Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof ROGALA"

APEl 45 DOI:


  Apel 45 to porozumienie krajowych organizacji geodezyjnych i kartograficznych, obecnie: Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Stowarzyszenia Kartografów Polskich, Polskiej Geodezji Komercyjnej KZPFG-K, Porozumienia Lokalnych Stowarzyszeń Geodetów i Geodezyjnej Izby Gospodarczej. Uroczyste podpisanie Porozumienia miało miejsce 15 maja 2018 r. na Politechnice Warszawskiej. Nazwa Porozumienia pochodzi od 45 wniosków, z którymi to w 2017 r. Rada GIG (z inicjatywy B. Grzechnika) zwróciła się do pozostałych organizacji, z apelem, pytając o opinię i poparcie. Chodziło o zidentyfikowanie tych problemów i celów, które uzyskają całkowitą i jednoznaczną, 100% akceptację wszystkich organizacji. To nas zjednoczyło. Takich wniosków (celów działania) zdefiniowano dziewięć, które już wspólnie, w trakcie wielotygodniowej ratyfikacji tekstu porozumienia, doprecyzowano. Celem porozumienia są wspólne działania dla realizacji rekomendowanych przez organizacje wniosków, zmierzających do poprawy obecnych norm prawnych i technicznych, tak, aby m.in. odbiurokratyzować i usprawnić szeroko pojęty proces inwestycyjno-budowlany, ale i funkcjonowanie służby geodezyjnej i kartograficznej. Do praktycznej realizacji celów Porozumienia powołano Komitet Wykonawczy. W jego skład wchodzi po jednym upełnomocnionym przedstawicielu każdej organizacji. 5-osobowy zespół tworzą: Przewodniczący Komitetu Krzysztof Rogala (Wiceprezes GIG), Zastępca Przewodniczącego Ludmiła Pietrzak (Wiceprezes SGP) oraz Agnieszka Buczek (Komisja Rewizyjna SKP), Robert Rachwał (Prezes PGK), Krzysztof Szczepanik (Pełnomocnik PLSG). Pracę Komitetu zorganizowano tak, aby nie naruszyć suwerenności żadnej organizacji, finalnie każde wystąpienie musi uzyskać akceptację wszystkich członków Komitetu, w sprawach trudniejszych konsultujemy projekt z aktywem organizacji, w najbardziej skomplikowanych dokument musi uzyskać także akceptację wszystkich prezesów organizacji. Mamy prawo i korzystamy z n[...]

Spotkanie przedstawicieli 6 organizacji DOI:


  W dniu 9 czerwca 2017 r., w Warszawie spotkali się przedstawiciele Stowarzyszenia Geodetów Polskich (Ludmiła Pietrzak), Polskiej Geodezji Komercyjnej (Waldemar Klocek, Robert Rachwał), Stowarzyszenia Kartografów Polskich (Agnieszka Buczek, Grzegorz Kurzeja), Lokalnych Stowarzyszeń Geodezyjnych (Krzysztof Szczepanik, Władysław Baka, Jakub Lechowski), Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego (Agnieszka Zabłocka-Gasek, Barbara Twardowska) i Geodezyjnej Izby Gospodarczej (Bogdan Grzechnik, Jakub Krawczak, Krzysztof Rogala). Spotkanie zakończyło się dużym sukcesem, organizacje nie tylko uzgodniły tekst porozumienia o współpracy, ale co najważniejsze, jednogłośnie zdefiniowały obszary tematyczne i zagadnienia, co do których zostaną podjęte wspólne działania (to wnioski o nr 3,6,12,19,20,21 i 25). Będziemy "mówić jednym głosem". Realizacją zajmie się 6-osobowy Komitet Wykonawczy Porozumienia. ści szeregu bardzo ważnych rejestrów publicznych oraz sprawna obsługa wszystkich gałęzi gospodarki i obywateli (właścicieli nieruchomości) wymaga sprawnej i niezależnej służby geodezyjnej, posiadającej budżet zasilany głównie z podatków od nieruchomości. Organizacja ta powinna wyglądać następująco: a) Główny Urząd Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami - jako centralny organ administracji rządowej, b) w województwach filie Urzędu z głównymi geodetami województw, c) w powiatach delegatury Urzędu z geodetami powiatowymi. Administracja ta[...]

 Strona 1