Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"LESZEK BEDNARCZYK"

Procedury badań samochodowych agregatów chłodniczych i chłodniczo-grzewczych zgodnie z umową ATP DOI:10.15199/8.2019.1.2


  Środki transportu służące do przewozu produktów w kontrolowanej temperaturze to izolowane nadwozia wyposażone w agregaty chłodnicze, chłodniczo-grzewcze lub agregaty chłodnicze i niezależne urządzenie grzewcze. Przewożony towar jest schłodzony lub zamrożony przed załadunkiem, a urządzenia chłodnicze mają za zadanie utrzymanie zadanej temperatury transportowanych produktów. Środki transportu chłodniczego ze względu na bardzo różnorodne zastosowania mogą znacznie różnić się gabarytami (od furgonów po naczepy) i własnościami izolacyjnymi. W związku z tym na rynku dostępnych jest wiele urządzeń, które mogą spełnić konkretne wymagania. Tak jak w przypadku innych urządzeń chłodniczych do doboru danego nadwozia niezbędna jest znajomość ich wydajności chłodniczej i/lub grzewczej. Procedury wyznaczania wydajności chłodniczej agregatów szczegółowo opisane są w umowie o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP). Ogólnie badania możemy podzielić na badania urządzeń chłodniczych: jednotemperaturowych, wielotemperaturowych i grzewczych Badania te mają charakter stacjonarny i wykonywane są w upoważnionych stacjach badawczych dysponującymi komorami klimatycznymi i kalorymetrycznymi wyposażonymi w wysokiej klasy aparaturę pomiarową. METODY TESTOWANIA Badany agregat chłodniczy montowany jest na skrzyni kalorymetrycznej lub izolowanym nadwoziu środka transportu. Efektywna wydajność chłodnicza określona jest wzorem o i W =W +U ΔT gdzie: U - strumień ciepła przenikający przez obudowę kalorymetru lub nadwozia izolowanego W/0C, ΔT - różnica między średnią temperaturą Ti wewnątrz oraz średnią temperaturą Te na 10 1/2019 CHŁODNICTWO m W U T = Δ zewnątrz kalorymetru lub nadwozia izolowanego (K), Wj - moc cieplna wydzielana przez wentylatorowy grzejnik elektryczny zastosowany w celu utrzymywania zadanej różnicy temperatur[...]

Środki transportu o regulowanej temperaturze przeznaczone do dystrybucji produktów farmaceutycznych – wymagania wg PKN-DIN SPEC 91323 DOI:10.15199/8.2020.1.1


  WPROWADZENIE O konieczności podjęcia stosownych działań w ramach krajowej działalności gospodarczej i legislacyjnej dotyczących zagadnień związanych z zapewnieniem odpowiednich warunków transportu produktów farmaceutycznych sygnalizowano już wcześniej [3, 7], jednakże wprowadzanie potrzebnych działań w tym zakresie odbywa się nadal zbyt wolno. W efekcie brakuje obowiązujących w kraju ustaleń, umożliwiających potwierdzanie przez niezależne podmioty, w wyniku badań i certyfikacji spełnienia właściwych warunków przez środki transportu. Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie, opierając się na dotychczasowej praktyce w innych krajach oraz własnych doświadczeniach w zakresie badań i certyfikacji, m.in. chłodniczych środków transportu, wprowadził do praktycznego stosowania program certyfikacji obejmujący środki transportu produktów farmaceutycznych, będący elementem Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (ang. Good Distribution Practices - GDP) [5], na który jednostka certyfikująca COCH uzyskała w 2016 roku akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. W programie przyjęto, że podstawowymi wymaganiami dla zapewnienia właściwego transportu produktów wrażliwych na temperaturę jest spełnienie przez środek transportu wymagań umowy ATP [6] oraz wymagań dotyczących rozkładu temperatury w komorze ładunkowej. Dla uzyskania certyfikatu dobrej praktyki dystrybucyjnej GDP w pełnym zakresie, środek transportu powinien spełniać także inne wymagania, dotyczące m.in.: funkcjonalności, warunków eksploatacji, oddziaływania na środowisko, oznakowania itp. Aktualnie w COCH prowadzone są prace nad rozszerzeniem i udoskonaleniem programów badań i certyfikacji tych środków transportu. Ogólnie biorąc, brak było w naszym kraju jednolitych wymagań dotyczących kwalifikowania i certyfikowania pojazdów do transportu leków. Zarówno producenci, jak jednostki kwalifikujące i certyfikujące zdobywały na własną rękę materiały informacyjne z badań zagranicznych i ustalały [...]

Przemysłowe osuszacze powietrza Budowa, zasada działania, projektowanie i badania


  Przedmiotem niniejszego artykułu są autonomiczne, przenośne urządzenia ziębnicze stosowane głównie w technologii budownictwa do przyspieszenia procesu osuszania pomieszczeń metodą obniżania wilgotności względnej powietrza w zamkniętej przestrzeni. Urządzenia te określane są nazwą obiegową jako kondensacyjne, sprężarkowe osuszacze powietrza. Osuszanie powietrza jest stosowane w wielu dziedzinach i technologiach, jako część składowa procesów klimatyzacji komfortowej i przemysłowej lub procesów technologicznych, a także jest wykorzystywane do zapobiegania korozji materiałowej, kondensacji wilgoci na powierzchniach instalacji hydraulicznych i zbrylaniu materiałów sypkich. Osuszacze wykonywane jako urządzenia autonomiczne i przenośne nadają się szczególnie do zastosowań, w których osuszanie obiektów w ramach stałych instalacji klimatyzacyjnych jest nieopłacalne lub niemożliwe. Centralny Ośrodek Chłodnictwa współpracuje z krajowymi producentami tych urządzeń, uczestnicząc od wielu lat m.in. w pracach badawczo-rozwojowych prowadzonych przez te przedsiębiorstwa w zakresie omawianych urządzeń. 1. Budowa i działanie osuszacza Ogólna budowa i sposób działania są przedstawione na schematycznym rysunku 1. Wentylator, usytuowany po stronie wylotu powietrza z osuszacza, zasysa wilgotne powietrze z otoczenia przez fi ltr wlotowy. Strumień powietrza przepływa kolejno przez parowacz i skraplacz do wentylatora, który przekazuje go z osuszacza na zewnątrz, do otoczenia. Zwykle obydwa wyżej wymienione wymienniki ciepła oraz wentylator są osadzone we wspólnej obudowie tworzącej rodzaj tunelu powietrznego o stałym przekroju poprzecznym, który zapewnia optymalne warunki dla prowadzenia stabilnego strumienia powietrza. W trakcie przepływu przez parowacz strumień powietrza jest intensywnie schładzany, do temperatury znajdującej się poniżej punktu rosy. Powoduje to wykraplanie i odprowadzanie wilgoci z powietrza, co oznacza jego os[...]

 Strona 1