Wyniki 1-10 spośród 17 dla zapytania: authorDesc:"Teresa Bajor"

Effect of the extruded blank cooling method on the mechanical properties of AZ31 alloy wires

Czytaj za darmo! »

AZ31 magnesium alloy wires after the isothermal extrusion process carried out by the KOBO method in two variants, namely with additional cooling after extrusion (Variant II) and with static cooling (Variant I), were subjected to the cold multi-stage drawing process, while applying interstage heat treatment. The wires were tested for mechanical properties in each of the states of strain under analysis. The main purpose of the work was to determine the effect of the method of cooling after extrusion on the drawing process. Observations of the development of material microstructure during the drawing process were also made using an optical microscope. Druty ze stopu magnezu AZ31 po procesie izotermicznego wyciskania metodą KOBO w dwóch różnych wariantach, a mianowicie z dodatkowym chłodzeniem po procesie wyciskania (wariant II) i chłodzeniem statycznym (wariant I), poddano procesowi ciągnienia wielostopniowego na zimno, stosując międzyoperacyjną obróbkę cieplną. Przeprowadzono badania własności mechanicznych drutów w każdym z analizowanych stanów odkształcenia. Głównym celem pracy było określenie wpływu sposobu chłodzenia po wyciskaniu na przebieg procesu ciągnienia. Przeprowadzono również obserwacje rozwoju mikrostruktury materiału podczas procesu ciągnienia za pomocą mikroskopu świetlnego. Key words: isothermal extrusion, KOBO, drawing process, magnesium alloys, intermediate annealing Słowa kluczowe: izotermiczne wyciskanie, KOBO, proces ciągnienia, stopy magnezu, wyżarzanie międzyoperacyjne.Introduction. Owing to their physical properties, magnesium alloys have become an important product that has found application in many sectors of the economy, including the automotive, electronics, and many other industries [1÷4]. It should also be noted that magnesium alloys belong to a group of materials with high biocompatibility with the hum[...]

The effect of drawing speed on the mechanical properties of AZ31 alloy wires


  AZ31 magnesium alloy wires after the isothermal extrusion process carried out by the KOBO method were subjected to the cold multistage drawing process, using different drawing speed. The mechanical properties of wires in each of the analyzed state of defor- he mation were investigated. The main purpose of this study was to determine the effect of drawing speed on the process and changes of mechanical properties. Druty ze stopu magnezu AZ31 po procesie izotermicznego wyciskania metodą KOBO poddano procesowi ciągnienia wielostopniowego na zimno, stosując różną prędkość ciągnienia. Przeprowadzono badania własności mechanicznych drutów w każdym z analizowanych stanów odkształcenia. Głównym celem pracy było określenie wpływu prędkości ciągnienia na przebieg procesu oraz zmianę własności mechanicznych. Key words: isothermal extrusion, KOBO, drawing process, magnesium alloys, drawing speed 􀀶łowa kluczowe: izotermiczne wyciskanie, KOBO, proces ciągnienia, stopy magnezu, prędkość ciągnienia S. 358 UHTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE Nr 5 vement of the relevant properties of the material. Among others the research of the influence of strain rate and temperature on formability and microstruc- ture evolution of AZ31 alloy during tensile tests [8] and compression tests [9] were carried out. Currently used method of obtaining the finished products from magnesium alloys, such as a small diameter wires or tubes encountered many problems arising from the rapid strengt[...]

BADANIA WPŁYWU CZASU MIĘDZYOPERACYJNEJ OBRÓBKI CIEPLNEJ NA PRZEBIEG PROCESU CIĄGNIENIA I WŁASNOŚCI MECHANICZNE DRUTÓW ZE STOPU MAGNEZU AZ31

Czytaj za darmo! »

Druty ze stopu magnezu AZ31 po procesie wyciskania metodą KOBO poddano procesowi ciągnienia wielostopniowego na zimno, stosując międzyoperacyjną obróbkę cieplną. Przeprowadzono badania własności mechanicznych drutu przed odkształceniem, po każdym ciągu oraz przed i po przeprowadzeniu obróbki cieplnej. Głównym celem pracy było określenie wpływu czasu trwania międzyoperacyjnej obróbki cieplnej na przebieg procesu ciągnienia oraz jej wpływu na zmianę własności mechanicznych badanych drutów. Dodatkowo przeprowadzono obserwacje rozwoju mikrostruktury materiału podczas procesu ciągnienia za pomocą mikroskopu świetlnego. Słowa kluczowe: KOBO, proces ciągnienia, stopy magnezu, międzyoperacyjna obróbka cieplna Dr inż. Teresa Bajor, dr hab. inż. Zbigniew Muskalski, prof. nzw. — Politech[...]

ANALIZA MOŻLIWOŚCI JEDNOZABIEGOWEGO WYCISKANIA OSIOWOSYMETRYCZNYCH ODKUWEK TULEI O ZŁOŻONYCH KSZTAŁTACH ZE STOPU AZ31


  Wyroby o złożonych kształtach wytwarzane metodą wyciskania lub kucia matrycowego zazwyczaj wykonuje się w kilku operacjach technologicznych. Przykładem takich wyrobów może być odkuwka tulei z kołnierzem, którą wykonuje się w trzech operacjach polegających na: spęczeniu wstępnym, wyciskaniu przedkuwki, matrycowaniu kołnierza, wyciskaniu przeciwbieżnym i wyciskaniu denka. W pracy zaproponowano sposób wytwarzania osiowosymetrycznych odkuwek tulei z kołnierzem w jednym zabiegu technologicznym stosując w tym celu sposób złożonego wyciskania. Podczas odkształcania w pierwszej kolejności formowana jest tuleja z trzonem, następnie za pomocą ruchomego pierścienia dno tulei i jednocze‐śnie kołnierz, co stanowi zupełną odwrotność niż przy tradycyjnym wyciskaniu z matrycowaniem. Do opracowania procesu wykorzystano program Forge®2D, w którym przeprowadzono symulacje komputerowe z zastosowaniem stopu AZ31 jako materiału modelowego. Badano różne zakresy temperatur i wartości stosowanych odkształceń wynikających z kształtu na‐rzędzi. Słowa kluczowe: wyciskanie tulei, tuleje z kołnierzem, modelowanie wyciskania THE ANALISYS OF POSSIBILITY EXTRUSION OF SINGLE OPERATION AXIALSYMMETRIC SLEEVES FORGING COMPLEXITY SHAPE AZ31ALLOW Products of complex shapes produced by extrusion method or die‐stamping are usually performed in a three technological operations. Examples of such products can be forged sleeve with a flange, which is carried out in five operations involving: the initial compression, slug perform extrusion, take a mold flange, direct extrusion and bottom extrusion. The paper pro‐poses method of producing forgings axis symmetrically sleeves with a flange in one technology treatment by using the complex extrusion process. During the in the first place deformation of the core sleeve is formed, followed by a movable ring the bottom of the sleeve and at the end of the flange, which represents a complete inverse of the traditional process. Co[...]

Wpływ dodatków stopowych (Ni, Fe, Zr) na wybrane własności mechaniczne stopów AlCuMg przeznaczonych do pracy w podwyższonych temperaturach


  Wyroby wykonane ze stopów metali lekkich znajdują coraz częściej zastosowanie tam, gdzie wymagana jest wysoka wytrzymałość na ob- ciążenia w podwyższonym zakresie temperatur eksploatacji. W przypadku elementów aluminiowych utwardzanych wydzieleniowo, praca w temperaturze powyżej 180 °C przez określony czas powoduje zmiany w ich strukturze, co niesie za sobą spadek własności mechanicznych. Zatem występuje zapotrzebowanie na technologie wytwarzania nowych zaawansowanych technicznie stopów aluminiowych (do pracy w podwyższonych temperaturach). Przedmiotem badań jest określenie wpływu dodatków stopowych (Ni, Fe, Zr) na wybrane własności me- chaniczne stopu AlCuMg. The components made of aluminium based alloys usually works at low temperature range that is a major limitation of these materials. Working at temperatures above 180 °C for a specified period of time causes changes in structure of Al alloys precipitation hardened and leads to decrease of mechanical properties. There is a need for technologies to develop new technically advanced aluminium alloys dedicated to work at elevated temperatures. The object of the study is to determine the influence of alloying additions (Ni, Fe, Zr) on some mechanical properties of AlCuMg alloy. Słowa kluczowe: stopy AlCuMg, dodatki stopowe, badania wytrzymałościowe Key words: AlCuMg alloy, alloying additions, tensile tests.1. Wprowadzenie. Stopy aluminium serii 2xxx należą do grupy materiałów o bardzo dużej wytrzyma- łości. Wykonuje się z nich między innymi: zbiorniki na paliwo, pojemniki na ciekły gaz, osłony helikop- terów wojskowych, nity stosowane w konstrukcjach lotniczych. Znajdują również zastosowanie, jako stopy do produkcji części maszyn, samochodów, motocykli oraz elementów taboru kolejowego. Własności me- chaniczne, jakimi charakteryzują się stopy serii 2xxxx spowodowały, iż znalazły one duże uznanie w prze- myśle motoryzacyjnym. Jednak ich zastosowanie na elementy pracujące w podwyższonych[...]

Analiza numeryczna parametrów wyciskania stopu AZ31 modyfikowaną metodą ECAE


  Istniejące zapotrzebowanie na stopy magnezu w postaci prętów i cienkich drutów jest powodem prowadzenia badań numerycznych i do- świadczalnych w tym obszarze. Zastosowanie procesu ECAP lub ECAE daje możliwość uzyskania dużego rozdrobnienia struktury, co jest niewątpliwie korzystniejsze dla przygotowania materiału wsadowego do procesu ciągnienia. Dodatkowym elementem jest zastosowanie metody ECAE z modyfikowanym kanałem, który jest zwężony przy wyjściu. W pracy przedstawiono wyniki badań numerycznych obejmu- jących porównanie rozkładu naprężeń i odkształceń w zależności od różnych parametrów temperaturowo-prędkościowych dla modyfikowa- nego sposobu wyciskania metodą ECAE. Existing demand for magnesium alloys in the form of thin wires and rods, is the cause of the numerical and experimental studies in this field. Application of ECAP or ECAE process makes it possible to obtain a high fragmentation of the structure, which is certainly advantageous for the preparation of feed material to the process of drawing. An additional element of the method is to apply a modified ECAE channel, namely the channel is narrowed at the exit. This paper presents the results of a comparison involving numerical distribution of stresses and strains, depending on various parameters for temperature-velocity analyzed by a modified method of ECAE extrusion. Słowa kluczowe: stopy magnezu, przeciskanie przez kanał kątowy, metoda ECAE, symulacje numeryczne (MES) Key words: magnesium alloys, extrusion, ECAE method, FEM simulations.Wprowadzenie. Rosnące zainteresowanie stopami magnezu wynika z szerokich m[...]

ANALIZA ROZKŁADU SIŁ NACISKU W PROCESIE WYCISKANIA STOPU AZ31 ZMODYFIKOWANĄ METODĄ ECAE


  W artykule zaprezentowano wyniki analizy numerycznej warunków odkształcenia stopu magnezu AZ31 zmodyfikowaną metodą ECAE. Przeprowadzono analizę sił nacisku i stanu naprężeń w zależności od zastosowanego gniotu po przejściu przez kanał kątowy wynoszący 90°. Obliczenia wykonano metodą elementów skończonych w warunkach przestrzennego stanu odkształcenia 3D z uwzględnieniem zjawisk cieplnych. Proces wyciskania materiału z wykorzystaniem matrycy kątowej przeanalizowano w trzech wariantach temperaturowych dla każdego z dwóch rodzajów matryc. Różnica pomiędzy matrycami polega na tym, że kanał wyjściowy (∅ 15 mm) jest stopniowo zwężany tak, by otrzymany wyrób osiągnął odpowiednio średnicę 12 mm oraz 9 mm. Głównym celem pracy było określenie najkorzystniejszych parametrów przeciskania w celu uzyskania wyrobu gotowego o dobrych własnościach mechanicznych. Słowa kluczowe: stopy magnezu, przeciskanie, metoda ECAE, symulacje numeryczne (MES) NUMERICAL ANALYSIS OF PRESSURE DISTRIBUTION IN EXTRUSION PROCESS OF AZ31 ALLOY BY MODIFIED ECAE METHOD The paper presents the results of numerical analysis of the conditions during AZ31 magnesium alloy deformation by modified ECAE method. The analysis of pressure and state of stress in relation to applied reduction after passing through the angular channel 90° was made. The calculations were performed using the finite element method in 3D state of deformation taking into account thermal phenomena. The extrusion process of the material using angular matrix was analyzed in three different temperatures for each of the two types of used matrix. The difference between the matrixes was the output channel (∅ 15 mm) which diame[...]

ANALIZA ROZKŁADU SIŁ NACISKU W PROCESIE WYCISKANIA STOPU AZ61 ZMODYFIKOWANĄ METODĄ ECAE DOI:


  W artykule przedstawiono wyniki przeprowadzonej analizy sił nacisku i stanu naprężeń występujących w procesie wyciskania stopu AZ61 zmodyfikowaną metodą ECAE (Equal Channel Angular Extrusion). Określono wpływ wielkości zastosowanego gniotu po przejściu materiału przez kanał kątowy, wynoszący 90°, na rozkład sił nacisku. Obliczenia wykonano metodą elementów skończonych w warunkach przestrzennego stanu odkształcenia z uwzględnieniem zjawisk cieplnych. Proces wyciskania materiału z wykorzystaniem matrycy kątowej przeanalizowano w dwóch wariantach temperaturowych dla każdego z analizowanych rodzajów matryc. Różnica pomiędzy matrycami polega na tym, że kanał wyjściowy (∅ 15 mm) jest stopniowo zwężany, tak aby otrzymany wyrób osiągnął odpowiednio średnicę 12 lub 9 mm. Głównym celem pracy było określenie najkorzystniejszych parametrów geometrycznych zastosowanej matrycy oraz dobór optymalnych warunków temperaturowych prowadzonego procesu przeciskania w celu uzyskania jak najbardziej jednorodnych rozkładów sił podczas prowadzonego procesu. Słowa kluczowe: stopy magnezu, AZ61, zmodyfikowana metoda ECAE, symulacje numeryczne (MES).NUMERICAL ANALYSIS OF PRESSURE DISTRIBUTION IN EXTRUSION PROCESS OF AZ61 ALLOY BY MODIFIED ECAE METHOD The paper presents the results of numerical analysis of pressure and state of stress that occurs in AZ61 magnesium alloy extruded by modified ECAE (Equal Channel Angular Extrusion)method. The influences of applied reduction after material passing through the angular channel of 90° was determined. The calculations were made using the finite element method in 3D state of deformation taking into account thermal phenomena. The extrusion process of the material using the angu[...]

Wpływ struktury na podatność do ciągnienia prasówki ze stopu magnezu aZ31

Czytaj za darmo! »

W artykule wykazano, że otrzymanie drobnoziarnistej struktury podczas procesu wyciskania materiału wyjściowego (prasówki) ze stopu az31 metodą koBo umożliwi dalsze odkształcenie tego stopu w procesie ciągnienia na zimno. Wykazano, że uzyskana struktura umożliwia przeprowadzenie procesu ciągnienia na zimno badanego stopu z gniotem całkowitym około 50 %. In this article shown, that receiving the fine-grained structure during the process of preparing initial material (extrudate) of KOBO method too more further deforming this alloy in the cold drawing process of AZ31 alloy will enable. They showed that the get structure enabled to take out the process of drawing cold examined alloy with a total draws about 50 %. słowa kluczowe: koBo, proces ciągnienia, stopy magnezu, granice bliźniacze [...]

WYTWARZANIE BLACH BIMETALOWYCH AL 99,98-M1E WSTĘPNIE ŁĄCZONYCH METODĄ ZGRZEWANIA WYBUCHOWEGO

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono proces wytwarzania blach bimetalowych Al99,8‐M1E obejmujący etap łączenia warstw stanowiących wsad bimetalowy oraz etap związany z ich plastycznym kształtowaniem poprzez walcowanie. Konieczność wprowadzenia procesu walcowania do wytwarzania blach bimetalowych wynika często z braku możliwości łączenia blach o małych grubościach warstw. Przedstawiono i omówiono wpływ parametrów procesu walcowania na nierównomierność odkształcenia warstw stanowiących bimetal. Badania nierównomierności odkształcenia warstw uzyskano na drodze numerycznej, a następnie zostały one zweryfikowane doświadczalnie. Ponieważ różnice w odkształceniu warstw wynikają z różnic w własnościach materiałów wchodzących w skład bimetalu, analizie poddano także rozkłady twardości połączonych metali w zależności od odległości linii zgrzewania. Słowa kluczowe: blachy platerowane, blachy bimetalowe, walcowanie MANUFACTURING OF AL 99.98-M1E BIMETALLIC SHEETS INITIALLY JOINED BY EXPLOSIVE WELDING The paper will discuss the manufacturing process of bimetallic sheets Al. 99,98‐M1E comprising the stage of joining the layers which are bimetallic charge and also the stage of plastic deformation by the rolling process to manufacture bimetallic sheets often results from lack of opportunity to join layers with small thicknesses. In the work the influences of the rolling process parameters on non‐uniform deformation of the layers constituting the bimetal were presented and discussed. The research of non‐uniform deformation of layers was obtained by numerical way and then they had been verified experimentally. Because the differences in the deformation of the layers due to differences in the properties of the materials composing the bimetallic sheets the distributions of hardness of joined metals depending on the distance line welding were analysed. Keywords: clad steel, bimetal sheet, rolling Dr inż. Teresa Bajor, dr hab. inż. Dariusz Rydz —[...]

 Strona 1  Następna strona »