego na jego siłę zrywającą. Badania zrealizowano w warunkach labo- ratoryjnych dla trzech typów kordu. Stwierdzono, że zmęczenie kordu stalowego spowodowane dwukierunkowym przeginaniem powoduje spadek jego własności wytrzymałościowych. Uzyskane wyniki badań mogą znaleźć zastosowanie w przemyśle ciągarskim, przy wdrażaniu nowych technologii produkcji kordu stalowego. In the paper the influence of bidirectional bending on breaking force of steel cord has been assessed. Tests were carried out under laboratory conditions on three types of cord. It was found that bidirectional bending of steel cord causes the deterioration of strength properties and weakening of steel cord as a result of its fatigue. The obtained results may find application in the wire industry while implementing the new production technologies of steel cord. Słowa kluczowe: kord stalowy, wytrzymałość zmęczeniowa, własności wytrzymałościowe Key words: steel cord, fatigue strength, strength properties.Wprowadzenie. Postępujący rozwój przemysłu samochodowego oraz niesłabnące zapotrzebowanie na usługi transportowe, przed którymi stawia się co- raz większe wymagania spowodowały, iż dąży się do wzrostu ładowności samochodów, a co za tym idzie zwiększyły się wymagania dotyczące własności eks- ploatacyjnych opon. Istotną grupą stalowych wyrobów przerabianych plastycznie są kordy stalowe stosowane do zbrojenia opon samochodowych [1÷3]. Kord stalo- wy jest to wyrób z drutu w postaci splotek lub linek. Fabryki produkujące opony starają się obniżyć koszty ich produkcji. Konstrukcje stalowe, które jeszcze nie- dawno były produkowane w dużych wymiarach np. 4 × f0,28 mm są zastępowane konstrukcjami z niższą ilością drutów np. 2 × f0,30 mm. Łączy się to oczywi- ście z niższą ceną i z parametrami mechanicznymi, któ- re przekraczają war[...]

Wpływ technologii splotu kordu stalowego na jego własności eksploatacyjne DOI:10.15199/24.2015.1.14


  W pracy określono wpływ technologii splatania kordu stalowego na jego własności mechaniczne. Badania zrealizowano w warunkach la- boratoryjnych dla dwóch typów kordu. Stwierdzono, że zastosowanie bezwirnikowej metody splatania kordu stalowego, w odróżnieniu od metody wirnikowej, umożliwia uzyskanie kordu stalowego o lepszych własnościach mechanicznych i zmęczeniowych. Uzyskane wyniki badań mogą znaleźć zastosowanie w przemyśle ciągarskim, przy wdrażaniu nowych technologii produkcji kordu stalowego. In the paper the influence of the steel cord stranding technology on its mechanical properties has been assessed. Tests were carried out under laboratory conditions on two types of cord. It was found that application of irrotoring lay method of steel cord, in contrast to rotoring lay method, makes it possible to obtained the steel cord having improved the mechanical and fatigue strength properties. The obtained results may find application in the wire industry while implementing the new production technologies of steel cord. Słowa kluczowe: kord stalowy, własności mechaniczne, wytrzymałość zmęczeniowa Key words: steel cord, mechanical properties, fatigue strength.1. Wprowadzenie. Postępujący rozwój przemysłu oponiarskiego, wymusza na producentach kordu sta- lowego ciągła poprawę technologii ich wytwarzania [1, 2]. Kord stalowy jest to wyrób z drutu w postaci splotek lub linek [3÷5]. Na własności eksploatacyjne kordu stalowego wpływa w sposób istotny technolo- gia ciągnienia, jak również technologia zwicia kordu. Obecnie w przemyśle druciarskim stosowane są dwie główne metody zwicia kordu stalowego. Mianowicie stara technologia zwana metoda wirnikową oraz nowa metoda tzw. metoda bezwirnikowa. W związku z po- wyższym celowym wydaje się podjecie w pracy próby oceny wpływu technologii zwicia kordu stalowego na jego własności mechaniczne i zmęczeniowe. 2. Materiał do badań. Materiał do badań stanowił drut ze stali C74[...]

Poprawa jakości stalowych drutów kordowych poprzez modyfikację obróbki cieplnej na linii patentowniczej DOI:10.15199/24.2017.1.11


  W pracy określono wpływ modyfikacji obróbki cieplnej na linii patentowniczej na własności drutów kordowych. Druty po patentowaniu o strukturze perlitycznej oraz bainityczno-perlitycznej o średnicy 1,65 mm przeciągnięto w 19 ciągach na drut o średnicy 0,3 mm. Następnie otrzymane druty spleciono na kord stalowy. Dla drutów końcowych o średnicy 0,3 mm określono wytrzymałość na rozciąganie, liczbę skręceń i liczbę przegięć.1. Wprowadzenie. Aktualnie istnieje potrzeba wytwarzania ultra wytrzymałych kordów stalowych kordów do opon stosowanych w samochodach jeżdżących powyżej 240 km/h [1-3]. Kord ten musi odznaczać się zarówno wysokimi własnościami wytrzymałościowymi (powyżej 3500 MPa), jak również dużą wytrzymałością zmęczeniową [4-6]. Zadaniem autorów własności takie można uzyskać poprzez modyfikację warunków patentowania drutów stalowych. W związku powyższym w pracy podjęto próbę oceny możliwości poprawy jakości drutów kordowych poprzez modyfikację parametrów na linii patentowniczej. 2. Materiał i technologia ciągnienia. Materiał do badań stanowił drut ze stali wysokowęglowej w gatunku C76 o średnicy 1,65 mm, który poddano obróbce cieplnej, w warunkach przemysłowych, na linii do patentowania i mosiądzowania, dla dwóch różnych temperatur nagrzewania w piecu i kąpieli ołowianej. W tabl. 1 przedstawiono parametry obróbki cieplnej, gdzie: STP - standardowa technologia, NTP - nowa technologia patentowania. Standardowa technologia patentowania drutu przeznaczonego na kord stalowy polega na nagrzaniu stali w poszczególnych strefach do temperatury 960-980°C, a następnie jej chłodzeniu w temperaturze 560-570°C. Standardowa obróbka cieplna (wariant STP) umożliwia[...]

Wpływ prędkości ciągnienia na rozkład temperatury i odkształcenie postaciowe w drutach ze stali wysokowęglowej

Czytaj za darmo! »

intensyfikacja procesu poprzez wzrost prędkości ciągnienia powoduje istotne problemy związane z nagrzewaniem się odkształcanego drutu do bardzo wysokich temperatur oraz wzrostem odkształcenia postaciowego. eksperymentalne wyznaczenie rozkładu temperatury i odkształcenia postaciowego w ciągnionych drutach jest praktycznie niemożliwe, dlatego w pracy przedstawiono teoretyczną analizę tego problem[...]

 Strona 1