Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Robert Kruzel"

Jakość walcówki stalowej według kompleksowej oceny Bekaert'a stosowanej do produkcji betonów sprężonych DOI:10.15199/24.2017.11.9


  Wstęp. Aby drut stalowy mógł być zastosowany w konstrukcjach typu strunobeton lub kablobeton, musi spełniać wiele wymagań odnośnie wysokiej wytrzymałości na rozciąganie i własności technologicznych. Decydujący wpływ na jakość drutów stalowych ma jakość walcówki. Najogólniej można powiedzieć, że strunobetony to betony sprężone strunami (drutami) stalowymi, naciągniętymi przed zalaniem ich masą betonową i zwolnionymi po stwardnieniu betonu [1]. W betonie sprężonym (strunobetonie) siły sprężające są przenoszone wskutek przyczepności do betonu drutów odpowiednio kształtowanych poprzez falowanie lub powierzchniowe nagniatanie. Aby zwiększyć przyczepność drutów do betonu, w konstrukcjach sprężonych stosuje się często pręty żebrowane [3, 4] lub druty skręcone w sploty lub specjalne liny zwane linami do konstrukcji sprężonych. Podobnie wykonywane są "kablobetony", w których całe zbrojenie w postaci stalowych lin-kabli i grubych prętów żebrowanych montowane są do wcześniej wylanych konstrukcji betonowych z przygotowanymi otworami technologicznymi, gdzie są one wprowadzane, naciągane i zalewane betonem. W obu metodach, po usunięciu siły naciągu druty kurczą się, jednocześnie ściskając czołowe powierzchnie elementów betonowych. Zbrojenia te w żelbetonowych konstrukcjach pełnią w zasadzie rolę bierną, tzn. wzmacniają beton dopiero po pojawieniu się obciążenia. Betony sprężone są bardzo często stosowane: począwszy od podkładów kolejowych, słupów trakcyjnych, aż po mosty, dźwigary dachowe, obudowy reaktorów jądrowych oraz pasy startowe lotnisk. Materiał użyty do badań. Do badań użyto stali wysokowęglowej o składzie chemicznym zamieszczonym w tabl. 1. Walcówka o średnicy nominalnej ø5,5 mm powinna być dobrej jakości a przeznaczona na struny do betonów, nie może wykazywać żadnych wad powierzchniowych, szczególnie w postaci zawalcowań, rys i pęknięć. Wady powierzchniowe mogą być przyczyną powstawania niejednorodnego uteksturowania [...]

Porównanie adhezji do gumy drutów kordowych mosiądzowanych, brązowionych oraz cynkokobaltowych

Czytaj za darmo! »

W pracy dokonano porównania adhezji do gumy drutów kordowych stosowanych do zbrojenia opon samochodowych z pokryciami mosiądzowymi, brązowionymi oraz cynkokobaltowymi. Przedstawiono również informacje nt. różnych typów kordów stosowanych w oponach. The comparison of adhesion between rubber and cord wire with coatings of brass, bronze and zinc-cobalt are presented in this article. Some informat[...]

Wpływ odprężania po procesie ciągnienia na zmianę własności drutów stosowanych na kord stalowy do opon samochodowych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wpływ wielokrotnego przeginania stalowego drutu kordowego na zmianę jego własności oraz rozkład naprężeń własnych na przekroju poprzecznym drutu przebudowany w wyniku odprężania. The article discusses the effect of multiple bending of steel cord wire on the change of its properties and the distribution of residual stresses on the wire cross-section, modified as the result of stress relieving. słowa kluczowe: drut, ciągnienie, własności mechaniczne, naprężenia własne Key words: wire, drawing, mechanical properties, residual stresses 1. wstęp. druty stalowe, stosowane do zbrojenia opon samochodowych, po ciągnieniu posiadają lepsze własności wytrzymałościowe niż przed ciągnieniem oraz gorsze własności plastyczne. dla drutów stalowych wysokowęglowych, po ciąg[...]

Wpływ zginania drutu o 90° na jego wytrzymałość w kordzie stalowym stosowanym do zbrojenia opon samochodowych

Czytaj za darmo! »

W poniższej pracy pokazano jaki wpływ na zmianę wytrzymałości w kordzie do zbrojenia opon samochodowych ma czynnik ludzki, którego praca symulowana jest poprzez trwałe przeginanie drutu o kąt 90° i badanie jego wpływu na zmianę wytrzymałości podczas klasycznego zrywania drutu. The present paper shows how the change in the strength of tyre reinforcement cord is influenced by the human factor, whose operation is simulated by bending the wire by an angle of 90° and examining its effect on the change in the strength during a classical wire breaking test. słowa kluczowe: drut, ciągnienie, własności mechaniczne Key words: wire, drawing, mechanical properties 1. wstęp. kord stalowy jest wykorzystywany do zbrojenia opon samochodowych. konstrukcja opony wymaga materiału o wysokiej wytrzym[...]

Wpływ próby zmęczeniowej w warunkach dwukierunkowego przeginania na siłę zrywającą kordu stalowego


  W pracy określono wpływ dwukierunkowego przeginania kordu stalowego na jego siłę zrywającą. Badania zrealizowano w warunkach labo- ratoryjnych dla trzech typów kordu. Stwierdzono, że zmęczenie kordu stalowego spowodowane dwukierunkowym przeginaniem powoduje spadek jego własności wytrzymałościowych. Uzyskane wyniki badań mogą znaleźć zastosowanie w przemyśle ciągarskim, przy wdrażaniu nowych technologii produkcji kordu stalowego. In the paper the influence of bidirectional bending on breaking force of steel cord has been assessed. Tests were carried out under laboratory conditions on three types of cord. It was found that bidirectional bending of steel cord causes the deterioration of strength properties and weakening of steel cord as a result of its fatigue. The obtained results may find application in the wire industry while implementing the new production technologies of steel cord. Słowa kluczowe: kord stalowy, wytrzymałość zmęczeniowa, własności wytrzymałościowe Key words: steel cord, fatigue strength, strength properties.Wprowadzenie. Postępujący rozwój przemysłu samochodowego oraz niesłabnące zapotrzebowanie na usługi transportowe, przed którymi stawia się co- raz większe wymagania spowodowały, iż dąży się do wzrostu ładowności samochodów, a co za tym idzie zwiększyły się wymagania dotyczące własności eks- ploatacyjnych opon. Istotną grupą stalowych wyrobów przerabianych plastycznie są kordy stalowe stosowane do zbrojenia opon samochodowych [1÷3]. Kord stalo- wy jest to wyrób z drutu w postaci splotek lub linek. Fabryki produkujące opony starają się obniżyć koszty ich produkcji. Konstrukcje stalowe, które jeszcze nie- dawno były produkowane w dużych wymiarach np. 4 × f0,28 mm są zastępowane konstrukcjami z niższą ilością drutów np. 2 × f0,30 mm. Łączy się to oczywi- ście z niższą ceną i z parametrami mechanicznymi, któ- re przekraczają war[...]

Wpływ technologii splotu kordu stalowego na jego własności eksploatacyjne DOI:10.15199/24.2015.1.14


  W pracy określono wpływ technologii splatania kordu stalowego na jego własności mechaniczne. Badania zrealizowano w warunkach la- boratoryjnych dla dwóch typów kordu. Stwierdzono, że zastosowanie bezwirnikowej metody splatania kordu stalowego, w odróżnieniu od metody wirnikowej, umożliwia uzyskanie kordu stalowego o lepszych własnościach mechanicznych i zmęczeniowych. Uzyskane wyniki badań mogą znaleźć zastosowanie w przemyśle ciągarskim, przy wdrażaniu nowych technologii produkcji kordu stalowego. In the paper the influence of the steel cord stranding technology on its mechanical properties has been assessed. Tests were carried out under laboratory conditions on two types of cord. It was found that application of irrotoring lay method of steel cord, in contrast to rotoring lay method, makes it possible to obtained the steel cord having improved the mechanical and fatigue strength properties. The obtained results may find application in the wire industry while implementing the new production technologies of steel cord. Słowa kluczowe: kord stalowy, własności mechaniczne, wytrzymałość zmęczeniowa Key words: steel cord, mechanical properties, fatigue strength.1. Wprowadzenie. Postępujący rozwój przemysłu oponiarskiego, wymusza na producentach kordu sta- lowego ciągła poprawę technologii ich wytwarzania [1, 2]. Kord stalowy jest to wyrób z drutu w postaci splotek lub linek [3÷5]. Na własności eksploatacyjne kordu stalowego wpływa w sposób istotny technolo- gia ciągnienia, jak również technologia zwicia kordu. Obecnie w przemyśle druciarskim stosowane są dwie główne metody zwicia kordu stalowego. Mianowicie stara technologia zwana metoda wirnikową oraz nowa metoda tzw. metoda bezwirnikowa. W związku z po- wyższym celowym wydaje się podjecie w pracy próby oceny wpływu technologii zwicia kordu stalowego na jego własności mechaniczne i zmęczeniowe. 2. Materiał do badań. Materiał do badań stanowił drut ze stali C74[...]

Poprawa jakości stalowych drutów kordowych poprzez modyfikację obróbki cieplnej na linii patentowniczej DOI:10.15199/24.2017.1.11


  W pracy określono wpływ modyfikacji obróbki cieplnej na linii patentowniczej na własności drutów kordowych. Druty po patentowaniu o strukturze perlitycznej oraz bainityczno-perlitycznej o średnicy 1,65 mm przeciągnięto w 19 ciągach na drut o średnicy 0,3 mm. Następnie otrzymane druty spleciono na kord stalowy. Dla drutów końcowych o średnicy 0,3 mm określono wytrzymałość na rozciąganie, liczbę skręceń i liczbę przegięć.1. Wprowadzenie. Aktualnie istnieje potrzeba wytwarzania ultra wytrzymałych kordów stalowych kordów do opon stosowanych w samochodach jeżdżących powyżej 240 km/h [1-3]. Kord ten musi odznaczać się zarówno wysokimi własnościami wytrzymałościowymi (powyżej 3500 MPa), jak również dużą wytrzymałością zmęczeniową [4-6]. Zadaniem autorów własności takie można uzyskać poprzez modyfikację warunków patentowania drutów stalowych. W związku powyższym w pracy podjęto próbę oceny możliwości poprawy jakości drutów kordowych poprzez modyfikację parametrów na linii patentowniczej. 2. Materiał i technologia ciągnienia. Materiał do badań stanowił drut ze stali wysokowęglowej w gatunku C76 o średnicy 1,65 mm, który poddano obróbce cieplnej, w warunkach przemysłowych, na linii do patentowania i mosiądzowania, dla dwóch różnych temperatur nagrzewania w piecu i kąpieli ołowianej. W tabl. 1 przedstawiono parametry obróbki cieplnej, gdzie: STP - standardowa technologia, NTP - nowa technologia patentowania. Standardowa technologia patentowania drutu przeznaczonego na kord stalowy polega na nagrzaniu stali w poszczególnych strefach do temperatury 960-980°C, a następnie jej chłodzeniu w temperaturze 560-570°C. Standardowa obróbka cieplna (wariant STP) umożliwia[...]

Wpływ procesu ciągnienia oraz odprężania na własności drutów

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono własności drutu po ciągnieniu, ich zmianę w wyniku wielokrotnego przeginania drutu oraz rozkład naprężeń własnych na przekroju poprzecznym drutu przebudowany w wyniku odprężania. In this article properties of wire after drawing process, their change after multiple bending and distribution of residual stresses following relieving process are shown. Słowa kluczowe: ciągn[...]

Wływ układu gniotów pojedynczych na własności drutów ciągnionych ze stali wysokowęglowej

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań ciągnienia drutu ze stali c78d z różnymi układami gniotów pojedynczych (malejącymi, równomiernymi, rosnąco-stałymi, rosnąco-malejącymi). Proces ciągnienia drutu przeprowadzono w 13 ciągach z gniotem sumarycznym 92,6 % z walcówki o średnicy 5,5 mm na drut o średnicy końcowej 1,5 mm z prędkością ciągnienia 15 m/s. In the paper results of research of drawing of wire from steel C78D with different schedule of single reductions (decreasing, uniform, increasing-constant, increasing-decreasing) were presented. A drawing process wire has been carried out in 13 draws with a total reduction 92,6 % from a wire rod with diameter 5,5 mm for a wire with a diameter 1.5 mm with a draw speed 15 m/s. słowa kluczowe: druty ze stali c78d, schemat gniotów Key words:[...]

 Strona 1